St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   210
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   210

Nicene and Ante-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. X:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 •  β
 • ἀιὼν
 • ἀιῶνα
 • ἀμεθυστος
 • ἀνθρωπολάτραι
 • ἀξ ωμα ὑποστατικόν
 • ἀπαύγασμα
 • ἀπαύγασμταῆς δόξης
 • ἀπαυγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοὑ. ᾽ ἱπόστασις
 • ἀρχὴ τῆς κινήσεως
 • ἀρχή
 • ἀταύγασμα φωτὸς αϊδίου
 • ἀχάτης
 • ἀχατέργαστον
 • ἁρπαγμός
 • ἃνθραξ
 • ἄνθρωπος Θεοφόρος
 • ἐκέκτητο
 • ἐν ἀρχῆ ἦν ὁ λόγος
 • ἐν ἀρχῇ
 • ἐξηγήσατο
 • ἐξομολόγησις
 • ἐξρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν
 • ἐπιούσιος
 • ἑτερούσια
 • ἑτεροούσιος
 • ἔκτισέ με
 • ἔλεγχος
 • ἔσομαι
 • ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦ
 • ἴασπις
 • ὀνύχιον
 • ὀπίσω δόξης
 • ὁμοοὐσιοι
 • ὁμοούσιοι
 • ὁμοούσιον τῷ Πατρί
 • ὁμοούσιος
 • ὁρμή
 • ὄτι ἂνθρωπος ὤν καὶ ἀκὰθαρτα χεὶλη ἔχων
 • ὐάκινθος
 • ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος
 • ὑπόστασις
 • ὑπόστημα
 • ὑποστασις.
 • ὢν
 • ὤν
 • ᾽Ιησοὐς
 • ῾ τάχα χήρη
 • Θεάνθρωπος
 • Θεὸς σαρκοφόρος
 • Θεός
 • Κόσμος
 • Λίβα
 • Οὐσία
 • Παντοκράτωρ
 • Σοί πρέπει ὕμνος ὁ θεὸς ἐν Σιών
 • Χριστός
 • Χρ,
 • α
 • αἰὼν
 • αἰῶνες
 • αὐτάνθρωπος
 • ανόμοιος
 • ασπις
 • βήρυλλος
 • βηρύλλιον
 • γέννησις
 • γίγνεσθαι
 • γίνεται
 • γενόμενον
 • γενόμενον ἐκ γνναικός
 • γεννηθέντα
 • δέος
 • δόξα
 • δαιμόνια
 • δε
 • εἰς αἰῶνας αἰώνων
 • εἶναι
 • εἷε θε ὁ ςὁπατήρ, ἐξ οὗ τὰ πὰντα καὶ ἡμεῖς ςἰς αὐτόν
 • είς τὸν αἰῶνα
 • εγένετο
 • εκτήσατό με
 • ευσχημόνως
 • θεόπνευστος
 • θεότης
 • θεᾶσθαι
 • θυγατέρες σειρήνων
 • ιη
 • κόσμος
 • κόσμου
 • καὶ οἱ ἄρχοντες ἤνεγκαν τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καί τοὺς λίθους της πληρωσεως εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸ λογεῖον
 • καὶ τὸν βασιλέα Κυριον σαβαὼθ ἐιδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου
 • καῒ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Μωυσῆν, λέγων ᾽Εγώ εἰμι ὁ ῍Ων
 • καθ᾽ ὅλου
 • καθαροί
 • καθολικός
 • κατόρθωμα
 • κοινωνία
 • κ. τ. λ..
 • λόγος ἐνδιάθετος
 • λόγος προφορικός
 • λόγος τῆς οὐσίας
 • λιγύριον
 • λιγύριος
 • λογεῖον κρίσεως
 • μέθυστος
 • μήν, ἀμήν, λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὓδατος και Πνεύματος
 • μετάνοια
 • μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις
 • μονοτής
 • μοούσιοι
 • μοούσιον
 • μοούσιος
 • νύχιον
 • νατί ὑπῆρξε χρήματα ἄφρονι
 • νθραξ
 • νοκένταυροι
 • οἱ πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες
 • οὐκ ἔγνων πραγματείας
 • οὐσίᾳ
 • οὐσία
 • οὐσια
 • οὔτε ἄνθρωπος ἅπλος, οὔτε Θεὸς, ἀλλὰ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου μίξις
 • οὖσα ἀεί
 • οικειότης
 • πάντες εφορμηθέντες
 • πόστασις
 • πύλαι τῶν πόλεων διηνοίχθησαν, καὶ τὰ βασίλεια διέπεσε. καὶ ἡ ὑπόστασις ἀπεκαλύφθη
 • παντοδύναμον, πᾶνέπίσχοπον
 • παρὰθάλασσαν
 • παρεμβάλλουσαι
 • παρξις
 • περὶ τοὺ καθήκοντος
 • πιούσιος
 • πνεῖ
 • πνεῦμα
 • πολλοὶ ἄνθρωποι
 • πρέπον
 • πρὸ πὰντων τῶν κτισμάτων
 • πρόσωπον
 • πρότερός μου ἦν
 • πρώτη οὐσία
 • πρῶτός μου ἦν
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως
 • σάπφειρος
 • σάρδιον
 • σαπφειρος
 • σαρδόννξ
 • σειρῆνες
 • σμάραγδος
 • τὰ ἔθνη
 • τὰ πάντα ἐν αὐτῳ συνέστηκεν
 • τὰλας ἐγώ, ὃτι κατανένυγμαι
 • τάχα
 • τάχα γάρ σε κατακνέουσιν ᾽Αχαιοὶ
 • τίθημι
 • τίς δὲ ἔδωκε γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, ἤ ποικιλτικὴν ἐλιστήμην
 • τίς προσέδωχεν αὐτῳ
 • τῆς λειτουργίας
 • ταύτο
 • ταυτότης
 • τοῖς δούλοις τοῦθεοῦ μέτανοιά ἐστι μία,
 • τοπάζιον
 • υἱοθεσίᾳ
 • φύσει
 • φῶς ἐκ φωτός
 • φωνὴ ὑπάρξεως
 • χ πνεύματος ἁγίου
 • χάτης
 • χῖνοι
 • χαλκηδών
 • χατόρθωμα
 • χρίω
 • χριστὸς
 • χρυσόλιθος
 • χρυσόπρασος
 • ,
 • ;


  Next: Index of Pages of the Print Edition

 • © st-takla.org : Saint Takla Haymanout Website: General Portal for the Coptic Orthodox Church Faith, Egypt / Contact us at:

  Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links | Contact us

  https://st-takla.org/books/en/ecf/210/2100383.html