St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   001
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   001

Ante-Nicene Fathers, Vol I:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • δεξιᾴ
 • καὶ οὐ τυχόν
 • ποιήσαντος τοῦ Θεοῦ ὄπερ ἐβούλετο
 • ἀβύσσου πηγῶν κάτωθεν καθαρῶν
 • ἀβύσσου πηγῶν κάτωθεν, καὶ καθ’ ὥραν γεννημάτων, κ.τ.λ.
 • ἀγγέλλω
 • ἀδελφοκτονία,
 • ἀεὶ
 • ἀεὶ ὤν
 • ἀθανασίᾳ
 • ἀθριξίᾳ
 • ἀκλινῆ
 • ἀκολασταίνοντι
 • ἀλλὰ τοῦτο γενόμενος
 • ἀμέτοχα κενοῦ
 • ἀνάπαυσιν
 • ἀναγκαῖον ἡγησάμην
 • ἀναγράφουσι
 • ἀναγωγῆς ψυχῶν
 • ἀνακύπτεσθαι
 • ἀναλάμψει
 • ἀναληψει
 • ἀναπήρωσις
 • ἀναπλήρωσις
 • ἀνατάξασθαι,
 • ἀνδρομανία
 • ἀνδροφονία
 • ἀνούσιος
 • ἀντὶ τῶν πατρῶν
 • ἀντίληψις
 • ἀντίψυχον
 • ἀντιτύπων
 • ἀπέστησε
 • ἀπὸ τοῦ ὄρους
 • ἀπόγονον μὲν λοιποῖς
 • ἀπόλυσις
 • ἀπατᾶν ἑαυτούς
 • ἀπειθεῖ πονηρά
 • ἀπειθεῖ πονηρία
 • ἀπληξίᾳ
 • ἀποκατασταθείς
 • ἀπολύτρωσις
 • ἀποσπᾶν
 • ἀποσπᾷ
 • ἀποστόλων γενόμενος μαθητης
 • ἀποσταυρωθῆναι
 • ἀποστερηθῆναι
 • ἀπωθεῖ
 • ἀρκούμενος τούτοις
 • ἀρκουμένους τούτους
 • ἀρχή
 • ἀσώματον ὕλην
 • ἀσθήσεται
 • ἀσπάζεται
 • ἀσχημάτιστος
 • ἀφ’ οὗ
 • ἀφιλοξενίαν
 • ἀχώρητος καὶ ἀκατάληπτος
 • ἁγνίζετε
 • ἁγνίζηται
 • ἄὸικος καὶ παράνομος
 • ἄγγελος
 • ἄκμων
 • ἄκτων
 • ἄνωθεν
 • Ἀβραάμ
 • Ἄβραμ
 • ἐβουλόμην
 • ἐγεννήθη
 • ἐγεννήθησαν
 • ἐγκέφαλον ἐξεπτύκασιν
 • ἐδόθη ἐπὶ τὴν θυσίαν ἁμαρτία
 • ἐδυνάμην
 • ἐκ προσώπου
 • ἐκ τῆς ἐπιστροφῆς
 • ἐκδεξάμενος
 • ἐκκλησία
 • ἐκλίπητε
 • ἐκλεξάμενος
 • ἐκρίπτω
 • ἐκριμαῖον
 • ἐκτράπητε
 • ἐκτρώματι
 • ἐλλιπεῖν
 • ἐν ῥαφαῖς
 • ἐν γραφαῖς στεφάνους
 • ἐν δοκῷ
 • ἐν μηδενί
 • ἐν πᾶσι τοῖς σπουδαίοις καὶ ἀρχαίοις ἀντιγράφοις
 • ἐν πλήθει
 • ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι
 • ἐν τοῖς ἀρχαίοις
 • ἐν τοῖς ἀρχείοις
 • ἐνδόξως
 • ἐνδιάθετος
 • ἐνεργῶς
 • ἐνθύμημα
 • ἐνσώματον
 • ἐντελέχεια
 • ἐνυποστάτου
 • ἐξ ἀγῶνος
 • ἐξ ἀγῶνος σύμπηξις
 • ἐξ ἀποῤῥοίας
 • ἐξ ὁρμῆς
 • ἐξ ὦν
 • ἐξισοῦσθαι
 • ἐξουσίαν
 • ἐπὶ τὸ ὄρος
 • ἐπί
 • ἐπίδειξις ἀποστολικοῦ κηρύγματος
 • ἐπίσημον
 • ἐπίσταμαι αὐτός
 • ἐπ’ ἀριστερᾷ
 • ἐπ’ αὐτῶν
 • ἐπ’ αὐτοῦ
 • ἐπεί
 • ἐπείρασαν
 • ἐπιλογὴ
 • ἐπινομή
 • ἐπιπλοκὴ
 • ἐπιστάμενον
 • ἐπισταμένων
 • ἐποίησαν
 • ἐσκήνωσεν
 • ἐφ’ οὗ
 • ἑαυτούς
 • ἑξαιώνιος
 • ἑορτή
 • ἓρμαιον
 • ἔγερσιν
 • ἔθη
 • ἔθνη
 • ἔλιπον
 • ἔλπιδος
 • ἔννοια
 • ἔξωθεν
 • ἔπαύλιδος
 • ἔπαθεν
 • ἔτι γάρ
 • ἔφυγε
 • ἔχει
 • ἔχειν
 • ἕν
 • ἡ δύμανις τῆς ἀναγεννήσεως εἰς Θεόν
 • ἡ εἰπήνη
 • ἡμεδαπῆς
 • ἣν
 • ἰάματα
 • ἰδέαι
 • ἰκανωτάτη
 • ἱερουργέω
 • ἱκανωτέραν ἀρχαιότητα
 • ἱμάτια
 • ἵνα ὁ ἄνθρωπος τὸν λόγον χωρήσας
 • ὀνειροπομπούς
 • ὁ ὢν
 • ὁμοιόκωλος
 • ὁμοιομερής
 • ὃς
 • ὄνον
 • ὄφις
 • ὅπως ἂν ἔλθωσιν
 • ὅση δύναμις αὐτῷ,
 • ὅταν μου
 • ὅταυ πον
 • Ὃτι δὲ ἡ τῶν τριάκοντα ἐτῶν ἡλικία ἡ πρώτη τῆς διαθέσεώς ἐστι νέας
 • ὑμᾶς
 • ὑμῖν
 • ὑπέρ
 • ὑπέστησε
 • ὑπόστασις
 • ὑπ’ αὐτῆς
 • ὑποστήσαντι
 • ὑποταγήσῃ
 • ὑστέρημα
 • ὕμνοι
 • ὠμογέροντας
 • ὡς ἄνθρωπος
 • ὦ οὑτος
 • ᾧ ἐὰν βούλητας ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
 • ᾽Αβρασάξ
 • ᾽Αγάπη
 • ᾽Αλήθεια
 • ᾽Απριλλίων
 • ᾽Ατη
 • ᾽Αφροδίτης γοναι
 • ᾽Ελωείμ
 • ᾽Επὶ τοῦ ὄρους
 • ᾽Ημελάπης
 • ᾽Ησαίου
 • ᾽Ιησοῦν
 • ᾽Ιησοῦς
 • ῞Ολον
 • ῥεπούδιον
 • Α
 • Αἰών
 • Αἱμυλίους
 • Αὐτὸς γὰρ ἡμῶν
 • Γειόρα
 • Γηόρα
 • Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης
 • Εὐχαριστία
 • ΕΙ
 • ΕΥΑΝΘΑΣ
 • Η
 • Θεόφορος
 • Θεοῦ
 • Ι
 • Καὶ φευκτοῦ θανάτου
 • Κυρίου
 • Λόγος ἐνδιάθετος
 • Λόγος προφοικός
 • ΛΑΤΕΙΝΟΣ
 • ΛΛ
 • Λητώ
 • Μ
 • Μαίων
 • Μετὰ δόγματος ὀρθοῦ
 • Ξ
 • Οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
 • Οὐλαμλοὺζ
 • Ορον
 • Πᾶς βασιλεὺς δίκαιος ἱερατικὴν ἔχει τάξιν
 • Πολιτευσώμεθα
 • Σάῤῥα
 • Σάρα
 • Σαβαώθ
 • Σιγή
 • Στῆθι ὡς ἄκμων τυπτόμενος
 • Σωτήρ
 • Τ
 • Τὰ δὲ τρίτα περὶ τὸν τρίτον
 • ΤΕΙΤΑΝ
 • Τριέσπερον
 • Χρειστός
 • Χριστὸς
 • Χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ:
 • Ω
 • α
 • αἰών
 • αἰῶνι
 • αἰσθήσεται
 • αἰσθητὰ καὶ ἀναίσθητα
 • αἵτινες
 • αὐτὸν τὸν ᾽Αβραὰμ πατέρα
 • αὐτὸν τὸυ ᾽Αδὰμ
 • αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν
 • αὐτῶν
 • αὐτῷ
 • αὐτούς
 • αὐτοῦ
 • αὐτοῦ τὸν ᾽Αδὰμ πατέρα
 • β
 • βιβλίον τι διαλεξέων διαφόρων
 • γ
 • γένοιτο
 • γένος
 • γε
 • γεύσεως
 • γενομένων
 • γινόμενον
 • γνώσεως
 • δ
 • δἰ ἐμμηνοῤῥοίας
 • δἰ οὔς γίν
 • δόγματα
 • δόξῃ
 • δόξα
 • δύναμις
 • δώρημα
 • δῶρον
 • δαίμων
 • διὰ τὸ ἐν τῇ μητροπόλει πανταχόθεν συντρέχειν πάντας τοὺς τὰ πράγματα ἔχοντας
 • διὰ τῆς θείας ἐκτάσεως τῶν χειρῶν
 • διάβολος
 • διαλέξεις διάφοροι
 • διαφθορὰν καὶ παρατροπήν
 • διαφορὰν καὶ προτροπήν
 • διγαμίας ποιούμενοι
 • διδάσκαλοι
 • δικαίους γίνεσθαι
 • δικαίωμα
 • δς
 • ε
 • εἰ
 • εἰ μὲν ἦν
 • εἰδότες
 • εἰς
 • εἰς τί γάρ
 • εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.
 • εἶδεν
 • εἶπον
 • εἶτα δὲ
 • εὐδοκίας
 • εὐτραπελία
 • εὐχαριστεῖν
 • ζ
 • ζηλώσῃ
 • ζηλῶσαι
 • η
 • θ
 • θεάσασθαι
 • θεῷ
 • θεοτόκος
 • θεοφοροῦνται
 • ι
 • ιπον
 • κ
 • κάλυμμα
 • κύριε
 • κύριος
 • καὶ ἀποστεροῦντας τὸν ἄνθρωπον τῆς εἰς Θεὸν ἀνόδου καὶ ἀχαριστοῦντας τῷ ὑπὲρ αὐτῶν σαρκωθέντι λόγῳ τοῦ Θεοῦ. Εἰς τοῦτο γὰρ ὁ λόγος ἄνθρωπος
 • καὶ ἄλλας μὲν τῆς ὑποστάσεως ἀρχὰς εἶναι ἄλλας δὲ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς οὐσίας
 • καὶ ὁμολογοῦντες
 • καὶ διὰ τοῦτο ἠνέσχετο ὁ Θεὸς τὴν εἰς τὴν γῆν ἡμῶν ἀνάλυσιν.
 • καὶ οὐ σὺν αὐτῇ
 • καὶ τὴν υἱοθεσίαν λαβὼν, υἱὸς γένηται Θεοῦ.
 • καὶ τὸν αὐτοῦ ἄνθρωπον βεβαίως ἐκδεχόμενος
 • καὶ τῶν διδασκάλων
 • καθ’ ἐκάστην γενεὰν ἐν τοῖς ἀνθρώποις
 • καθολικαί
 • καθολικούς
 • καινοφωνίας
 • κακά
 • καλά
 • κανόνα
 • κατὰ τὴν διδασκαλίαν
 • κατὰ ταὐτά
 • κατά καιροὺς τεταγμένους
 • κατάδεσμοι
 • κατέχειν
 • κατ’ οἰκονομίαν
 • καταδιαιρεῖν
 • καταλειφθήσεται
 • καταληφθήσεται
 • κατατρέχωσι
 • κατεσκευασμένον ἀῤῥήτῳ τέχνῃ
 • κεκαυτηριασμένοι
 • κενοφωνίας
 • κικυῶνα
 • κλῆροι
 • κλῆρος
 • κληρονομῆσαι
 • κοίλη
 • κοσμικῶν
 • κρατύνει
 • κρατῦναι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν,
 • κρατεῖ καὶ κυριεύει τοῦ σώματος
 • κριὸς
 • κς
 • κυρίων γραφῶν
 • κυριεύει
 • λ
 • λόγοι κατὰ Μαρκίωνος
 • λόγος
 • λόγος
 • λόγου
 • λ´
 • λεγομένων
 • λειτουργικά
 • ληθεῖν
 • λιπαροῦ
 • λυτρωσάμενος
 • μ
 • μένει
 • μή
 • μαγείας
 • μαθόντα
 • ματαιολογίαν
 • μελεπᾷν ἀποθνήσκειν
 • μελετᾶν
 • μετὰ λόγου
 • μετά
 • μετ’ αὐτούς
 • μεταφερόμενοι
 • μηνὸς ἱσταμένου
 • μονάδα καὶ τὴν ἀόριστον δυάδα
 • μοναρχία
 • μορφή
 • ν
 • νῖκος
 • νεῖκος
 • νεκριμαῖον
 • νυνὶ δέ
 • νυχθήμερον
 • ξ
 • οἳ
 • οἶδεν
 • οἶνον
 • οὐ κατὰ τὴν δόξαν
 • οὐκ ἀναλελειμένων.
 • οὐκ ἀνειλημμένων
 • οὐκ οἶδα
 • οὐσία
 • οὕτως
 • π
 • πάντα
 • πάντας
 • πάπᾳ
 • πάσχειν
 • πήγης
 • πᾶν πνεῦμα ὃ λύει τὸν ᾽Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι
 • παθόντα
 • παλαιώσουσιν
 • παντὶ ἀνθρώπῳ τὸν νοῦν
 • παντὶ ἀνθρώπινον νοῦν
 • παρὰ Θεῷ
 • παρὰ τῷ ναῷ
 • παράδειγμα
 • παράξυσμα
 • παρέδρους
 • παροξυσμούς
 • πατρός
 • πεπήρωνται
 • πεπώρωνται
 • περὶ ἐπιστήμης
 • περὶ αὐτάς
 • περὶ μοναρχίας
 • περί
 • περίψημα
 • περιπολίζοντες
 • περιστερά
 • περιχώρησις
 • πιστεύσητε
 • πλάσαι
 • πλῆσαι
 • πλεονάσουσιν
 • πλεονεξίας
 • πληρώματι
 • πληρώσει πτώματα
 • πνεύματος
 • πνεῦμα
 • πνς
 • ποιήσητε
 • ποιῆσαι
 • ποιεῖν
 • ποιεῖσθαι
 • ποιεῖσθαι αὐτούς
 • πομπὰς
 • πομπὰς καὶ ὕμνους
 • πονηρευόμενοι
 • πορευόμενοι
 • ποροικίαις
 • πρέσβυς
 • πρὸς τὰς ὄψεις
 • πρᾶξιν
 • πρῶτός μου
 • πραγματείαν
 • προκεκηρυγμένον
 • προκεχειρισμένον
 • προσφοράς
 • προφορικός
 • πρς
 • πς
 • πυγμή
 • πυγμῆς
 • πυγμαχία
 • ρ
 • ρίζα καὶ πηγὴ
 • ς
 • σ
 • σύσσημον
 • σύστασις
 • σύστημα
 • σαρκὸς ἑτέρας
 • σικυῶνα
 • σκηνοβατοῦν
 • σκοτία
 • σπέρμα
 • σποδῶν
 • σπονδῶν
 • σταγμῇ χρόνου
 • σταθμὸν ἔσχατον
 • στακτή
 • στιγμῇ χρόνου
 • στοὰ
 • συγκάμπτων
 • συναισθήσεως
 • συνειδήσεως
 • συντεταγμένα
 • συντρέχειν
 • συσσεισμόν
 • τ
 • τὰς τρίβους αὐτοῦ
 • τάξιν
 • τάξις
 • τέσσαρα καθολικὰ πνεύματα
 • τέως
 • τὴν καθημερινὴν διαμονὴν τῆς περὶ τὸν Θεὸν λατρείας
 • τήν
 • τί ἕξετε ἀποκρίνασθαι
 • τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταθνητῶν ἀνθρώπων
 • τὸ ἡμῶν
 • τὸ αὐτεξούσιον
 • τὸ κενόν
 • τὸ λογικόν τὸ θυμικόν, τὸ ἐπιθυμητικόν
 • τὸν ᾽Ιησοῦν
 • τὸν λόγον
 • τὸν νέον σῖτον
 • τῆς πληγῆς
 • τῇ τοῦ ῾Ηλίου λεγομένη ἡμέρᾳ
 • τῶν
 • τῶν λόγων
 • τῶν λοιπῶν
 • τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν
 • ταῖς δευτέραις τῶν ἀποστόλων διατάξεσι
 • ταῦτα ποιῆσαι ὁμοίως
 • τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦθος αὐτοὺς Κάτθετο
 • τερέσει
 • τηρήσει
 • τούτῳ
 • τούτων
 • τοῦ Θεοῦ
 • τοῦ λόγου
 • τρύπας
 • υἰός
 • υἱὸς Χρειστός
 • φ
 • φόρους καὶ εἰσφοράς
 • φιλόδοξος
 • φιλοψόφου καὶ φιλοκόμπου
 • φροντιστής
 • χ
 • χαρίσματα
 • χειροτονίαν
 • χιασμα
 • χρόνων
 • χρηστὸς
 • χριστοτόκος
 • ψ
 • ψηφίζεται
 • ω


  Next: Hebrew Words and Phrases

 • Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

  https://st-takla.org/books/en/ecf/001/0010934.html

  Short URL (link):
  tak.la/x6yvfgt