St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   202
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   202

Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. II: Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀπόστολος
 • ἱερὲ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε Θεόδωρε
 • Αὐξούμις
 • Αδρίας
 • Αδριανός
 • Αθάνατοι
 • Αλλὰ τὰ μὲν ἀφηγησάμην ἐφ᾽ ὅσον μοι μαθεῖν ἐξεγένετο, περὶ τῶν τότε ἐκκλησιαστικῶν φιλοσόφων
 • Ανόμοιοι
 • Ανδρίας
 • Αρριανός
 • Αρχαφ
 • Αχαάβ
 • Βικάριος
 • Γαλλίαν
 • Γαϊνια
 • Δαψιλὲς ὕδωρ
 • Διασυρμὸς τῶν ἔξω φιλοσόφων
 • Εὐδοκία
 • Εκκλησιαστικὴ ῾Ιστορία
 • Ελλήνων
 • Εν τούτῳ νίκᾳ
 • Εξουκόντιοι
 • Ερομένῳ δέ μοι περὶ τούτου, ψεῦδος ἔφησεν εἶναι Κίλιξ
 • Εωσφόρον
 • Ζήνων
 • Ζηλῶν
 • Θαυμάσιος
 • Θεόφορος
 • Θεοτόκον
 • Θεοφόρος
 • Ιερά
 • Ιστέον μέντοι ὡς οἱ τάδε ἠκριβωκότες, κατὰ γνώμην Μακαρίου γενέσθαί τε καὶ σπουδασθῆναι τῷ πλήθει ταῦτα, ἰσχυρίζονται
 • Λόγοι πολιτικοί
 • Λουκιανός
 • Μόψου ἑστία
 • Μαρτύριον
 • Μιλτοσέλευκος
 • Μυστηρίων
 • Οὐετερανίων
 • Παζουκώμῃ
 • Πνευματομάχοι
 • Σαρακηνός
 • Συναγώγη τῶν συνόδων
 • Συναξάριον
 • Συνείσακτοι
 • Τὸ Τυχείον
 • Τύχη
 • Τεσσαρακοστή
 • Τισοῦκις
 • Τρώ& 187·λος
 • Τραχεῖα
 • αἱρέσεως σύνεσις
 • αἵρεσις
 • αὐ
 • αὐγούστου μηνός
 • αὐτοῦ
 • ατρικῶν λόγων σοφιστής
 • ατροσοφιστής
 • βασιλίσκος
 • βασιλική
 • βασιλικήν
 • βασιλικῇ
 • βιβλίον ἀποστολικόν
 • γαλμα
 • γεγενημένον
 • γεγεννημένον
 • γνώρισμα
 • γορεύοντι
 • γουσ
 • γράμμα δημόσιον
 • γράφοις
 • γραφή
 • δ
 • δὲ
 • δύσιν
 • δεύτερος μετὰ βασιλέα
 • δεκαένα
 • δεκαεννέα
 • δημόσιον οἰκέτην εἶναὶ
 • διάφορος
 • διάφορος βίος
 • διοίκησις
 • διοικήσεως καθολικόν
 • διοπετῆ
 • εἰκάζω
 • εἰρήσθω
 • εἰρήται
 • εἰς γνῶσιν ἐμὴν ἦλθον
 • εἰς σῶμα
 • εἷς τῶν ὁμολογητῶν
 • εὐαγγέλια
 • εὐαγγέλιον
 • εὐκτήρια
 • εὐκτήριος τόπος
 • ζώνην ἀπετίθεντο
 • ζημίαν τῶν ὅρων
 • θ
 • θείων μυστηρίων
 • θεραπείας
 • θεωρία
 • θεωρίας
 • κἀκεῖνον δὲ εἰσέτι νῦν πολλῶν ὄντα τὸν λόγον ἐπυθόμην
 • κόλουθος
 • κῆνσος κουστωδία, σπεκουλάτωρ
 • καὶ ἄλλα πλεῖστα
 • καὶ ἐ& 129·ν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε
 • καὶ τὸν μὲν τοιόνδε γενέσθαι φασὶν, οἵ γε τὸν ἄνδρα ἔγνωσαν
 • καθολικόν
 • κανόνι
 • κατ᾽ οὐσίαν ἀνόμοιον
 • κατηχήσει
 • καυσίταυρος
 • κλήρου
 • κοινωνίας σύνθημα
 • κομβίνευμα σουφράγιον
 • κομιτάτον
 • κράββατος
 • κριβόω
 • κυριακή
 • λάστωρ
 • λέγεται
 • λέγω, λέγουσι, λέγονται, ἔλεγον, ἐλέγετο
 • λόγοι ἱστορικοί
 • λόγος
 • λύει
 • λῃστρική
 • μέγιστος οἶκος τῆς συγκλήτου βουλῆς
 • μέσος
 • μέτριος
 • μὴ ὁμολογῇ
 • μός
 • μύσται καὶ μυσταγωγοί
 • μαθηματικήν
 • μαθητεύσατε
 • μακρόστιχος
 • μακρόστιχος ἔκθεσις
 • μαρτύριον
 • μβων
 • μεμνήσομαι δὲ πραγμάτων οἷς παρέτυχον
 • μεταβολή
 • μεταβολεύς
 • μεταβολεῖς
 • μετεμψύχωσις
 • μετενσωμάτωσιν
 • μετενσωματώσεως
 • μοιοούσιος
 • μοιος
 • μολογητής
 • μοούσιον
 • μορμολύκιον
 • ν Πάζῳ κώμῃ
 • ν σικυηράτῳ
 • ν τῇ συναγωγῇ τῶν συνοδικῶν
 • νὰ τὴν ᾽Ασίαν
 • νέφικτον
 • νόμοιος
 • νόμος
 • νόνατον
 • ναγνώστης
 • νδριάς
 • νθρωπος
 • νοῦς
 • νομοίου
 • νοσκελίς
 • ξ οὐκ ὄντων
 • ξ οὐκ ὄντων γέγονεν
 • ξένον
 • ξέω
 • ξόανον
 • οἰ μεμυημένοι
 • οἰκουμενικήν
 • οἱ τῆς ἐκκλησίας
 • οἳ παρὰ τῶν ᾽Αρσάκιον αὐτὸν θεασαμένων ἀκηκοέναι ἔφασαν
 • οἶκον εὐκτήριον
 • οἶμαι
 • οὐσία
 • ομοουσιον
 • ουνάξεων
 • πάντα περιέπων
 • πένταθλον
 • πέσβεσε
 • πέχω
 • πήλυδα
 • πὶ Σόδομα
 • πόθεσις
 • πόστασιν
 • πόστολοί
 • πόστολος
 • παράσημος
 • παραγραφή
 • παρεδρευτά
 • παρειλήφαμεν
 • παροικία
 • πατικος
 • πεὶ ἐμοὶ οὔτε συνιέναι τὰ τοιαῦτα, οὔτε μεταφράζειν εὐπετές
 • πεὶ μηδὲ ἐμπείρως ἔχω τῶν τοιούτων διαλέξεων
 • πεντηκοστή
 • περ παρὰ ἀκριβῶς ἐπισταμένων ἀκήκοα
 • πιβατηρια
 • πιθήκου
 • πλατή
 • πλατήν
 • πλωτή
 • πνεύματος
 • ποβολεῖς
 • πολιτείαν ἄμεμπτον ἐφιλοσόφουν
 • πρὸς θεωρίαν
 • πρόεδροι
 • πρότερος
 • πρώην
 • πρῶτος
 • προσφέροντες
 • πρωτότοκον πάσης κτίσεως
 • πυνθάνομαι
 • πωροφυλάκιον
 • ς
 • σέβας
 • σύμβολον τῆς πίστεως
 • σύνοδος
 • σανίς
 • σκέπτομαι
 • σκίμπους
 • σκητηρί& 251·
 • στατῆρας
 • στορία νέα
 • στράκοις
 • συμβάλλω
 • συνάγω
 • συνάναρχον
 • συνάξεως
 • συνόδου κοινωνίαν
 • συναγέννητον
 • συναγωγή τῶν συνοδικῶν
 • σχολαῖος
 • σχυρίζομαι
 • τὰ ἐυαγγέλια
 • τὰ μὲν ὧδε ἔγνων
 • τάδε ἔγνων ὡς συνέγραψα
 • τάξεις
 • τέ
 • τίμιον
 • τὸ μάθημα
 • τόπους ἰδιάζοντας
 • τῆς τεσσαρακοστῆς ενστάσης
 • τῶν γε μὴν συγγενομένων τούτοις τότε τοῖς μοναχοῖς ἀνδρὸς οἵου πιστεύεσθαι ἐπυθόμην, κ.τ.λ
 • τῷ μέσῳ τρόπῳ
 • τε ἄλλα πλεῖστα καὶ τοῦτο μάλιστα
 • τεσσαρεσκαιδεκατῖται
 • τοὺς ὅρους τῆς ἀρχῆς
 • τοὺς Σύρους τῆς ἀρχῆς
 • τοὺς καλουμένους ἠθικοὺς λόγους
 • τούτου δὲ πρόφασιν ἑτέραν λέγειν οὐκ ἔχω, πλὴν ὅτι ἀψευδής τις οἶμαι πυθανομένῳ περὶ τούτου ἔφη, κ.τ.λ
 • τοῦ
 • τοῦ κρείτονος
 • τοῦ κρείττονος
 • τροπαί& 251·
 • φήμη
 • φήμι, ἔφησεν
 • φαρμακέα
 • φασί
 • φησί
 • φιλάδελφος
 • φιλοσόφει
 • φιλοσοφεῖν
 • χρῆμα
 • χριστιανικὴ ἱστορία
 • χρονικὴ ἱστορία
 • χρυσίνους
 • ψαθύριον
 • ψαθυροπώλης
 • ψυχὴ
 • ,
 • -
 • =
 • ?
 • Greek Lex. of the Rom. and Byzant. Periods
 • q, e, o, and d


  Next: German Words and Phrases

 • © st-takla.org : Saint Takla Haymanout Website: General Portal for the Coptic Orthodox Church Faith, Egypt / Contact us at:

  Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links | Contact us

  https://st-takla.org/books/en/ecf/202/2020539.html