St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   008
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   008

Ante-Nicene Fathers, Vol VIII:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • .
 • ̓́῞
 • ἀέ
 • ἀΐ
 • ἀβλαβές
 • ἀβλαβῆ
 • ἀγένητος
 • ἀγέννητον
 • ἀγέννητος
 • ἀγαθός
 • ἀγαθοῖς
 • ἀγχονιμαίῳ μόρῳ
 • ἀδιάφοροι
 • ἀδιαφόροις
 • ἀδικεῖν
 • ἀθετεῖν, νουθετεῖν
 • ἀκατονόμαστον
 • ἀκολάστως
 • ἀκολάστως ζῶσαν
 • ἀκριβῶς
 • ἀκριβοῦς
 • ἀληθεύειν
 • ἀμερῆ
 • ἀνάπηρος
 • ἀναβλέψαι
 • ἀναδέξει
 • ἀναδείξει
 • ἀναμάρτητος
 • ἀνδρεῖοι
 • ἀντιγραφέντα
 • ἀξιόπιστον
 • ἀπήχθην
 • ἀπό
 • ἀπόφασις
 • ἀπεκήρυξας
 • ἀπεκλίνω
 • ἀπεκρίνω
 • ἀποκρίνομαι
 • ἀποστήσει
 • ἀπρασίαι
 • ἀρχή
 • ἀρχήν
 • ἀρχῇ
 • ἀρχαί
 • ἀσπίς
 • ἀστέρος
 • ἀφεσις
 • ἀφθόνως
 • ἁγιασμός
 • ἄδικον
 • ἄζυμον
 • ἄν
 • ἄνανδροι
 • ἄνθρωπον
 • ἄπειρος
 • ἄπεχε
 • ἄριστος
 • ἐᾶ
 • ἐγκόπτω
 • ἐγρήγορος
 • ἐκ
 • ἐκόπτοντο
 • ἐκαλεῖτο Σαδδὶκ καὶ ᾽Ωζλιὰμ, ὅ ἐστιν δίκαιος καὶ περιοχὴ τοῦ λαοῦ
 • ἐκβακχευόμενοι
 • ἐκεῖνος ὁ πλάνος
 • ἐκκαλούμενοι πρὸς οῖστρώδεις κινήσεις
 • ἐκκλέπτων
 • ἐκλείπω
 • ἐκπλοκῶν
 • ἐκπορνεύοντες
 • ἐμφύτου
 • ἐμψύχους
 • ἐν
 • ἐν ᾽Ανονιράμ
 • ἐν τάξει, ἄτακτον
 • ἐν τῇ γειτονίᾳ
 • ἐν τῇ γωνίᾳ
 • ἐν τῇ εὐφροσύνῃ ἡ μέθη, ἐν τῷ γέλωτι τὸ πένθος, ἐν τῷ γάμῳ ἡ ἀκρασία
 • ἐνάργειαν
 • ἐνέργειαν
 • ἐνύπνιον
 • ἐναργῶς
 • ἐναργείᾳ
 • ἐνεργείᾳ
 • ἐντολικός
 • ἐξ ἀκουστοῦ
 • ἐξακοντιστόν
 • ἐξετάσεως
 • ἐπάνω ᾽Ιράμ
 • ἐπὶ πολλην ωραν
 • ἐπὶ τῳ πάθει τοῦ ῾Υψισοῦ
 • ἐπὶ τῷ βαπτίσματι
 • ἐπίσκοπος
 • ἐπίτροπος
 • ἐπ᾽ ἀπείρους τρεῖς
 • ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ
 • ἐπεί
 • ἐπηρμένος
 • ἐπιβολήν
 • ἐπιβουλήν
 • ἐπιθυμητά
 • ἐπιτηδειότατα
 • ἐρώντων
 • ἐσήκωσαν
 • ἐσίκωσαν
 • ἐστὶν εὐεργεσία
 • ἐφ᾽
 • ἑπτά
 • ἑπτακοσίοις ἔτεσιν
 • ἑτέραν
 • ἑταῖρον
 • ἓν διὰ δυοῖν
 • ἔθει
 • ἔθνη
 • ἔκαιον
 • ἔκαμνον
 • ἔπαρχος
 • ἕτερον
 • ἕως τοῦ σώμμου
 • ἠπείχθην
 • ἠρτυε
 • ἡγεμών
 • ἡμ
 • ἤ, ἢ,
 • ἰδέας
 • ἰδεῶν
 • ἰδιώτης
 • ἴσον
 • ὀλιγοψυχία
 • ὀνόματι
 • ὀπισθόδομός
 • ὀπτασία
 • ὁμόνοιαι
 • ὁμοίως
 • ὁνόματα
 • ὁρμήματι
 • ὁς
 • ὄγκοι
 • ὄρθιος
 • ὅμως
 • ὅραμα
 • ὅταν οὖν πιστοῦ σώματος ᾐ
 • ὅτι
 • ὅ, τι
 • ὐπόστασιν
 • ὐτῶν
 • ὐφίστημι
 • ὑπέρ
 • ὑπὸ θεραπείας
 • ὑπό
 • ὑπερβάλλω
 • ὑπερβεβλημένως καὶ ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον
 • ὑπερηφάνων γιγάντων
 • ὑποδιάκονοι
 • ὑπομένων
 • ὑπομνήματα
 • ὑπομνηματογράφοι
 • ὑποπτεύει
 • ὕλη
 • ὡς
 • ᾽Αῤῥαδιούργητον ἄγομεν τὴν ἡμέραν
 • ᾽Αδάμ
 • ᾽Αθήνη
 • ᾽Ακοαῖς ματαίαις
 • ᾽Ανάρχως
 • ᾽Αναγνώσεις
 • ᾽Ανανίας
 • ᾽Αναστρέφει ἐπὶ μόνους τοὺς ἐν σαρκί
 • ᾽Αρχήν
 • ᾽Εγγράφως
 • ᾽Εκ τῶν ὑποστάντων γενητῶν
 • ᾽Εκ τοῦ ὕλην αὐτὸν ὑποτιθέναι
 • ᾽Εκπορεύοντες
 • ᾽Εμέρισαν τὴν ενωσιν τῆς ἐκκλησίας
 • ᾽Εν τῇ ἀκρῇ ἀποκαταστάσει
 • ᾽Εν τῷ ὀρθῷ λόγῳ
 • ᾽Ενάργεια
 • ᾽Εξ οὐκ ὄντων
 • ᾽Επίλυσις
 • ᾽Επισκοπην
 • ᾽Ιακώβ
 • ᾽Ιησοῦς Ναυῆ
 • ᾽Ρουβήμ
 • ᾽Ωβλίας
 • ῎Εστω καλῶς γενόμενον
 • ῎Οντως Θεοῦ Λόγου
 • ῞Η
 • ῥῆ
 • ῥητοῦ δόγματος
 • ῾Η
 • ῾Ο
 • ῾Ο περὶ εἱμαρμένης διάλογος
 • ῾Υπατικοῦ
 • ῾Υποκειμένων
 • ῾Υποτυπώσῶς
 • ῾Ως ἴδια θελήματα
 • ’Αφ᾽ ὧν καὶ τὸ τῆς συκοφαντίας ἀλόγῳ συνηθείᾳ περὶ τοῦς τοιούτους ῥυῆναι συμβέβηκε ψεῦδος
 • Αἱρέσει τινὶ ὁ νοῦς αὐτῶν ἐνεφώλευεν
 • Αὐτοκράτωρ
 • Γαᾶς πόλις βασιλέων
 • Δὲ
 • Δίκαιος
 • Δύο θυγατέρες αὐτοῦ γεγηρακυῖαι παρθένοι
 • Δαιμονώσης
 • Δοκοῦν
 • Δρακήν
 • Εὐκταῖος
 • Εὐχάς
 • Ζεύς
 • Ηρνυε
 • Θελήματα
 • Θεος πεπονθεν ὑπὸ δεξίας ᾽Ισραηλίτιδος
 • Θεοτόκος
 • Κήρυγμα Πέτρου
 • Καθαρθεισῶν
 • Καππαδοκία
 • Κρόνος, κ.τ.λ
 • Κυρία
 • Λόγος πρὸς ῞Ελληνας
 • Μετὰ σπουδῆς
 • Οἱ περὶ Πάνταινον
 • Οὐκ ἀγεννῶς
 • Οὐσίας
 • Οὐσίας τινάς
 • Πάλιν καθάρσια
 • Πέταλον
 • Παρ᾽ ῞Ελλησι δὲ καὶ οἱ σοφοὶ ἐρωμένους ἔχοντες οὐ ψέγονται
 • Πεντεφρῆς
 • Περὶ τούτων
 • Πετεφρίς
 • Πετεφρῆς
 • Πολιτείᾳ
 • Πολιτευσαμένη
 • Πτερύγιον
 • Σίκερα
 • Σαλαμψιώ
 • Στοιχεῖα
 • Στρατηγοί
 • Συστολήν τινα
 • Σωματικήν τινα σύστασιν
 • Τὰ ἅγια
 • Τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ
 • Τὰ ὄντα
 • Τὰ τοιαῦτα οὐ παρελάβομεν
 • Τὴν ἔξω παίδευσιν
 • Τὴν σύστασιν ἔχει
 • Τὸ ἀτέλες
 • Τὸ ξύλον
 • Τὸν λόγον
 • Τῶν γινομένων
 • Τοῦ σωτηρίου κηρυγματος
 • Τον μικρόν
 • Φύσις
 • Φασὶ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ἐν τῷ ἡλίῳ αὐτὸν ἀποτίθεσθαι
 • Φιλώτας
 • Φωτιμάρ
 • Χριστιανοί
 • Χωρητὸν
 • Ψευδοῦς τάξεως
 • αἰδεῖσθαι
 • αἰτίας
 • αἱ τοιαῦται ἐπιθυμίαι
 • αἱρέσεις
 • αὐτός
 • αὐτῶν
 • αὐτῷ
 • αὐτοῖς σωφρονοῦσι
 • αὐτοῦ
 • αὐτοκράτωρ
 • βάρβαρον τόλμημα
 • βίου
 • βασίλεια
 • βασανιζόμενον
 • βσιβ
 • βσοβ
 • γ
 • γένεσις
 • γέννησις
 • γήσασθαι
 • γῆ
 • γαστρῶν πνεύματα
 • γενητός
 • γεννητός
 • γλωσσόκομον
 • γνώσις
 • δέ
 • δέδειχε ᾅδην
 • δέδηχε ᾅδην
 • δόγμα
 • δύναμις
 • δῶρα
 • δαίμονες
 • δαιμόνια
 • δακρύοντας
 • δεῖ
 • δεξιόν
 • διὰ πλειόνων κλήρων
 • διὰ τὸ
 • διὰ τραγλοκολπητῶν
 • διὰ τρωγλοδυτῶν
 • διάθεσις, αἴσθησις, φύσις, τέλος
 • διάκρισις
 • διέφθειρε δὲ τὸ σπέρμα ἐπὶ τὴν γὴν
 • δι᾽ ἐπιστοληφόρου
 • διαζώστρᾳ
 • διαθήκη
 • διαπαρατριβαί
 • διαφόροις
 • διαφύτωρ
 • διαφυτευτής
 • διγρωσίω
 • δικαίως
 • δικαιοῖς
 • διος
 • διπλόης
 • δολοφονήσει
 • δολοφωνήσει
 • δολωφωνῆσαι
 • δρακά
 • δυναστείᾳ
 • εἰ
 • εἰ ὅ τι
 • εἰ δὲ μέρος αὐτῆς, ὅλον ἐχώρησεν αὐτόν
 • εἰ δὲ μὴ
 • εἰ δὴ
 • εἰ μὴ
 • εἰ μὴ παρήσει πρὸς τὸ οἰκεῖον τέλος
 • εἰδέναι
 • εἰδώλων
 • εἰς
 • εἰς ἀηδίαν
 • εἰς ἕνα τόπον δεξιόν
 • εἰς τὴν εἱρκτὴν τοῦ Φαραώ
 • εἰς τὸ δημόσιον
 • εἴ γε
 • εἴ τι
 • εἴα
 • εἴασε
 • εἴσω
 • εἶδε
 • εἶκε
 • εὐσχημόνως
 • ειλητάριον
 • εις εἰδέαν
 • ζῶσαν
 • ζημιούμενος οὐκ αἰσθάνεται καὶ ἄδοξον οὐκ αἰσχύνεται.  Κἂν γάρ τις βασιλεύσῃ, πορνεύων
 • ζιζάνια
 • θείους
 • θεούς
 • θεοτόκος
 • θρήσκεια
 • κάλαμος
 • κόσμῳ
 • καὶ αὐτὸς προσελθὼν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔπεσεν
 • καὶ εἶπε
 • καὶ στησει
 • καὶ τότε τήν
 • καὶ τρίτην
 • καί
 • καθ᾽
 • καθαιρεθεισῶν
 • και Πολύκαρπος
 • κακόν
 • καλῶς
 • καμάτοις
 • κατὰ τὸ γένος
 • κατὰ τοῦ γένους
 • κατηχεῖν
 • κινάρας
 • κλίμα
 • κλῄδοσι και δαίμοσι πλάνης
 • κοιμητήριον
 • κορυνας
 • κοσμοῦσαι πολλῷ χρυσῷ καὶ λίθοις βαρυτίμοις τοὺς ἵππους
 • κράτιστος
 • κρίσει
 • κρεμάμενος
 • κρυψας
 • κτήσεως
 • κτίσεως
 • κτίσιν
 • κτῆσιν
 • λαμβάνεται
 • λεπροῦ
 • λιμός, λοιμός
 • λιος
 • λιπαροῦ
 • λογίον
 • λογεῖον
 • μ
 • μάθημα
 • μάρτυρες
 • μὲν ὅρασις ἐστὶ πνεῦμα διατεινον ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρις ὀφθαλμῶν
 • μέλλειν
 • μέν
 • μέρος αὐτῆς ὅλον, κ.τ.λ
 • μὴ
 • μὴ ἱερεῖς
 • μή
 • μήτηρ
 • μήτρα
 • μόνον
 • μόχθοις
 • μῂ κινεῖσθε
 • μῦθόν τινα ψευδῆ
 • μα
 • μαγείρων ὁ βασιλεύς
 • μακροθυμία
 • μαρτυρία
 • ματαίοις
 • μαφόριον
 • μεγάλως
 • μεθ᾽
 • μεμίσητο
 • μετ᾽ αὐτόν
 • μετασυγκριθείς
 • μηδ᾽ ὅλως πίνετε
 • μηλατάς
 • μηλοβότης
 • μητέρων ἤ
 • μιερεῖς
 • μνῶν εἴκοσιν
 • μοίρας
 • μορφῆς
 • μυθολογοῦσαν
 • ν
 • νόμῳ
 • νόμον
 • ναόν
 • νενικημένην
 • νενικημένος
 • νοῦς
 • ξ
 • ξύλον
 • οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί
 • οὐ τῆς
 • οὐδενός
 • οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ἐν τῷ ἑνὶ τοῖς προσώποις ἢ τῶν ὁμοίων
 • οὐσίας
 • οὐχ ὡς ἔχον
 • οὔσης
 • οὕτως
 • οὕτως ἔχειν
 • οὖν ἑνός
 • οπτασία
 • πάντα
 • πάντως
 • πέταλον
 • πήρα
 • πόντον
 • πᾶσι μὲν ἀπελογοῦντο
 • πῶς δὴ σύνθετός ἐστιν ὁ κόσμος
 • παύσῃ
 • παύσει
 • παλιγγενεσία
 • παλινκαθάρσια
 • παμμιούσων
 • παμπλουσιον
 • πανεπίσκοπος
 • παντός
 • πανταπωλης
 • παράκλησις
 • παρόντων καὶ ἑστώτων
 • παραβάτης
 • παραδείσῳ
 • παρασκευή
 • παραστῆναι
 • παραστῆσαι
 • παρθένος
 • παροῦσαν
 • παροικια
 • παρουσίαν, κατάστασιν
 • πατὴρ τῆς πόλεως
 • πατριάρχαι
 • παχυνθήσει
 • πείρας
 • πεπιστωμενων
 • περὶ
 • περὶ κυριακῆς λόγος
 • περίοδοι
 • περιτετμημένος
 • πιστεύσας
 • πλεονξία
 • πνεύματα
 • πνεύματος
 • ποδήρης
 • ποιήσαντα
 • πονήσαντα
 • πρὸς βολήν
 • πρόσωπα
 • πρᾶσις
 • πρῶτος ναός
 • πρεσβύτεροι
 • προβολῇ
 • προσβολήν
 • προσβολῇ
 • προσεκύνησε
 • προσφάτως
 • προτομαι
 • πρωρεύς
 • πρωτογενές
 • ριδ', β'
 • σύνθετος δὲ ὁ κόσμος
 • σύνοδοι
 • σῶμα
 • σαμψηρά
 • σεβάσματα
 • σεβάσματι
 • σηκόνω
 • σκοπός
 • σοῦ τὰ πάντα συνδιοικοῦντος αὐτῷ
 • σου
 • σοφία
 • σπάθη
 • σπατάλους
 • στήσει
 • στερέωμα
 • στοιχεῖα
 • στομάχου κάλ
 • στρατηγία
 • συγγνῶναι
 • συλλελόγισται ἀδύνατον εἶναι δοξάζειν
 • συλλελόγισται ὡς οὐκ ἀδύνατον εἶναι δοξάζειν
 • συμψέλλιον
 • συναγωνίζεσθαι τοῖς τῆς καινοφωνίας λόγοις
 • σφαγέντα
 • σφαλέντα
 • σφραγίς
 • σχήματα
 • σχῆμα
 • σωτηρίαν
 • τὰ
 • τάβλαις καὶ κύβοις
 • τάξίς
 • τάξις
 • τάξις, ἀταξία
 • τάφον
 • τέκτων
 • τὴν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς τῶν μαρτύρων προσηγορίαν
 • τήγανον
 • τί δὲ λέγω
 • τίς
 • τὸ ἀληθὲς καὶ ἀφάνταστον τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ σώματος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπινῆς φύσεως
 • τὸ καλὸν
 • τὸν προδιωρισμένον
 • τόπαρχος
 • τόπον
 • τύχης
 • τῆς
 • τῆς καινῆς αὐτοῦ κηρύξεως
 • τῶν παρὰ ᾽Ιουδαίοις δημοσίᾳ πεπιστευμένων βίβλων
 • τῶν προσηκόντων
 • τῶν τριῶν Πατριαρχῶν
 • ταύτῃ
 • ταχ ἂν θεάσεσθε
 • ταχυγράφοι
 • ταχυδρόμου
 • ταχυνθήσει
 • τι μένοντας ἐν σαρκί
 • τις
 • τοῖς ἔθνεσι Σωτήρ
 • τοῖς αὐτῶν βωμοῖς προσφθαρέντες καὶ αὐτῶν ἐκπληρωθέντες
 • τοῖς σωφρονοῦσι
 • τοῦ προδιωρισμένου
 • τοιαύτην
 • τοιοῦτον
 • τολμήματι
 • τρέπει
 • τρακταΐζειν
 • τρακταΐσαντες
 • τριτογενές
 • φόνου
 • φῶτες
 • φαίρεσις, ἀναίρεσις
 • φερόντων
 • φθόνου
 • φιλάνθρωπος
 • φιλόλογοι, οὐ φιλόσοφοι
 • φρόνημα
 • φρονήσει
 • φωτὸς
 • χάρισμα
 • χαλινὸν ἐμβαλεῖν
 • χαλκῆν
 • χιτῶνα
 • χριστέμπορος
 • χωρητικόν
 • χωρούμενος
 • ψεῦσμα
 • ψυχή
 • ψυχικός
 • ψυχικοί
 • [


  Next: Hebrew Words and Phrases