St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   203
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   203

Nicene and Ante-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. III:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ̀
 • ἀδελφός σου ὁ ἐν Καισαρεί& 139·
 • ἀποστολικὴ φωνή
 • ἐκ τῆς ᾽Ιταλίας
 • ὤν
 • ῥωμαίοις ἔθος ἐκκλησιάζειν
 • Α
 • Αἱρετικῆς κακομυσιας ἐπιτομή
 • Ακέφαλοι
 • Αληκτώ
 • Ανάκτορον
 • Αναγνωρισμός
 • Αρειανός
 • Ασιανός
 • Β
 • Βορά
 • Γαλάται
 • Διάβολος
 • Διαλλάσσων
 • Ε
 • Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδία αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός
 • Εὐχαριστίας καὶ προσφορὰς οῦκ ἀποδέχονται
 • Εβραϊδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνεγράψατο
 • Ει τις οὐ θεοτόκον τὴν Μαρίαν ὑπολαμβάνει χωρίς ἐστι τῆς Θεότητος
 • Ελέπολις μηχανή
 • Ελλην
 • Ενα χριστὸν, ἕνα υἱ& 232·ν, ἕνα κύριον ὁμολογοῦμεν. κατὰ ταύτην τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν, παρθένον θεοτόκον, διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν
 • Εξ οὐκ ὄντων
 • ΗΘΕΛΗ
 • Ην ποτε ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱ& 232·ς τοῦ θεοῦ. καὶ Γέγονεν ὕστερον ὁ πρότερον μὴ ὑπάρχων τοιοῦτος γενόμενος ὅτε καί ποτε γέγονεν οἷος καὶ πᾶς πέφυκεν ἄνθρωπος
 • Θέτιδος ἀνάκτορον
 • ΘΕΟΔ
 • Θεὸν ἕνα ἐν τρισιν ὑποστάσεσιν
 • Θεός
 • Θεομίσης
 • Θεομισὴς
 • Θεοτόκος
 • Θιασῶται
 • Θυσιαστήριον
 • Κέλτοι
 • Κίλικες
 • Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ
 • Καππάδοκες
 • Καππάδοκες Κρήτες Κίλικες, τρία κάππα κάκιστα
 • Καππαδόκην ποτ᾽ ἔχιδνα κακὴ δάκεν· & 135·λλὰ καὶ αὐτή
 • Κατθανεῖν δ᾽ ὀφείλεται
 • Κολοφών
 • Κρῆτες
 • Κρινοτέλην Πινδάρου, θέσὲι δὲ Φιλοξένου
 • Κτίσμα καὶ ποίημα
 • Μελέτιος
 • Μενανδριανός
 • Νόμους πάλαι τεθνηκότας
 • Ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψύχᾳ παραδόντα τετρακτύν
 • Οὔτε ἐξ οὐκ ὄντων γεγένηται
 • Οναγρος
 • Παιανεύς
 • Παλλὰς πολιοῦχος
 • Παρ᾽ ᾦ οὐκ ἔνι παραλλαγή
 • Παυσάσθωσαν τοίνον οἱ λεγοντες ὡς ἡ τοῦ Λόγου φύσις εἰς σαρκὸς μεταβέβληται φύσιν· ἵνα μὴ δόξῃ μεταβληθεῖσα κατὰ τὴν αὑτὴν ἑρμηνείαν γεγενῆσθαι καὶ ἡ τοῦ Λόγου φύσις τοῖς τοῦ σώμὰτος παθήμασι σύμφθορος. & 169·Ετερον γάρ ἐστι τὸ προσλαβὸν καὶ ἕτερόν ἐστι τὸ προσληφθέν. Δύναμις ἦλθεν ἐπὶ τὴν παρθένον, ὡς ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν λέγει ὅτι Δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι
 • Περὶ ᾽Αρχῶν
 • Περι τῆς ᾽Ινδῶν πίστεως
 • Πλακέντιος
 • Ποτε ὅτε οὐκ ἦν
 • Πρὸς τῶν χρατούντων ἐσμέν
 • Πραΰς
 • Ραπίσματα
 • Σαβελλιανός
 • Σαρδιανός
 • Σατορνῖλος
 • Σατορνῖνος
 • Σατορνεῖλος
 • Συγγραφεύς
 • Συντάγμα
 • Συσπειρομένην
 • Τόμος
 • Τράπεζα
 • Τρία τὰ νοουμένα, ὡς ἑνὶ δὲ διαλεγόμεθα
 • Τρίας
 • Τραλλιανός
 • Τριὰς οὐ πραγμάτων ἀνίσων ἀπαρίθμησις, ἀλλ᾽ ἴσων καὶ ὁμοτίμων σύλληψις
 • Φάλκιος
 • Φιλόθεος ἱστορία
 • Φλάκιτος
 • Ψευδεπίγράφῳ
 • Ω
 • ΩΜΑΔΕΚΑΤΗΡΤΙ
 • ΩΤΙΑΔΕΚΑΤΗΡΤΙ
 • α
 • αὐτὸν κοπιᾶν
 • ακατονόμαστος
 • β
 • βακτριανός
 • βασιλεῖ ἀδίκῳ και πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν
 • βιβλίον μετανοίας
 • γ
 • γὰρ δαίμων ἐπὶ διαβολᾐ τοῦ στοιχείου καὶ ἐπιτίθεται τοῖς ἀλοῦσι, καὶ ἀνίησιν αὐτοὺς κατὰ τοὺς τῆς σελήνης δρόμους
 • γάρον
 • γένητος
 • γέννητος
 • γὼ αὐτῷ ἀρτύω χυτραν
 • γεώδη
 • γεμονεύω
 • γενέσεως
 • γεννήσεως
 • γεννήτως
 • γεννηθέν
 • γεννητός ἐστιν ἅμα καὶ γενητός
 • γιάσας
 • γλωσσόκομον
 • γνωσις
 • γούμενος
 • γραμμα
 • γρεύων
 • δ
 • δέλτοι
 • δίπτυχον
 • δίων ὁ Λέσβιος
 • δεύτερος μετὰ βασιλέα
 • δεισιδαιμονῶν
 • δεκτικόν ἐστι
 • δεσπότης
 • δημοσί& 139· ταίς πορναίς προὔπινε
 • διὰ στενότητα τῆς παρὰ τοῖς ᾽Ιτάλοις γλώττης καὶ ὀνομάτων πενίαν
 • διάκονος
 • διότης
 • διαβάλλω
 • διαιρέτως
 • διατριβάς
 • διδάσκαλος
 • διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
 • δικίαν
 • δικαιον καὶ βελτίον τινος δικαίου
 • διορύττων
 • δράγμα οὐκ ἔχον ἴσχύν
 • δράγματα μὴ ἔχοντα ἵσχύν
 • ε
 • εἰ
 • εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν
 • εἰς τὰ ᾽άπορα τῆς θείας Γραφῆς κατ᾽ ᾽εκλογήν
 • εἰς τὴν βασιλεύουσαν νέαν Ρώμην
 • εὐγηρότατος
 • εὐσέβειαν
 • εὐσεβής
 • εὐχόμενοι
 • εὐχῆται
 • εὐχῖται
 • εὐχαριστίας καὶ προσευχῆς ἀπεχονται
 • εὔλογος αἰτία
 • εὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες
 • εί
 • εγχειρίδιον
 • ειγεννήτως
 • εν ἡσυχί& 139· θεοῦ ἐπράχθη
 • επίγνωσις
 • εραὶ
 • ερατεῖον
 • ερατικὴ τάξις
 • ερατικὸν τάγμα
 • ερατικόν
 • ερεὺς
 • ερος
 • ζ
 • ζῶον ἄπτερον, δίπουν, πλατυώνυχον· ὃ μόνον
 • ζῶον λογικόν θνητόν
 • ζωοποιόν
 • η
 • θ
 • θέλημα
 • θέσις
 • θεότητα
 • θεῖον
 • θελημα
 • θεολογία
 • θεοτόκος
 • θεοφόρος
 • θνικός
 • θρυπτόμενον
 • θυσιαστήριον
 • θυσιαστηριον ἀνατρέψας
 • ιοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα
 • κ γαστρὸς πρὸ ᾽Εωσφόρου ἐγέννησά σε
 • κ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι
 • κ τῆς Θεοτόκου Μαρίας
 • κάθαρμα
 • κάλλιστος ἀνήρ
 • κάτθανε γευσαμένη αἵματος ἱοβόλου
 • κένωσις
 • κόφινος
 • κύμβολον
 • καὶ ἐπερωτῆσαι ἐν τοῖς γλυπτοῖς, καὶ ἡπατοςκοπήσασθαι
 • καὶ σιδήρῳ καὶ μολίβδῳ προσδεδεμένοι
 • καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ
 • καὶ τῷ κατ᾽ οἴκους ἐκτὸς ἡμένῳ πόνων
 • καὶ τῷ σπέρματί σου
 • καθ᾽ ὃν ἤκμασεν ἡ τῶν ἐκκλησιῶν πολιορκία
 • καθ᾽ οὗ τὰ ἄλλα λέγεται
 • καθηγητής
 • καινῇ
 • κακὸν κακῷ ἐστήρικτο
 • καραφρυγίας πακατιανῆς
 • καριας φρυγίας πακατιανῆς
 • καροφρυγίαν
 • κασιγνήτων τριάς
 • κατὰ θέλημα καὶ δύναμιν
 • κατὰ θεότητα
 • κατάλογοι
 • κατ᾽ ἐξοχήν
 • καταβεβληκέναι
 • καταβολή
 • καταβολῆς κόσμου
 • καταποθῆναι
 • κατεαγότα τε εἴ του ἦν μέλη ἢ διεστραμμένα ζῶντος καὶ τεθνεῶτος ταῦτα ἔνδηλα
 • κεῖνοι χειροτονοῦσι, χειροθετοῦσι
 • κεκοπιακὼς ἐκαθέζετο
 • κενὴ ἐλπίσο πίστις
 • κενός
 • κκαιδεκαετηρίδα
 • κκλησία
 • κλώμενον
 • κληρονομήσουσιν
 • κοιμητήριον
 • κοινῇ
 • κοινωνία
 • κοπιῶν ἐκαθέζετο
 • κορέω
 • κορυβαντιῶντα
 • κτισε
 • λὰλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ ούκ ᾐσχυνόμην
 • λέγει
 • λέγξει τοὺς ταπεινους τῆς γῆς
 • λίθος
 • λόγος
 • λόγως
 • λακωναρία
 • λγγελοι
 • λεύθερος
 • λεκτος
 • λευθερία
 • λευθεριότης
 • ληθῶς
 • ληκτος
 • λικα
 • λικι
 • λλὰ
 • λλ᾽ ἐκ τοῦ σώματος ἦν τῆς Παρθένου τὸ τεχθέν· καὶ διὰ τοῦτο Θεία μὲν ἡ κατάβασις ἡ δὲ σύλληψις ἀνθρωπίνη· οὐκ αὐτὴ οῦν ἠδύνατο τοῦ τε σὠματος πνεῦμα καὶ τῆς θεότητος φύσις
 • λληνικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων
 • λμα, ποδωκείην, δίσκον, ἄκοντα, πάλην
 • λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις
 • μάγιστρος
 • μάλιοτα δὲ δοκεῖ εἶναι οὐσία τὸ ὑποκείμενον πρῶτον
 • μὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε ῎Ανυτος, οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο
 • μέτερον
 • μία ὑπόστασις
 • μότητα
 • μύητος
 • μαιεύσεως
 • μαντική
 • μαξόβιοι
 • ματαία ἐλπίς
 • ματαῖος
 • μεθοδεία
 • μεις ἐχρησάμεθα τῷ ἅλφα ἕως τοῦ ὠ ὑμεῖς δὲ ἑαυτοὺς ἀπεδώκατε
 • μερα τοῦ σταυροῦ
 • μετὰ τὴν ὁμολογίαν ἐν δεσμωτηρί& 251· μεταλλάξαντος
 • μεταῤρει ὥσπερ Εὔριπος
 • μεταποίησις
 • μηδὲν ἄγαν
 • μισοπόνηρος
 • μισοπονηρία
 • μονόφθαλμος
 • μονογενὴς Θεός
 • μοούσιον
 • μυήτοις
 • μυσταγωγέω
 • μυσταγωγός
 • μυσταγωγεῖν
 • μυσταγωγοῦντες
 • μυστικώτερον
 • μψυχον
 • ν
 • ν ἀπαύγασμα τῆς Δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ
 • ν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε πάλιν ἡττηθήσεσθε
 • ν κοινῷ
 • ν ποτε ὅτε οὐκ ἦν
 • ν σοί
 • ν σπυρίδι, σπυρίς
 • ν τῆ βασιλεί& 139· τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ
 • νὴ τὸν Διὰ
 • νὴ τὸν κύνα
 • νόμοιος
 • νῦν βασιλεὺων
 • νῦν πάντες ὡρμήθημεν θεοῖ νίκης τρόπαια κομίσασθαι παρὰ θηρὶ ποταμῷ τῶν δ᾽ ἐγὼ ἡγεμονεύσω θοῦρος πολεμόκλονος ῎Αρης
 • νεῦσαι
 • νεκροφόρος
 • νενίκηκας Γαλιλαῖε
 • νευλογηθήσονται ἐν σοί
 • νεωκόρος
 • νεωκόρους
 • νθουσιάζειν
 • νθουσιαστὴς
 • νθρωποτόκος
 • ννεακαιδεκαετηρίδα
 • νοῦς
 • νομίαν
 • ντιγραφεὺς
 • νωθεν
 • νωσις
 • ξ ὑποκειμένου τινός
 • ξ αὐτοῦ τοῦ ἱερατικοῦ τάγματος
 • ξ οὐκ ὄντων ἔστιν
 • ξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ
 • ξῆλθε πᾶσα ἡ δύναμις Κυρίου
 • ξῷον
 • ξεις
 • οἰκοδομήν
 • οἰκονομὶα
 • οἰκονομία
 • οἰκονομίαν
 • οἰκονουία
 • οἰκονουίαν
 • οἰκουμένη
 • οἱ ζῶντες
 • οἱ λέγοντες καθαρός εἰμι, μή μου ἅπτου οὗτος καπνὸς τοῦ θυμοῦ μου
 • οἱ λεγοντες ποῤ& 191·ω ἀπ᾽ ἐμου, μὴ ἐγγίσῃς μοι ὅτι καθαρός εἰμι
 • οἱ πρόγονοι τὰς ἐκκλησίας ᾠκοδόμησαν
 • οὐ κατὰ τὴν τοῦ ἀνδρὸς διέκειτο νωθείαν, ἀλλ᾽ ἐνῆν αὐτῇ τοῦ βαρβαρικοῦ θράσους οὐκ ὀλίγον
 • οὐ χριστιανοὶ ἀλλὰ χριστέμποροι
 • οὐδεὶς ὄψεται
 • οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ιησοῦν μόνον
 • οὐσία
 • οὐσίας
 • πάθη, πάθος
 • πάντα ἐξιέναι κάλων
 • πάντα κάλων κινεῖ
 • πάντα κινεὶν λίθον
 • πάσχα σταυρώσιμον
 • πάτηκας ἥλιε
 • πὶ ξυροῦ ἱσταται ἀκμῆς ὅλεθρος ηὲ βιῶναι
 • πὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν
 • πίσκοπος ὑπὸ τριῶν ἢ δύο ἐπισκόπων χειροτονεῖσθω
 • πό
 • πόκρισις
 • πόστασιν
 • πόστασις
 • πῳδής
 • πῳδός
 • πῳδῆ
 • παιδείας ῾Ελληνικῆς
 • παισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις ἀλλ᾽ ἐγώ
 • παλαιστῖνος
 • παντοκράτωρ, ὁ πάντων κρατων, ὁ πάντων ἐξουσιάζων
 • παράλλακτος
 • παρέδωκας ἡμᾶς
 • παρέδωκας ἡμας βασιλεῖ παρανόμῳ ἀποστάτῃ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς γῆς
 • παραδιδόμεθα
 • παρακεκλημένος
 • παρασκευή
 • παρεκάλεσε
 • παροικία
 • παρχία
 • παρχίαι
 • παρχικὴ τάξις
 • παρχοι
 • πατεῖν
 • πατοσκοπία
 • πατρικὴ θεογονία
 • περὶ τῶν τολμώντων ἑαυτοὺς ἐκτέμνειν
 • πιείκεια
 • πιεικείας
 • πιφάνεια
 • πλάσας τὰ πάντα
 • πνεῦμα πύθωνα
 • πνευματικόν
 • ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων
 • πολιοῦχος
 • πολιτεύεσθαι
 • πολιτευσάμενον
 • πολιτικὸν ζῶον
 • ποστάσεις
 • ποστάσεσι
 • ποστάσεως
 • ποστάσεως ἢ οὐσίας
 • πουλος
 • πρόεδρος
 • πρόκριμα ποιεῖν
 • πρόσφυξ
 • πρόσωπα
 • πρόσωπον
 • πρᾶος
 • πραότης
 • προύκοπτε
 • προεδρια
 • προηλπίκοτας
 • προηλπικότες
 • προσώποις
 • προσκυνεῖται
 • πρυτάνεις
 • πρωτοπὰθεια
 • πρωτοπαθεῖν
 • ρανίζω
 • ρανιζομαι
 • ρανιστὴς
 • ρανος
 • ραστάς
 • ργάτας
 • ριστον μέτρον
 • ρμηνεία
 • ρπάσας
 • ρχων τῆς μάνδρας
 • ρωνεία
 • ρως
 • ρωτος
 • ς
 • σάρκωσις κένωσις
 • σέβειαν
 • σύναξις
 • σύσκηνος
 • σώαατον
 • σῶμα
 • σῶμα κατηρτίσω
 • σῶμα ψυχικόν
 • σαργάνη
 • σαρκοφόρος
 • σιτηρέσια
 • σιτομετριον
 • σκάφευσις
 • σκήνωσεν
 • σκήνωσις
 • σκανδαλίζει
 • σκανδαλιζῃ
 • σκεῦος
 • σκηνούμενον
 • σκηνοῦν
 • σμύρνα καὶ ὁ λίβανος τουτέστιν ἡ θεολογία τε καὶ οἰκονομία
 • σπείρω
 • στίβιζον τοῦς ὀφθαλμόυς σου
 • στίμμι
 • σται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου ῞Λγιον τῷ Κυρί& 251· τῷ παντοκράτορι
 • στημι
 • στιβῇ
 • στιχάρια
 • στοιχεῖα
 • στοιχεῖον
 • συγχύτως
 • συγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως
 • συλαω
 • συμμυστην
 • συμπάθεια
 • συμπεριεψηθίσθημεν
 • συμπεριηνέχθημεν
 • συνάφεια
 • συναγωγή
 • συναχθήσεται
 • συνείσακται
 • συνωδινει
 • σωμάτια
 • σωτήρ
 • τἠς τῶν σιτηρεσίων ἀφαιρεσεως
 • τὰ θεῖα λόγια
 • τὰ ιερὰ βιβλια
 • τὰ τῆς διαθήκης αὐτοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ Ζαχαρίου τοῦ αἵματος
 • τὰ τελευταῖα
 • τὰς ὑφάλους πέτρας τῶν φανερῶν σπιλάδων
 • τὰς χριστιανικὰς ἐκτελεῖν εὐχάς
 • τέχθη
 • τὴν ἐνανθρώπησιν δὲ τοῦ Θεοῦ Λόγου καλοῦμεν οἰκονομίαν
 • τὴν τροφήν
 • τί πλέον ποιεῖτε
 • τίκτεται
 • τίνα μισθὸν ἔχετε
 • τὸ ἅγιον
 • τὸ ἱερατεῖον
 • τὸ ὄν
 • τὸ ὑποκείμενον
 • τὸ κύριον τὸ ζωοποιόν
 • τὸ πνεῦμα τοῦ πύθωνος
 • τὸ προκείμενον
 • τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον
 • τὸ φίλτρον τὸ ὑμέτερον
 • τὸν αὐτὸν ὀνομαζει
 • τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τὰ παραλειπόμενα
 • τῇ καινῇ κτίσει
 • τῶν ἀνακτόρων
 • τῶν ὄντων
 • τῶν ὄντων ἐπιστήμης τῆς κατὰ λόγους
 • τῶν κομητατησίων δὲ λαργιτιόνων κόμης
 • τῷ σπέρματί σου
 • ταδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων αλλὰ τοις αὑτῶν πτεροῖς
 • τελέως
 • τετράδιον
 • τετραδεῖον
 • τετρακτύς
 • τοῦ ὄντως σώματως ἀντίτυπά ἐστι τὰ θεῖα μυστήρια
 • τοῦ σωτηρίου πάθους ἡμέρα
 • τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων ἡγούμενος
 • τον υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ καταπατεῖν καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγήσασθαι
 • τοποτηρητής
 • τρία κάππα κάκιστα
 • τρία πρόσωπα
 • τρεῖς ὑποστάσεις
 • τρεῖς οὐσίαι
 • τριάκοντα
 • τριῶν
 • υπέρ
 • φέρειν τε χρὴ τά τε δαιμόνια ἀναγκὰιως, τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως
 • φίστημι
 • φύσις
 • φασὶ δὲ καὶ νήεσσιν ἁλιπλανέεσσι χερειους
 • φεύγειν
 • φεῦγε εἰς Αἴγυπτον
 • φεξῆς ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ λέγεται τὸν ἐν ᾽Αντιοχεί& 139· θρόνον τῆς ἐκκλησίας σχολάσαι ὀψὲ δὲ
 • φθοριμαῖος δαίμων
 • φοίνιξ
 • φρα θεοῖο
 • φυτὸν
 • φυτόν
 • φυτικός
 • χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως
 • χαρακτήρ
 • χειροθεσία
 • χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους
 • χειροτονήσας
 • χειροτονία
 • χειροτονεῖται Εὐφρόνιος
 • χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν
 • χοις
 • χρῆσθαι
 • χρηματίζω
 • χριοστεμπορία
 • χριστέμπορος
 • χριστὸς ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ᾽ οἰκονομίαν
 • ψὲ δέ ποτε αὐτοὺς καλεὶσθαι Γαλάτας ἐξενίκησε, Κέλτοι γὰρ κατά τε σφᾶς τὸ ἀρχαῖον καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ὠνομάζοντο
 • ψυχή
 • ψυχαὶ εἰδωλα καμόντων
 • ψυχικόν
 • ως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται
 • ως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ
 • ,
 • ,—
 • ;
 • =
 • = (α
 • C
 • CC


  Next: Hebrew Words and Phrases

 • © st-takla.org : Saint Takla Haymanout Website: General Portal for the Coptic Orthodox Church Faith, Egypt / Contact us at:

  Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links | Contact us

  https://st-takla.org/books/en/ecf/203/2030907.html