St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   204
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   204

Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. IV:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ̀
 • ἀγεννησία
 • ἀληθῶς ῞Οσιος. κατάσκοποι, οὐ γὰρ ἐπίσκοποι
 • ἀνθρώπους ἀθέους
 • ἀνθρωπότης
 • ἂν τοὺς ἀπείρους ταῖς πλατωνικαῖς καλλιφωνίαι περιβομβήσειεν
 • ἄθεος
 • ἄνθρωπος
 • ἄνθρ. τοῦ σωτῆρος
 • ἄνω ῾Ιερουσαλήμ
 • ἐθέλησεν, ἅπερ ἐθέλησαν, ὅταν θέλωσιν, οὒς ἐθέλησαν
 • ἐκ τοῦ θελήματος τοῦ Πατρός
 • ἐλάττων παρὰ τὸν πατέρα ὁ υἱ& 232·ς
 • ἐπὶ σώματος ἕνος
 • ἐπ™κεινα οὐσίας
 • ἔτι δὲ ἧττον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
 • ἠθέλησαν
 • ἠθέλησεν
 • ἡ σοφία τοῦ σοφοῦ υἱ& 232·ς, οὐσία οὐσίας
 • ἢ πῶς ὁ κτίζων κτίζεται
 • ἦν ὅτε οὐκ ἦν
 • ἰδέα ὅπερ λόγον εἰρήκασι
 • ὁ Θεός
 • ὁμοούσιον
 • ὁμοούσιον ἢ ταὐτοούσιον
 • ὁμοούσιος
 • ὄντως θεός
 • ὑποκειμένη οὐσία ὡς ὕλη, ὕλη
 • ὑποστάσεως
 • ὢν θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος
 • ὢν θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πεποίηκεν
 • ὢν τὸν ὄντα
 • ὢν τὸν μὴ ὄντα
 • ὢν τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ ὄντος
 • ὢν τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ ὄντος ἢ τὸν ὄντα
 • ὤν
 • ῾Ο λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος
 • ….
 • Α
 • Αὐγούστου τοῦ αἰωνίου
 • Αὐτοί
 • Αῤ& 191·αβών
 • Αλογος
 • Ανόμοιον
 • Ανθρωπος
 • Απαράλλακτον
 • Αρὲς ἄρειε
 • Αρειομανῖται
 • Αρχαί
 • Αρχιεπίσκοπος
 • Ατρεπτος
 • Βαλλέσθωσαν παρὰ πάντων
 • Διατομῖται
 • Διδαχὴ τῶν ιβ' ἀποστόλων
 • Ε
 • Εἴτε οὖν φιλοσοφητέον εἴτε μὴ φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον
 • Εἶπον, καὶ
 • Εν τῇ παλαιᾷ
 • Επικτητόν τινα
 • Ερμείαν λούοντα τοὺς ἀνεξόδους
 • Εχων οὖν ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐνδιάθετον ἐν τοῖς ἰδίοις σπλάγχνοις, ἐγέννησεν αὐτὸν μετὰ τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἐξερευξάμενος πρὸ τῶν ὅλων
 • Ζεφυρῖνον ἄνδρα ἰδιώτην καὶ ἄπειρον τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὅρων
 • Θεέ
 • Θεός
 • Ιερός
 • Κύριον
 • Κύριον ᾽Ιησοῦν
 • Κυριακός ἄνθρωπυς
 • Λόγοι
 • Λόγος
 • Λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθών
 • Μίαν φύσιν τοῦ Λόγου σέσαρκωμένην
 • Μόνως
 • Μετὰ δὲ ταῦτα, οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον
 • Μονάς
 • Μονὴ
 • Ο
 • Ομοιούσιος
 • Ομοούσιον
 • Ομοούσιος τῷ Πατρί, ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός
 • Ονήσιμον, τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ εὔχρηστον
 • Ορ
 • Παρθενών
 • Πατὴρ ἐν τῷ ῾Υιῷ τῶν πάντων τὴν πρόνοιαν ποιεῖται
 • Περὶ ἀγαλμάτων
 • Στῦλοι
 • Συγκαταβῆναι
 • Σχολαστικός
 • Τάνις
 • Τέλειος
 • Τῶν δὲ γινομένων ἀρχηγὸν καὶ σύμβουλον καὶ ἐργατὴν ἐγέννα λόγον, ὃν λόγον ἔχων ἐν ἑαυτῶ ἀ& 231·ρατόν τε ὄντα τῷ κτιζομένῳ, κόσμῳ, ὁρατὸν ποιεῖ· προτέραν φωνὴν φθεγγόμενος, καὶ φῶς ἐκ φωτὸς γεννῶν, προῆκεν τῇ κτίσει κύριον
 • Τριὰς
 • Τριὰς δέ ἐστιν οὐχ ἕως ὀνομάτος μόνον
 • Τριάς
 • Τριβέρων
 • Τροπικοί
 • Υ
 • Χαρακτήρ
 • Χριστός
 • Χριστοφόρος
 • α
 • αἰτία τῆς θεότητος
 • αἰωνότοκε
 • αἰ& 240·νιος
 • αἱ μὲν γὰρ κατὰ νόμον
 • αἴνιγμα
 • αἴων
 • αὐτὸν ἀντὶ σπορᾶς συλλαβοῦσα τὸν λόγον, κεκύηκε
 • αὐτὸς
 • αὐτὸς τοῦ πατρὸς θέλημα
 • αὐτόθεος
 • αὐτόθεος, αὐτοαγαθός, ἀληθινὸς θεός
 • αὐτόν
 • αὐτός τε καί
 • αὐτῶν
 • αὐτοὶ θέλουσι
 • αὐτοὶ θέλουσι᾽
 • αὐτοῦ
 • αὐτοζωὴν καὶ αὐτοάγαθον
 • αὐτοζωή
 • αὐτοκατάκριτος
 • αὐτοπροσωπῶς
 • αὐτοσοφία
 • ακάριε
 • αντιζόμενον
 • αυτῶν ἀεὶ κατήγοροι
 • αυτοῦ κύριος
 • β
 • βάλλεται
 • βῆλον
 • βδομὰς τῶν πασχῶν
 • βελτιώσει πράξεως
 • βελτιοῦσθαι
 • βετερᾶνος
 • βλέποντες
 • βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν
 • βλαπτόμενος
 • βούλησιν
 • βούλησις
 • βούληται
 • βουλὴ
 • βουλή
 • βουλήν
 • βουληθείς
 • γ
 • γάπη ἐξ ἀγάπης
 • γάπην πατρός
 • γάπησεν, ὁρῶν, κ. τ. λ
 • γέν
 • γένεσθαι
 • γένεσις
 • γένητα
 • γένητον
 • γένητος
 • γέννημα
 • γέννημα, ἀλλ᾽ οὐκ ὡς ἓν τῶν γεννημάτων
 • γέννησις
 • γέννητον
 • γέννητος
 • γένος
 • γέν[ν]ητος
 • γίγαντας θεομαχοῦντας
 • γίγας
 • γίνεσθαι
 • γίνεται
 • γίοῦς
 • γίων
 • γὼ ἀποστέλλω
 • γὼ γὰρ δώσω
 • γώ εἰμι ὁ ὣν
 • γαθότητος
 • γαθοῦ πατρὸς ἀγαθὸν βούλημα
 • γαπὴν πρὸς αὐτὸν ἀχώριστον καὶ οὐκ ἀφοσιουμένην
 • γγέλων μὲν παραβαντων, ἀνθρώπων δὲ παρακουσαντων
 • γγέν
 • γγελος, ὑπηρέτης
 • γγραφῶς
 • γγραφῶς ἐξετέθη
 • γεγεννῆσθαι
 • γεγονέναι
 • γενέσθαι
 • γενήθη
 • γενόμενον
 • γενόμενος
 • γενητὰ
 • γενητά
 • γενητὸν
 • γενητὸς
 • γενητόν
 • γενητός
 • γενητῆς
 • γενητῆς οὐσίας
 • γενητῶν
 • γεννήθεντα
 • γεννήθη
 • γεννήτως
 • γεννᾶσθαι
 • γεννηθέντα
 • γεννηθέντα ἢ ποιηθέντα
 • γεννησία
 • γεννησις
 • γεννητά
 • γεννητή
 • γεννητὸν
 • γεννητὸς
 • γεννητός
 • γεννητικὸς
 • γεννητογενής
 • γεντισηρίβους
 • γιαινούσης διδασκαλίας
 • γιαινουσαν
 • γιανούσης
 • γιοῦς διδ
 • γκυκλεῖν
 • γνήσιος
 • γνῶσις
 • γνεύοντες
 • γούμενος
 • γονος
 • γορὰ
 • γοραῖον
 • γπόστασις
 • γράμμα
 • γραψα δί ὀλίγων
 • γ. οὐ ποιηθέντα
 • δὲ ἀρχὴ ἀγέννητος
 • δὲ ἐζητεῖτο τῆς πίστεως ὁ τρόπος
 • δὲ ὡς
 • δὲ ᾽Αρ. μεταγράψας δέδωκε τοῖς ἰδίοις
 • δέ γε ἀναίμακτος θυσία ἐξιλασμός
 • δέα
 • δέαν ἰδεῶν καὶ ἀρχὴν λεκτέον τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως
 • δέσποτα
 • δίαν
 • δίθεοι ἔστε
 • δίου
 • δίους
 • δίως
 • δύναμιν δὲ μίαν
 • δύναμις
 • δύναμις κυρίου
 • δύναμις λόγος
 • δύο ἀχώριστα πράγματα
 • δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα ἓν δὲ τῇ ὁμονοί& 139· καὶ τῇ ταύτότητι τοῦ βουλήματος
 • δῆλον ἂν εἴη
 • δῶρον τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα
 • δαίμονες
 • δεύτερος θεός
 • δεῶς
 • δεαι
 • δελφοὶ
 • δεξιόν
 • δεσπότης ἐπιτιμᾷ
 • δεσποτὴν
 • δεσποτὴς
 • δευτέρα οὐσία
 • δευτεραίου
 • δευτερεύων θεός
 • δεχέσθω τις
 • δη πάλαι
 • δημιούργημα
 • δημιουργὸς
 • διὰ
 • διὰ πάθους
 • διὰ τὰ πολλὰ γίνεται πολλά
 • διὰ τούτου
 • διὰ χειρός
 • διάβολος
 • διάθεσις
 • διάλειπτος ἀγάπη
 • διάνοιαν
 • διάνοιαν, ἐπίνοιαν
 • διόρθωσις
 • δι᾽ ἐντυχίας γυναικαρίων ἀτακτων ἃ ἠπάτησαν
 • δι᾽ ἑτέρου τινος
 • δια
 • διαίρετον, ἄναρχον, ἀειγενες
 • διαίρουσιν
 • διαῤ& 191·αγῶσιν
 • διαῤ& 191·ηγύωσιν ἑαυτούς
 • διαῤ& 191·ηγνύωνται
 • διαῤ& 191·ηγνύωσιν ἑαυτούς·
 • διαβάλλων
 • διαβέβλημαι
 • διαβολικήν
 • διαβολικοί
 • διαθέσει
 • διαλελυμένως
 • διαμείνῃ
 • διαμείνωμεν
 • διαμείνωσιν
 • διανοίας
 • διανοί& 139·
 • διατάξεις
 • διαταγῇ
 • διγάμοις
 • διγαμία
 • διγυναίοις
 • διδάσκοντος περὶ τοῦ πατρός
 • διδαχαὶ
 • διεβλήθην
 • διελεῖν
 • διεφθαρμένη
 • διον
 • διον γέννημα
 • διον τοῦ Λόγου
 • διοποιεῖται
 • διοποιουμένου
 • διος
 • διος τοῦ Πατρός
 • διος υἱ& 232·ς
 • διος·
 • διωμάτων
 • δοντες καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτῶν παθόντας, τοὺς κατηγόρους, τοὺς ἐλέγχους πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες
 • δτε οὐκ ἦν· & 234·τι πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν· & 234·τι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο
 • δυνάμει καὶ βουλῇ αὐτοῦ
 • δυνάμει τε καὶ ἐνεργεί& 139· πατήρ
 • δυνάμεων
 • δυναμει
 • δυναστεία
 • δωροδόκοι
 • εἰ ἄγονος καὶ ἀνενέργητος
 • εἰ δὲ θεὸς ὁ υἱ& 232·ς, οὐκ ἐπεὶ υἱ& 231·ς· ὁμοίως καὶ ὁ πατὴρ, οὐκ ἐπεὶ πατὴρ, θεός· ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐσία τοιάδε, εἷς ἐστὶ πατὴρ καὶ ὁ υἱ& 232·ς θεός
 • εἰδώλων ἀθεότητα
 • εἰκών
 • εἰκών ἐστι χρόνος τῷ ἀγεννάτῳ χρόνῳ, ὃν αἰωνα ποταγορεύομες
 • εἰπάτωσαν πάλιν
 • εἰς ἀρχὴν ἀναφέρεται
 • εἰς ἄπειρον
 • εἰς τὰ ἔργα
 • εἰς τὸ εἶναι
 • εἴ τινες καὶ ἄλλοι
 • εἴ τις χωρὶς γνώμης
 • εἴδους
 • εἴκων, σφραγίς, βουλή, ἐνέργεια
 • εἴς τι χώριον ἐκρύπτετο
 • εἴτε ἀρχὴν εἴτε ἀρχάς
 • εἶδος
 • εἶδος·
 • εἶναι
 • εἷς τῶν ἀσκηῶν
 • εὐαγγελικὸς ὅρος
 • εὐγενοῦς
 • εὐσέβεια
 • εὐσέβεια, ἀσέβεια
 • εὐσέβεια, ἀσεβοῦντες
 • εὐσεβείας
 • εὑρίσκει
 • εὶ ὁ θεός, ἀεὶ ὁ υἱ& 231·ς ἅμα πατήρ, ἅμα υἱ& 231·ς
 • εὶ γεννᾶται ὁ σωτὴρ ὑπὸ τοῦ πατρός
 • εὶ μὲν προφάσεις
 • ειγεννής
 • ειπαῖς
 • ερὰ ἀναγραφὴ
 • ερατεῖον
 • ερατικοὶ
 • ερατικοί
 • ευστὴ
 • εωτέρα
 • ζῶν ὄργανον
 • ζῶν καὶ ὑφεστὼς καὶ τοῦ πατρὸς ὑπάρχων ἔκτος.
 • ζῶν λόγος
 • ζῶον ἐπιστήμης δεκτικόν
 • ζῶσα ἐνέργεια
 • ζῶσα ἴσχυς
 • ζῶσα βουλή
 • ζῶσα δύναμις
 • ζῶσα εἴκων
 • ζῶσα σοφία
 • ζητεῖν
 • ζωὴ
 • ζωὴν ἰδίαν ἔχων
 • ημάτια.
 • θάνατος
 • θέα νεωτέρα
 • θέλημα
 • θέλησεν
 • θέλησις
 • θέλουσι πράττει, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἅπερ ἤθελεν ἤκουσε παρ᾽ αὐτῶν
 • θύος
 • θαῤ& 191·οῦντες
 • θεάνθρωπος
 • θεία
 • θεὸν κατὰ φύσιν τέλειον καὶ ἀληθῆ
 • θεὸν τὸν
 • θεὸς ἐν σαρκὶ
 • θεὸς διφυής
 • θεὸς πέπονθεν
 • θεόν
 • θεόπνευστα
 • θεός
 • θεότης
 • θεότητος
 • θεΐας
 • θεανδρικὴ ἐνέργεια
 • θελήματι καὶ βουλῇ ὑπέστη
 • θελήματι προπηδᾷ ὁ λόγος
 • θελήσει
 • θελήσει γεννηθὲν
 • θεληγής ἐστι
 • θελημα οὐσιῶδες
 • θεοὶ
 • θεοὶ κατὰ χάριν
 • θεοί
 • θεούμεθα
 • θεοῦ ἦν σῶμα
 • θεοῦ δῶρον
 • θεοῦσθαι
 • θεογονία
 • θεοι
 • θεολογῶν
 • θεολογεῖν
 • θεολογούμενος
 • θεομάχοι
 • θεομάχος
 • θεομάχος γλῶσσα
 • θεομαχεῖν
 • θεομαχεῖν, θεομάχοι
 • θεοποίησε
 • θεοποιεῖσθαι
 • θεοποιηθῶμεν
 • θεοστυγεῖς
 • θεοτόκον
 • θεοτόκος
 • θεοτόκου
 • θεοφορούμεθα
 • θεοφορουμένους
 • θεραπεύειν
 • θεωθὲν ὅλον
 • θεωρία τῶν θείων
 • θνητοί
 • θος ἐστὶ τῇ θεί& 139· γραφῇ
 • θρυλληταὶ φωναὶ, λέξεις, ἔπη, ῥητὰ
 • θρυλλοῦντες
 • θυσία
 • θ. ἐν σωματι
 • κ
 • κ βουλήσεως τινός
 • κ βουλῆς
 • κ θελήματος
 • κ θεοῦ
 • κ μεταφορᾶς
 • κ προκοπῆς
 • κ τῆς
 • κ τῆς ὁμοιότητος
 • κ τῆς οὐσίας
 • κ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι, καὶ μὴ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως τὸν υἱον
 • κ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, ὁμοούσιαν τῷ Πατρί
 • κ τῶν ἰδίων
 • κ τοῦ θελήματος
 • κ τοῦ περιτροχάζειν πᾶσαν ἀγυιὰν ἀσέμνως
 • κάθαρσις προεόρτιος
 • κάλυμμα
 • κέλευσαν
 • κέρδος τῆς φιλοχρηματίας
 • κόπτουσιν ἑαυτούς
 • κύριος
 • καὶ ἐβουλόμην μὲν σιωπῇ
 • καὶ διαῤ& 191·αγοῖεν
 • καὶ μάλιστα
 • καὶ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ
 • καὶ τὰ
 • καὶ τὸ σῶμα
 • καίρος
 • καθήκων, ἀποξενίζειν, ἐπακούειν
 • καθ᾽ ἑαυτὸν οὐσιωμένος
 • καθολικός
 • καινοί
 • κακόνοιαν
 • καλῶς ἀναγινώσκειν
 • κανὼν
 • κανών
 • καναλί& 251· ἤτοι παρόδῳ
 • καρπογόνον
 • καρπογόνος
 • καρπογόνος ἡ οὐσία
 • καρπος
 • κατὰ
 • κατὰ βούλησιν
 • κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν
 • κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν βουληθεὶς ὁ θεός· ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς βουλῆς καὶ δυνάμεως
 • κατὰ κατάληψιν
 • κατὰ μίμησιν
 • κατὰ πάντα
 • κατὰ πάντα ὅμοιον
 • κατὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι
 • κατὰ τὴν αὐτοῦ μίμησιν
 • κατὰ τὴν δύναμιν
 • κατὰ τὴν προτέραν γένεσιν ἐν τῷ ᾽Αδάμ
 • κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ εἰκόνα
 • κατὰ τὸ βούλημα
 • κατὰ τῆς εἰδ·
 • κατὰ τοὺς μυθευομένους γίγαντας
 • κατὰ τοῦ πύρος
 • κατὰ τοῦ πυρός
 • κατὰ φύσιν
 • κατὰ χάριν
 • κατά τι θεωρούμενον
 • κατάληψις
 • κατάλυσις
 • κατ᾽ ἐπίνοιαν
 • κατ᾽ αὐτοῦ τῆς ἀμπέλου τὴν φυλακὴν παρὰ τοῦ σωτῆρος ἐπιτετραμμένου τὴν μανίαν ἐξέτεινε, λέγομεν δὴ τῆς σῆς ὁσιότητος
 • κατ᾽ εἰκόνα χάρις
 • κατ᾽ εὐδοκίαν
 • κατ᾽ οἰκονομίαν
 • κατ᾽ οὐσίαν
 • κατ᾽ οὐσίαν ἀπαράλλακτος εἰκὼν
 • κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶ θεὸς
 • κατ᾽ οὐσίαν ὅμοιος
 • κατ᾽ οὐσίαν υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρός,
 • καταβολὴ κόσμου
 • καταπέτασμα
 • καταπαύοντες τὰς νηστείας
 • κατασκόπου, οὐκ ἐπίσκοπος
 • καταχρῶνται
 • καταχρηστικῶς
 • κείνων
 • κελεύοντος
 • κελεύων
 • κενωθῆναι τοῦ εἶναι ἀεί
 • κεραίων
 • κεφάλαιον
 • κεφάλαιον τῆς πίστεως
 • κεχρεωστημένην
 • κηδεμονίας
 • κθεσις
 • κινήσει
 • κκλησιαστικὸς
 • κοὰς
 • κοὰς βύει
 • κούσθη
 • κοινόν
 • κοινωνία φωτί
 • κουσίως
 • κπορευτὸν
 • κρατήσει τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως
 • κρατῆσαι τοῦ θείου
 • κραταιὰ χεὶρ τοῦ πατρός
 • κρατούσῃ
 • κρατούσῃ πίστει
 • κρείττων, τὸν κρείττονα
 • κτίζειν, ποιεῖν, δημιουργεῖν
 • κτίσας
 • κτίσις
 • κτίσμα
 • κτίσμα ὁ υἱ& 231·ς
 • κτίσματα
 • κτὸς κατ᾽ οὐσίαν
 • κτεῖναι τὴν μανίαν
 • κτισε
 • κτιστὸν καὶ θεμελιωτὸν καὶ γεννητόν
 • κτιστικὴ
 • κυλιόμενοι
 • κυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ᾽ οἰκονομίαν
 • κυρίως
 • κυρίως καὶ πρώτως
 • κυρίως λόγος
 • κυρίως υἱ& 231·ς
 • κυριώνυμος
 • κυριώτατον
 • κυριακὴ
 • κυριακὸν
 • κυριακὸν δεῖπνον
 • κυριακὸς ἄνθρωπος
 • κυριολογεῖν
 • κω
 • λάττωμα
 • λέγει
 • λήθεια, λόγος
 • λίγοι τινές
 • λόγοι
 • λόγος
 • λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθών
 • λόγος ἀρχιερεὺς
 • λόγος ἐν σ.
 • λόγος ἐν τῷ θεῷ ἀτελὴς, γεννηθεὶς τέλειος
 • λόγος ἐν τῷ πνεύματι ἔπλαττε τὸ σῶμα
 • λόγος ἐνδιάθετος
 • λόγος ἐστι
 • λόγος ἑαυτὸν γεννᾷ
 • λόγος γνώσεως
 • λόγος πρῶτος
 • λόγος προφορικὸς
 • λόγος προφορικός
 • λόγος σοφίας
 • λόγος σπερματικός
 • λόγος φυσικός
 • λόγωσις
 • λύτρον καθάρσιον
 • λύτρον πάντων
 • λαύρα
 • λαυβάνοντες παρ᾽ αὐτῶν τὸ λῆμμα
 • λεύθερον τὸ φρόνημα
 • λεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς
 • λεξείδια
 • λη
 • ληθῶς
 • ληθῶς Εὐσέβιε
 • ληθῶς, φυσικῶς, κυρίως
 • ληθως εὐσέβιε
 • λλὰ ἀληθεί& 139· καὶ ὑπάρξει τριάς
 • λλ᾽ ἃ
 • λλ᾽ ἐπεδήμησεν ὁ Κύριος ἡμῶν ᾽Ιησοῦς Χριστὸς λυτρούμενος τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ ζωοποιῶν τοὺς τεθανατωμένους
 • λλη ἐκκλησία
 • λληνικὴ χρῆσις
 • λλοιούμενος
 • λλος ὁ Πατήρ ἄλλος ὁ υἱ& 231·ς
 • λούοντα
 • λογίαν
 • λογίας
 • λογίσασθαί τινα βούλησιν
 • λογα κατὰ τοῦ Λόγου τοῦ Πατρός.
 • λογικά
 • λογικὸς ὢν
 • λογικοί
 • λογιστῇ
 • λογοθεταὶ
 • λογομαχεῖν μελετήσαντες, καὶ λοιπὸν πνευματομαχοῦντες, ἔσονται μετ᾽ ὀλίγον νεκροὶ τῇ ἀλογί& 139·
 • λογον
 • λογον καὶ ἄσοφον τὸν θεόν
 • λογος
 • λογος, ἄσοφος
 • λογωθείσης τῆς σαρκὄς
 • λογωθείσης τῆς σαρκός
 • λοιπόν
 • λος
 • λος ὅλου εἰκών
 • λος Θεός
 • λος θεὸς
 • λος θεός
 • λου τοῦ χρίοντος
 • λυπος ἀνώδυνος ἀμέριμνος ζωή
 • λ. ἐν σώμ
 • μάγιστρος
 • μάγιστρος ἐκεῖ
 • μάθημα
 • μὲν ὡς ζητῶν καὶ γυμνάζων ἔργαψε, ταῦτα μὴ ὡς αὐτοῦ φρονοῦντος δεχέσθω τις, ἀλλὰ τῶν πρὸς ἔριν φιλονεικούντων ἐν τῷ ζητεῖν, ἀδεῶς ὁρίζων ἀποφαίνεται, τοῦτο τοῦ φιλοπόνου τὸ φρόνημα ἐστι. ῾ἀλλὰ
 • μέμφεται
 • μέριστος ἐν μεμερισμένοις ἡ θεότης
 • μὴ φαντασί& 139· ἀλλ᾽ ἀληθῶς
 • μή
 • μήτε τὴν ὡρισμένην παρὰ τῆς Προνοίας κρίσιν προλαμβάνειν
 • μίαν τὴν θεότητα καὶ τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας τοῦ πατρός
 • μόνος ἐκ μόνου
 • μόνος ἐν μόνῳ
 • μόνος ὑπὸ μόνου
 • μόνος γεννηθεὶς
 • μόνος γεννητὸς ἐν τοῖς γενητοῖς
 • μόνος λεγόμενος κυρίως υἱ& 232·ς
 • μόνος μόνον
 • μόνος παρά
 • μόνως
 • μόνως οὐχ ὡς τὰ σώματα
 • μώνυμος
 • μῆνας πέντε
 • μῖν
 • μῶν
 • μα
 • μαθὼν ἐδίδαξε
 • μαθὼν ἐδίδασκεν
 • μαθὼν ἐδιδάσκεν
 • μακρὰν ἀπέφυγον
 • μανικώτερον
 • μαντευόμενος καὶ προγιγνώσκων
 • μαρτ
 • μαρτίαν, καὶ οὐ τὴν πρᾶξιν
 • μαφόριον
 • μεῖς υἱοὶ, οὐκ ὡς ἐκεῖνος φύσει καὶ ἀληθεία
 • μεγάλη
 • μεινεν
 • μελε γὰρ αὐτοῖς
 • μεμ
 • μεμερισμέναι
 • μεμερισμέναι ὑποστάσεις
 • μεμερισμένας
 • μεσιτεύουσα φύσις μονογενής
 • μεσος συνάφεια
 • μετὰ θαλλῶν
 • μετὰ παρατηρήσεως
 • μετέχειν
 • μετέχεσθαι
 • μετ᾽ εὐσεβείας
 • μεταξὺ τῆς τοῦ ἀγεν[ν]ήτου καὶ τῆς τῶν γενητῶν φύσεως
 • μετοι καὶ ναυτίαι
 • μετουσίας, ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς, ἐπ᾽ αὐτὸν προχεομένης πληρούμενον
 • μετοχή
 • μηδ᾽ ἄλλοτε ἄλλην κ.τ.λ
 • μο
 • μοίας οὐσίας
 • μοῦ
 • μοῦνος ἐ& 241·ν ἀγαπητός
 • μογενής
 • μοιότητά πως
 • μοιώθη κατὰ πάντα
 • μοιούσιον
 • μοιούσιον, ἀπαράλλακτος εἴκων
 • μοιούσιος
 • μοιον
 • μοιον κατὰ πάντα
 • μοιον κατὰ τας γραφάς
 • μοιον κατ᾽ οὐσίαν
 • μοιοπαθοῦς ἡμῖν
 • μοιος
 • μοιος κατὰ πάντα
 • μοιος κατὰ παντα
 • μοιος κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ πατρός
 • μοιος κατ᾽ οὐσίαν
 • μοιος τῆς οὐσίας
 • μοιου κατὰ πάντα
 • μονὰς
 • μονὴ
 • μονή
 • μονήν
 • μονότης
 • μοναὶ
 • μοναστήριον
 • μοναχοί
 • μονο
 • μονογενὲς
 • μονογενὴς
 • μονογενὴς Θεός
 • μονογενὴς θεός
 • μονογενὴς πρωτεύων ἐν τῇ κτίσει
 • μονογενής
 • μονογενῆ
 • μονοούσιον καὶ οὐχ ὁμοούσιον
 • μονοούσιος
 • μοούσιοι
 • μοούσιον
 • μοούσιον τῷ πατρί
 • μοούσιος
 • μορφὴ
 • μυστικωτέρα χειροτονία
 • μφιλοχωρεῖν
 • μφιλοχωρεῖν τῷ θεῷ καὶ ἐνδιαιτᾶσθαι
 • ν
 • ν ἂν ἐθέλοι
 • ν ἐμοί
 • ν ἑαυτῷ θεοποιήσῃ
 • ν ἴσῳ
 • ν ὁμοιώματι ἀνθρώπου
 • ν ὅτε οὐκ ἦν
 • ν ὑποστάσει τριάδα
 • ν γυμνασί& 139· ἐξέτασας
 • ν θέλημα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ βούλημα, ἐπεὶ καὶ ἡ φύσις μία
 • ν μὲν τὸ ἀγέννητον, ὁ παντοκράτωρ θεὸς, ἓν δὲ καὶ τὸ προγεννηθὲν δι᾽ οὖ τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν
 • ν μία ἐνέργεια, τούτων καὶ οὐσία μία
 • ν μόνῳ τῷ ἑαυτοῦ Πατρὶ ὅλος ὢν κατὰ πάντα
 • ν μεμερισμένοις τόποις
 • ν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν
 • ν πρὶν γεννηθῇ
 • ν σαρκὶ
 • ν τὸ ἀγένητον ἢ δύο
 • ν τὸ ἀγέννητον ἓν δὲ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀληθῶς, καὶ οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ γεγονός
 • ν τῇ ἰδί& 139· εἰκόνι, ἥτις ἐστὶν ὁ λόγος αὐτοῦ
 • ν τῇ ἰδιότητι καὶ οἰκειότητι τῆς φύσεως, καὶ τῇ ταὐτότητι τῆς μιᾶς θεότητος
 • ν τῷ γίνεσθαι
 • ν τῷ λόγῳ ἦν τὸ πνεῦμα
 • ν τῷ τοιχί& 251·
 • ν τῷ υἱ& 254·
 • ν τριταί& 251· διαστήματι
 • ν υἱ& 254·
 • νὰ τὰς ἐξόδους
 • νάγκην ἔσχον
 • νάρετοι
 • νέα ῎Ισις ἐχρήματιζε
 • νέξοδοι
 • νέργεια
 • νέργεια δραστικὴ
 • νέργεια δραστική
 • νέργειαι
 • νὴρ ἄθεος
 • νόθοις ὥσπερ ὀνόμασι
 • νόμῳ φύσεως
 • νόματα μόνον
 • νόμοιον
 • νόμοιος
 • νόμοιος κατὰ πάντα
 • νόμοιος κατ᾽ οὐσίαν
 • νόμων
 • νῦν γενομένων
 • νῦν δὲ καὶ διαβάλλειν τοὺς πατέρας τετολμήκασι
 • να γένητυι θεία
 • ναβὰς
 • νακερασθῶμεν
 • νακεφαλαίωσις
 • νακτίσαι
 • νακτίσαι τὰ ὅλα, ὑπερ πάντων, παθεῖν
 • νανθρωπήσαντα
 • ναρίθμητον πλῆθος
 • ναρχὸν καὶ ἀειγενές
 • ναστάς
 • ναυτίαι
 • ναφύρει ἑαυτὸν ἡμῖν
 • νδιάθετος
 • νδοξον
 • νεύματα
 • νεώτερον
 • νεῦμα
 • νεανίσκος, ῾Ο δὲ ᾽Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ, ἠγάπησεν αὐτόν
 • νεανιεύησθε
 • νεξόδων
 • νεπίμικτοι
 • νεπιμικτοί
 • νεπομπεύσατε
 • νεργάστου γῆς
 • νεργὸς
 • νεργεία
 • νεργεί& 139·
 • νεργεί& 139· γεννητικῇ
 • νθ᾽ ἡμῶν τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδούς
 • νθρώπινον
 • νθρώπους ἀθέους
 • νθρωπον
 • νθρωπον ὅλον
 • νθρωπος
 • νθρωπος τέλειος
 • νν
 • ννοιῶν μᾶλλον δὲ παρανοιῶν
 • ννοια
 • νούσιος
 • νοῦς ἁμαρτητικός ἐστι
 • νοεῖ
 • νομάσθη
 • νομιζομένῃ
 • νομοιότης
 • νομος
 • νος ὄντος εἴδους θεότητος
 • νουσίου, ἀνυποστάτου
 • νσαρκος παρουσία
 • ντέλλεται
 • ντὶ πάντων
 • ντίδοσις
 • ντίψυχον
 • ντὸς ὑμῶν
 • ντα
 • ντα γεγέννηκε ἢ οὐκ ὄντα
 • ντα πρότερον, γεννηθέντα εἰς υἱ& 231·ν
 • ντελλεται
 • ντιμαχόμενοι τῷ σωτῆρι
 • ντρέπει
 • ντως
 • ντως ἐν ὑμῖν ὁ θεός
 • νυκτομαχίας τε οὐδὲν ἀπεῖχε τὰ γινόμενα
 • νυπόστατος λόγος
 • νω καὶ κάτω
 • νω καὶ κάτω περιφέροντες
 • νωσις
 • νωσις τῆς μοναδικῆς οὐσίας
 • ξ ἑτέρας ὑποστάσεως
 • ξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας
 • ξ ἑτέρας ὑποστάσεως καὶ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ
 • ξ ἑτέρας οὐσίας
 • ξ ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεώς τε καὶ οὐσίας
 • ξ ὁλοκλήρου γένους
 • ξ ὁμιλιας γυναικὸς οὐ σεμνῆς ουδὲ κατὰ νόμον συνελθούσης
 • ξ ὑποστάσεως
 • ξ ὑποστάσεως ἢ οὐσίας
 • ξ αὐτῆς τῆς πατρικῆς
 • ξ οὐκ ὄντων
 • ξ οὐκ ὄντων ἔχει τὴν ὑπόστασιν
 • ξ οὐσίας
 • ξ οὐσίας τοῦ πατρός
 • ξ οὗ ἔχει τὸ εἶναι
 • ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας
 • ξένον κατ᾽ οὐσίαν κ.τ.λ
 • ξένος τοῦ υἱοῦ κατ᾽ οὐσίαν ὁ Πατὴρ ὅτι ἄναρχος
 • ξαίρετον
 • ξαιρέτου
 • ξητῶν καὶ γυμνάζων
 • ξιν
 • ξομολογούμενος ἐν μετανόιᾳ δία τοῦ ἱ& 153·ρεως λαμβάνει τὴν ἄφεσιν χάριτι Χριστοῦ
 • ξουσί& 139· ὁμοῦ καὶ οὐσί& 139· πατρὸς μονογενοῦς υἱοῦ
 • ξυνωρίς
 • ξυπηρετῶν θελήματι
 • ξω
 • ξωθεν
 • οἰκείωσις φύσεως
 • οἰκείωται
 • οἰκειώσεως
 • οἰκονομία
 • οἰκονομίαν
 • οἰκονομικῶς
 • οἱ ἐν τῷ καναλί& 251· τῆς ᾽Ιταλίας
 • οἱ δόλιοι
 • οἱ νῦν
 • οἱ περὶ Εὐσέβιον
 • οἱ πλεῖστοι
 • οἱ χριστόμαχοι
 • οἷς ἂν ἐθέλωσι
 • οἷ& 231·ν τε ἦν
 • οὐ κατὰ μετουσίαν ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν θεός
 • οὐ τρεῖς ὑποστάσεις μεμερισμένας
 • οὐδὲ κατὰ μετουσίαν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὅλον ἴδιον αὐτοῦ γέννημα
 • οὐδὲν ἐβλάπτετο
 • οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν οὐσίαν τοῦ ὄντος
 • οὐδὲν γὰρ ὄνομα ἐπὶ θεοῦ κυριολογεῖσθαι δυνατὸν
 • οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν εἷς
 • οὐδ᾽ ὁ υἱ& 231·ς, εἰ μὴ ὁ πατήρ
 • οὐδ᾽ ὁ υἱ& 232·ς ἢ ὡς ὅτι ὁ πατήρ
 • οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ θεὸς πατήρ, οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ ὑιός
 • οὐκ ἀεὶ πατήρ
 • οὐκ ἄλλου, ἀλλὰ τοῦ κυρίου·
 • οὐκ ἐδούλον τὸν λόγον·
 • οὐκ ἐν διαιρέσεῖ προσώπων
 • οὐκ ἐπέπληξεν
 • οὐκ ἑτέρου τινός
 • οὐκ ἦν πρὶν
 • οὐκ ἦν πρὶν γένηται
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννήθῃ
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννήθῃ, ἀλλ᾽ ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν κ.τ.λ
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῆναι
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῇ
 • οὐκ ἦν πρίν γεννηθῆναι
 • οὐκ ὀκνεῖ θεόν
 • οὐκ εἶχον τὸ πιστόν, καθ᾽ ἡμέραν παρερχόμεναι· & 211· δὲ τοῦ Σωτῆρος θυσία ἅπαξ γενομένη τετελείωκε τὸ πᾶν
 • οὐσία
 • οὐσία ἐξ οὐσίας
 • οὐσία αὕτη τῆς οὐσίας τῆς πατρικῆς ἐστὶ γέννημα
 • οὐσία τοῦ λόγου
 • οὐσίαι
 • οὐσίαι, ὅμοιαι
 • οὐσίαν· οὐσία τοῦ λόγου
 • οὐσίας
 • οὐσίας ἀπαράλλακτον εἰκόνα
 • οὐσίας τοῦ Πατρὸς
 • οὐσιωδὴς σοφία
 • οὐχ ἁπλῶς ἀ& 188·διος
 • οὐχὶ ἐπίνοια, παράνοια δὲ μᾶλλον
 • οὑσία
 • οὓς ἤθελον
 • οὔτε τὸν Θεὸν φοβηβεὶς ὁ ἄθεος, οὔτε τοῦ πατρὸς τὴν διάθεσιν αἰδεσθεὶς ὁ ἀνόσιος, οὔτε τὸ γῆρας αἰσχυνθεὶς ὁ ἄστοργος
 • οὔτε τὸν θεὸν φοβηθεὶς ὁ ἄθεος
 • οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις διατάσσομαι
 • οὕτως καὶ ὁ
 • οὗτος τὴν ἐν Νικαί& 139· πίοτιν ἐξέθετο
 • π
 • πάγγελμα
 • πάθη
 • πάθος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ μου
 • πάλιν
 • πάντα γινώσκειν ἐπαγγελλόμενος
 • πάντα δοκιμάζετε
 • πάντα τάξει καὶ προνοί& 139· κινούμενα
 • πάνυ βοώμενος
 • πάπας
 • πάρεργον
 • πάρεστιν ἀ& 204·λως τοῖς ἐνύλοις τὰ ἄ& 203·λα
 • πάρτισμα ἀφθαρσίας
 • πὲρ αὐτοῦ
 • πέκεινα πάσης οὐσίας
 • πέλαμψε
 • πέμψας
 • πέπαυται
 • πέπληττε
 • πέριττον
 • πέρυσιν
 • πήκουσε γὰρ ἁπλῶς
 • πὶ τὴν αἰτίαν ἀναφερέσθω
 • πὶ τῶν ἁμαξῶν εἰσὶ πομπεῖαί τινες
 • πίβασις
 • πίσθια
 • πίστις
 • πὸ τῆς νῦν ὑπατείας
 • πόθεσις
 • πόλις περιοχῆς
 • πόστασιν, ἣν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν προσαγορεύουσι
 • πόστασις
 • πόστασις τοῦ λόγου
 • πότε δὲ ἠθέλησεν ὁ θεὸς ποιῆσαι ὅσα ἐβουλεύσατο, τοῦτον τὸν λόγον ἐγέννησε προφορικὸν, πρωτότοκον πάσης κτίσεως
 • πό& 207·ῥοια
 • πό, μόνον
 • πύκτια
 • πᾶσα γὰρ ἡ ῞Ελλας ἐσιδηροφόρει
 • π᾽ ὄψει πάντων
 • πῦρ ὥσπερ νοητόν, τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέθεξιν ἐμβαλών
 • πῶς δύναται τὸ κτιζόμενον κτίζειν
 • παύγασμα
 • παῦλα
 • παθῶν
 • πακούειν
 • πακούουσιν
 • πακούων
 • παλατῖνοι
 • πανάρετος
 • πανευδαίμων πατρίς
 • παντελῶς
 • παρὰ μόνου
 • παρὰ τὴν ἀλήθειαν
 • παρὰ τῶν
 • παρὰ τοῦ πατρὸς
 • παρά
 • παράδοσις
 • παράδοσις ἄγραφος
 • παράλλακτον
 • παράλλακτον εἰκόνα
 • παράλλακτος
 • παράλλακτος εἰκὼν κατ᾽ οὐσίαν
 • παράλλακτος εἴκων
 • παράνομοι
 • παράνομος
 • παρέλαβον
 • παρ᾽ ἐαυτοῦ
 • παραλλάκτως ὅμοιος
 • παραλλακτος εἰκών, ἀπηκριβωμένη ἐμφέρεια
 • παρανομίαν
 • παραπέτασμα
 • παραπεπετασμένην
 • παρασκευὴ
 • παρατηρήσεως
 • παρξις
 • παρουσία
 • παρρησιαζόμεθα
 • πατὴρ τοῦ κατὰ φύσιν υἱοῦ
 • πατρικὴ ὑπόστασις
 • πατρικὴ θεότης
 • πατρικὴ θεότης τοῦ υἱοῦ
 • πατρικὴ υἱοῦ θεότης
 • πατρικήν
 • πατρικῶς
 • πεὶ μάλισται, ὅτι μάλιστα
 • πεῤ& 191·ηγμένας
 • πειδὴ δὲ
 • πεκρίναντο
 • πεξενωμένας ἀλλήλων καὶ διεσπασμένας
 • πεποιηκέναι
 • περ
 • περ ἐγὼ βούλομαι τούτο κανών
 • περ ἔγραψα τοῖς μοναχοῖς
 • περ ἦν πρὶν γένηται σάρξ
 • περάυλον
 • περά& 203·λον
 • περέκεινα πάσης οὐσίας
 • περὶ ἔκεινον
 • περὶ ὧν
 • περὶ αὐτὸν
 • περὶ θεὸν
 • περὶ πάντων πρεσβεῦσυι πρὸς τὸν Πατέρα
 • περὶ τὸν θεόν
 • περὶ τῶν τολμώντων ἑαυτοὺς ἐκτέμνειν
 • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος εἰς τὸ πάθος
 • περαὺλως
 • περιέρχεται
 • περιέρχονται
 • περιέρχονται ὡς οἱ κάνθαροι
 • περιέρχονται περιβομβοῦντες
 • περιβολὴ
 • περιβομβεῖν
 • περιβομβοῦσι
 • περιβομβοῦσιν
 • περιεργάζεσθαι
 • περιεργάζεσθαι·
 • περιεργάζονται
 • περιλύοντες τὰς νηστείας
 • περιτιθέμενος τὴν ἐσθῆτα, ἐκαλύπτετο, ἐνδυσάμενος σῶμα
 • περιφέρουσι
 • περιχ
 • περιχώρησις
 • περοχὴ
 • περφυές
 • πετίμησε
 • πηγὴ ἐκ πηγῆς
 • πηγὴ θεότητος
 • πηγὴ ξηρά
 • πηγή
 • πηρέτης
 • πηρετῶν
 • πηρετῶν τῇ βουλῇ
 • πηρετοῦντα
 • πιβέβηκεν
 • πιβαίνειν
 • πιβαίνων
 • πιβατήριος
 • πιβεβηκέναι
 • πιγέγονε
 • πιγεγονώς
 • πιδημία
 • πινοήσαντες
 • πινοήσασαι
 • πινοίαις
 • πιπλήττει
 • πισπείραντος τοῦ διαβόλου
 • πισπείρουσι, ἐπινοοῦσι, γογγύζουσι, καθ᾽ ὑμᾶς, ἄτοπον, λεξείδιον, εἷς τῶν πάντων
 • πισυμβεβηκότα αὐτῶ
 • πισυνάπτοντες
 • πιτείχισμα
 • πιτιμᾶ οὐκ ἀτιμάζων ἀλλὰ διορθούμενος
 • πιτιμᾷ
 • πιχείρημα
 • πιχειρήματα
 • πλὴν τῆς ἀγεννησίας καὶ τῆς πατρότητος
 • πλήρης εἰμί
 • πλῆθος
 • πλῶς
 • πλῶς, οὐκ ἁπλῶς ὡρίσθη, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ἐξητάσθη
 • πλανηθεῖσαν γέννησιν
 • πλατυσμὸς
 • πλείστην ἢ ἔμπροσθεν
 • πληρωθείσης τῆς ἐξουσίας ἐν τῷ κυριακῷ σώυατι
 • πνεῦμα
 • ποίεω
 • ποίημα, ἢ ἐξ ἑτέρας οὐσίας, τούτους ἀναθεματίζει κ. τ. λ
 • ποῦργος
 • πογράμμων
 • ποδέκτην
 • ποδείξις
 • ποδεικτικῶς οὐκ ἀποφαντικῶς
 • ποιήματα
 • ποιόν
 • ποιεῖν
 • ποιητής
 • ποιηταί
 • ποιητικὸν αἴτιον
 • ποκρέως
 • ποκρίτης
 • πολύθεος ἀθεΐα
 • πολύτως
 • πολελυμένως
 • πολλάκις ἀπολωλέναι δίκαιοι
 • πολλοὶ λόγοι
 • πολυειδοῦς
 • πολυθρύλλητον
 • πολυκέφαλος αἵρεσις
 • πολυκ. πανουργία
 • πολυκ. σοφιστής
 • πομαφοριζόμεναι
 • πομπεία
 • πομπεύειν
 • πομπεύετε
 • πον
 • ποπιάζω
 • πορίαι
 • ποστάσει
 • ποστάσεις
 • ποστάσεως
 • ποστάσεως ἢ
 • ποστήματι
 • ποσυνάγωγος
 • ποταγή
 • πουργὸν τελειότατον
 • πουργόν
 • πρέδα
 • πρὶν γενέσθαι ταῦτα
 • πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν
 • πρὶν γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ, ἢ ὀρισθῇ, ἢ θεμελιωθῇ
 • πρὶν ποιηθῇ
 • πρίν γενέσθαι
 • πρὸ τῆς γεννήσεως
 • πρὸ τοῦ βήλου
 • πρόδρομον ᾽Αντιχρίστου
 • πρόδρομος
 • πρόκριμα
 • πρόνοια
 • πρόνοια τῶν πάντων
 • πρόσωπα
 • πρόσωπον
 • πρόφασις
 • πρώτη οὐσία
 • πρώτως
 • πρῶτον ἡμῖν
 • πρῶτον γέννημα
 • πρῶτος
 • πρῶτος ἡμῶν
 • πρεπτότης
 • προέλευσις
 • προαιώνιος
 • προβάλλειν
 • προβάλλεσθαι
 • προβάλλετε
 • προβληθὲν γέννημα
 • προβληθεις
 • προβολὴ
 • προβολή
 • προβολεὺς
 • προελθὼν
 • προηγουμένη
 • προηγουμένην
 • προθεσμία
 • προθεσμίαν
 • προκάλυμμα
 • προκοπή
 • προκοπῆς
 • προνόμια
 • προπίνοντες
 • προπετεύσαιντο
 • προσώπου
 • προστάσσοντα
 • προστασίας φίλων
 • προσταττόμενος καὶ ὑπουργῶν
 • προσταττόμενος, καὶ ὑπουργῶν
 • προσφορὰ
 • προσφωνήσω
 • προφορικὸς λόγος
 • προφορικός
 • πρωτότοκος
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως
 • πρωτότοκος πασῆς κτίσεως
 • πρωτότοκος τοῦ Θεοῦ
 • πρωτότυπον γέννημα
 • πρωτοτόκος
 • πρωτοτόκος τῆς κτίσεως
 • πωλήσ
 • ρα
 • ργάνου
 • ργός
 • ργα
 • ργαζομένου τοῦ πατρὸς, ἐργάζεσθαι καὶ τὸν υἱ& 231·ν
 • ργανον
 • ργανον ἄψυχον
 • ργανον ἔμψυχον
 • ργανον πρὸς τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν ἔκλαμψιν τῆς θεότητος
 • ργασίας
 • ργον
 • ργον πρωτότοκον τοῦ πατρὸς γίνεται. τοῦτον ἴσμεν τοῦ κόσμου τὴν ἀρχήν
 • ρειομανιτῶν
 • ρη
 • ρθὴν ἔχον τὴν διάνοιαν
 • ρισθῇ
 • ρμηνεία
 • ρουραι
 • ρρητος
 • ρτοι
 • ρχὴ
 • ρχὴ ὁδῶν εἰς τὰ ἔργα
 • ρχὴ ζωῆς
 • ρχὴ τέκνων
 • ρχὴ τῆς κτίσεως
 • ρχὴν
 • ρχὴν ὁδῶν·
 • ρχή
 • ρχόμενοι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς
 • ρχῃ
 • ρχῇ
 • ρχη
 • ρχιερεσίαν
 • ρχικαὶ ὑποστάσεις
 • ρχιτεκτόνημα
 • ρωτῶντες ἐμανθάνον
 • ς
 • σὰρξ
 • σὰρξ τοῦ λόγου
 • σάρξ
 • σύμβαμα
 • σύμφωνος
 • σύνδεσμον πίστεως
 • σύνδεσμον τῆς ἀγαπῆς
 • σύνδρομος
 • σύνδρομος θέλησις
 • σῶμα
 • σῶμα σοφίας
 • σαθρωθέντα
 • σαρκωθέντα
 • σεβὴς
 • σεβήματα
 • σεβαστός
 • σημεῖα
 • σιν
 • σκήνωσεν ἐν ἡμῖν
 • σκανδαλίζεται
 • σκησ*ς
 • σκοπὸς
 • σκοπός
 • σκοτοδινιῶντες
 • σκοτοδινιῶσι
 • σον οὐδέπω
 • σοφίας ἐξηγητὰς
 • σοφία, χρηστότης, δύναμις, θέλημα παντοκρατορικόν
 • σπέρᾳ βαθεί& 139· σαββάτου
 • σπαραττέτωσαν ἑαυτούς
 • σπερ ἐξ ἁλύσεω
 • σπερ κανόνι χρησάμενοι προσέχωμεν τῇ ἀνάγνωσει τῆς θεοπνεύστου γραφὴς
 • σπερματικός
 • στιχάρια
 • στολή
 • στρατόπεδον
 • στρατόπεδον·
 • στρατεία
 • στρατηγοὶ
 • στρατηγοῦ
 • στρατιώτου
 • στροβίλους
 • συγκατάβασιν
 • συγκατάβασις
 • συγκριτικῶς
 • συγκυλίονται
 • συμβαινούσαν καὶ ἀποσυμβαινούσαν
 • συμβεβηκὸς
 • συμβεβηκός
 • συμβεβηκότα
 • συμφωνία
 • συνάξεις
 • συνάπτοντες ἐξῆς
 • συνήσει
 • συνείσακται
 • συνετῶν θεοῦ
 • συνηγόρου
 • συνιέντας
 • συνούσιον
 • συστολή
 • σφόδρα ἐπλημμέλησαν
 • σφόδρα λοίδοροι
 • σφραγίς
 • σχίζειν
 • σχῆμα ὀργανικὸν
 • σχηματισάμενος
 • σχηματιστός
 • σωτὴρ ἀεὶ γεννᾶται
 • τἀγαθόν
 • τὰ ἱερὰ γράμματα
 • τὰ δὲ λοιπὰ διατάξομαι
 • τὰ θειᾶ τῶν πρηγμάτων
 • τὰ καί
 • τὰ πρός τι
 • τάδε λέγει
 • τάξις
 • τέκνον
 • τέλειον
 • τέλειος
 • τέλειος κτισθείς
 • τέλειος τέλειον γεγέννηκεν, πνεῦμα πνεῦμα
 • τέλος
 • τὴν ἐν θανάτῳ κατὰ φύσιν φθόραν
 • τὴν ἰδιότροπον αὐτοῦ ὑπόστασιν· τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ ἀπεριεργαστοῦ· νεωτέραν τῆς ὑποστάσεως γένεσιν· ἡ τοῦ υονογενοῦς ἀνεκδιήγητος ὑπόστασις· τὴν τοῦ λόγου υπόστασιν
 • τὴν ὑπὲρ αὐτου δύναμιν
 • τὴν θρυλλουμένην ἀποῤ& 191·οήν
 • τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα
 • τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος
 • τὴν μανίαν ἐξέτειναν
 • τὴν πατρικὴν ἑαυτοῦ θεότητα
 • τὴν πολυθρύλλητον διαλεκτικήν
 • τὴν πολυθρύλλητον φώνην
 • τὴν πτωχεύσασαν φύσιν θεοῦ ὅλην γενομένην
 • τὴν π. ὑγιαινούσαν
 • τὴν τῆς ὁμοιώσεως ἑνότητα
 • τὴν τῶν ὅλων πρόνοιαν καθ᾽ ἑαυτῶν οὐκ εἶναι μοθολογοῦσιν
 • τὴν τοῦ ἀρχετύπου πλάσιν ἀναστήσασθαι ἑαυτῷ
 • τὴν φύσιν
 • τί δεῖ νοεῖν κ.τ.λ
 • τί μοι καί σοι
 • τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου
 • τίς γὰρ ἤκουσε
 • τὸ
 • τὸ ἀκίνητον
 • τὸ ἐν αὐτῷ
 • τὸ ἐξ αὐτοῦ
 • τὸ ἱδιον
 • τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας, ταὐτότης
 • τὸ ὀφειλόμενον
 • τὸ ὂν
 • τὸ ὄντως ὂν
 • τὸ ὑποκειμένον
 • τὸ αὐτὸ γὰρ λέγειν οὐκ ὀκνητέον
 • τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως
 • τὸ γὰρ ἐξελθεῖν
 • τὸ δὲ διώκειν διαβολικόν ἐστιν ἐπιχείρημα
 • τὸ δὲ καὶ προσκυνεῖσθαι
 • τὸ διαλυθέντας μένειν ἐν τῷ θανάτῳ καὶ τῇ φθόρᾳ
 • τὸ εὐαγγέλιον
 • τὸ καλὸν κατέχετε
 • τὸ κατ᾽ εἰκόνα᾽
 • τὸ κτιστὸν
 • τὸ λεγόμενον κτίζεσθαι τῇ φύσει καὶ τῇ οὐσί& 139· κτίσμα
 • τὸ λογικόν
 • τὸ μονοφυὲς
 • τὸ πάθος τοῦ λόγου
 • τὸ παρὰ πάντων ὀφειλόμενον
 • τὸ ποιὸν τὸ ἐν τῇ οὐσί& 139·, τὸ τί ἦν εἶναι,
 • τὸ πολυθρύλλητον σόφισμα
 • τὸ τέλειον
 • τὸν ἀληθῶς υἱ& 232·ν
 • τὸν ἄνθρωπον
 • τὸν ἄνθρωπον σαθρωθέντα
 • τὸν ἐν ἡμῖν υἱ& 231·ν
 • τὸν ἐν αὐτοῖς οἰκοῦντα λόγον
 • τὸν ἕνα κύριον
 • τὸν Πατέρα συμπεπονθέναι τῷ υἱ& 254·
 • τὸν Χρ
 • τὸν διαβόλου πρόπον ἀναλαβών
 • τὸν κρείττονα
 • τὸν λόγον
 • τὸν λόγον τροπὴν ὑπομεμενηκοτα
 • τὸν πρὸ αἰ& 240·νων εὐδοκί& 139· τοῦ πατρὸς γεννηθέντα
 • τὸν προστάττοντα κύριον
 • τὸν προστάττοντα κύριον, τὸν δημιουργοῦντα λόγον, τὸ στερεοῦν πνεῦμα
 • τὸν τῆς τάξεως
 • τόδε τι
 • τόμος
 • τόπος
 • τότε καὶ
 • τότε καὶ νῦν
 • τῆς ἀθέου πηγῆς
 • τῆς ἀληθείας λόγος ἐλέγχει
 • τῆς ὑποστάσεως ὑπαρχούσης, πάντως εὐθὺς εἶναι δεῖ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν εἰκόνα ταύτης
 • τῆς αὐτῆς οὐσίας
 • τῆς γραφῆς ἔθος ἐχούσης
 • τῆς εἰς τὸν ἐπίσκοπον διαβολῆς
 • τῆς εὐσεβείας
 • τῆς θεοτόκου Μαρίας
 • τῆς κτ
 • τῆς κτίσεως
 • τῆς μονῆς τοῦ κυρίζου
 • τῆς οἰκονομίας
 • τῆς οὐσίας
 • τῆς οὐσίας ὅμοια
 • τῇ ἀ& 187·διότητι τοῦ πατρὸς τοῦ μονογενοῦς συνάπτων τὴν γέννησιν
 • τῇ ἐπιφωσκούσῃ κυριακῇ
 • τῇ ὁμονοί& 139· καὶ τῇ συμφωνί& 139·
 • τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις
 • τῇ μὲν ὑποστάσει τρία, τῇ δὲ συμφωνί& 139· ἕν
 • τῶν ἀγοραίων
 • τῶν ἀποστόλων διάταξις
 • τῶν ἐγκυκλίων
 • τῶν ἐξηγητῶν τοὺς ἄκρους εἵλεσθε
 • τῶν ἐργασιῶν
 • τῶν ᾽Αρειομανιτῶν τὴν ἀλογίαν
 • τῶν γενητῶν
 • τῶν λόγων καιρόν
 • τῶν νῦν ᾽Ιουδαίων
 • τῶν πάλαι καὶ πρόπαλαι
 • τῶν σοφίας μεταχόντων, κατὰ πάντα σοφῶν
 • τῶν χαμαί
 • τῷ
 • τῷ ἁγί& 251·
 • τῷ ῥ& 208·τῳ τεθρυλλήκασι τὰ πανταχοῦ
 • τῷ σκοπῷ
 • τα ὅμοια τοῖς ὁμοίοις
 • ταὐτὸν τῇ ὁμοιώσει
 • ταὐτότης βουλήματος
 • ταὐτότης οὐσίας
 • ταὐτότητα τῆς οὐσιάς
 • ταὐτότητα τῆς φύσεως
 • ταὐτοούσιον
 • ταῖς ἐννοίαις χρώμενοι, πρός τὰς ἐπινοίας ἀπηντήσαμεν
 • ταῖς λογομαχίαις
 • ταῦτα
 • ταν μάλιστα
 • ταπειναὶ λέξεις
 • ταράχθησαν
 • τε τὸν Κύριον ἔνοικον ἔχουσα
 • τεκνογονία
 • τελῆ πρότερον, εἶτα τέλειον, ὥσπερ νόμος τῆς ἡμετέρας γενέσεως
 • τερα ἀνθ᾽ ἑτέρων
 • τερογενὴς καὶ ἑτεροούσιος τῶν γενητῶν, καὶ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιος καὶ ὁμοφυής
 • τερον ἔχουσα τὸ κατ᾽ οὐσίαν ὑποκείμενον
 • τερον πρὸς ἕτερον σημαίνετε
 • τερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκειμένον
 • τερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκειμένον ὁ υἱ& 232·ς τοῦ πατρός
 • τερος κατ᾽ οὐσίαν τοῦ πατρός
 • τερος παρὰ τὸν πατέρα
 • τι ἦν ποτὲ
 • τι ὁ λόγος καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἐσφάγη καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη
 • τιή
 • τινές
 • τινὸς φιλοπόνου γέροντος
 • τοὺς ἄρτους
 • τοὺς ἐν τῇ ξένῃ μοναχούς
 • τοὺς γίγαντας
 • τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων
 • τοὺς λογιμωτέρους τῶν ἐπισκόπων ἐγείρας
 • τοὺς μυθευομένους γίγαντας
 • τοὺς πατέρας διαβαλλόντων
 • τούτῳ
 • τούτῳ χρώμενος ὀργάνῳ
 • τούτεστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός
 • τούτους καὶ παρόντας παρέδωκεν τῷ ᾽Αλεξάνδρῳ
 • τούτων κατ᾽ ἴχνος ἦλθον
 • τοῖς ὀνόμασι
 • τοῖς τῆς σαρκὸς ἐπιτιμῶντες πάθεσιν
 • τοῦ διὰ τῆς ἰδίας προνοίας
 • τοῦ κατ᾽ εἰκόνα χάρις
 • τοῦ κρείττονος γνῶσις
 • τοῦ λόγου
 • τοῦ λεγομένου φωτεινοῦ
 • τοῦ μοναδικοῦ βίου νομοθεσίαν ἐν πλάσματι διηγήσεως
 • τοῦ πατρὸς
 • τοῦ πατρὸς ὅμοιος
 • τοῦ πνεύματος
 • τοῦ υἱοῦ
 • τοῦτο τὸ ἡρῶον στεφανοι ἡ ἐργασία τῶν βαφέων
 • τον
 • τονθορύζετε
 • τρίας
 • τρίζωσι τοὺς ὀδόντως
 • τρόπων βελτίωσις
 • τρεὶς ὐποστάσεις
 • τρεῖς ἀρχικαὶ ὑποστάσεις
 • τρεῖς ὑποστάσεις
 • τρεῖς μεμερισμένας ὑποστάσεις
 • τρεπτὸν
 • τρεπτὸς
 • τρεπτόν
 • τρεπτος καὶ μὴ ἀλλοιούμενος
 • τριὰς
 • τριὰς ἀδιαίρετος τῇ φύσει, καὶ μία ταύτης ἡ ἐνέργεια
 • τριάς ἐστιν ἢ δυάς
 • τριζέτω τοὺς ὀδόντας
 • τριζέτωσαν
 • τροπικῶς
 • υἱοπάτωρ
 • υἱοπατόρα
 • υἱοπατώρ
 • υἱοποιούμεθα ἀληθῶς
 • υἱ& 231·ς
 • υἱ& 232·ν ὅμοιον καὶ κατ᾽ οὐσίαν ἐκ τοῦ πατρὸς
 • υἵον χρηματίζειν
 • υὴν
 • υπώσῃ
 • φάσκοντες, οὐ λέγομεν δύο ἀγένητα, λέγουσι δύο θεούς
 • φήμη
 • φίλαρχος καὶ φιλάργυρος πρόθεσις· χριστεμπορίαν· φρενοβλαβοῦς· ἰδιότροπον· ὁμοστοίχοις συλλαβαῖς· θεηγόρους ἀποστόλους· & 135·ντιδιαστολήν τῆς πατρικῆς μαιεύσεως· μελαγχολικήν· φιλόθεος σαφήνεια ἀνοσιουργίας· φληνάφων μύθων
 • φύσει
 • φύσις
 • φύσις τοῦ λόγου
 • φαλλῶν
 • φανέρωσις
 • φανίζετο
 • φανερῶς
 • φθόνος
 • φθόρα
 • φθαρσία
 • φθαρτοὶ διὰ τῆς ἀναστάσεως
 • φθαρτοί
 • φθορέας τῶν ψυχῶν
 • φθοροποιός
 • φιλοπόνου
 • φιλοπτωχία
 • φιλοχρύσους μᾶλλον ἢ φιλοχρίστους
 • φροντιστήριον
 • φυσικὴ γονιμότης
 • φυσικὴν εἶναι τὴν ἁμαρτίαν
 • φυσικὸς λόγος
 • φυσικῆς τινος γυμνασίας ἕνεκα
 • φυσικῶς
 • φυσιολογεῖν
 • χάρις τῆς κλήσεως
 • χώριστα πράγματα δύο· ὁ υἱ& 232·ς τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος· δι᾽ ἐσόπτρου ἀκηλιδώτου καὶ ἐμψύχου θείας εἰκόνος· μεσιτεύουσα φύσις μονογενής· τὰς τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις
 • χαμαιλέοντες
 • χαρακτὴρ
 • χαρακτῆρα
 • χείρ
 • χεῖρ δημιουργικὴ
 • χει
 • χρόνως γεννηθεὶς καὶ πρὸ αἰ& 240·νων κτισθεὶς καὶ θεμελιωθείς·
 • χρῃζόντων τῆς αὐτοῦ θεότητος διὰ τοῦ ὁμοίου
 • χριστόφοροι
 • χριστομάχοι
 • χριστομάχων
 • χριστομαχεῖν
 • ψύχεσθαι
 • ψυχὴ λογικὴ
 • ψυχή
 • ψυχικόν
 • ϋ
 • ,
 • , (
 • ,.…
 • -
 • ;
 • [
 • ]
 • or


  Next: Index of Pages of the Print Edition

 • Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

  https://st-takla.org/books/en/ecf/204/2040465.html

  Short URL (link):
  tak.la/rzmq332