St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   207
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   207

Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. VII:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 •  [ἀΐ
 • ,
 • .
 • .…
 • ֯
 • ְ
 • ֶ
 • בישִּׁהָלְ
 • דוׂפכּ
 • דודג
 • דעלְ
 • דע“לְ
 • הדוּה
 • הוהי
 • וׂחישִֹמְ
 • ו&x#o@”־המ
 • ח
 • ידַּשׁ לא”
 • ינָדֹאַ
 • ירְשָֹבִּ
 • ירִוּשֹבְּ
 • ישמ
 • ל
 • לְ
 • לפֶא
 • ןֹ
 • ןמָיתּ”
 • עגרֶ
 • רימִזָ
 • ἀρχόμενος
 • ἀσαγῆ
 • ἁγιωσύνη
 • ἐν τῷ Γ. τούτῳ σταυρωθείς
 • ἐνυπόστατον
 • ἐξεταζόμενον
 • ἐξομολογήσει
 • ἱερεὺς ὁ Χριστός
 • ὁ διαλλάσσων,
 • ᾽Επιβοᾶς ἐπαίνῳ ὡς συντιθέμενος
 • ῾Υπαπαντή
 • ῾συναναλίσκεσθαι
 • Α
 • Αἴθειν
 • Αδωναΐ
 • Αλλ᾽ ὡς Θεοῦ Λόγον ἀκούσαντες
 • Ανάστασις
 • Αναδιδομένου
 • Βαπτἰζεσθαι
 • Βασιλεύς
 • Βοτανὴν χόρτου σπεῖρον σπέρμα
 • Γάλα μὲν ἡ κατήχησις οἱονεὶ πρώτη ψυχῆς τροφὴ νοηθήσεται
 • Γ. ὁ ἅγιος οὗτος ὁ ὑπερανεστηκὼς μαρτυρεῖ φαινόμενος
 • Δόγῳ παλαίει πᾶς λόγος
 • Διαφέρει, ἀνήκει
 • Διγαμία
 • Διπλοῦς ἦν ὁ Χριστός, κ.τ.λ
 • Δοξολογία
 • Ε
 • Εγκράτεια
 • Η
 • Ην ποτε ὅτε οὐκ ἦν
 • Θέειν
 • Θύρα ὁ Σωτηρ ἀναγέγραπται
 • Θαιμάν
 • Θεὸν ἀληθινὸν
 • Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φῶτος. Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,
 • Θεὸς δὲ ἄναρχος ἀρχὴ τῶν ὅλων παντελὴς ἀρχῆς ποιητικός
 • Θεὸς λέγεται ἀπὸ τὸ θεωρεῖν τὰ πάντα, οἱονεὶ θεωρὸς καὶ θεος, ἤγουν θεάτης πάντων
 • Θεός
 • Θεᾶσθαι
 • Θεῷ
 • Θεοῦ ἀνθρώπους πνευματοφόρους Πνεύματος ἁγίου
 • Θεοῦ γὰρ οὐδὲ ὁ σύμπας κόσμος ἀξίον ἂν εἴη χωρίον καὶ ἐνδιαίτημα, ἐπεὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τήπος
 • Θεολόγος
 • Θεοποιεῖσθαι
 • Θεοτόκος
 • Θεοφόρος
 • Θεωρεῖν
 • Θεϊκῶς
 • Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κ. ἡμ.
 • Ιωάννῃ τῷ Θεολόγω
 • Κύριος
 • Κᾀκεῖνοι περὶ οὐρανῶν τὰς δυσφήμους ἔχουσι γλώσσας. ᾽Ιησοῦς λέγει περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ῞Οστις τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους, καὶ βρέχει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς. κᾀκεῖνοι λέγουσιν, ὅτι οἱ ὑετοὶ ἐξ ἐρωτικῆς μανίας γίνονται, καὶ τολμῶσι λέγειν, ὅτι ἐστί τις παρθένος ἐν οὐρανῷ εὐειδὴς μετὰ νεανίσκου εὐειδοῦς, καὶ κατὰ τὴν τῶν καμηλῶν ἢ λύκων καιρὸν, τοὺς τῆς αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας καιροὺς ἔχειν, καὶ κατὰ τὴν τοῦ χειμῶνος καιρὸν, μανιωδῶς αὐτὸν ἐπιτρέχειν τῇ παρθένῳ, καὶ τὴν μὲν φεύγειν φασί, τὸν δὲ ἐπιτρέχειν, εἶτα ἐπιτρέχοντα ἱδροῦν, ἀπὸ δὲ τῶν ἱδρώτων αὐτοῦ εἶναι τὸν ὑετόν.  Ταῦτα γέγραπται ἐν τοῖς τῶν Μανιχαίων βιβλίοις· ταῦτα ἡμεῖς ἀνέγνωμεν, κ.τ.λ
 • Καὶ εἰς ἓν ἅγιον Πνεῦμα
 • Καὶ εἰς ἕνα Κύριον ᾽Ιησοῦν Χριστόν
 • Κρόνου πολυώνυμος υἱός
 • Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως
 • Λόγος
 • Λόγος προφορικός
 • Λυχνοκαΐη
 • Μακρόστιχος
 • Μαλακία
 • Μαρτυρῆσαι
 • Μοναρχία
 • Μυσταγωγία πρώτη ᾽Ιωάννου ἐπισκόπου ῾Ιεροσολύμων
 • Μυσταγωγίαι
 • Μυσταγωγικαὶ κατηχήσεις πέντε ᾽Ιωάννου ᾽Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων, περὶ βαπτίσματος, χρίσματος, σώματος, καὶ αἵματος Χριστοῦ
 • Νόσος
 • Νὺξ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος
 • Ο
 • Ο Χριστὸν ἔχων ἐν στέρνοις
 • Οὐ τολμῶ εἰπεῖν, τίνι ἐμβάπτοντες τὴν ἰσχάδα, διδόασι τοῖς ἀθλίοις. διὰ συσσήμων δὲ μόνον δηλούσθω. ἄνδρες γὰρ τὰ ἐν τοῖς ἐνυπνιασμοῖς ἐνθυμείσθωσιν, καὶ γυναῖκες τὰ ἐν ἀφέδροις.  Μιαίνομεν ἀληθας τὸ στόμα κ.τ.λ
 • Οὐσία
 • Οὗτος ὁ ἄρτος
 • Ομολογία
 • Οξὺν ἀπαγγελτῆρα λόγων, Λόγον ὕδασιν ἁγνοῖς
 • Ορατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων
 • Ος σε Λόγον γέννησε Πατήρ Πνεῦμ᾽ ὄρνιν ἄφηκεν
 • Παιδαγωγός
 • Παντοκράτορα
 • Παντοκράτωρ
 • Πατέρα
 • Πατέρα παντοκράτορα,
 • Περὶ Θεοῦ Μοναρχίας
 • Πιστός
 • Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν
 • Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν,
 • Πνεύματος ἁγίου παρουσίᾳ τῆς αὐτοῦ θεότητος ἐνεργητικόν
 • Πνευμα
 • Πν. ἁγ. παρουσίᾳ
 • Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς
 • Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος
 • Πρωτότοκον
 • Ραίνων, σὸν Βάπτισμα δι᾽ οὗ πυρὸς ἐξεφαάνθης
 • Σύναξις
 • Σικυήλατον
 • Στέφανος
 • Σταυρός
 • Τὸν ὅμοιον κατὰ πάντα τῷ γεννησαντι
 • Τό εἶ σύ, ἄχρονον καὶ ἀΐδιον· τὸ δὲ σήμερον πρόσφατον, ἀλλ᾽ οὐκ ἀΐδιον, οἰκειουμένου τοῦ Πατρὸς καὶ τὴν κάτω γέννησιν.  Καὶ πάλιν λέγει· ᾽Εκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου γεγέννηκά σε· τοῦτο μόνον τῆς Θεότητος· Πίστευσον, κ.τ.λ
 • Τύπος
 • Τῷ
 • Τιθέναι
 • Τοὺς δὲ λέγοντας· ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καί τρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι ἢ κτιστὸν ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Ψἱὸν τοῦ Θεοῦ.  ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ ἐκκλησία.
 • Τράπεζα Κυρίου ἠλισγημένη ἐστίν
 • Τραπεζίτης
 • Υἱῷ
 • Υἱῷ Θεοῦ μονογενεῖ
 • Υιὸς τοῦ Πατρὸς
 • Υιοπάτωρ
 • Φοῖνιξ
 • Χάρισμα
 • Χαίρετε
 • Χιτών
 • Χρίσμα
 • Χρισοί
 • Χριστόν
 • Χριστοί
 • Χριστοῦ χάρισμα καὶ Πνεύματος ἁγίου παρουσίᾳ τῆς αὐτοῦ Θεότητος ἐνεργητικὸν γινόμενον
 • Χριστοφόροι γινόμεθα
 • αἴωνιος
 • αἵων
 • αἷμα
 • αὐτή
 • αὐτὸν Χριστόν
 • αὐτὸν ζητεῖν τοὺς εὖ πεισομένους ἀξίους τε ὄντας τοῦ Σωτῆρος μαθητάς
 • αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν
 • αὐτὸς ἔθα
 • αὐτοπροσώπως
 • αὕτη
 • βαπτιζόμενοι
 • βαπτιζόμενον
 • βαπτιζόμενος
 • βαπτιζομένῳ
 • βλάσφημον
 • βωμοῖς
 • γὰρ Θεὸς αὐτός
 • γὰρ αὐτὸς Θεός
 • γένητοι
 • γέννητοι
 • γέννητος
 • γίασται καὶ μεταβέβληται
 • γίων πατέρων
 • γαπήσωμεν
 • γαπῶμεν
 • γγράφων
 • γεγενημένην
 • γεγενημένων
 • γεγεννημένος ἀνάρχως
 • γεμονικῷ
 • γενόμενος ἄνθρωπος ὁ κάτω θεός
 • γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ,
 • γεννηθέντα οὐ τοιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,
 • γεννηθεὶς
 • γεννηθεὶς ἀπαθῶς
 • γεννηθεὶς ἀπαθῶς.
 • γεωργότατος
 • γινομένων
 • γκεχειρίσθαι
 • γκεχειρῆσθαι
 • γκρίτοις πάντων
 • γκρίτων
 • γνοοῦντες, τὸν ἄναρχον Θεόν
 • γονυκλίνοντες, εὐχόμενοι
 • γοργότατος
 • γυμνός
 • γυνὴ καὶ ἁνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι
 • δάτων χριστοφόρων ἐχόντων εὐωδίαν
 • δέαν
 • δέχεσθαι
 • δόκησις
 • δόκιμος
 • δόξα
 • δύσχρηστος
 • δεύτεραι οὐσίαι
 • δεῖ καὶ ὡς
 • δει και ως
 • δελφιδόν
 • δευτέρον
 • διὰ τῆς προς ἀλλήλους εὑρεσιλογίας
 • διάκρισιν νεφῶν
 • διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν
 • διότῆς
 • διότητες
 • δι᾽ ἄσκησιν
 • δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο
 • δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο,
 • δια
 • διακρίνεσθαι καὶ διαλύεσθαι τὸ διάτμίζον ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς θερμῆς ἀναθυμιάσεως, ὥστε μὴ συνίστασθαι ῥαδίως εἰς ὕδωρ
 • διακρίσεις καὶ συγκρίσεις
 • διασχεδασθήσεται
 • διαφέροντα τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τῂ ἁγιωτάτῃ ᾽Αλεξανδρέων ἐκκλησία
 • δικαιώσει περιτομήν
 • δικαιως
 • διος ἐξ ἀϊδίου Πατρός
 • δοῦλεύοντα
 • δοῦλοι
 • δοῦλον
 • δοῦλος
 • δοκήσει
 • δοκιμασίας
 • δοκιμαστικόν
 • δωλον
 • εἰ δὲ δεῖ καὶ ὥς τινες ἐξηγοῦνται τοῦτο εἰπεῖν
 • εἰ δὲ δικαίως τινὲς ἐξηγοῦνται, δεῖ τουτο εἰπεῖν
 • εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται
 • εἰδωλόθυτον
 • εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ
 • εἰκών
 • εἰκονικῶς
 • εἰς ἐπαγγελίαν
 • εἰς πᾶσάν σου τὴν σύστασιν ἀναδίδοται, εἰς ὠφέλειαν σώματος καὶ ψυχῆς
 • εἰς προκοπὴν υἱοθεσίας.
 • εἰς τὰ ἡμέτερα ἀναδιδομένου μέλη
 • εἰς τὸν οὐρανόν
 • εἰσέβαια
 • εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, κ.τ.λ
 • εἴδη
 • εἴτε κυριότητες, καὶ εἴ τινές εἰσιν ἕτεραι λογικαὶ φύσεις ἁκατονόμαστοι
 • εἶδος μοναρχίας βασιλικῆς
 • εἶναι
 • εὐαγγέλια ἀναστασιμὰ ἑωθινά
 • εὐαρεστήσεως
 • εὐγλωττίας
 • εὐδοκία
 • εὐδοκίας
 • εὐθηνεῖν
 • εὐλάβεια
 • εὐλογίαι,
 • εὐλογίας
 • εὐπρέπειαν
 • εὐσέβειαν
 • εὐστάθεια
 • εὐσυμπερίφορος
 • εὐχόμενος τοῦτο λέγεις
 • εὑρεῖν
 • εὑρεσιλογία
 • εὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν
 • ερεύς
 • ζάω
 • ζώων
 • ζῶα
 • ζωάς
 • ζωὴ ἐκ ζωῆς γεγεννημένος.
 • ζωή
 • ζωῶν
 • ζωων
 • θάλαμος
 • θάρσει
 • θέσει καὶ χάριτι
 • θαρρῶν γράφω τῇ ἀξιοθέῳ ἀγάπη ὑμῶν
 • θαυματούργησε τὴν παραδοξοποιίαν
 • θεὸς παρὰ τὴν θέσιν εἴρηται
 • θεός
 • θεότης
 • θεῖον
 • θεατρομανίαι
 • θεολογία
 • θεολογίαν
 • θεοποιήθη
 • θεοποιόν
 • θεοτόκον
 • θεοτόκος
 • θεραπευτής.
 • θετόν
 • θρησκεία
 • κ Διὸς ἀρχώμεσθα, καὶ ἐις Δία λήγετε, μοῖσαι
 • κ Παρθένου καὶ Πνεύματος ῾Αγίου
 • κ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου γεγέννηκά σε
 • κ δύοιν ἐναντιωτάτοιν συγκεκραμένης, ἑλληνικῆς τε καὶ νομικῆς τερατείας· ὧν αμφοτέρων τὰ μέρη φυγὼν, ἐκ μέρων συνετέθη.  Τῆς μέν γὰρ τὰ εἴδωλα καὶ τὰς θυσίας ἀποπεμπόμενοι, τιμῶσι τὸ πῦρ καὶ τὰ λυχνα· τῆς δὲ τὸ σάββατον αἰδούμενοι καὶ τὰ περὶ τὰ βρώματά ἐστιν ἃ μικρολογίαν, τὴν περιτομὴν ἀτιμάζουσιν
 • κ προκοπῆς
 • κ τῆς ἀχράντου παρθένου Μαρίας τὸν ἡμέτερον ἀνείληφεν ἄνθρωπον Χριστὸν ᾽Ιησοῦν
 • κ τῆς ὑπερθέσεως τῆς νηστείας τῆς παρασκευῆς
 • κ τῆς γῆς
 • κ τῆς θαλάσσης
 • κ τοῦ μὴ ὄντος
 • κάππαρις
 • κάτω
 • κόυω
 • κύπτων
 • καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
 • καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
 • καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
 • καὶ ἀοράτων ποιήτην,
 • καὶ ἀπιστῶσιν
 • καὶ ἐν ᾽Εκκλησίᾳ μετὰ παρρησίας ἀναγινώσκομεν
 • καὶ ἐρχόμενον
 • καὶ ὄντα ἐν δεξίᾳ τοῦ Πατρός
 • καὶ Θεὸς ἐκ Θεοῦ
 • καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἡ αἰώνιος βασιλεία
 • καὶ γενόμενος
 • καὶ δύναμις ἐκ δυνάμεως
 • καὶ εἰς ἓν βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
 • καὶ εἰς ἕνα Κύριον ᾽Ιησοῦν Χριστόν,
 • καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον
 • καὶ εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν,
 • καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν,
 • καὶ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα.
 • καὶ καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός
 • καὶ πάλιν ἐρχόμενον ἐν δόξῃ
 • καὶ τὴν ἐνδουχίαν ἀπέδοντο καὶ τὰ σώματα, καὶ σὺν τουτοις ἔτι τινὰς τῶν κτήσεων
 • καὶ τί πιστεύομεν
 • καὶ τοὺς λοίπους ἀκατονομάστους ἡμῖν
 • καί
 • καῦσιν
 • καῦστιν
 • κανονικῶν
 • καρδία αὐτοῦ
 • κατὰ θέσιν
 • κατὰ καιρόν
 • κατὰ μεταβολήν
 • κατὰ τὴν προσηγορίαν
 • κατὰ φύσιν
 • κατὰ φαντασίαν
 • κατάσκοποι
 • κατ᾽ οἰκονομίαν
 • κατ᾽ οἰκονομίαν τῆς Θείας χάριτος
 • κατακριθῶσι
 • καταξίωσειεν
 • καταξιούμενοι
 • καταξιωθείς
 • καταχρηστικῶς
 • κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα,
 • κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον
 • κατηχοῦμεν
 • κεκοίμηται
 • κινήσεις
 • κκαλεῖσθαι
 • κκαλοῦμεν
 • κκλησία
 • κκλησίας
 • κκλησίασον
 • κκλησιαζομένων
 • κκλησιαστικός
 • κκρίτοις π.
 • κλῆρος δὲ ἦν ὁ λαχμός
 • κλῆσις στρατείας
 • κλαδεύσεως
 • κλειδοῦχος
 • κοινωνικοὶ
 • κοινωνικοί
 • κολυμβήθρα
 • κολυμβήθραν
 • κονόμησε
 • κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν ἀνορούσαισ᾽ ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ
 • κπόρευσις
 • κπεμψις, πρόοδος
 • κπετάσεως
 • κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,
 • κροώμενοι
 • κρος
 • κτήμοσι
 • κτίσμα
 • κτημονοῦσι
 • κτημοσύνην
 • κυνηγεσίαις
 • κυρίως
 • λέγει
 • λίας μὲν γὰρ ἀνελήφθη εἰς οὐρανόν
 • λόγῳ
 • λόγον
 • λόγος
 • λόγος ἐνδιάθετος
 • λόγος προφορικός
 • λύτρον μετανοίας
 • λῆξις
 • λαίῳ
 • λαμπάδες νυμφαγωγίας
 • λγιοστὸς εἶ, μὴ ὀλ, εἶ οὐκ ὀλ. εἶ
 • ληθινὸν γέννημα
 • ληθινός
 • λισγημένην
 • λιτός
 • λιτῷ
 • λλὰ Υἱὸς
 • λλά
 • λλ᾽ ὅρα μὴ ὑπονοήσῃς ἐκεῖνο τὸ μύρον ψιλὸν εἶναι. ὥσπερ γὰρ ὁ ἄρτος τῆς εὐχαριστίας μετὰ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος οὐκ ἔτι ἄρτος λιτός, ἀλλὰ σῶμα Χριστοῦ, οὕτω καὶ τὸ ἅγιον τοῦτο μύρον οὐκ ἔτι ψιλόν, οὐδ᾽ ὡς ἂν εἴποι τις κοινὸν μετ᾽ ἐπίκλησιν, ἀλλὰ Χριστοῦ χάρισμα, καὶ Πνεύματος ἁγίου παρουσίᾳ τῆς αὐτοῦ θεότητος ἐνεργητικὸν γινόμενον
 • λλος
 • λογική
 • λουτρὸν μετανοίας
 • λουτροῦ μετάνοιαν
 • λυγισμένην
 • μἰαν ὑπόστασιν
 • μάλιστα μὲν
 • μὲν γὰρ πορνεύσας, πρὸς μίαν ὥραν δ ἐπιθυμίαν τελεῖ τὴν πρᾶξιν· καταγινώσκων δὲ τῆς πράξεως ὡς μιανθεὶς οἶδε λουτροῦ ἐπιδεόμενος, καὶ γινώσκει τῆς πρὰξεως τὸ μυσαρόν.  ῾Ο δὲ Μανιχαῖος θυσιαστηρίου μέσον, οὗ νομίζει, τίθησι ταῦτα, καὶ μιαίνει καὶ τὸ στόμα καὶ τὴν γλῶτταν. παρὰ τοιούτου στόματος, ἄνθρωπε κ.τ.λ
 • μέλλει δὲ καὶ ἐπὶ σὲ τὸν βαπτιζόμενον φθάνειν ἡ χάρις
 • μέλλετε στρατολογεῖσθαι
 • μέχρι
 • μὴ ἐπιτρέπεται
 • μὴ ἐπιτρέπητε
 • μή
 • μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις
 • μίμων
 • μόλις
 • μόνον
 • μύητοι
 • μύρῳ
 • μῆκος, μακρός
 • μακάριος οὗτος Γ. ἐν ᾧ νῦν διὰ τὸν ἐν αὐτῷ σταυρωθέντα συγκεκροτήμεθα
 • μβάλωμεν
 • μεῖζον ἐπεκαλέσατο δικαστήριον
 • μεῖς
 • μετὰ πάσης ἐπιστήμης
 • μετὰ τὰ φῶτα
 • μετὰ τοῦ ὕδατος
 • μετάνοια τῆς σωτηρίας
 • μεταποιεῖται
 • μετουσία
 • μετουσίας
 • μηδὲ ὁ νοῦς σου ῥεμβέσθω
 • μιγάδας
 • μιγάδες
 • μιλήσας
 • μιλίᾳ
 • μιχλη
 • μοήθειαν Θεοῦ
 • μοίωσις
 • μοιόν τε καὶ ἀπαράλλακτον αὐτὸν κατὰ πὰντα τῷ Πατρί
 • μοιούσιος
 • μοιοπαθῆ
 • μοιος ἐν πᾶσιν
 • μοιος τῷ γεγεννηκότι·
 • μονάζοντες
 • μονάς
 • μοναδικοὶ
 • μοναρχία
 • μοναστήρια
 • μονογενὲς ὕπαρχον
 • μονοειδής
 • μονοειδῆ
 • μονονουχὶ δακτυλοδεικτῶν
 • μοούσιον
 • μοούσιος
 • μορφωθέν
 • μπαγῆναι
 • μπαρῆναι
 • μυοξός
 • μυρεψικόν
 • μυσταγωγίαι
 • μφασις
 • ν
 • ν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον
 • ν ἀντωμοσίαν καλοῦσιν
 • ν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν
 • ν ἐκκλησίαις
 • ν ἐξουσιᾳ
 • ν ὀλίγῳ
 • ν ὅτε οὐκ ἦν
 • ν ὑποστάσει
 • ν εἰδωλολατρείᾳ
 • ν εἰκόνι ἡ μίμησις, ἐν ἀληθείᾳ δὲ ἡ σωτηρία,
 • ν λάκκῳ
 • ν οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει
 • ν πᾶσιν
 • ν πᾶσιν ὅμοιος
 • ν παλατίοις
 • ν ποτὲ ὅτε οῦκ ἦν
 • ν ποτε ὅτε οὐκ ἦν
 • ν τόπῳ ἁγίῳ
 • ν τύπῳ γὰρ ἄρτου δίδοταί σοι τὸ σῶμα
 • ν τῇ νυκτὶ ἐν ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δε ἑαυτὸν παρεδίδου
 • ν τῷ Γ τούτῳ λέγομεν
 • ν τῷ αὐτῷ κρίματι
 • ν τοῖς προστάγμασι
 • νάγνωσις
 • νάδοχος
 • νάργεια
 • νάρθηξ
 • νέβη
 • νέργεια
 • νήκει
 • νύσσαι
 • νῦν ἐν τρίαδι ἡ θεολογία τελεία ἐστίν
 • νῦν παρεδόθη
 • να
 • να μὴ τοῦ ψύχους πλείων γένηται ὁ χρόνος, ἀλλ᾽ ἵνα αἱ νύκτες, κ.τ.λ
 • να τῇ μιμήσει τῶν παθημάτων αὐτοῦ κοινωνήσαντες, ἀληθείᾳ τὴν σωτηρίαν κερδήσωμεν
 • ναγνωσμάτων
 • ναδίδοται
 • ναδεδεγμένοι
 • ναδιδομένου
 • νανθρώπησις
 • νανθρωπήσαντα
 • ναρχον καὶ ἀειγενές
 • ναρχος
 • ναστάσεως
 • ναστῆναι
 • ναστῆσαι
 • νεήλυδας·
 • νείχετο
 • νεύματι
 • νεῦρα
 • νεκράθη
 • νελθόντα εἰς οὐρανούς,
 • νεξικάκως καὶ συμμέτρως συμπεριφέροιντο αὐτοῖς
 • νεργεία
 • νεσχετο
 • νηνθρώπησεν
 • νθεμίς
 • νθρωπος
 • νιψάμενοι
 • νιψασθαι
 • νοήματα
 • νοῦς
 • νοητά
 • νοητή
 • νοητόν
 • νοητός
 • νοητῷ
 • νοματογραφία
 • ντίτυπα τῶν ἀληθινῶν
 • ντίτυπον
 • ντίτυπος
 • ντα, ἀεὶ ὄντα
 • ντιγεννῆσαι
 • ντιπρόσωπος
 • ντιπροσώπως
 • ντιτύπου σώματος
 • νυπόστατον
 • νυπόστατος
 • νυπεύθυνος
 • νυποστάτοις λόγοις
 • ξ ἀρχῆς ἀνάρχου
 • ξ ἀρχῆς ἐγεννήθη
 • ξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας
 • ξ ὄρους φαρὰν κατασκίου δασέος
 • ξ οὐκ ὄντων ἐγένετο
 • ξ οὗπερ ἦν
 • ξέλιπεν
 • ξῆς
 • ξαιρέτως δέ
 • ξειργάσαντο
 • ξελθεῖν
 • ξομολόγησιν.
 • ξομολόγησις
 • ξομολογήσομαί σοι, Κύριε.
 • ξομολογήσομαι
 • ξομολογεῖσθαι, ἐξομολόγησις
 • ξομολογούμενος τῷ θεῷ
 • ξομολογοῦνται οἱ δαίμονες τὴν γαστριμαργίαν τὴν αὑτῶν
 • οἰακίζει
 • οἰκείῳ νεύματι
 • οἰκεῖον αἵματι
 • οἰκονομία
 • οἱ κατὰ φρύγας
 • οἱ νῦν βασιλεῖς
 • οἱ τῆς ἐπιμιξίας
 • οἱ τῆς ἐρημίας
 • οἱ τῆς ἐρηυίας
 • οἱ τούτοις διαφέροντες
 • οἱ φωτιζόμενοι
 • οὐ πάθει Πατὴρ γενόμενος
 • οὐ πάθει πατὴρ γενόμενος
 • οὐδὲ τῷ ὕδατι βαπτιζόμενος μὴ καταξιωθεὶς δὲ τοῦ Πνεύματος
 • οὐκ ἐπολιτεύετο
 • οὐκ ἔστι πιστεῦσαι ἄνευ κατηχήσεως
 • οὐσίᾳ
 • οὐσία
 • οὐσίαι
 • οὐσίαν
 • οὐσίας
 • οὐσιώδης ἐπιφοίησις ἐγένετο
 • οὐσια
 • οὐσιον
 • οὐσιωδής
 • οὐσιωδῶς
 • οὐσιωδῶς καὶ σωματικῶς
 • οὐχί
 • οὔτε ὁ βαπτιζόμενος κ.τ.λ
 • οὔτε ὁ βεβαπτισμένος κ.τ.λ
 • οὕτω καὶ τὸ ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον αὐτὸν εἶναι σωθήσεται
 • οὕτως μία ἀρχὴ θεότητος καὶ οὐ δύο ἀρχαί, ὅθεν κυρίως καὶ μοναρχία ἐστίν
 • οὖν
 • οὗ νομίζει
 • οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος
 • οὗτος ὁ Γολγοθᾶς οὗ πλησίον νῦν πάντες πάρεσμεν
 • ορτὴ ἑορτῶν, καὶ πανήγυρις πανηγύριον.  ἑορτή
 • ορτή
 • πάθη
 • πάλιν οἱ λέγοντες μόνον ὄνομα εἶναι υἱοῦ, ἀνούσιον δὲ καὶ ἀνυπόστατον εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κ.τ.λ.
 • πάντων ὁρατῶν τε
 • πάρχουσα
 • πάσχω
 • πάχνη
 • πὲρ ἀνθρώπων
 • πὲρ ἄνθρωπον
 • πὲρ εἰρήνης καὶ εὐσταθείας τοῦ κόσμου
 • πὲρ τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν ἐν ὑπεροχῇ
 • πέδας
 • πήγξατο
 • πὶ μετώπου καὶ τῶν ἄλλων σου αἰσθητηρίων
 • πὶ περιοπῆς
 • πὶ πληρώματα ὑδάτων
 • πὶ προφάσει τοιᾷδε
 • πὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος
 • πί
 • πίστασιν
 • πὸ τῶν δικαίων τῶν πολλῶν
 • πόκρυφος
 • πόρροια
 • πόστασιν
 • πόστασις
 • πόστημα
 • πᾶν τὸ πλάσμα
 • π᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως
 • π᾽ εἰδώλοις πάρος ἦεν ζώων
 • παἴδες
 • παύγασμα
 • παῖδα
 • παῖδας
 • παῖς
 • παγγέλλω
 • παθὲς καὶ ἀναλλοίωτον
 • παθές
 • παθῶς πρὸ τῶν χρόνων αἰωνίων]
 • παιδευόμενοι ἐκ παιδίου ἕως γήρως
 • πανήγυρις
 • πανηγύρεσι
 • πανηγύρις
 • πανηγυρίσεις
 • πανηγυρικὰ γράμματα
 • παντοκράτορα
 • παρὰ τῆς σῆς εὐλαβείας
 • παρὰ τῇ σῇ θεοσεβείά
 • παράλλακτοι
 • παρών
 • παρῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ
 • παρα φθειρέσθωσαν
 • παραχαράσσω
 • παρξις
 • παροικία
 • παρουσίᾳ
 • παρχία
 • παστάδας
 • παστάς
 • πείραστος
 • πειραθήσῃ
 • πειρασθήσῃ
 • πεπεδημένους
 • πεπνίγη
 • περ
 • περάνω πάσης ἀρχῆς καὶ αἰώνων τυγχάνων
 • περὶ Μοναρχίας
 • περὶ φυσῶν
 • περθέσεως
 • περιῤῥαντήρια δύο ἀνέθηκε
 • περικοπαί
 • πεσημειωσάμεθα
 • πηγῆς
 • πιγνώσεσθε
 • πιούσῃ ἡμέρᾳ
 • πιούσιος
 • πιστήμη
 • πιστός
 • πιστασίαν
 • πιστολή
 • πιφοίτησιν
 • πλάσμα
 • πλαγίως
 • πνεῦμα
 • πνεῦμα ὁ θεός
 • πνευματίκῆς
 • πνευματοφόρων
 • πνοή
 • ποίημα
 • πογραφὴν
 • πογραφή
 • ποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ πάσας καταλαλίας
 • ποιμὴν γινεται
 • πομπάς
 • ποπτώσεις
 • πορρήτῳ
 • ποστάσεις
 • ποστήματι
 • ποτομήν
 • ποτρόπαιον
 • πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν
 • πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν.
 • πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,
 • πρὸς τὰς
 • πρὸς τοὺς Νεοφωτίστους
 • πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι
 • πρόδρομος
 • πρόξενον
 • πρόσωπα
 • πρόσωπον
 • πρώτως
 • πρῶτον ψεὺδος
 • πραγματεία
 • πραγματεύεοθε
 • πρεσβεύειν
 • προέρχεσθαι, προϊέναι
 • προαιρούμενον τὸν Σκυθιανόν
 • προβολὴ
 • προβολεὺς-προβολὴ
 • προθεσμία
 • προκοπή
 • προσέλθῃς
 • προσῆλθες
 • προσελθεῖν
 • προσετέθησαν
 • προσθέσθαι
 • προσθεῖναι
 • προστάγμασι
 • προστῆναι
 • προσφοράν
 • προφορικόν
 • προφωτιζομένης
 • πρωτότοκος
 • πρωτοστάτης τῶν ᾽Αποστόλων καὶ τῆς ᾽Εκκλησίας κορυφαῖος κήρυξ
 • πτανται
 • πτεροφυησουσιν ὡς ἀετοί
 • πυγολαμπίς
 • πωροφυλάκιον
 • ρᾶς τοῦ Γολγοθᾶ τὸν τόπον
 • ρεῖν
 • ρειανόφρων
 • ρευνήσεως
 • ριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ
 • ρος
 • ρτους ἠλισγημένους
 • ρχάς
 • ρχή
 • ρχειν
 • ρχεσθαι
 • ρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν
 • ρχοντας
 • ς
 • σάγη
 • σάρξ
 • σήμερον
 • σύναξις
 • σύνδρομον ἔχουσαν τῇ βουλήσει τὴν δύναμιν
 • σύνταγμα
 • σύσσωμοι
 • σώζεται
 • σώματα
 • σῶμα
 • σα ἐν ᾽Εκκλησίαις μὴ ἀναγινώσκεται
 • σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα
 • σεμνότατος
 • σεμνότητος
 • σεμνύνεται
 • σημείων καὶ τεράτων φαντασίας ἐδείκνυον
 • σημεῖα
 • σικυηράτῳ
 • σιωπωμένης
 • σκευαστῷ
 • σκοτομήνη
 • σπάσασθε
 • σπαζώμεθα
 • στόμα ἀθεότητος
 • σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
 • στηκεν ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος
 • στηλή
 • στηρίξωσιν
 • στι καὶ οὕτως εἰπεῖν
 • στιγμένους ἀνθέμια
 • στιν
 • στρατολογία
 • συγγώμην αἰτῶ παρὰ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης
 • συγκατάθεσις
 • συναιτοῦντες
 • συναλοιφήν
 • συναριθμεῖται
 • συντάσσομαι
 • συντασσόμενος
 • σχεδιασθεῖσα
 • σχολάζεις
 • σχολάσατε
 • σωμάτων
 • σωτήριος
 • σωτηρία γὰρ αὕτη τῆς πίστεως ἡμῶν
 • σωτισμός
 • τὁν προαύλιον
 • τὰ ἔσχατα
 • τὰ ζεύγη
 • τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ πρωτεῖα
 • τὰς εὐλογίας
 • τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,
 • τὴν ἀνάβασιν αὐτοὐ
 • τὴν ἔμφασιν τὴν
 • τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν
 • τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἔχειν
 • τὴν δι᾽ ὕδατος σφραγῖδα
 • τὴν δι᾽ εὐχῆς λόγου τοῦ παρ αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν
 • τὴν δι᾽ εὐχῆς λόγου τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν
 • τὴν παροῦσαν
 • τὴν στεφανηφορίαν
 • τί μεμπτόν
 • τὸ ἀνθέμιον τοῦ χρυσιόυ
 • τὸ ἀντίτυπον
 • τὸ ἐξουσιαστικόν
 • τὸ ἴδίον πὰρα τὸ κοινόν
 • τὸ ὑποκείμενον
 • τὸ βλέμμα ῥεμβόμενον
 • τὸ βούλεσθαι
 • τὸ γῆρας
 • τὸ δὲ κατὰ τὴν Θεότητα
 • τὸ δοκεῖν αὐτὸν πεπονθέναι
 • τὸ θεοδόχον σῶμα
 • τὸ καθόλον
 • τὸ κοινωνικόν
 • τὸ κρειττον
 • τὸ κυριοκτόνον τῶν ᾽Ιουδαίων
 • τὸ λαλῆσαν ἐν τοῖς προφήταις
 • τὸ μὲν κατὰ τὸν Δαβίδ.
 • τὸ ξένον
 • τὸ οὐσιῶδες
 • τὸ πῶς
 • τὸ παρ᾽ ἡμῖν λεγόμενον ὑποκάμισοε
 • τὸ πολυώνυμον
 • τὸ σύμβολον
 • τὸ σύνολον
 • τὸ σῶμα αὔτου κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τύπον ἔφερεν ἄρτου
 • τὸ συμπεριφερεσθαι τοῖς φίλοις
 • τὸ τί ἦν εἶναι
 • τὸ χάρισμα
 • τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα,
 • τὸν ᾽Ηλειμυένον
 • τὸν Μονογενῆ,
 • τὸν Παράκλητον,
 • τὸν Χριστὸν αὐτοῦ
 • τὸν Χριστόν
 • τὸν Ψἱὸν τοῦ Θεοῦ
 • τὸν Ψἱὸν τοῦ Θεοῦ,
 • τὸν δι᾽ ἡμὰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
 • τὸν θεόν
 • τὸν μὲν γὰρ Χριστὸν ἀλλοτριουσι τοῦ Πατρός
 • τὸν πάντων δεσπότην
 • τὸν πάντων ποιητὴν
 • τὸν πρόειρῃμένον Σκ
 • τὸν σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα
 • τόδε τι
 • τότε θαυματουργεῖ καὶ παραδοξοποιεῖ
 • τύπον
 • τύπον παραδηλοῦν
 • τύπος
 • τῆς ἀποστασίας ἄνθρωπος
 • τῆς ὑμετέρας ἐν Χριστῷ ἀγάπης
 • τῆς ὑπερθέσεως
 • τῆς γῆς
 • τῆς γῆς τὴν φυλακὴν ἐγχειρισθεὶς παρὰ Θεοῦ
 • τῆς θεότητος τῆς Πατρικῆς κοινωνός
 • τῆς μοναρχίας τοῦ θεοῦ
 • τῇ ὑποστάσει
 • τῇ δυνάμει
 • τῇ προσευχῇ
 • τῇ χθὲς ἡμέρᾳ
 • τῶν
 • τῶν ἀγαθῶν πρᾶξις
 • τῶν ἀποκρύφων
 • τῶν ἀρχομένων
 • τῶν ἔργων ἐπειράθην
 • τῶν αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος θεολόγων ἀνδρῶν
 • τῶν γενομένων
 • τῷ
 • τῷ ἱερεῖ
 • τῷ διὰ τῆς ἀληθοῦς κατηχήσεως γεννήσαντι κεῖταί τις μισθός
 • τῷ μὲν θείω καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν
 • τῷ σχήματι τῆς προσηγορίας
 • ταύτην προσφέρομεν τὴν θυσίαν
 • ταύτην τὴν παρακαταθηκην
 • ταύτης τῆς λέξεως
 • ταῖς τῆς ὑμετέρας ἀγάπης ἀκοαῖς
 • ταν
 • ταν γέγραπται
 • ταραχθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ
 • τε ὅμοῦ λῆξις καὶ ἑσπέριος
 • τελέστεροι
 • τελειότεροι, φωτιζόμενοι
 • τερ δ᾽ εὐνᾶς κτησάσθαν λίθινον γόνον
 • τμίς
 • τοὺς δευτέρῳ γάμῳ συμπεριενεχθέντας
 • τοῖς ἰδίοις
 • τοῖς ᾽Ιουδαίοις
 • τοῦ
 • τοῦ ἀποκριθῆναι
 • τοῦ Πατρὸς ὅρος καὶ λόγος
 • τοῦ Πατρὸς]
 • τοῦ Σωτῆρος
 • τοῦ αἵματος
 • τοῦ αὐτοῦ Κυρίλλου καὶ ᾽Ιωάννου ἐπισκόπου
 • τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν
 • τοῦ πονηροῦ
 • τοῦ σώματος
 • τοῦ τοίνυν πρωτοτύπου ἐπισκόπου ἰδόντος
 • τοῦ χρίσματος δηλαδὴ τοῦ τυπικοῦ
 • τοῦτ᾽ ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος Κυρίου, πεποιῃμένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ
 • τοῦτο διέβησαν
 • τοιαῦτα
 • τοιούτου τοίνυν ἐπισκόπου πρωτοτύπως ἰδόντος
 • τομῆς
 • τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός,
 • τρία πρόσωπα
 • τρεῖς ὑποστάσεις
 • τριῶν ἀρχῶν λόγος
 • τυφλῶν αἰσθητῶν
 • τ. ν. ᾗ ἑαυτ, παρεδ
 • υἱὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀνάρχως καὶ ἀϊδίως γεγεννημένον, λόγον δὲ οὐ προφορικόν, οὐκ ἐνδιάθετον
 • υἱοθεσίαν
 • υἱοπατορία
 • φάω
 • φόδιον
 • φύσει καὶ οὐ θέσει
 • φύσις
 • φώς
 • φώτισμα
 • φώτων
 • φ᾽ ἑκάστης λέξεως
 • φ᾽ οὗπερ ἔστιν, (ἔστι δὲ ἀεὶ γεννηθείς
 • φαίνω
 • φαίρεμα
 • φαντασίαν
 • φαντασιώδης
 • φαντασιοκοπῶν
 • φαντασιοκοπεῖ
 • φαράν
 • φαρπάσαι τὸν τῷ ἑτέρῳ διαφέροντα
 • φημί
 • φθάνει καθελών
 • φθαλμοφανῶς
 • φθοράν
 • φιλάνθρωπος δὲ ὢν
 • φιλοσοφία
 • φιλοστοργία
 • φοράν
 • φορμάς
 • φορμή
 • φρόνησις
 • φυγαδεύω
 • φυγαδευτήριον
 • φωνῆς
 • φωτίζω
 • φωτιζόμενοι
 • φωτιζομένων
 • φωτιζομένων τὴν διάνοιαν τῶν ταῦτα μανθανόντων
 • φωτισθέντας
 • φωτισμός
 • χάρακα
 • χάρις
 • χάρισμα
 • χὲιρ ᾽Αβεσσαλὤμ
 • χῥονικὴν ἀρχήν
 • χαμευνιῶν
 • χαρακτηρα
 • χειμῶνες
 • χειροθεσίᾳ
 • χιλιάδες εὐθηνούντων
 • χιτών
 • χιτώνιον
 • χοντες ζῆλόν τινα ἐν ἀλλήλοις περὶ πρωτείων
 • χρόνοις
 • χρόνος
 • χρώτων
 • χρῖσμα
 • χρῶμα
 • χρῶτα
 • χρῶτες
 • χρῶτων
 • χρι
 • χριστοφόρον
 • χριστοφόρος
 • χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου
 • ψασθαι
 • ψευδόχριστοι
 • ψευδεπίγραφα
 • ψευδεπίσκοποι
 • ψιλόν
 • ψυχὰς ἐκτραχήλιζον
 • ως
 • * ἐ
 • ,
 • , [
 • , [ὑ
 • ,]*
 • .…
 • Compare x. 11, 15; xvi. 13:  xxi. 1.
 • [
 • [ἀ
 • [ἐ
 • ]
 • ] νί
 • ]*,


  Next: Index of Pages of the Print Edition