St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   214
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   214

Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. XIV:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀβιάστως
 • ἀγένητον
 • ἀγένητος
 • ἀγένητος τοῦτ᾽ ἔστι μὴ ποιηθείς
 • ἀγέννητον
 • ἀγέννητος
 • ἀγνώστους
 • ἀγροικικὰς
 • ἀγροικικάς
 • ἀδιαφόρως
 • ἀθῶον
 • ἀκαθοσίωτος
 • ἀκοῶμενοι
 • ἀλίνησις
 • ἀλινδήθρα
 • ἀλλὰ μὴν μηδὲ
 • ἀλλα μηδὲ
 • ἀλογίαι
 • ἀλογευσάμενοι
 • ἀνάβασις
 • ἀναβαλεῖσθαι
 • ἀναγκαίως
 • ἀναγκαίως κατεπειχθέντες ἀπό τε τῶν κανόνων, καὶ ἐκ τὴς ἐπιστολῆς, κ.τ.λ
 • ἀναγνώστας
 • ἀναγνωστέον
 • ἀνακαλεῖσθαι
 • ἀνακαλεῖσθαν
 • ἀναληφθέντα
 • ἀναστροφὴ
 • ἀναφορὰν
 • ἀναφορᾶς
 • ἀνθρωπόθεος
 • ἀνθρωποτόκον
 • ἀντίδωρα
 • ἀντιμένσια
 • ἀνωμαλία
 • ἀπάγχω
 • ἀπόστολος
 • ἀπαγγελλέτω
 • ἀπείρως
 • ἀπετάξαντο
 • ἀποδέχεσθαι
 • ἀποκατάστασις
 • ἀπολυτικὴ
 • ἀπρόσκοπος
 • ἀπψυγείσας
 • ἀργύριον
 • ἀρχαῖος
 • ἀσκηταί
 • ἀσπάζομαι,
 • ἀσπασάμενος
 • ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν προσκύνησιν
 • ἀσπασμοὺς
 • ἀταξίαν
 • ἀτυφιαν πολλήν
 • ἀφηνιάζω
 • ἀφιέναι
 • ἀφορίζεσθαι
 • ἁι
 • ἄει
 • ἄκτιστος
 • ἄνθρωπος θεοφόρος
 • ἄργυρος
 • ἄρτον ἢ ποτηριον ἄναφέρειν
 • ἄρτον διδόναι ἐν εὐχῇ
 • ἄρτον εὐχῆς
 • ἄρτος τῆς εὐχαριστίας
 • ἅγια
 • ἅτινα ἐὰν ἐκεῖ
 • ἐγχωρίους
 • ἐδικαιώσαμεν
 • ἐθνῶν
 • ἐις τὸν ἐκείνων βαθηόν τε καὶ τόπον
 • ἐκ
 • ἐκ δύο
 • ἐκ δύο φύσεων
 • ἐκ πολλοῦ κρατῆσαν ἔθος
 • ἐκ τῆς Θεοτόκου Μαρίας
 • ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ λαμβανόμενον
 • ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ λαμβανόμενον καὶ πιστευόμενον, εἰς μίαν καθολικὴν κ.τ.λ
 • ἐκάστῃ
 • ἐκόντας
 • ἐκβιβαστὴς
 • ἐκθέσθαι
 • ἐκθεσθαι
 • ἐκκλησιαστικὸς
 • ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ
 • ἐκτεθέντα
 • ἐκφῆναι
 • ἐλάτρευσεν
 • ἐματαιώθη
 • ἐν
 • ἐν ἐκάστῃ
 • ἐν ἑτέρᾳ
 • ἐν ὑπολήψει
 • ἐν δύο
 • ἐν δύο φύσεσι γνωρίζεσθαι ὁμολογεῖ τὸν ἕνα Χριστὸν κ.τ.λ
 • ἐν δύο φύσεσιν
 • ἐν δύο φύσεσιν ἀδιαιρέτοις γνωρίζεσθαι τον Χριστὸν
 • ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως κ.τ.λ
 • ἐν τῳ σεκρέτω τοῦ θείου παλατίου, τῳ οὕτω λεγομένῳ Τρόυλλῳ
 • ἐν τῷ τῶν ἐκκλησιῶν κανόνι
 • ἐν τούτοις μόνοις
 • ἐν χείλεσι
 • ἐνανθρώπησις
 • ἐνσάρκωσις
 • ἐξετάζεσθαι
 • ἐξετάζοιτο
 • ἐξορκιστὴς
 • ἐξουσία
 • ἐξωθούμενοι
 • ἐπὶ της ἐν πνεύματι λατρείας
 • ἐπείγω
 • ἐπειδὴ
 • ἐπετάξαντο
 • ἐπιθυμήσας
 • ἐπιλόχεια
 • ἐπισκόπῳ
 • ἐπιστολὴν δογματικήν
 • ἐπιστολαὶ συστατικαὶ
 • ἐπιτραχήλιον
 • ἐπιφερομένους
 • ἐπορκιστὴς
 • ἐρήμους
 • ἐσταυρώμενον εἶναι Θεὸν
 • ἐφορκίζειν
 • ἑπιθυμῆσαι
 • ἑτέρᾳ
 • ἑτέραν
 • ἑτέραν πίστιν
 • ἑτέρων γραφῶν
 • ἔθνους
 • ἔκδικος
 • ἔκθεσιν ἄλλην
 • ἔμβαθμον
 • ἔξαρχοι
 • ἔξαρχος
 • ἔχοντας
 • ἕθους
 • ἕν τὸ ἀγέννητον ὁ πατὴρ, καὶ εἶς ὁ ἐξ αὐτου υἱὸς γνήσιος, γέννημα αληθίνον κ.τ.λ
 • ἕνα Χριστὸν ἐν δύο φύτεσιν ὰσυγχύτως κ.τ.λ
 • ἕνωσιν
 • ἕνωσιν φυσικὴν
 • ἕξει τὴν μετάνοιαν
 • ἕτερον σύμβολον
 • ἡ δευτέρα σύνοδος
 • ἡ κερυφαία ἀκρότης
 • ἡ κυριακὴ τῆς ὀρθοδοξίας
 • ἡ μήτηρ τοῦ Θεοῦ μου
 • ἡ μετάβασις κεκώλυται, οὐ μὴν ἥ μετάθεσις
 • ἡ πρὸ δέκα καλανδῶν Σεπτεμβρίων
 • ἡ τροφὴ αὕτη καλεῖται παρ᾽ ἡμῖν εὐχαριστία
 • ἤν ποτε ὅτε οὐκ ἦν
 • ἥ προσφορὰ τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος
 • ἰδίας
 • ἰδίωμα
 • ἰδικῶς
 • ἰδικῶς ἄνθρωπον
 • ἱερίσσας
 • ἱερατικοί
 • ἱερατικοῖς
 • ἱεροσυλία
 • ἴνα
 • ἴσα πρεσβεῖα
 • ὀΨὲ σαββάτων
 • ὀθόνη
 • ὀνομάζειν
 • ὀρθῶς καὶ ἀλήπτως ἔχειν
 • ὁ ἐν τῇ μείζοη κ
 • ὁ ἐν τῇ μείζονι κ
 • ὁ κύριος ἡμῶν παρέδωκε ποιεῖν
 • ὁ κανὼν
 • ὁ μόνος ἄληθινὸς Θεὸς ὁ ἀγέννητος
 • ὁ πάπας
 • ὁμόβιος
 • ὁμιλεῖν
 • ὁμοιόβιος, ὁμογνώμων
 • ὁμοιογνώμων
 • ὁμοιωμάτων
 • ὁμολογία
 • ὁμολογηταὶ
 • ὁμοούσιον
 • ὁμοούσιον,
 • ὁυτος ὁ κανὼν
 • ὄρῳ τε καὶ λόγῳ
 • ὄρθρου βαθέος
 • ὄχλος
 • ὅρον
 • ὅρος
 • ὅρος ἐκτέθειται
 • ὅσοι ἐπαγγελλόμενοι
 • ὅτι
 • ὑπέρεται
 • ὑπήρεται
 • ὑπὸ Γ. Α. Ράλλη καὶ Μ. Πότλη, Αθήνησιν
 • ὑπὸ Γ. Α. Ράλλη καὶ Μ. Πότλν, ᾽Αθῄνησιν
 • ὑπόστασις
 • ὑπερφυὴς
 • ὑπερφυὴς σύγκλητος
 • ὑπηρέτης
 • ὑποβιβασμὸν
 • ὑποπίπτοντες
 • ὠράριον
 • ὡς κληρικῷ
 • ὥρισεν
 • ήτω
 • ᾽Εμνήσθημεν δὲ διακονισσῶν τῶν ἐν τῷ σχήματι ἐξετασθεισῶν, ἐπεὶ κ.τ.λ
 • ῎Ειτε ·γάλα κ.τ.λ.
 • ῎Εκδικοι
 • ῖς πάλαι κανόσι
 • ῥᾳ
 • ῥιπίδιον
 • ’Αρχαὶ
 • Βίος
 • Γρηγόριος ὁ γρηγορῶν εἰς τὰ θεῖα νοήματα, κ.τ.λ
 • Δίπτυχα
 • Δεῖπνον κυριακὸν
 • Διδαχή
 • Δρουγγαριος τῆς Βίγλης
 • Ε
 • Εὐφραινέθωσαν οἱ οὐρανοὶ κ.τ.λ
 • Εὐφραινέσθωσαν]
 • Εστρατευσάμεν
 • Θεὸς γεννητός
 • Θεὸς πεπονθὼς
 • Θεὸς σαρκοφόρος
 • Θεόν
 • Θεός
 • Θεοτόκος
 • Θεοφόροι
 • Θεοφόρος
 • Κ
 • Καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα πιστεύομεν,
 • Κανών
 • Καταφλυαροῦσι
 • Καταφλυαροῦσι μὲν, ὡς ἀκούω, κ.τ.λ
 • Καταφλυαροῦσι μὴν κ.τ.λ
 • Λατρεύω
 • Λεπρώσαντας
 • Ν
 • Νεαραὶ Διατάξεις
 • Νομοκάνων
 • Οὕτως ὠς
 • Πακατιανῆς
 • Παντα μὲν καλὰ
 • Παράγειν
 • Παραγαγεῖν
 • Πηδάλιον
 • Πρόχειρον τῶν νόμων
 • Προκανὼν
 • Προσκυνέω
 • Προσφέρειν
 • Π. Υ. Α. Π
 • Σύνταγμα κατὰ Στοιχεῶν
 • Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ ἱερῶν κανόνων
 • Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ὶερῶν κανόνων
 • Σαφής
 • Σιγάτω
 • Συ μὲν τὰ υἱῷ
 • Συνοδικὸν
 • Τὸ ἄκτιστον
 • Τὸ ὂν μεν, μήτε δὲ γεννηθὲν μήτε ὅλως ἔχον τὸν αἴτιον,
 • Τῶν ἐκκλησιαστικῶν διάταξεων Συλλογὴ
 • Τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν λέγοντος ἐναργῶς, κ.τ.λ
 • Χ
 • αἷμα
 • αὐθεντίαν
 • αὐλῆς
 • αὐτὸν
 • αὐτὸν τύχειν
 • αὐτὸς καὶ τὸν διάκονον
 • αὐτῆς
 • αὐτῇ
 • αὐτοὺς
 • βήροι
 • βαθμοῦ
 • βαλλίζειν
 • βαπτιζόμενοι
 • βαρυθυμίας
 • βεβαιώσαι
 • βενεφικίοις
 • βιασάμενος
 • γένεσθαι
 • γένητος
 • γέννησις
 • γέννητος
 • γίνεσθαι
 • γενητὸς καὶ ἀγένητος
 • γενητός
 • γενητός, ἀγένητος
 • γεννᾶν
 • γεννηθέντα
 • γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα
 • γεννητὸν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν ὁμοούσιον
 • γεννητὸς
 • γεννητὸς ἐξ ἀγεννήτου
 • γεννητὸς καὶ ἀγέννητος
 • γεννητός
 • γεννητός καὶ ἀγέννητος
 • για
 • γνῶσις
 • γνωριζόμενον
 • γονυκλίνοντες
 • γραφικῶς
 • γχωρίους
 • δἰ ὅλης αὐτοῦ τῆς οἰκονομκῆς ἀναστροφῆς
 • δίᾳ, ἰδικῶς, ἀνὰ μέρος
 • δῶρα, προσφοραί
 • διὰ
 • διάκονος
 • διαθέσεως
 • διακόνισσαι, πρεσβυτίδες
 • διακόνων
 • διακονισσῶν
 • διαλαλιᾶς
 • διατύωσιν
 • δουλείας
 • δουλεύω
 • δουλικῶς
 • δυσγενῶν
 • εἰ ἀγέννητος, φασὶν, ὁ πατήρ, γεννητὸς δὲ ὁ υἱός, οὐ τῆς αὐτῆς οὐσίας
 • εἰ ἐνάγει
 • εἰ δὲ βδελύσσοιντο
 • εἰ δὲ βούλοιντο
 • εἰ δὲ προϊόντος τοῦ χρόνον
 • εἰ πιστοὶ
 • εἰ στοιχοῦσι τῇ δυνάμει
 • εἰκόνας
 • εἰκών
 • εἰρενικαὶ
 • εἰρηνικαί
 • εἰς οἰκονομίαν εὐποιϊασ
 • εἰς πρόσωπον
 • εἰσοδον
 • εἶδος
 • εὐαγγέλια
 • εὐλογίαι
 • εὐλογεῖν
 • εὐχαῖς τῶν ἁγίων
 • εὐχαριστία
 • εὐχαριστίαν ποιεῖν
 • ζώνη
 • θύειν
 • θεάνδρωτος
 • θείας
 • θείου
 • θείως
 • θεῖα γράμματα
 • θεμέλιος
 • θεολογίας
 • θεοτόκος
 • θεραπείας
 • θεσμοῦ
 • θεϊκῶς
 • θρησκείαν
 • θυμίας
 • θυσία
 • ιδέαν
 • ιδ'
 • κ
 • κένωσιν
 • καὶ
 • καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ
 • καὶ ὥστε
 • καὶ εἰς εὐχὴν κληθῇ μόνος δίδωσιν
 • καὶ πάλιν
 • καὶ πιστευόμενον
 • καὶ τὸ ἐξῆς ἀδιοίκητος
 • καθίστασθαι
 • καθεὶς ἑαυτὸν εἰς κένωσιν
 • καθολικῆς
 • κακόδοξος
 • κακός
 • καλίστρα
 • καλινδήθρα
 • κανόνα
 • κανὼν αποστολικὸς
 • κανών
 • κανονικός
 • κανονικῶς
 • κανονικοῖς
 • κατὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου
 • κατὰ τοὺς ἰδίους ὅρους
 • κατὰ τον ἴσον ἐν αὐτῷ τρόπον
 • κατὰ φύσιν
 • κατά τινα ἀταξίαν
 • κατάστασιν
 • κατ᾽ ἐμὴν διάθεσιν
 • κατ᾽ ἐξοχήν
 • κατ᾽ οἰκείωσιν οἰκονομικὴν
 • κατα σάρκα
 • καταγώγια τοῖς ξένοις
 • κελούσατε
 • κενώσαντα
 • κηρύσσειν
 • κληρικοί
 • κοινὸς ἄρτος
 • κοινωνικαὶ
 • κοπιᾶται
 • κοπιῶντες
 • κτίζειν
 • κτητόρων
 • κτιστός
 • κυνέω
 • κυνεῖν
 • κυρίοις τοις ἐπισκοποις
 • κυρῶ
 • κυριακά
 • λ
 • λέγων
 • λέπρα
 • λόγον
 • λόγος
 • λῃστρικὴ σύνοδος
 • λαμβανόμενον
 • λατρεία
 • λατρείαν
 • λατρείας
 • λατρεύειν
 • λατρεύσεις
 • λατρεύω
 • λειτουργίαι
 • λειτουργείτω
 • λειτουργεῖν τι τῶν ἱερατικῶν λειτουργιῶν
 • λεπράω
 • λεπρόω
 • λεπρώσαντας
 • λεπροὺς ὄντας
 • λλη νιών
 • λοχαιος
 • λοχος
 • μάτρικος
 • μέχρις ἄν τῷ κοινῷ ἢ τῷ ἐπισκόπῳ, κ.τ.λ
 • μὴ
 • μὴ ἀναγκαῖαι
 • μὴ μᾶλλον
 • μὴ συνόντος τοῦ πρεσβυτέρου κατὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου
 • μήτηρ τοῦ Θεοῦ
 • μίξις
 • μόφυλος
 • μακρόστικος
 • μακρόστιχος
 • μανσουρ
 • μαρτυρίῳ
 • μεγάλη σύνοδος
 • μειζότεροι
 • μεσάυλιον
 • μεσιτεύουσιν
 • μετὰ
 • μετὰ πολλὴν φιλονεικίαν
 • μετάβασις
 • μετάθεσις
 • μετ᾽
 • μονή
 • μονογένης Θέος
 • μορφὴ
 • ν
 • νόας
 • ναγέτω
 • νν
 • νοῦς
 • νοῦς, πνεῦμα, ψυχὴ λογικὴ
 • νοῶν
 • νοερὰ
 • νοητῶς
 • νοσοκομεῖον
 • ντίδωρα
 • ξήγησις τῶν ἱερῶν καὶ θείων κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ σεπτῶν ’Αποστάλων, κ.τ.λ.
 • ξενοδοχεῖα
 • ξενοδοχεῖον
 • οἰκοναμεῖν
 • οἰκονομία
 • οἰκονομίαν
 • οἰκονομεῖν
 • οἰκονωμίας
 • οἰκουμενική
 • οἱ πιστοὶ
 • οἴομαι οὖν παρά τοῦ μείζονος ἀρχιερέως
 • οἷα μὴδε ἐνεργοῦσαι
 • οὐκ
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθήναι
 • οὐσία
 • οῦς
 • οῦς δημιρυργός
 • οι ἐπιστολῶν
 • ουσία
 • πάθος Θεοῦ
 • πάλαι
 • πάλιν
 • πέλας
 • πίστιν ἑπέραν
 • πίστιν ἑτέραν
 • πόλεως
 • παθήματα Θεοῦ
 • παράγω
 • παράφρονς
 • παρ’ ἑνὸς εἰρῆσθαι
 • παραγωγή
 • παρθένος ἁγνὴ
 • παστοφόρια
 • παστοφόρος
 • πατέρας
 • πενθέκτη
 • πεπάυσθω
 • περι Κελεστίνου καὶ Κελεστίου Παπῶν Ρώμης
 • περιόδους
 • περιβόλαια
 • περιοδευταί
 • περισχεθέντας
 • περισχισθέντας
 • περιφανέστατοι συγκλητικοὶ
 • πηδάλιον
 • πιστεύομεν
 • πιστευόμενον
 • πιτομὴ τῶν θείῶν καὶ ἰερῶν κανόνων
 • πλούσιος
 • πνευματικῶς
 • ποιεῖν
 • ποιεῖν τι
 • ποιεῖτε
 • πολλοὶ
 • πρὸ πάντων τὰ πρωτεῖα
 • πρὸς ἕνωσον φυσικήν
 • πρόεδρον
 • πρόσοδον
 • πρότερον
 • πραγματικοὺς τύπους
 • πρεπόντως
 • πρεσβύτεροι
 • πρεσβύτιδες
 • πρεσβείας
 • πρεσβεῖα
 • πρεσβυτέραι
 • πρεσβυτέρους
 • πρεσβυτέρων
 • πρεσβυτίδες
 • προέδρος
 • προαχθέντας
 • προεδρία
 • προκαθήμεναι
 • προκοπῇ
 • προπύλαιον
 • προς
 • προσεκύνησεν
 • προσεκυνήσε
 • προσκύνεσις
 • προσκύνησιν
 • προσκύνησις
 • προσκυνέω
 • προσκυνήσεις
 • προσκυνήσον
 • προσκυνῶμεν
 • προσκυνεῖ
 • προσκυνεῖν
 • προσκυρῶ
 • προστασία
 • προσφέρειν
 • προσφέρειν τὰ δῶρα
 • προσφέρω
 • προσφορά
 • προσφοραί
 • προχειρίζειν
 • πτωχεῖον
 • πτωχεῖτον
 • πτωχοτροφεῖον
 • πυλωρός
 • πυλωροί
 • ρόλογιον τὸ μέγα
 • ριστοτόκον
 • ρος
 • ς
 • σάρξ
 • σύμφωνον ὅρον
 • σύναξις
 • σῶμα
 • σῶμα ψυχὴ, πνεῦμα
 • σαρκικῶς
 • σεμίδαλῖν
 • σεμίδιλιν
 • στήτω
 • στύλη
 • στοιχεῖ
 • στρατόπεδον
 • στρατεία
 • στρατείαν
 • στρατείας τοσούτον χρόναυ
 • στρατεύσθαι
 • στρατηγὸς
 • συγκλαίοντες
 • συλλαβαὶ ἐνθρονιστικαὶ
 • συμβασιλεύων ὑμῖν
 • συνάξεις τῶν μαρτύρων
 • συνάπτω
 • συνάφεια
 • συνόδῳ
 • συναγωγή
 • συναιτοῦντες
 • συναναστρέφεσθαι
 • συναφείας
 • συνείσακτος
 • συνεισάκτοι
 • συνεστῶτες
 • συνημμένον
 • συνιερουργεῖν
 • συντίθεμαι
 • συντρέχειν ἐν
 • συστατικαὶ
 • συστατικαί
 • σφάλμα
 • σχήματι
 • σχῆμα
 • σχετική
 • σχετικῷ
 • τ
 • τὰ ἐνθρονιστικὰ
 • τὰ ἴσα πρεσβεῖα
 • τὰ αρχεῖα ἔθη κρατείτο
 • τὰ λοιπὰ
 • τὰ τῆς ἁγίας συνόδου επέτρεψε
 • τάγμα
 • τέλειος ἄνθρωπος
 • τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην
 • τὴν ἐξαίρετον τιμὴν
 • τὴυ παραγωγὴν
 • τίκτειν
 • τὸ ἐκ δύο δέχομαι· τὸ δύο, οὐ δέχομαι
 • τὸ ἱκαυὸν κ
 • τὸ τέλειον
 • τὸν κατὰ πάντα τούτοις συναιρέτην καὶ σύνδρομον καὶ βεβαιωτὴν τῆς αἱρέσεως
 • τύπῳ
 • τύποις
 • τύπον
 • τύπος
 • τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας
 • τῆς ἐν πνεύματι λατρείας
 • τῆς ἑνώςεως
 • τῆς ἱερᾶς συγκλήτου
 • τῆς ἱερωσύνης
 • τῇ θεωρίᾳ μόνῃ
 • τῳ κοινῳ
 • τῳ κοινῷ
 • τῶν ἑσπερίων ἄρχειν ἔθος ἐκράτησε
 • τῶν ἑσπερίων ἐπάρχιων
 • τῶν ἱερέων
 • τῶν εἰδώλων καὶ τῶν εἰκόνων
 • τῶν κλήρων
 • τῷ ἱερεῖ
 • τῷ βασιλεῖ
 • τῷ κανόνι
 • ταμίαι
 • τε
 • τελειώτεροι
 • τιμάω
 • τιμώμενοι
 • τιμῆς
 • τιμητικὴν προσκύνησιν
 • τιμητικῶς προσκυνέω
 • το
 • τοὺς κοπιῶντας
 • τοὺς παραπέμποντας
 • τούτεστι
 • τοῖς ξενεῶσι καὶ πτωχείοις
 • τοῦ δὲ μονογονοῦς πατῂρ καὶ γεννήτωρ
 • τοῦτο
 • τοῦτο ἐστι
 • τοῦτο ποιεῖτε
 • τοῦτο ποιεῖτε, εἰς τὴν ἀνάμνησίν μου, τούτεστι τὸ σῶμά μου
 • τοις παραλαμβάνουσιν
 • τον ὑπέρτιμον
 • τονθορυσμόν
 • τονθρυσμόν
 • τραφὴ εὐχαριστηθεῖσα
 • τρεπτὸν
 • τρεπτότης
 • τυγχάνει
 • τυγχάνων
 • τ.λ
 • φέρω
 • φύσιν ἤγουν οὐσίαν
 • φυσικῶς
 • φωνάς
 • φωνᾶς
 • φωναί
 • φωτιζόμενοι
 • φωτισθῇ
 • χάριν
 • χώρα
 • χῆραι
 • χῶρος
 • χαρακτήρ
 • χειμών
 • χειμαζόμενοι
 • χειμοζομένοι
 • χειρίζειν
 • χειροθεσία
 • χειροθετουμένους
 • χειροτονία
 • χειροτονίαν
 • χειροτονεῖσθαι
 • χρόνων
 • χρυσίον
 • χρυσός
 • χωρίον
 • χωρεπίσκοποι
 • χωρεπισκόποις
 • χωρις προσφορᾶς
 • ψάλται
 • ψήφῳ
 • ψύσις
 • ψευδεπίγραφα
 • ψυχάς
 • ψυχὴ ἄλογος
 • ψυχὴ῾ λογικὴ
 • ψυχικὰ ἁμαρτήματα
 • ψυχικὴν
 • ψυχικὸν τι ἁμάρτημα
 • ωνσταντινέων πόλεως
 • ,
 • , ἐ
 • , κ.τ.λ.
 • .τ.λ.
 • Homousios


  Next: Latin Words and Phrases

 • Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

  https://st-takla.org/books/en/ecf/214/2140755.html

  Short URL (link):
  tak.la/gbr3n8x