St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   209
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   209

Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. IX:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • )
 • .
 • .
 • . Variants,
 • ἀγένητα
 • ἀγένητον
 • ἀγένητος
 • ἀγέννητα
 • ἀγέννητον
 • ἀγέννητος
 • ἀγαθωσύνην, δικαιοσύνην
 • ἀγγεῖον
 • ἀγνοίας
 • ἀγνωσίας
 • ἀγωνία
 • ἀδοκίμαστον
 • ἀδοκιμος
 • ἀεὶ ἀναιτίως ἐκ Πατρός
 • ἀεί
 • ἀκούοντες
 • ἀκούσαντες
 • ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῃ φύσει
 • ἀνάγονται
 • ἀνάκρισιν, ἀνάκλισιν
 • ἀνόμοιον παντελῶς
 • ἀνόμοιον παντελῶς κατ᾽ οὐσίαν
 • ἀναίτιον
 • ἀναφέροιντο
 • ἀνθρωπολάτραι
 • ἀνούσιος
 • ἀνον
 • ἀξίοις
 • ἀξιώματι
 • ἀπό& 207·ῥοια
 • ἀπ᾽ αὐτοῦ κίνησις
 • ἀπαραλείπτως
 • ἀπαραλλάκτως
 • ἀπαραχάρακτον
 • ἀπαρεγχάρακτον
 • ἀπαρχὴν τοῦ ἡμετέρου φυράματος
 • ἀπερίγραπτον
 • ἀπονεμόμενος
 • ἀποτεμόμενος
 • ἀποτεμνόμενος
 • ἀπροαιρέτως
 • ἀρνίον
 • ἀρρεύστως γεννᾷ καὶ ἐκτὸς συνδυασμοῦ
 • ἀρχήν
 • ἀσεβεῖν
 • ἀχράντως
 • ἁγίοις
 • ἁγιασμός
 • ἁγιοσύνην
 • ἄλογον
 • ἄνευ λόγου προφορικου
 • ἄνθρωπον
 • ἄνθρωπος
 • ἄτρεπτον
 • ἄχθος
 • ἄχος
 • ἄϋλος ὤν
 • ἅπαντα
 • ἐγένετο δὲ ὁ ἵδρως αὐτοῦ ὥσει θρόμβοι αἵματος
 • ἐδεήθην
 • ἐδωρήσατο
 • ἐκ τοῦ Υἱοῦ δὲ τὸ Πνεῦμα οὐ λέγομεν
 • ἐκάθαίρετο
 • ἐκεκάθαρτο
 • ἐμπαθής
 • ἐμφαίνομεν
 • ἐν ὑποστάσει
 • ἐν μικρῷ μέγαν
 • ἐν νοητοῖς καὶ τόποις
 • ἐν πᾶσι μὲν ἦν, καὶ ὑπὲρ τὰ πάντα, καὶ ἐν τῇ γάστρι τῆς Θεομήτορος, ἀλλ᾽ ἐν ταύτῃ τε, ἐνεργεί& 139· τῆς σαρκώσεως
 • ἐν τῷ Κυρί& 251· ἡμῶν, ᾧ πρέπει πάσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰ& 242·νας τῶν αἰ& 240·νων. ᾽Αμήν.
 • ἐνέργεια λογική
 • ἐνέργεια φυσικὴ καὶ ζωσα, τὸ ἐνεργὲς τοῦ υἱοῦ
 • ἐνεῖναι
 • ἐνεργεία
 • ἐντελέχεια πρώτη σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ
 • ἐνυπόστατον
 • ἐξ ἑτέρων τὰ αὐτά
 • ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐμπεφυκὼς αὐτῷ
 • ἐξουσίαν
 • ἐξουσίας
 • ἐπ᾽ ἀφθαρσίαν
 • ἐπ᾽ ἀφθαρσί& 139·
 • ἐπηρεαζομένην
 • ἐπιβατεύουσαν
 • ἐπιλογή
 • ἐπιούσιον
 • ἐπιούσιος
 • ἐπιστασία
 • ἐφήπλωται
 • ἐχαρίσατο.
 • ἔαν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδί& 251·
 • ἔκφανσις
 • ἔλλαμψις
 • ἔχουσι
 • ἕνωσις ἐξ οὗ καὶ πρὸς ὃν ἄναγεται τὰ ἑξῆς
 • ἠνοίγησαν
 • ἠνοίχθησαν
 • ἡγεμονικόν
 • ἰδιότης
 • ἵνα πάσχῃ, καὶ πάσχων, ὑπομιμνήσκηται, καὶ παιδεύηται τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενον
 • ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ
 • ὀθεν συνέστη
 • ὀμοούσιον
 • ὁμοιούσιον
 • ὁμοιούσιος
 • ὁμοοίσιον
 • ὁμοούσιον
 • ὁμοούσιον́̈
 • ὁμοούσιος
 • ὁρμή
 • ὃν παραβάντα ἐξώρισεν, ἀπέναντί τε τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφης κατῴκισεν
 • ὃν παραβάντα, τῆς τρυφῆς ἐξώρισεν
 • ὃν παραβάντα, τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξώρισεν, ἀπέναντί τε τοῦ παραδείσου κατῴκισεν
 • ὃπερ δὲ οὖν ἐδυνάμεθα
 • ὃπερ δε οὐκ ἐδυνάμεθα
 • ὄκνος
 • ὄρεξις
 • ὅθεν οὐδὲ λέγομεν τὸ εἶδος ἐξ ὑποστάσεων, ἀλλ᾽ ἐν ὑποστάσεσιν
 • ὅθεν συνέστησαν
 • ὅλον
 • ὅλος
 • ὅλος μὲν οὖν ἐστι Θεὸς τέλειος, οὐχ ὅλον δὲ Οεός.
 • ὅπερ αὐτῇ προείρηκεν ὁ Θεοδόχος Συμεὼν, τὸν Κύριον ἐναγκαλισάμενος
 • ὅς
 • ὅσα δὲ λέγομεν ἐπὶ Θεοῦ καταφαντικῶς, οὐ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν δηλοῖ
 • ὅσα περὶ Θεοῦ, ἢ περὶ Θεὸν εἶναι λέγεται
 • ὅσων
 • ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ
 • ὑπάρχιος
 • ὑπὲρ οὐσίαν
 • ὑπὲρ χριστοῦ
 • ὑπέρθεον, ὑπεράγαθον, ὑπερπλήρη
 • ὑπὸ τὸ συνεχὲς πόσον ἀνάγονται αἱ τοῦ Κυρίου φύσεις, ἢ ὑπο τὸ διωρισμένον
 • ὑπόστασεις
 • ὑπόστασιν
 • ὑπόστασις
 • ὑπῆρχον
 • ὑπεμφαίνοντες
 • ὑπερ
 • ὑπεράρχιος
 • ὑπερούσιον
 • ὑπερούσιος
 • ὑπο
 • ὑποστάσει
 • ὑποστάσεσι
 • ὑφήπλωται
 • ὕπαρξιν
 • ὡς
 • ὥσει
 • ὥσπερ ἐπὶ ἀτόμου
 • ὥσπερ μία ἀρχή, κατὰ τοῦτο εἷς Θεός
 • ᾽Δουλιανοί
 • ᾽Εγώ εἰμι ὁ ὤν
 • ᾽Εδεμ
 • ᾽Ι
 • ῞Οδηγ
 • ῶν ἁφορμὴν καὶ παραίτησιν
 • ῾Οδηγός
 • ῾Οδηγῷ
 • ’ Supr
 • Βατταριτίδι
 • Γοργοθᾶς, ὁ σωτήριος
 • Δημιουργός
 • Εὐτυχής
 • Θεὸς μορφοῦται, ἤτοι οὐσιουται τὸ ἀλλότριον
 • Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης
 • Θεός
 • Ιβιδ
 • Λόγος ἐνυπόστατος
 • Μαρίας
 • Νιχͅα
 • Περὶ ἀρχῶν
 • Πνεῦμα
 • Πνεῦμα Υἱοῦ μὴ ἐξ Υἱοῦ
 • Σωτῆρος
 • Φυσικαὶ μεν γάρ εἰσιν αἱ ἀρεταὶ
 • Χριστοῦ
 • Ψυχὴν λογικήν
 • αἰτιότης
 • αἰ& 240·νιος
 • αἰ& 242·νος
 • αἴθειν
 • αἴτιον
 • αἵρεσις
 • αὐτοῦ σύνοικος
 • αὐτοκύριος
 • αὐχήματα
 • αυξήυατα
 • βλάσφημον
 • βλασφημίαν
 • βούλευσις
 • βούλησις
 • βουλή
 • γένεσις
 • γένητα
 • γέννησις
 • γέννητον
 • γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο
 • γενητή
 • γενητόν
 • γεννήτωρ
 • γεννητόν
 • γινόμενα
 • γνώμη
 • γνωμήν
 • δὲ ἀληθὴς λόγος
 • δὲ Θεὸς πάντα αἰδὼς ἁπλῶς βούλεται
 • δὲ Θεὸς πάντα εἰδὼς ἁπλῶς, οὐ βουλεύεται
 • δὲ κατὰ φύσιν ἐνέργεια
 • δί αὐτοῦ
 • δίς
 • δεύτερον
 • δημιουργήσας
 • διὰ μόνης τῆς Θείας ἑνώσεως
 • διὰ σταυροῦ
 • διὰ τὴν εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν περιχώρησιν
 • διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν Πατέρα
 • διὰ τὸ εἶναι τὸν Πατέρα
 • διὰ τοῦ νοῦ.
 • διάνοια
 • διέστησαν
 • διὸ οὐδὲ γνωμικὸν εἶχε θέλημα
 • δι᾽ ἀντωνυμίας
 • δι᾽ αὐτῆς
 • διῄρηται
 • διαίρεσις
 • διαδοθῆναι
 • διαμένει
 • διαναδοθῆναι
 • διανοεῖν
 • διαφέροιντο
 • δισέμφατον
 • δοθῆναι
 • δραστική
 • δυσέμφατον.
 • εἰ δὲ αἱ φύσεις ἄγνωστοι, αὐτὸ ὑπερούσιον πῶς γνωθήσεται
 • εἰ δὲ καὶ τῶν ὄντων αἱ γνωσεις, τὸ ὑπερούσιον πῶς γνωθήσεται
 • εἰ δέ
 • εἰδώς
 • εἰκόνιζον
 • εἰκονίζουσι
 • εἰς ἓν αἴτιον
 • εἰς δόξαν θεοῦ πατρός
 • εἰς δόξαν, κ.τ.λ.
 • εἶδος
 • εὐφραινόμενος
 • εθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ εμοῦ, τουτέστιν, ἐκ τῆς ἐμῆς κατασκευῆς
 • ειναι
 • ζέσις
 • ζήτησις
 • ζωὴν αἰ& 240·νιον
 • ησοῦς
 • θάνατον δηλοῦντα βασίλεων
 • θάνατον, ἢ ἀνάδειξιν σημαίνουσι βασίλεων
 • θέειν
 • θέλημα γνωμικόν
 • θέλημα γνωμικόν,
 • θέλησιν
 • θέλησις
 • θέλητον
 • θέλων
 • θέους ἐκ τοῦ θέειν
 • θανάτων βασίλεων
 • θεᾶσθαι
 • θεηγόρους
 • θεηλάτου ὀργῆς παύσει
 • θελητόν
 • θελητικόν
 • θελητικόν.
 • θελητικός
 • θελητικον
 • θεοῦν οὐ θεούμενον
 • θεοπάτωρ Δαβίδ
 • θεοτόκος
 • θεοφόρος
 • θεοφόρους
 • κίνησιν
 • κίνησις
 • κόσμος
 • κότος
 • καὶ ἀπέραντον δηλοῖ
 • καὶ ἁγιασμός
 • καὶ ἐκ τῶν τῆς...καθαρῶν καὶ ἀμωμήτων αἱμάτων ἑαυτῳ
 • καὶ ἐπιστολαὶ δύο διὰ Κλήμεντος
 • καὶ ἡ ᾽Ιουδὶθ, καὶ ἡ ᾽Εσθήρ
 • καὶ ὃ οὐ δυνάμεθα
 • καὶ ᾽Ιωσὴφ τοῦ μνήστορος
 • καὶ Υἱοῦ Πνεῦμα οὐχ ὡς ἐξ αὐτοῦ
 • καὶ αὐτὸ τὸ ἀποτελούμενον
 • καὶ εἰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πάθους λέγει· Πάτερ, εἰ δυνατὸν, παρελθέτω τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ. Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. ᾽Ιδοὺ δύο θελήσεις, θεϊκὴ ἅμα καὶ ἀνθρωπίνη
 • καὶ κατὰ τοῦτο οἱ Πατέρες τὸ ἡμέτερον ἐν ἑαυτῷ τυπῶσαι αὐτὸν ἔφησαν θέλημα
 • καὶ νοήσεως
 • καὶ οὐκ ἐκστὰς τῆς ὑ& 187·κῆς ἰδιότητος
 • καὶ οὐκ ἐξέστη τῆς οἰκείας ἰδιότητος
 • καὶ τὰ τῆς...καθαρὰ καὶ ἀμώμητα αἵματα ἑαυτῷ
 • καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν ἔχουσι δίχα πάσης συναλοιφῆς καὶ συμφύρσεως
 • καὶ τὸ ἀνάπαλιν
 • καὶ τῇ αἰτιατῇ καὶ ὑ& 187·κῇ, καὶ τῇ αἰτιατῇ καὶ ἐκπορευτῇ
 • καὶ τῇ αἰτιατικῇ, καὶ ὑ& 187·κῃ, καὶ πορευτῇ
 • καὶ τρόπῳ κυήσεως: καὶ χρόνῳ καὶ κυήσει: καὶ νόμῳ κυήσεως
 • καὶ χρόνῳ κυήσεως
 • καί
 • καθὼς ἔχει φύσεως
 • καθ᾽ ἕνωσιν οἰκονομικήν
 • καθ᾽ ἡμάς οὐσία
 • καθ᾽ ὁρμὴν κίνησις
 • καθαίρεται
 • κακοῦσθαι
 • κακουχεῖσθαι
 • καλάς
 • κατὰ ἀνάκρασιν
 • κατὰ Μονοφυσιτῶν
 • κατὰ εἴκοσι ὀκτὼ
 • κατὰ θύσιν
 • κατὰ κοινοῦ
 • κατὰ πολύ
 • κατὰ προσποίησιν
 • κατὰ συγχώρησιν
 • κατὰ τὴν θελητικὴν αὐτοῦ ἄχρονον ἔννοιαν
 • κατὰ τὸν ἀντιδόσεως τρόπον
 • κατὰ χάριν
 • κατά
 • κατ᾽ εὐδοκίαν
 • κεῖσθαι
 • κληρονομήσαντες
 • κληρονομήσωμεν
 • κρίσις
 • κρείσσων
 • λίαν...ὅσον
 • λόγος
 • μένειν
 • μένει.
 • μέσον τοῦ ἀγεννήτου καὶ τοῦ γεννητοῦ, καὶ δι᾽ Υἱοῦ τῷ Πατρὶ συναπτόμενον
 • μία ἐπιφάνεια
 • μῆνις
 • μαδβαρείτιδι
 • μείζων
 • μεῖναι
 • μετὰ τοῦ εἶναι Θεός
 • μετά
 • μηδ᾽ ὅλως
 • μηδαμῶς
 • μιᾷ δὲ συνθέτῳ ὑποστάσει
 • μνείαις
 • μονὴ δύναμις του Πατρὸς, ἠ προκαταρτικὴ τῆς τῶν πάντων ποιήσεως
 • μορφή
 • ν
 • νῖκος
 • νεῖκος
 • νικητής
 • νοητῶς διὰ μόνῆς τῆς Θέας: νοητῶς
 • ξηρόν
 • οἰκείωσις καὶ ἀναφορά
 • οἰκειότερον δὲ μᾶλλον ἐκ τῆς ἁπάντων ἀφαιρέσεως ποιεῖσθαι τὸν λόγον
 • οἰκονομίας
 • οἰκονομίας λόγῳ
 • οἰκονομίας,
 • οἰκονομῶ
 • οἷον ὁ ἀ& 209·ρ περιέχει τόδε σῶμα, οὐχ ὅλος
 • οἷον ὁ ἀ& 209·ρ περιέχει, τὸ δὲ σῶμα περιέχεται· οὐχ ὅλος δε ὁ περιέχων ἀ& 208·ρ
 • οὐ
 • οὐ γὰρ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὰ φυσικὰ πάθη τὴν ὁρμὴν ἐποιεῖτο, οὐδ᾽ αὐτὴν ἐκ τῶν λυπη
 • οὐ γὰρ ἔκ τινος τὸ ειναι ἔχει, οὐδέ τι τῶν οσα ἔχει
 • οὐ γὰρ ἔκ τινος· ἐξ ἑαυτοῦ γὰρ τὸ εἶναι ἔχει, οὐδέ τι τῶν ὅσαπερ ἔχει ἐξ ἑτέρου ἔχει·
 • οὐ σωτήριον, ἀλλὰ τῆς μὲν κακίας ἀναιρετικόν οὐκ ἔτι γὰρ κακία καὶ ἁμαρτία πολιτεύεται· κόλαζον δὲ ἀτελεύτητα
 • οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου,
 • οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς ὁ θεός
 • οὐδεμία γὰρ ὁρμὴ ἄνευ πνεύματος
 • οὐκ ἂν εὕροι τις ἰδίας ἡδονάς
 • οὐκ εἰδυί& 139·
 • οὐρανίσκος
 • οὐσία
 • οὐσία παθητή
 • οὐσίας τὴν ἰδιότητα
 • οὐσιώδης τέ ἐστι καὶ ἐνυπόστατος
 • οὐσιοῦσθαι
 • οὐχ ὡς ἐν τῆ φύσει
 • οὕτω καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ὥσπερ ὁρμὴ καὶ κίνησις, ἐνδοτέρα τῆς ὑπερφυοῦς ἐκείνης οὐσίας
 • ου σύνοικος
 • πάθος
 • πάλην
 • πάντα ἐπαινεῖν
 • πάντα τὸν ἄνθρωπον
 • πάτθος
 • πέμπτον στοιχεῖον
 • πέπονθε
 • πέρασι ψεύδους
 • πίστει
 • πίστις γὰρ υἱοθετεῖν οἶδε
 • πότιμον καὶ γλυκὺ ὕδωρ ἔχων
 • παθητική
 • παθητικὸν καὶ ὀρεκτικόν
 • παρέπονται τῇ φύσει
 • παρέρχεσθαι
 • παρα τὸ αὐτόματον
 • παραδρομή
 • παραχωρούσας
 • παρα. ροπή
 • παρείδε
 • παρεῖδεν
 • παρεγκεφαλίς
 • πείθομαι
 • πειθόμενοι
 • περὶ ὀρθοδόξου πίστεως
 • περὶ τίνος ἐξῆλθεν ἡ γνώμη ἡ ἀναιδὴς αὕτη
 • περὶ τῆς Θεολογίας
 • περὶ τῆς οἰκονομίας
 • περὶ τῶν γινομένων
 • περιεῖδεν
 • περιτεμνόμεθα
 • περιχώρησις
 • περιχωρεῖται ὑπὸ του κρείττονος
 • περιχωροῦσα.
 • πηγαζόμενον
 • πιστοί
 • πλάσιν
 • πληρούμενα
 • πληρουμένης
 • πνεῦμα
 • ποιούμενον
 • ποιουμένη
 • ποταμὸς δὲ ὁ γλυκὺ ὕδωρ ἔχων ἐστί
 • πράξεις
 • πράξεων
 • πράξεως
 • πρὸς πᾶσαν πρόθεσιν
 • πρόβλημα
 • πρόθεσις
 • πρᾶξις
 • πρῶτον μὲν, ὅτι αἱ συνθέσεις τῶν ἐν ὑποστάσει ὄντων, καὶ οὐ τῶν ἑτέρῳ λόγῳ, καὶ οὐκ ἰδί& 251· θεωρουμένων εἰσί
 • προαίρεσιν
 • προαίρεσις
 • προαιώνιος
 • προβολέα
 • προβολή
 • προβολεὺς ἐκφαντορικοῦ πνεύματος
 • προβολεύς
 • προγνώστης Θεός
 • προκαταρτικὴ αἰτία
 • προκαταρτική
 • προπάτορος ἁμαρτία
 • προπατ. ᾽Αδὰμ ἁμαρτ
 • προσποίησις
 • προφορικός
 • πρωτοστάτης
 • σύγκρασιν, ἢ ἀνάκρασιν
 • σύν
 • σύναφεια
 • σύνθεσις
 • σύνθετον γενέσθαι τὴν πρότερον ἁπλῆν οὖσαν τοῦ Λόγου ὑπόστασιν, σύνθετον δὲ ἐκ δύο τελείων φύσεων
 • σύνοικος
 • σεμνυνόμενος
 • σεπτόν
 • σκέψις
 • σκήπτρου
 • σταυρός
 • σταυροῦ
 • στοιχεῖον
 • συγκράσεως
 • συγκρίσεως
 • συγκρούσεως
 • συνέθει
 • συνήχθησαν
 • συνεῖναι
 • συνθήσεται
 • συντρεχούσης τῇ ἕξει τῆς προχειρίσεως
 • σχέσιν τινὰ πρὸς τὶ των ἀντιδιαστελλομένων, ἢ τὶ τῶν παρεπομένων τῃ φύσει, ἢ ἐνέργειαν
 • σχόλ
 • σωθήσεται
 • σωρεία
 • σωτηρία
 • τὰ πάθη
 • τὰ ψυχικὰ πάντα
 • τά τε τῆς θεολογίας, τά τε τῆς οἰκονομίας
 • τάφον
 • τέλεια ὑπόστασις
 • τέρασι ψεύδους
 • τὴν ἀνεκφοίτητον ἵδρυσιν
 • τὴν ἅγιαν ῎Ανναν
 • τὴν ἅγιαν Θεοτόκον
 • τὴν ἔφεσιν λιχνοτέροις
 • τὴν αἴσθησιν
 • τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ
 • τὴν νοητὴν οὐσίαν;
 • τὴν οἰκονομίαν
 • τὴν τῆς γνώμης σύμπνοιαν
 • τὸ ἁπλοῦν, τὸ ἀσύνθετον
 • τὸ ἄ& 203·λον
 • τὸ ἕν ἔξαλμα τῆς κινήσεως
 • τὸ ὄν
 • τὸ Θεῖον
 • τὸ βουλητόν
 • τὸ γέννητον
 • τὸ γνωμικὸν θέλημα
 • τὸ θελήμα
 • τὸ θελητόν
 • τὸ μὲν ἁπλῶς θέλειν, θέλησις, ἤτοι ἡ θελητικὴ δύναμις
 • τὸ φανταστικόν
 • τὸν ἑαυτοῦ υἱ& 231·ν
 • τὸν αὐτὸν ἐπιδέχονται λόγον τῆς φύσεως
 • τὸν πρόδρομον ᾽Ιωάννην, ὡς προφήτην
 • τό
 • τῆν οἰκονομίαν
 • τῆς
 • τῆς δὲ συγχωρήσεως πολλὰ εἴδη
 • τῆς προβατικῆς
 • τῆς προθέσεως οἶνος
 • τῳ αὐτομάτῳ
 • τῶν ἀκουσίων τὰ ἑκούσια
 • τῶν ὑπὸ χεῖρα γὰρ ταῦτα
 • τῶν γὰρ ἑκουσίων κακῶν τὰ ἀκούσια
 • τῷ ὕδατι, ψυχρὸν γὰρ καὶ ὑγρόν· αἷμα, ἀναλογοῦν
 • τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενος· τὸ δὲ ἵνα πάσχων ὑπομιμνήσκηται, καὶ παιδεύηται ζῶον
 • ταῦτα
 • ταφρον
 • την αἰσθητήν
 • τμῆσις
 • το ἀγέννητον
 • τοὺς αἰ& 242·νας
 • τούτῳ
 • τοῦ Θεοῦ Λόγου
 • τοῦ Λόλου
 • τοῦ αὐτεξουσίου
 • τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος
 • τοῦ σιδήρου
 • τοῦτο
 • τοῦτον
 • τομὴ, καὶ ρεῦσις, καὶ μεταβολή
 • τροπήν
 • τροφήν
 • τρυφήν
 • φέρουσα
 • φύσει καὶ κληρονόμοι τῆς αὐτοῦ γενώμεθα χάριτος, και αὐτου υἰοι, καὶ συγκληρονόμοι
 • φῶς ἱλαρόν
 • φαίνειν
 • φαίνεται
 • φανεροῦσα
 • φαντασία
 • φανταστικόν
 • φθάνει
 • φυτικόν
 • φωτισμός
 • χάριν
 • χάριτι
 • χάσμα
 • χόλος
 • χολή
 • χρίσιν
 • χρῆσις
 • χρείαις
 • χριστοτόκος
 • χωρούσας
 • ψιλῇ θεωρί& 139· κατανοεῖται
 • )
 • ,
 • . ιι. 14, 15
 • ?


  Next: Index of Pages of the Print Edition