St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   201
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   201

Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, Vol I:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ž
 • žγνωμεν
 • žπος εἰπεῖν
 • ̓́
 • ἀναμφιλέκτῳ
 • ἀπόστολος
 • ἀποστολικῇ φωνῇ συντρέχον
 • ἀρχόντων
 • ἁγί& 251· πνεύματι καὶ προφητικῷ χαρίσματι
 • ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπ€νω π€ντων ἐστίν
 • ἐν γραφῆς τύπῳ τῆς π€λαι διαβοήτου μητροπόλεως αὐτῆς
 • ἐνομίζετο
 • ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων
 • ἐπίμικτος πόλυς
 • ἐπιγεγραμμένος κανὼν ἐκκλησιαστικὸς, ἢ πρὸς τοὺς ᾽Ιουδαϊζόντας
 • ἐστὶ περὶ ᾽Αβρα€μ
 • ἱερεὺς ὁ χριστός
 • ὁ προφήτης συνὼν πολλοις žτεσιν ἀγνοεῖ
 • ὄρασις τῶν τετραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ
 • ὑπὲρ ᾽Ιουδαίων ἀπολογία
 • ᾽Αλέξανδρος ἢ περὶ τοῦ λόγου žχειν τὰ ἄλογα ζῶα
 • Α
 • Αἰφίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, žσχατοι ἀνδρῶν
 • Αἰ& 241·ν, ὥσπερ ἀεὶ ὤν
 • Αβίλιος
 • Αβδον τὸν τοῦ ῎Αβδου ποδ€γραν žχοντα
 • Αγχίνοια
 • Αδαμ€ντιος
 • Αλβίνου
 • Αντιβολὴ Παπίσκου καὶ φίλωνος ᾽Ιουδαίων πρὸς μοναχόν τινα
 • Αντιβολὴ Παπισκου καὶ φίλωνος
 • Απολλωνίδου
 • Απολλωνίου
 • Απολλωνι€δου
 • Απολογία ὑπὲρ ᾽Ωριγένους
 • Αριθμητικὰς εἰσαγωγ€ς
 • Αρτεμίσιος
 • Ασκληπι€δου
 • Ασκληπιοδότου
 • Αττικῶν τεσσ€ρων
 • Αυσῇ
 • Βήμαρχιος
 • Βίθθηρα
 • Β€βιος
 • Βαρδησ€νης
 • Βασιλεύς
 • Βενετία
 • Γ€ιος
 • Γαιανός
 • Γαλατία
 • Γαλατίαν
 • Γαλλία
 • Γαλλίαν
 • Γεῶν
 • Γηὼν
 • Γιγ€ντων
 • Γρι€δος λόγῳ
 • Δύστρος
 • Δ€λκης
 • Διὰ τοῦτο
 • Διόδωρος
 • Δι€ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει Κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναστ€σεώς μου εἰς μαρτύριον
 • Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων
 • Ε
 • Εἰρηναῖος
 • Εὐσεβὴς, Εὐτυχὴς, Σεβαστός
 • Εὐσεβίου
 • Εὐσεβίου σύγγραμμα περὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸν μαρτυρησ€ντων ἐν τῷ ὀκταέτει Διοκλητιανοῦ καὶ ἐφεξῆς Γαλερίου τοῦ Μαξιμίνου διωγμῷ
 • Εὐσεβίου τοῦ Παμφιλου περί τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησ€ντων τέλος
 • Εγκρατεῖς
 • Εκκλησιαστικὴ ᾽Απόδειξις
 • Εκκλησιαστικὴ Προπαρασκευή
 • Ελέγχου καὶ ᾽Απολογίας λόγοι δύο
 • Ελκεσαιταί
 • Ελληνας
 • Ελληνιστ€ς
 • Εξηγητικοὶ
 • Εσδρας
 • Ευαγγελικὴ ἀπόδειξις
 • Ευκλείδης
 • Ζ
 • Ζέβεννος
 • Ζέβενος
 • Ζ€βδας
 • Ζ€μβδας
 • Ζαβαδᾶς
 • Ζεβῖνος
 • Ζωτικός
 • Η
 • Η καθόλου στοιχειώδης εἰσαγωγή
 • Θεόδοτος
 • Θεοτέκνος
 • Ιδρώσει γὰρ χθὼν, κ.τ.λ
 • Ιησοῦ
 • Ιησοῦν χριστὸν κ€τωθεν
 • Ιούδας ᾽Ιακώβου
 • Ιουδαϊκὴ ᾽Αρχαιολογία
 • Ιστορία ᾽Ιουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς ῾Ρωμαίους
 • Κήρυγμα Πέτρου
 • Κίτιον
 • Κύβεις
 • Κύριε θεὲ π€τερ
 • Καὶ τῶν μ€λιστα ἐπὶ ῾Ρώμης λαμπρῶν
 • Καπίτων
 • Κηροχύτου γραφῆς
 • Κομ€νης
 • Κομφέκτορα
 • Κορνοῦτος
 • Κουληιανός
 • Κουμ€νης
 • Κυριακῶν ἠξίωνται τῶν ἐπωνυμιῶν
 • Λεωνίδης ὁ λεγόμενος ᾽Ωριγένους πατήρ
 • Λιβυκωτέρους τόπους
 • Λούγδουνος καὶ Βίεννα
 • Λογγίνου
 • Μέγαν θεὸν καὶ πλούσιον, παρα καὶ Πλούτωνα, τὸν θ€νατον ἀνηγόρευον
 • Μ€νης
 • Μ€ξιμος
 • Μ€ξυς
 • Μ€ρκον οὗ τὸ εὐγγέλιον φέρεται
 • Μ€ρκος ᾽Αιμίλιος οὕτως περί τινος εἰδώλου πεποίηκεν ᾽Αλβούρνου
 • Μαγγαναία
 • Μακκαβαϊκόν
 • Μακριανός
 • Μαμμαία
 • Μανιχαῖος
 • Μαρεία λίμνη
 • Μαρεῶτις
 • Μαρκίων
 • Μαρκιανός
 • Μαρκιανισταί
 • Μαρκιανοί
 • Μαρκιωνισταί
 • Μασβώθεοι
 • Μασβωθαῖοι
 • Μιλτι€δην
 • Μιλτι€δου
 • Μονὰς, παρὰ τὸ μένειν ὠνομασμένη
 • Μουσιανὸς ἐκκλησιαστικὸς συγγραφευς ἐγνωρίζετο
 • Ναυῇ
 • Ναυ€τος
 • Ναυατιανῷ
 • Ναϊσσὸς
 • Ναϊσσός
 • Νοου€τος
 • Νοουατι€νος
 • Νοουατιανῷ
 • Νοουατιανοί
 • Οἱ μὲν δυσομένου ὑπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος
 • Οὐελεσμώθ
 • Ούρβικος
 • Ονπερ κατὰ φύσιν δέδωκας
 • Οσσαῖοι
 • Ουρβίκιος
 • Πέτρου
 • Π€λιν
 • Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ τῶν ἐκκλησιῶν οἰκοδομῇ, Παυλίνῳ Τυρίων ἐπισκόπῳ προσπεφωνημένος
 • Παραλειπομένων
 • Πολιτευτῶν ἀνδρῶν
 • Πολλοῦ χρόνου
 • Πρόβος
 • Πρόμος
 • Προφητικαὶ ᾽Εκλογαί
 • Πυκετίους
 • Ραχαβείμ
 • Ρηχ€β
 • Σ
 • Σ€δδοχον
 • Σαββ€του μεγ€λου
 • Σαρδιανός
 • Σεβουαῖοι
 • Σερέννιος Γρανιανός
 • Σταυροί
 • Στρωματεῖς
 • Συριακοῦ
 • Σωτᾶς
 • Τόρδιος
 • Φαβιανός
 • Φλαβιανός
 • Χιαζομένου τοῦ ῥ κατὰ τὸ μεσαίτατον.
 • Ω
 • αἰρέσεις
 • αἰ& 240·ν
 • αἱρετικῶν ἀνδρῶν ἀναπλ€σματα
 • αἴτιον
 • αὐτὴ περίοδος τοῦ χρόνου
 • αὐτόγραφοι σημειώσεις
 • αὐτόματον
 • αὐτῆ φρ€σει
 • αὐτῆς
 • αὐτῶν
 • αὐτοῦ
 • β
 • βέρκιε
 • βίβλιον τι διαλέξεων διαφόρων
 • βίβλος τῶν ἡμερῶν
 • βίος καὶ πολιτεία τῶν ἁγίων θεοστέπτων μεγ€λων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ ῾Ελενης
 • βίος πολιτικὸς ὅπερ ἐστὶ περὶ ᾽Ιωσήφ
 • βίος πολιτικός
 • βίρκιε
 • βῆμα
 • βῆμα μὲν καὶ θρόνον ὑψηλόν
 • β€πτεται
 • βαθεζώρ
 • βαθεχώρ
 • βασιλεύς
 • βασιλεῖς ᾽Ιουδαῖοι οἱ ἐν τοῖς στέμμασι
 • βασιλική
 • βενεφικιαλίων
 • βηθεζώβ
 • βιβλίδιον
 • βιβλιδ€ριον
 • βιοῦ σοφοῦ τοῦ κατὰ δικαιοσύνην τελειωθέντος, ἢ νόμων ἀγρ€φων
 • βλίας
 • βλασφήμων
 • βουβών
 • βουβῶνα
 • βουβῶνα ἐπὶ σχοινίου τινος
 • βουβῶνα δὲ οἱ ῾Ρωμαῖοι τὸν ὄρνιν τοῦτον καλοῦσι
 • γέγραπται
 • γένος
 • γήσιππος ἱστορεῖ
 • γίας
 • γίνεσθε δὲ δόκιμοι τραπεζιται, τὰ μὲν ἀποδοκιμ€ζοντες, τὸ δὲ καλὸν κατέχοντες
 • γίνεσθε δόκιμοι τραπεζιται
 • γίοις
 • γὼ εἰμὶ περίψημ€ σου
 • γῆς
 • γ€ρ
 • γαμεταῖς
 • γαμικὸς λόγος
 • γγελόν
 • γγελον
 • γγρ€φως
 • γδόας
 • γεγονώς
 • γειώρας
 • γεμόνες
 • γενέσθαι
 • γενόμενος δὲ ἐν ῾Ρώμῃ διαδοχὴν ἐποιησ€μν μέχρις ᾽Ανικήτου
 • γεωμετρίαν
 • γεωμετρεῖται
 • γκύκλια γρ€μματα
 • γκρ€τεια
 • γκρατῖται
 • γκρατηταί
 • γκ. μαθήματα
 • γκ. παιδεία
 • γνώμας
 • γνώριμοι
 • γνοεῖ
 • γνωρίμων
 • γούμενον
 • γούμενος
 • γουν
 • γρ€μμα
 • γρ€μματα
 • γρ€μματος
 • γραφὴ
 • γραφή
 • γραφῇ
 • γυναικεῖα
 • δ
 • δὲ
 • δὲ ὅλος σκοπὸς ὡσανεὶ ἑρμηνεῖαι τυγχ€νουσι τῆς Γεγέσεως κ.τ.λ
 • δήμου
 • δήσαντες δὲ οἱ δήμιοι ἄλλο τι πλῆθος ἐπὶ σκ€φαις, τοῖς θαλαττίοις ἐναπέ& 207·ῥιπτον βυθοῖς
 • δήσωμεν
 • δίας δεόμενον σχολῆς
 • δόκει προασπίζειν
 • δόξαις
 • δύναμις
 • δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη
 • δώδεκα
 • δώδεκα τὸν ἐν κ.τ.λ
 • δώδεκα τοῦ ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσαντος
 • δ€μας
 • δαιμόνιον ἀσώματον
 • δεδημοσιευμένων
 • δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις
 • δελφός
 • δεξιός
 • δεξιῶς
 • δεσπόσυνοι
 • δευτέρω
 • δη
 • δημόσιον ἀρχεῖον
 • δημιουργίαν
 • διὰ ῾Ιππολύτου
 • διὰ γρ€μματος
 • διὰ γραμμ€των
 • διὰ μόνης τῆς εἰς τὸν χριστὸν πίστεως
 • διὰ πλειόνων κλήρων
 • διὰ τὸ δοκοῦν ἱκανὸν ἐν λόγῳ
 • διὰ τοῦτο
 • δι€κονος
 • διαγωγήν
 • διαδοχὴν
 • διαδοχὴν ἐποιησ€μην
 • διαδοχὴν ποιεῖσθαι
 • διαδοχή
 • διαδοχήν
 • διαδοχήν ἐποιησ€μην
 • διαδοχῆς
 • διαδοχῇ
 • διαδοχῶν τῶν καταρξαμένων
 • διαθηκῶν
 • διακονία
 • διακονία τοῦ λόγου
 • διακονεῖν
 • διακονεῖν ταῖς τραπέζαις
 • διακονικὴ
 • διακονοῦντες
 • διαλέξεις περὶ νηστείας καὶ περὶ καταλαλιᾶς
 • διατριβήν
 • διατριβῶν
 • διαφωνία
 • διαφωνίας εὐαγγελίων
 • διδασκ€λιον
 • διδασκαλίαν
 • διδασκαλεῖον
 • διδαχῆς
 • διδαχῇ
 • διδαχαί
 • διεκρίνοντο
 • διεξαγωγή
 • διεξαγωγεῖν
 • δικία
 • δικαιοσύνη
 • δικαιοσύνην
 • δικαστής
 • διοικεῖν
 • διωτικὰς ἀπογραφὰς
 • διωτικὰς ἀπογραφ€ς
 • δοκέω
 • δρ€κων
 • δραχμῶν
 • δωδέκατον ἐν Σμ. μαρτυρήσαντα
 • δωδέκατος
 • δωδέκατος ἐν Σμ. μαρτυρήσας
 • δωδεκατημόριον
 • εἰδωλολατρεῖν
 • εἰδωλος
 • εἰκοσαετηρικοὶ ὕμνοι
 • εἰπεῖν
 • εἰρήναρχος
 • εἰρήνη
 • εἰρηνικ€
 • εἰριαρμένη
 • εἰς ἀγαθήν πρόθεσιν ἐπανέλθοιεν
 • εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος
 • εἰς Γαλατίαν
 • εἰς Κωνσταντῖνον τὸν βασιλέα τριακονταετηρικός
 • εἰς Μακκαβαίους λόγος ἣ περὶ αὐτοκρ€τορος λογισμοῦ
 • εἰς Φλ€κκον
 • εἰς μαρτύριον προτρεπτικὸς λόγος
 • εἰς τὰ κατ᾽ ῎Αιγυπτον žργα
 • εἰς τὰ μετὰ τὴν ἐξαήμερον
 • εἰς τὰς Γαλλίας
 • εἰς τὴν ἑξαήμερον
 • εἰς τὴν ἑξαήμερον ὑπόμνημα
 • εἰς τὴν Γένεσιν ὑπομνηματιεῖσθειν
 • εἰς τὴν τῶν κατὰ Μιλτι€δην λεγομένων αἵρεσιν
 • εἰς τὸ εὐαγγέλιον βιβλία
 • εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαλλέλιον
 • εἰς τὸ π€θος
 • εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως
 • εἰς τοὺς ψαλμούς
 • εἰσέτι δὲ φέρεται παρὰ πλείστοις
 • εἰσεδέξαντο καὶ συνήγαγον καὶ συνέστησαν καὶ προσευχῶν αὐτοῖς καὶ ἑστι€σεων ἐκοινώνησαν
 • εἰσκρίνεσθαι
 • εἴ φανείη
 • εἴγε φανείη
 • εἶδεν ἄγγελον τοῦτον εὐθὺς ἐνόησε κακῶν εἶναι αἴτιον κ.τ.λ
 • εἶδος θεοῦ
 • εἶναι
 • εἶναι δοκῶν
 • εἶπεν
 • εἶπεν ὁ ἀπόστολος
 • εἶπον
 • εἶτα ἐπιψευσ€μενος τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἀπολέλυται πλανήσας τοὺς ἐκεῖ πιστούς
 • εἷς βασιλεύς
 • εὐαγγέλιον
 • εὐαγγέλιον καθ᾽ ῾Εβραίους
 • εὐαγγελίου
 • εὐγνωμόνων
 • εὐγνωμονῶν
 • εὐθύς
 • εὐκταῖος
 • εὐλαβής
 • εὐχῆς καὶ τῶν τόπων ἱστορίας ἕνεκεν
 • εί
 • εισμετανοιαν
 • ερόδουλος
 • ερός
 • ερῶν γραμμ€των, καὶ τῶν ἀντιλεγομένων μὲν, ὅμως
 • ζῶντα καίεσθαι
 • ζηλώσαι
 • ζηλῶσαι
 • ζητήματα καὶ λύσεις
 • ηὐτύχει
 • θύρα
 • θώραξ
 • θαμβωθήσεσθαι
 • θανατός
 • θεός
 • θεότητα ἰδίαν
 • θεότητος
 • θεῖος λόγος
 • θεῷ
 • θεεὶ
 • θελοθρησκεία
 • θεοὺς
 • θεοῦ γὰρ ἦν βούλημα
 • θεολογία
 • θεολογεῖται ὁ χριστός
 • θεοπνεύστων
 • θεοσεβεστ€τη
 • θεοφ€νεια
 • θεραπεύω
 • θεραπευταί
 • θεραπευτρίδες
 • θετοῦσιν
 • θνητοπσυχίται
 • θρόνος
 • θυρωροί
 • ι
 • ιὸς ᾽Ιωσήφ
 • ιόν
 • ια
 • ιβ
 • ιμώθεος ὁ παῖς
 • κ μνήμης
 • κ πέτρας ἀκροτόμου
 • κ τῆς ῾Εβραΐδος διαλέκτου
 • κ τῶν βιβλίων
 • κ τε τοῦ καθ᾽ ᾽Εβραίους εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ καὶ ἰδίως ἐκ τῆς ῾Εβραΐδος διαλέκτου τινὰ τίθησιν
 • κἀγὼ ᾽Ιω€ννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα
 • κἀγὼ οὖν
 • κόλουθοι
 • κύριοί μου ἀδελφοί
 • καὶ
 • καὶ ἃ μετὰ ταῦτα συνέγραψε
 • καὶ ἐγρ€φη ταῦτα
 • καὶ ἐμὲ ὡς
 • καὶ ἐμὲ οἷον
 • καὶ ἐμὲ οὗς
 • καὶ ἐν τῇ ἐκκλησί& 139· παρεχώρησεν ὁ ᾽Ανίκητος τὴν εὐχαριστίαν τῷ Πολυκ€ρπῳ κατ᾽ ἐντροπὴν δηλονότι
 • καὶ ὄφελόν γε
 • καὶ ὄφελόν γε εἷς
 • καὶ ᾽Αμμον€ριον ἕτερα
 • καὶ Σοφία
 • καὶ β'
 • καὶ δι᾽ ἐκείνων
 • καὶ δι᾽ ἐκείνων ῥηθῆναί τι τῶν βλασφήμων
 • καὶ εὐθὺς Οὐεσπασιανὸς πολιορκεῖ αὐτούς
 • καὶ θεραπείας καὶ δεξιώσεως οὐ τῆς τυχούσης
 • καὶ λόγος αὐτοῦ περὶ προφητείας
 • καὶ νοός
 • καὶ παραγαγὼν εἰς αὐτὸ [τὸν ἀδελφὸν ᾽Ιησοῦ τοῦ χριστοῦ λεγομένου, ᾽Ι€κωβος ὄνομα αὐτῷ, καί] τινας [ἑτέρους], κ.τ.λ
 • καὶ περὶ πολιτείας καὶ περὶ προφητῶν
 • καὶ περὶ ψυχῆς καὶ σώματος
 • καὶ πρὸς ᾽Ιουδαίους πρῶτον καὶ δεύτερον
 • καὶ προφητῶν
 • καὶ τὰ Μαξιμου περὶ τοῦ πολυθρυλήτου παρὰ τοῖς αἱρεσιώταις ζητήματος, τοῦ πόθεν ἡ κακία, καὶ περὶ τοῦ γενητὴν ὑπ€ρχειν τὴν ὕλην
 • καὶ τὰ περὶ τοῦ διαβόλου, καὶ τῆς ἀποκαλύψεως ᾽Ιω€ννου
 • καὶ τὴν προκειμένην γενεαλογίαν žκ τε τῆς βίβλου τῶν ἡμερῶν κ.τ.λ
 • καὶ ταῦτα žν τινι ἀντιγρ€φῳ ἐν τῷ ὀγδό& 251· τόμῳ εὕρομεν
 • καὶ τοῦτο ὑπὲρ τοῦ ἡμῶν λόγου πεποίηται
 • καί
 • καί τοι μᾶλλον ἐναντίον ἦν τὸ τηρεῖν τοῖς μή τηροῦσι
 • καθόδου
 • καθόλου
 • καθ᾽ ἡμᾶς
 • καθ᾽ ἡμᾶς Θέκλα
 • καθαροί
 • καθολικὴν ἐπιστολήν
 • καθολική
 • καθολικότης
 • καθολικῆς
 • και τὴν ῾Ελλᾶδα
 • καινοτομηθείσης
 • κακῶν τῇ πόλει ταύτῃ μ€ντις καὶ ποιητής
 • καλούμενα
 • καλουμένη
 • κανόνας
 • κανόνες δέκα
 • κανὼν ἐκκλησιαστικός
 • κατὰ
 • κατὰ Μαρκέλλου τοῦ ᾽Αγκύρας ἐπισκόπου
 • κατὰ Πόντον
 • κατὰ Πορφυρίον
 • κατὰ θεὸν
 • κατὰ καιρόν
 • κατὰ λόγον
 • κατὰ μέρος συναγωγαί
 • κατὰ π€ντα τρόπον
 • κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος
 • κατὰ τὸ δυνατόν
 • κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν
 • κατὰ τὸν δηλούμενον χρόνον
 • κατὰ τὸν παρόντα λόγον
 • κατὰ τόπον
 • κατὰ τοῦ στόματος ἐπιστ€ξαι
 • κατέβη μόνος, ἀνέβη δὲ μετὰ πολλοῦ ὀχλοῦ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ
 • κατέρᾳ& 184·δίως ὑποθέσει ἐν δυσὶν ὑπαντησας συγγρ€μμασιν
 • κατ᾽ ἀν€λυσιν
 • κατ᾽ ἐπίπνοιαν
 • κατῆλθεν εἰς τὰ καταχθόνια, ἱνα κακεῖθεν λυτρώσηται τοὺς δικαίους
 • κατ€λογον
 • κατ€στρωσιν πεποίηται
 • καταβὰς γὰρ μόνος συνήγειρεν πολλοὺς, ειθ᾽ οὕτως ἀνέβη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ
 • καταγγέλουσα
 • κατακρίνας χριστιανούς τινας καὶ τῆς ἀξίας ἐκβαλών
 • καταρξαμένων αὐτοῦ
 • καταψευδόμενοι τοῦ θεοῦ
 • κατειληφέναι
 • κατενοήσαμεν
 • κατωρθωμένα, τουτέστιν ἠφανισμένα
 • κδικητἡς τοῦ εὐαγγελίου
 • κείναις ταῖς ἡμέραις
 • κείνου
 • κείνων
 • κείνων τῶν λόγων
 • κεῖ εὑρήσετε πρῶτον Νερῶνα τοῦτο τὸ δόγμα, ἡνίκα μ€λιστα ἐν ῾Ρώμῃ τὴν ἀνατολὴν πᾶσαν ὑποτ€ξας ὠμὸς ἦν εἰς π€ντας, διώξοντα
 • κεῖνοι
 • κεῖνος
 • κεκηρυχέναι žοικεν
 • κεστοί
 • κηρύγματα
 • κκαιδεκαετηρίδα
 • κκλησίας
 • κκλησιαστικὴ ἱστορία
 • κκλησιαστικὸς ἀνἡρ
 • κκλησιαστικῶν ἀνδρῶν
 • κκλησιαστικοὺς ἀνδρὰς
 • κκρίνεσθαι
 • κλήρῳ ἕνα γέ τινα κληρώσων
 • κλίνη
 • κλῆρον
 • κλῆρος
 • κλείς
 • κλογῶν
 • κλογαί
 • κοῆς
 • κοιμηθέντος ᾽Αλεξ€νδρου
 • κοιμητήρια
 • κοινώνησαν ἑαυτοῖς
 • κοινωνήτους π€ντας ἄρδην τοὺς ἐκεῖσε ἀνακηρύττων ἀδελφούς
 • κοινωνία
 • κολασία
 • κορβᾶν
 • κορβανᾶς
 • κοσμοποιΐαν
 • κπεπτωκότα ἐπὶ τὴν ᾽Ιουδαϊκὴν ἐθελοθρησκείαν
 • κρ€τεια
 • κροστιχὶς
 • κτίσεως
 • κτίσις
 • κτισεν
 • κυρήνιος
 • κυρωτέον
 • κ.τ.λ
 • λέγεται
 • λέγουσιν
 • λέγχου καὶ ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως
 • λέγω δὲ τὴν ῾Ιερουσαλήμ
 • λόγια
 • λόγοι
 • λόγον
 • λόγος
 • λόγος žχει
 • λόγος ἐνδι€θετος
 • λόγος ὁ πρὸς ῞Ελληνας
 • λόγος ὑπερ τῆς πίστεως
 • λόγος κατέχει
 • λόγος προτρεπτικὸς πρὸς ῞Ελληνας
 • λόγος φιλαλήθης πρὸς τοὺς χριστιανούς
 • λόγου
 • λόγου ζώου
 • λαὸν ἱκανόν
 • λαὸν πολύν
 • λαόν
 • λαμπρότητος
 • λαφηβολιών
 • λείπω
 • λεγο
 • λεγομένη
 • λεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνωσεως
 • λεγχος καὶ ἀπολογία
 • λεοπ€ρδοις
 • λεσθαι
 • λευθερία
 • ληθὴς λόγος
 • λθον δ᾽ οὖν εἰς ἡμᾶς ἐπιστολαὶ Κορνηλίου
 • λιπών
 • λκῆς
 • λκεις
 • λκης
 • λκιβι€δην
 • λκιβι€δου
 • λλ᾽ ᾽Ι€κωβον τὸν δίκαιον ἐπίσκοπον τῶν ῾Ιεροσολύμων ἕλεσθαι
 • λλ᾽ οὔτι γὲ πρὸ τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνὴρ
 • λλη τις ὑπόθεσις
 • λλος τε
 • λλων
 • λλων εἰς τὰς γραφὰς ἑρμηνειῶν
 • λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις
 • λογικῶν
 • λογισταὶ
 • λοιπόν
 • λουτρόν
 • λυον
 • λχασαί
 • μ
 • μὲν ὕστατος
 • μέγας ᾽Αλεξανδρέων ἐπίσκοπος
 • μέγεθος φύσεως
 • μένη ᾽Ιακώβου φέρεται
 • μέρη
 • μέχρι
 • μέχρι τούτου
 • μὴ ἂν διὰ μόνης τῆς εἰς τὸν χριστὸν πίστεως καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν βίου σωθησομένοις
 • μὴ εὑρίσκων
 • μὴ προσήκειν
 • μὴ προϋφεστ€ναι κατ᾽ ἰδίαν οὐσίας περιγραφήν
 • μόλογοι
 • μόνον ἕνα Θεὸν καὶ χριστὸν βασιλέα ᾽Ιησοῦν ὁμολογησ€ντες
 • μόνων αὐτῷ γραφέντων
 • μᾶς δὲ μᾶλλον ἐν ὁδῷ καὶ πρώτους καταληφθησομένους žταξεν
 • μῖν
 • μῦθον οὐ μῦθον, ἀλλὰ ὄντα λόγον
 • μῶν
 • μ€γγανον
 • μ€καρ
 • μ€ρτυρ
 • μ€ρτυρας
 • μ€ρτυρες
 • μ€ρτυς
 • μα τῇ žῳ διεγειρομένους
 • μαθητῶν
 • μακαρί& 231·τητος
 • μακαριώτατος
 • μακρ€ν
 • μανία
 • μανεὶς τὰς φρένας
 • μαρτύρων
 • μαρτύς
 • μαρτυρίων
 • μαρτυρί& 139·
 • μαρτυρησ€ντων
 • μεγ€λῳ
 • μεγ€λη παρασκευή
 • μεγ€λη τε καὶ θαυμασία
 • μετὰ τῶν ἀποστόλων
 • μετὰ ταῦτα δὴ λοιπὸν εἰς πᾶν εἶδος διῃρεῖτο τὰ μαρτύρια τῆς ἐξόδου αὐτῶν
 • μετὰ τοὺς ἀποστόλους
 • μετὰ τοῦτο
 • μετὰ τοῦτον
 • μεταβαίνομεν
 • μεταβαίνωμεν
 • μεταβληθεισῶν
 • μεταδίδωσι τὴν ἡγεμονίαν
 • μετανοίας χώραν
 • μικρὸς τόμος
 • μιλίας
 • μισυ
 • μνημονεύσαντες
 • μοεθνῶν
 • μοια
 • μολογίαις
 • μολογηθῆναι
 • μολογητής
 • μολογητῶν
 • μολογοι
 • μονόβιβλα αὐτοῦ φέρεται
 • μονονουχὶ ἐξ ἀγκώνων τῆς ἐγχειρήσεως αὐτὸν ἐπιδεσμοῦσα
 • μοούσιον
 • μοούσιος
 • μπέσοντος κατὰ καιρόν
 • μυντήρια
 • μυντήριον
 • μυρία
 • μυρίοι δ᾽ ἄλλοι
 • μυρίους ὅσους
 • μυρίων ἄλλων
 • μφὶ τοῦ σωτηρίου μνήματος λόγος
 • μψυχον τὸν ἐνανθρωπήσαντα
 • μωμοι
 • ν žτι ἐκσείει τοὺς ἀδελφούς
 • ν žτι καὶ σείει
 • ν ἐν οἷς
 • ν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ἑαυτοῦ δηλοι ὡς žγγιστα τῆς τῶν ἀποστόλων γενομένου διαδοχῆς
 • ν ὁ προφήτης συνόντα πολλοῖς žτεσιν ἀγνοεῖ
 • ν ὁμολογουμένοις
 • ν ᾧ φησι συντεταχέναι καὶ περι διαθηκῶν πρῶτον καὶ δεύτερον
 • ν ῾Ιεριχὼ
 • ν αἰτεῖ καὶ σείει κ.τ.λ.
 • ν δὴ ταῖς γραφείσαις αὐτῷ ἐκλογαῖς
 • ν διὰ τὸ μηδεμίαν žχειν ἀφορμὴν οὐχ οἷ& 231·ν τε οὔτε τοὺς χρόνους παραδοῦναι γραφῇ, οὔθ᾽ ἱστορίας μνήμην ὑποσημήνασθαι
 • ν καὶ εἰς ἡμᾶς τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως, ἡ τῆς ὑγιοῦς πίστεως žγγραφος κατῆλθεν ὀρθοδοξία
 • ν μόνην μίαν γνησίαν žγνων
 • ν νόθοις
 • ν οἰκεί& 251· συγγρ€μματι παραδόντες, αὐτῷ βασιλεῖ προσεφωνήσαμεν
 • ν οἷς ἀκίνδυνος ἡ ὑποταγή
 • ν π€σῃ ἐκκλησί& 139·
 • ν παλαιοτ€τῳ βιβλί& 251· στιχηρῷ
 • ν πλείσταις ἐκκλησίαις
 • ν πνεύματι
 • ν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ
 • ν τῇ δεδηλωμένῃ ᾽Απολογί& 139·
 • ν τῇ δευτέρᾳ φερομένῃ ᾽Ιω€ννου καὶ τρίτῃ
 • ν τῇ δηλωθείσῃ πρὸς φιλιππησίους αὐτοῦ γραφῇ φερομένῃ εἰς δεῦρο
 • ν τῇ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσί& 139·
 • ν τῇ κατηχήσει
 • ν τῷ ᾽Αρσινοείτῃ
 • ν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῷ κατὰ ᾽Αστέριον Οὐρβανόν
 • ν ταῖς ἄλλαις πόλεσι
 • ν τε οἷς πρὸς ῞Ελληνας συνέταξε λόγοις, καὶ τοῖς πρὸς ᾽Ιουδαίους
 • ν τούτοις
 • ν τοῖς νόθοις
 • ν τοῖς τετραπλοῖς ἐπικατασκευ€σας
 • νέαν αὐτὴν καὶ ἐκτετοπισμένην
 • νέπρησεν αὐτῶν τὰς ἀναγραφὰς των γενων
 • νὴρ τὰ π€ντα ὅτι μ€λιστα λογιώτατος καὶ τῆς γραφῆς εἰδήμων
 • νίστασθαι ἕωθεν
 • νὸς δέοντα τῆς ζωῆς ἑβδομήκοντα ἀποπλήσας žτη τελευτŽ
 • νόθην
 • νόθοι
 • νόθος
 • νόμος
 • νόμων ἱερῶν ἀλληγορίαι
 • νόος
 • ν€γνωσμα
 • ν€στασιν
 • να ἡ γραφὴ πληρωθῇ
 • να γέ τινα τῶν εἰς ταῦτα ἐπιτηδείων αὐτῷ
 • να γνῷεν, περαιτέρω αὐτοῖς τούτου τοῦ γρ€μματος φροντίδα ποιεῖσθαι μὴ προσήκειν
 • ναός
 • ναύτης
 • ναβ€τας τριστ€τας
 • ναγνῶσται
 • ναιρεθείσης κεραυνῶν βολαῖς
 • νακύψας δ᾽ οὖν μετ᾽ ὀλίγον
 • ναληφθεισῶν
 • ναπλ€σματα αἱρετικῶν ἀνδρῶν
 • ναπλ€σματα αὶρετικῶν ἀνδρῶν
 • νεᾶνις
 • νεκροὺς ἐξέτρωσε
 • νεοῦσα τὴν πίστιν αὐτῶν καὶ ἣν νεωστὶ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων παρ€δοσιν εἰλήφει
 • νευ
 • νηστεῖα
 • νθραξ
 • νθρωπογονίας
 • νικ€ω
 • ννεαδεκαετηρίδα
 • ννοια
 • νοός
 • νοθεύεται
 • νομοί
 • ντέρων καὶ σπλ€γχνων
 • ντιγρ€ψαι
 • ντιγραφή
 • ντιλέγεσθαι
 • ντιλεγόμενα
 • ντιλεγόμενος
 • ντιλεγομένων γραφῶν
 • ντινόεια
 • ντολ€ς
 • νυν
 • νυχος
 • νωμολογημένας
 • νωτ€τη τις δύναμις
 • ξέπεσον
 • ξέτρωσαν
 • ξήγησις εἰς τὸ π€σχα
 • ξίφος δίστομον
 • ξύλῳ ἐντιναγῆναι
 • ξύλον
 • ξῆλθες τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν σου διὰ ᾽Ιησοῦ τοῦ χριστοῦ
 • ξῆς ταύτῃ καὶ ἑτέρα τις ἐπιστολὴ τοῖς ἐν ῾Ρώμῃ τοῦ Διονυσίου φέρεται διακονικὴ διὰ ῾Ιππολύτου
 • ξαήμερος
 • ξαιρετως
 • ξανθικός
 • ξηγήσεων
 • ξηνδραποδισμένους
 • ξυστῆρας
 • ξω δὲ τούτων ἐστὶ τὰ Μακκαβαϊκ€
 • ξω τοῦ μὴ βούλεσθαι αὐτοὺς εἰδωλολατρεῖν
 • οἰκετία
 • οἰκονομία
 • οἰκονομία τοῦ χριστοῦ
 • οἰκονομίαν
 • οἰκουμένη
 • οἱ ἀμφὶ τὸν Γ€λλον
 • οἱ ἄνθρωποι
 • οἱ ἐν οἰκετίαις
 • οἱ ἐπιγεγραμμένοι ὑποτυπώσεων αὐτοῦ λόγοι
 • οἱ δὲ
 • οἱ δὲ δημοσιεύοντες ὑπὸ τῶν πρ€ξεων ἤγοντο
 • οἱ κατὰ σ€ρκα συγγενεις
 • οἱ μὲν
 • οἱ π€λαι πρεσβύτεροι
 • οἱ παῖδες
 • οἱ περὶ φύσεως
 • οἱ πολλοί
 • οἱ πρὸ σοῦ πρεσβύτεροι τοῖς ἀπὸ τῶν παροικιῶν τηροῦσιν žπεμπον εὐχαριστίαν
 • οἱ πρὸς Μ€ρκελλον žλεγχοι περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Θεολογίας
 • οἱ τῆς παροικίας πολίται
 • οἱ τῇδε ἐπίσκοποι
 • οἷα θεῷ
 • οἷα θεῷ προσκυνῆσαι
 • οἷος ὁ λόγος τοῖος ὁ βίος
 • οὐ
 • οὐ γὰρ ἐν τῇ Γαλατί& 139· ὥς τινες πλανηθέντης νομίζουσιν, ἀλλὰ ἐν τῇ Γαλλί& 139·
 • οὐ γὰρ συνῆκε τὴν καθόλου πρόνοιαν
 • οὐ μέντοι τ€ξει
 • οὐ πρὸς μόνων τῶν συνήθων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπὶ ξένης ἐπισκόπων. συνήθων
 • οὐ τοιαύταις
 • οὐδὲ μὴν τὰς λεγομένας αὐτοῦ πρ€ξεις ἐν ἀναμφιλέκτοις παρείληφα
 • οὐδὲ τὸν ἀναπεσόντα ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ
 • οὐδ᾽ ὅλως ἐν καθολικαῖς ἴσμεν παραδεδομένα
 • οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη εἷς κοίρανος žστω,
 • οὐκ ἐνδι€θηκον μὲν εἶναι παρειλήφαμεν
 • οὐκ ἐνδιαθήκους μὲν, ἀλλὰ καὶ ἀντιλεγομένας
 • οὐκ ἐξὸν ἦν ᾽Αν€νῳ χωρὶς τῆς αὐτοῦ γνώμης καθίσαι συνέδριον
 • οὐκ ἐπίστευον ἀν€στασιν, οὐτε ἐρχόμενον ἀποδοῦναι, κ.τ.λ
 • οὐκ εἰς μακρὸν τἀναντία περὶ ἡμῶν ἐβουλεύσατο τε καὶ δι᾽ ἐγγρ€φων νόμων ἐδογμ€τισε
 • οὐκ εἰς μακρόν
 • οὐκ οἰδ᾽ ὅπως
 • οὐσία τις προκόσμιος ζῶσα καὶ ὑφεστῶσα
 • οὐχ ὑγιῶς
 • οὔπω μανέντος τότε
 • οὔπω μανέντος τοτε
 • οὔπω τότε ἐφ᾽ ἣν ὕστερον ἐκπέπτωκε μανίαν, τὴν δι€νοιαν ἐκτραπείς
 • οὗ παρὰ τοῖς ποσὶν ἐπὶ τῆς στήλης αὐτῆς
 • οὗτοι δὲ
 • ορ
 • ορταστικὴν γραφήν
 • ορταστικός
 • ουίρκιε
 • ουν
 • πὲρ
 • πὲρ λίμνης Μαρίας
 • πὲρ π€ντα ἄνθρωπον
 • πέστειλ€ τινα ὡς ἐδυνήθην, παρασχόντος τοῦ θεοῦ, διδασκαλικώτερον ὑφηγούμενος, ὧν τὰ ἀντίγραφα žπεμψ€ σοι
 • πέταγον
 • πέτρα
 • πέτρος
 • πὶ
 • πὶ ᾽Αττικοῦ τοῦ ὑπατικοῦ
 • πὶ ῾Ρώμης
 • πὶ Τραϊανοῦ καίσαρος καὶ ὑπατικοῦ ᾽Αττικοῦ
 • πὶ ξένης
 • πὶ πᾶσι καὶ τὸ πρὸς ᾽Αντωνῖνον βιβλίδιον
 • πὶ πολὺ κρατεῖν ἠγωνισμένων ᾽Ευσεβί& 251· κατ᾽ αὐτοῦ
 • πὶ σχοινίου τινός
 • πὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχαὶων καταστ€θεντα
 • πὶ τὰ γραμματικ€
 • πὶ τέλει
 • πὶ τὴν Γαλατίαν
 • πὶ τὴν θεοσέβειαν
 • πὶ τὸ πτερύνιον τοῦ ναοῦ
 • πὶ τῆς μέσης τῶν ποταμῶν
 • πὶ τῆς μακαριζομένης λαμπρότητος
 • πὶ τῶν καθόλου λόγων
 • πὶ τῷ αὐτῷ λόγῳ
 • πὶ ταύτῃ τῇ φρονήσει, μᾶλλον δὲ ἀφροσύνῃ
 • πίσκοποι
 • πίσκοπον βίκτορα δηλοῦσα
 • πίσκοπος
 • πίστεως
 • πίτροπος
 • πίων, οἱ δὲ Καπίτων
 • πὸ Βιέννης
 • πὸ μνήμης
 • πόλιν
 • πόμα
 • πᾶς
 • πᾶσι ἀπολογοῦντο
 • πᾶσι μὲν ἀπολογοῦντο
 • π᾽ εὐθαλοῦς καὶ γονίμου πηγῆς
 • πῖ τῶν καθόλου λόγων
 • π€λαι
 • π€ντων
 • π€πα
 • π€σας
 • π€σης ἐκκλησίας
 • παίς
 • παῖδα ὄντα
 • παῖδες
 • παιδός
 • παιδαγωγός
 • παλαιὸς κατέχει λόγος
 • παλινωδία
 • παν€ρετος
 • παν€ρετος σοφία
 • παντοίους θαν€τους ὑπέφερον
 • παρὰ
 • παρὰ τοῦ δούλου παρὰ Σεβήρῳ προδοθεὶς χριστιανὸς εἶναι
 • παρέδοσαν καὶ τοῦτο
 • παρ€δοσιν
 • παρ€δοσις περιέχει
 • παρ€κλητον
 • παραβ€της
 • παραγινομένας
 • παραγινομένοις
 • παραδόσεις Ματθίου
 • παρασ
 • παρασκευή
 • παρειλήφαμεν
 • παρεχώρησεν
 • παρεχώρησεν τὴν εὐχαριστίαν
 • παρθένος
 • παρθένους
 • πασπιστής
 • πατικός
 • πατρίδα
 • πατριᾶς
 • πατρικὴ θεότης
 • πεμψα
 • περὶ
 • περὶ ἀληθείας
 • περὶ ἀποικίας
 • περὶ ἀρῶν
 • περὶ ἀρετῶν
 • περὶ ἀρετῶν καὶ πρεσβείας πρὸς Γ€ϊον
 • περὶ ἀρχῶν
 • περὶ ἀρχαιότητος ᾽Ιουδαίων κατὰ ᾽Απίωνος
 • περὶ ἄθλων καὶ ἐπιτιμίων
 • περὶ ἐγκρατείας
 • περὶ ἐγκρατείας ἢ περὶ εὐνουχίας
 • περὶ ἐγκρατείας, ἢ περὶ εὐνουχίας
 • περὶ ἐκκλησίας
 • περὶ ἐνσωμ€του θεοῦ
 • περὶ ἐνσωματώσεως θεοῦ
 • περὶ ἐπαγγελιῶν
 • περὶ ἐπιστήμης
 • περὶ ὑπακοῆς
 • περὶ ὑπακοῆς πίστεως αἰσθητηρίων
 • περὶ ὑπακοῆς πίστεως, ὁ περὶ αἰσθητηρίων
 • περὶ ὑπακοῆς πίστεως, καὶ ὁ περὶ αἰσθητηρίων
 • περὶ ὕψους
 • περὶ ὧν νήψας ὁ νοῦς εὔχεται καὶ καταρᾶται
 • περὶ ᾽Ιουδαίων
 • περὶ αὐτὸν
 • περὶ αὐτοὺς
 • περὶ βίου Μωσέως
 • περὶ βίου θεωρητικοῦ ἢ ἱκετῶν
 • περὶ βίου πολιτικοῦ
 • περὶ γεωργίας
 • περὶ γεωργίας δύο
 • περὶ γιγ€ντων
 • περὶ γιγ€ντων, ἢ περὶ τοῦ μὴ τρέπεσθαι τὸ θεῖον
 • περὶ εὐσεβείας
 • περὶ κακολογίας
 • περὶ κανόνων ἐκκλησιαστικῶν
 • περὶ κυριακῆς λόγος
 • περὶ λόγου τῆς προφητείας αὐτοῦ
 • περὶ λουτροῦ
 • περὶ μέθης τοσαῦτα
 • περὶ μετανοίας
 • περὶ πίστεως
 • περὶ πίστεως ἀνθρώπου
 • περὶ π€θους
 • περὶ πειρασμῶν
 • περὶ πλ€σεως
 • περὶ πρεσβείας πρὸς Γ€ϊον
 • περὶ προνοίας
 • περὶ προφητείας αὐτοῦ
 • περὶ σαρκώσεως χριστοῦ
 • περὶ σταυροῦ
 • περὶ συγκύσεως τῶν διαλέκτων
 • περὶ τἀγαθοῦ
 • περὶ τἀγαθοῦ καὶ πόθεν τὸ κακόν
 • περὶ τὰ θεῖα λόγια
 • περὶ τῆς ὕλης
 • περὶ τῆς Μωϋσέως καὶ ᾽Ιησοῦ συμφωνίας
 • περὶ τῆς αὐτοῦ προφητείας
 • περὶ τῆς πρὸς τὰ παιδεύματα συνόδου
 • περὶ τῆς σκήνης
 • περὶ τῆς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πολυπαιδίας
 • περὶ τῆς τοῦ βιβλίου τῶν προφητῶν ὀνομασίας καὶ ἀπὸ μέρους τί περιέχει ἕκαστος
 • περὶ τῆς τοῦ π€σχα ἑ& 231·ρτης
 • περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησ€ντων
 • περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησ€ντων τέλος
 • περὶ τῶν ἐνδιαθήκων καὶ ὁμολογουμένων
 • περὶ τῶν δέκα λογίων
 • περὶ τῶν εἰς τὰς ἱερουργίας ζώων, καὶ τίνα τὰ τῶν θυσιῶν εἴδη
 • περὶ τῶν καθ᾽ ἡμῶν ψηφισμ€των
 • περὶ τῶν μετονομαζομένων καὶ ὧν ἓνεκα μετονομ€ζονται
 • περὶ τῶν προκειμένων ἐν τῷ νόμω τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἄθλων, τοῖς δὲ πονηροῖς ἐπιτιμίων καὶ ἀρῶν
 • περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομ€των τῶν ἐν τῇ θεί& 139· γραφῇ
 • περὶ τῶν τριῶν ἀρετῶν, ἃς σὺν ἄλλαις ἀνέγραψε Μωυσῆς
 • περὶ τε τοῦ κατὰ Μωϋσέα θεοπέμπτους εἶναι τοὺς ὀνείρους πρῶτον, δεύτερον, κ.τ.λ
 • περὶ τε τοῦ, τίς ὁ τῶν θείων ἐστὶ κληρονόμος, ἢ περὶ τῆς εἰς τὰ ἴσα καὶ ἐναντία τομῆς
 • περὶ τούτου
 • περὶ τούτων
 • περὶ τοῦ ἐνσώματον εἶναι τὸν θεόν
 • περὶ τοῦ ἐξένηψε Νῶε
 • περὶ τοῦ δοῦλον εἶναι π€ντα φαῦλον, ᾧ ἐξῆς ἐστιν ὁ περὶ τοῦ π€ντα σπουδαῖον ἐλεύθερον εἶναι
 • περὶ τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα καταρτισμοῦ
 • περὶ τοῦ π€σχα
 • περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν θείων πραγμ€των κληρονόμος
 • περὶ τριῶν ἀρετῶν ἤτοι περὶ ἀνδρείας καὶ φιλανθρωπίας καὶ μετανοίας: περὶ ἀνδρείας
 • περὶ φύσεως ἀνθρώπου
 • περὶ φιλανθρωπίας
 • περὶ φιλοξενίας
 • περὶ φυγῆς καὶ αἱρέσεως καὶ ὁ περὶ φύσεως καὶ εὑρέσεως
 • περὶ φυγῆς καὶ εὑρέσεως
 • περὶ φυγ€δων
 • περὶ φυτουργίας Νῶε τὸ δεύτερον
 • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος
 • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος ἢ νοός
 • περί ψυχῆς
 • περίοδοι
 • περίοδοι τῶν ἀποστόλων
 • περίψημα
 • περιοχὴ τοῦ λαοῦ καὶ δικαιοσύνη
 • περιστερὰ καὶ
 • πηγῆς
 • πι σχοινίου, τινος
 • πιβ€ς
 • πιδεικνῦναι
 • πιδημήσαντος τῇ ῾Ρώμῃ
 • πιεικής
 • πιμίκτων
 • πισθόδομος
 • πισκοπῆς προεδρίαν
 • πιστήμη
 • πιστολή
 • πιστολήν
 • πιστολγή
 • πιστρεπτική
 • πιτηδεύουσιν, ὡσὰν ἐκ τῆς γῆς ὄντες καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλοῦντες
 • πλανᾶθαι
 • πλανῆσαι
 • πλεῖστοι
 • πλεῖστον χρόνον
 • πνεῦμα
 • πνευματικοί
 • πνοψυχίται
 • πούλως
 • ποβρέξαι
 • ποδ€γρα
 • ποδοχῆς
 • ποζέσας
 • ποιήσαντος τοῦ
 • ποιήσαντος τοῦ θεοῦ ὅπερ ἡβούλετο
 • ποιήσοντας τὰ
 • ποιήσοντας τοῦτο ὅπερ ἠβούλετο
 • ποιεῖσθαι
 • ποιητής
 • ποιμήν
 • ποινὴν εἰναι τὰ νοσήματα λέγειν
 • ποινὴν εἶναι τῶν σοφιστῶν τὰ νοσήματα λέγειν
 • πολίτευμα
 • πολίχνην
 • πολιορκεῖ αὐτούς
 • πολιτικός
 • πολούσασθαι
 • πολογέομαι
 • πομνήματα
 • πομνήματα εἰς ῾Ησαΐαν
 • πομνημονεύματα
 • πομνημονευμ€των
 • πορεύθη
 • ποροῦντος
 • ποσημειώσεις
 • ποτυμπανισθῆναι
 • ποτυπώσεις
 • πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν
 • πρὸς
 • πρὸς ἁπ€σας τὰς αἱρέσεις
 • πρὸς ῞Ελληνας λόγος
 • πρὸς ῞Ελληνας, περὶ εὐσεβείας
 • πρὸς ῾Αιρέσεις
 • πρὸς Γερμανόν
 • πρὸς Κόνωνα ἰδία τις περὶ μετανοίας γραφή
 • πρὸς Μαρῖνον
 • πρὸς Π€ρθους
 • πρὸς Στέφανον περὶ τῶν ἐν εὐαγγελίοις ζητημ€των καὶ λύσεων
 • πρὸς οὕς μετ᾽ ὀλίγον ἐσόμεθα
 • πρὸς τὸ τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν διαφυλ€σσειν
 • πρὸς τοὺς ἀδελφούς
 • πρὸς τοὺς ὑπὲρ ᾽Απολλωνίου τοῦ τυανέως ῾Ιεροκλέους λόγους
 • πρὸς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας
 • πρόεδρος
 • πρός
 • πρότερα
 • πρότερον
 • πρότερον μὲν ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων λεγόμενος εἶναι βασιλέως, οὐδὲν εὔλογον οὐδὲ καθολικὸν ἐφρόνησεν
 • πρώτη
 • πρώτης καὶ δευτέρας
 • πρῶτον καὶ δεύτερον
 • πρ€γμα
 • πρ€γματος
 • πρ€ξεις
 • πρ€ξεις Παύλου
 • πραότερον
 • πρεσβύτερος
 • πρεσβεία
 • προήγορος
 • προβλημ€των βιβλίον
 • προγρ€μματα
 • προεστῶτας
 • προπαιδείας τῆς καθ᾽ ῞Ελληνας
 • προπαρασκευὴ εὐαγγελική
 • προσέχων, τῇ ἀναγνώσει τῇ ἀποστολικ
 • προσ€ββατος
 • προσαββ€του ἡμέρᾳ
 • προσηλύτους
 • προσηλοῦν αὐτόν
 • προσκυνῆσαι
 • προτέρα
 • προτρεπτικὸς εἰς ὑπομονὴν ἢ πρὸς τοὺς νεωστὶ βεβαπτισμένους
 • προφητείας
 • πταετηρίς
 • πυλωροί
 • πυρὶ ἀσβέστῳ
 • πως ἀπὸ τῶν τόπων τῶν θρησκευσίμων ἀποχωρήσωσι
 • πως ἂν ἐκδικήσειας
 • ριγένης
 • ρμα
 • ρμαιου
 • ρμηνευτής
 • ρχήν τινα οὐ τὴν τυχοῦσαν τῆς κατ᾽ ᾽Αλεξ€νδρειαν βασιλικῆς διοικήσεως ἐγκεχειρισμένος
 • ρχόμενον
 • ρχαίων μαρτυρίων συναγωγή
 • ρχηγῷ τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ
 • ρχιπροσηλύτους
 • ρχιπροσηλύτων
 • ρωμεν
 • ς
 • σὰν ἀπὸ δόγματος συγκλήτου
 • σήκρητον
 • σύγγραμμα
 • σύμβιος
 • σώματος
 • σ€ν
 • σαν γὰρ, ἦσαν εἰσέτι
 • σανεὶ τοῦ πατρὸς ὑπ€ρχοντα δύναμιν καὶ σοφίαν
 • σανεὶ τοῦ πατρὸς ὕπαρχον
 • σβέστῳ πυρί
 • σεισμούς
 • σεμνεῖον καὶ μοναστήριον
 • σεμνυνόμενος
 • σημαῖαι καλοῦνται
 • σθραγίζω
 • σκ€φη
 • σκανδαλίσαι
 • σοφία
 • σπερ ἐξ ἀναβιώσεως
 • σπουδαιότατον
 • στέφανος
 • στήλη
 • στόμαχος
 • σταυρωθέντος
 • στειλ€μενος
 • στι γὰρ αὐτῷ πέντε βιβλία συντεταγμένα
 • στιβίζεται
 • στορεῖται
 • στοροῦσι
 • στρατοπεδ€ρχης
 • συγκεκροτημένων
 • συμβέβηκος
 • συμπρεσβύτερος
 • συναγωγή
 • συνασκούμενος
 • συνείσακτοι
 • σφόδρα σμικρὸς τὸν νοῦν
 • σφραγίς
 • σφραγισθῆναι
 • σωτῆρι
 • σωφροσύνη
 • τὰ
 • τὰ ἑξαπλᾶ, τὸ ἑξαπλοῦν, τὸ ἑξασέλιδον
 • τὰ Κολλουθίωνος
 • τὰ γὰρ φρονήματα τὰ πλείονα ἐκείνων ἐστὶ τῆς διδασκαλίας
 • τὰ κοινωνικὰ γρ€μματα
 • τὰ λοιπὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου
 • τὰ περὶ τῆς ῾Ρωμαίων συνόδου καὶ τὰ δόξαντα πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν ᾽Ιταλίαν κ.τ.λ
 • τὰ περὶ τῶν ἀναφερομένων ἐν εἴδει νόμων εἰς τὰ συντείνοντα κεφ€λαια τῶν δέκα λόγων, α'β'γ'δ'
 • τὰ σωματικ€
 • τὰς ἀναγραφὰς
 • τὰς ὑπ᾽ οὐρανόν
 • τὰς Γαλλίας
 • τὰς Γαλλίας: οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο π€λαι
 • τὰς διεξόδους τῶν μαστίγων τὰς ἐκεῖσε εἰθισμένας
 • τὰς καθόλου διοικήσεις τῆς ταρ᾽ αὐτοῖς καλουμένης μαγιστρότητος τε καὶ καθολικότητος
 • τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας
 • τὰς φερομένας ἑορταστικ€ς
 • τέρας που ἐκκλησίας
 • τὴν ἀναφορὰν ποιησ€μενος ἑ& 240·ς τοῦ ᾽Αδὰμ, τοῦ θεοῦ κατ᾽ ἀν€λυσιν. οὐδὲ μὴν ἀναπόδεικτον κ.τ.λ
 • τὴν ὑπόστασιν
 • τὴν ᾽Ασφαλτῖτιν λίμνην
 • τὴν Γαλλίαν
 • τὴν Καίσαρος τύχην
 • τὴν αὐτὴν ἑρμήνειαν γρ€φειν
 • τὴν αὐτὴν ἑρμηνεύειν γραφήν
 • τὴν γὰρ ἀσωτίαν ἡγεῖτο φιλοτιμίαν
 • τὴν δὲ φερομένην αὐτοῦ δευτέραν
 • τὴν δημοσίαν ἐπιστήμην
 • τὴν καθ᾽ ἡμᾶς
 • τὴν καθ᾽ ἡμᾶς γενε€ν
 • τὴν λεγομένην κατὰ Φρύγας αἵρεσιν
 • τὴν μὴ βλ€πτουσαν ἡμᾶς
 • τὴν μεγ€λην δύναμιν τοῦ θεοῦ
 • τὴν περὶ τούτων κατελθούσαν εὶς ἡμᾶς ἱστορίαν
 • τὴν σφραγῖδα κυρίου
 • τὴν τῶν ἀποστόλων διαδοχήν
 • τὴν ψευδόνυμον γνῶσιν
 • τήγανον
 • τὶ δίκαιον
 • τίνων
 • τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος
 • τὸ
 • τὸ ἆσμα
 • τὸ ᾽Αρ€βιον ὄρος
 • τὸ ᾽Αρ€βιον οὖρος
 • τὸ Συριακὸν εὐαγγέλιον
 • τὸ Συριακόν
 • τὸ β€ρβαρον τόλμημα
 • τὸ διὰ τεσσ€ρων
 • τὸ διὰ τεσσ€ρων εὐαγγέλιον
 • τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν
 • τὸ κλῆμα
 • τὸ μέγα Σ€ββατον
 • τὸ μέλι τῆς ᾽Αττικῆς
 • τὸ περὶ πολιτείας καὶ προφητῶν
 • τὸ περὶ προνοίας
 • τὸ περὶ τοῦ π€σχα σύγγραμμα
 • τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα
 • τὸν βουβῶνα
 • τὸν θρόνον τῆς ἐπισκοπῆς
 • τὸν λόγον
 • τὸν π€λαι λανθανούσας χρόνον
 • τὸν πρῶτον θεόν
 • τὸν σκυτέα
 • τό
 • τόπον
 • τύχει
 • τύχη
 • τῆς ἀξίας
 • τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς ὑπὲρ καθεζόμενον εἶδεν
 • τῆς ἱερᾶς πίστεως τὸ διδασκαλεῖον
 • τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν
 • τῆς ᾽Αραβίας ἡγουμενος
 • τῆς ᾽Αριστοτέλους διαδοχῆς τὴν διατριβήν
 • τῆς ᾽Ιαμνιτῶν πόλεως
 • τῆς δ᾽ εἰς τὸ πᾶν εὐαγγέλιον αὐτὸ δὲ τοῦτο πραγματείας
 • τῆς διδασκαλίας
 • τῆς π€λαι ᾽Ιουδαίας ἀπὸ π€σης Βίβλου καταγραφὴν πεποιημένος καὶ τὰς ἐν αὐτῇ τῶν δώδεκα φυλῶν διαιρῶν κλήρους
 • τῆς παρασημειώσεως χρόνος
 • τῆς τοῦ βιβλίου διεξαγωγῆς λεγομένης
 • τῆς χριστοῦ διατριβὴς οὐκ ἄσημος ἀνήρ
 • τῇ αὐτῇ ἀπονοί& 139· διαμενόντων
 • τῇ συμβί& 251· ἑαυτοῦ
 • τῇ τῶν ἐγκυκλίων παιδεί& 139·
 • τῇδε
 • τῶν
 • τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν ἐπὶ τὴν ἑλλ€δα φωνὴν μεταβαλὼν τὰς ἐν τῇ θεί& 139· γραφῇ κειμένας ἑβραίοις ὀνόμασι προσρήσεις
 • τῶν ἀντιλεγομένων
 • τῶν ἀποστόλων αἰ λεγόμεναι διδαχαί
 • τῶν ἐν νόμῳ δὲ και προφήταις ᾽Εβραϊκῶν ὀνομ€των αἱ ἑρμηνεῖαι
 • τῶν ἐπὶ ῾Ρώμης
 • τῶν βιβλίων
 • τῶν γονέων τῶν ἑαυτῶν τὴν αἵρεσιν
 • τῶν δώδεκα ἐν μονοβίβλῳ
 • τῶν εἰς τὴν γενεαλογίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ζητημ€των καὶ λύσεων
 • τῶν καθόλου λόγων žπαρχος
 • τῶν καθ᾽ ἡμας οι πρεσβύτεροι
 • τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημ€των στρωματεῖς
 • τῶν κατὰ φύσιν θεῶν
 • τῶν καταρξαμένων αὐτοῦ
 • τῶν λεγομένων ἐμψύχων
 • τῶν παρὰ φύσιν
 • τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀρχαίων λόγος
 • τῶν προφητῶν
 • τῶν σοφιστῶν
 • τ€
 • ταῖς ἑρμηνείαις
 • ταβουλ€ριοι
 • τε
 • τε Π€μφιλος μ€ρτυς καὶ ἕτεροι πλεῖστοι
 • τελειόω
 • τελειωθῆναι
 • τεσσ€ρων
 • τεσσαρακοστή
 • τι ἄτρεπτον
 • τι παρὰ τοὺς νόμους
 • τι συνέσεως
 • τιμὴν
 • τιμῆς ἐπειλημμένους
 • τινα
 • τινα κατηχητικὰ βιβλία
 • τινες ἠθετήκασι
 • τις ὑπόθεσις
 • τοὺς ἐμφανεστέρους ἧς κατείληφεν ἀπόστολικῆς διαδοχῆς ἐπισημαινόμενος
 • τοὺς ἐν οἰκετίαις
 • τοὺς δὲ ἐν οἰκετίαις, εἰ ἐπιμένοιεν τῇ τοῦ χριστιανισμοῦ προθέσει ἐλευθερίας στερεῖσθαι
 • τοὺς δὲ τῇ συμφορŽ περιπεπτοκότας
 • τοὺς οἰκοὺς, ἐν οἷς συνήγοντο, συνθῶσιν
 • τοὺς πόδας ὑπὸ τέσσαρα τοῦ κολαστηρίου ξύλου παρατηθεὶς διαστήματα
 • τοὺς πανταχόσε τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτας
 • τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν ἄρχοντας
 • τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους π€ντας
 • τοὺς τε καλουμένους γειώρας
 • τούτῳ νίκα
 • τούτου
 • τούτου δὲ ἀδελφόν
 • τούτου μετρίως τὰς γραφὰς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας διηγουμένου κατηκούσαμεν
 • τούτων
 • τοῖς ἀμυντηρίοις
 • τοῖς ἐκτός
 • τοῖς ὁμολογουμένοις
 • τοῖς κατ᾽ ἀγροὺς ἐπιτεταγμένοις
 • τοῦ ἱεροῦ
 • τοῦ ῾Ηλὶ
 • τοῦ Παμφίλου βίου ἀναγραφή
 • τοῦ Συριακοῦ
 • τοῦ αὐτοῦ σπουδαῖ εἰναι λέγονται
 • τοῦ δὲ Σαραπίωνος τῆς περὶ λόγους ἀσκήσεως καὶ ἄλλα μὲν εἰκὸς σώζεσθαι παρ᾽ ἐτέροις ὑπομνήματα
 • τοῦ δεσπότου μου
 • τοῦ θεοῦ
 • τοῦ καθ᾽ ἡμας παρὰ πᾶσι λόγου
 • τοῦ κανόνος
 • τοῦ κατὰ θεὸν πολιτεύματος
 • τοῦ μεγίστου πρ€γματος προστατεύων
 • τοῦ περὶ τοῦ ἁγίου π€σχα συγγρ€μματος
 • τοῦ τῶν στρατοπέδων ἄρχειν ἐπιτεταγμένος
 • τοῦ τε ἐν αὐτῇ ἱεροῦ τὴν εἰκόνα διαχαρ€ξας μετὰ παραθέσεως τῶν εἰς τοὺς τύπους ὑπομνημ€των
 • τοῦ τε σφραγισθῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου
 • τοῦτο
 • τοῦτον
 • τοῦτον εὐθὺς ἐνόησε κακῶν εἶναι, τὸν καί ποτε τῶν ἀγαθῶν γενόμενον
 • τοῦτον κατέχει λόγος χριστιανὸν ὄντα
 • τοπικῶν
 • τουτέστι παρὰ τῶν διαδόχων τῶν καταρξαμένων αὐτοῦ, οὓς Δοκητὰς καλοῦμεν
 • τρίτον
 • τρόπον
 • τραπεζίτης
 • τρεῖς τε οι τοῦ ἐπιγεγραμμένου παιδαγωγοῦ
 • τριακονταετήρικον
 • τριστ€της
 • υἱοῦ
 • υίρκιε
 • φέρεται
 • φέρομαι
 • φίλητος ἢ φίλιππος
 • φύσεως
 • φύσις
 • φώτισε
 • φ᾽ ὧν καὶ τὸ τῆς συκοφαντίας ἀλόγῳ συνηθεί& 139· περὶ τοὺς τοιούτους ῥυῆναι συμβέβηκε ψεῦδος
 • φ€βιον
 • φαβιανόν
 • φασὶν
 • φασί
 • φερομένη
 • φερομένη Βαρν€βα ἐπιστολή
 • φησί
 • φιλοσοφίας
 • φις
 • φλαβιανός
 • φορμαὶ πρὸς τὰ νοητ€
 • φρ€ζειν
 • φρ€σει
 • φρ€σις
 • φρονήματα
 • φροντίδα περὶ χριστιανῶν ποιεῖθαι
 • φυλή
 • φυλ€ττων ἐξέτι παιδὸς κανόνα
 • φωτίζω
 • χθὲς δὲ καὶ πρώην
 • χιλιαρχής
 • χρι προσηλύτων
 • χριστόν
 • χριστός
 • χριστιανός
 • χριστιανοὺς μόνους
 • χρονικοὶ κανόνες
 • χρονογραφία
 • χωρὶς τῆς τοῦ οἰκείου γνώμης ἐπισκόπου
 • ψαλμῶν Δαβίδ
 • ψευδόγραφα
 • ψευδωνύμου γνώσεως
 • ψηφίζεται μεταστῆναι μὲν ἀπὸ ᾽Αλεξανδρείας τὸν ᾽Ωριγένην, καὶ μήτε διατρίβειν ἐν αὐτῇ, μήτε διδ€σκειν
 • ψηφόν
 • ψιλὸς ἄνθρωπος
 • ψυχή
 • ψυχῆς
 • ψυχιχοί
 • & 135·ν€γνωσις
 • ),
 • ,
 • , (
 • :
 • s.v.


  Next: Hebrew Words and Phrases