St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   110
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   110

Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. X:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • Ανωτρω
 • Ασφλεια
 • Δεσπτη
 • Δοκητα
 • Ε δ κα μετ τατα γγονεν
 • Ελληνε
 • Ελλνων
 • Ζ Κριο, μετ ληθεα ν, κρσει, κα ν δικαιοσν
 • Η᾽ παρακο
 • Ιωβηλα
 • Κα
 • Κα γρ
 • Κα γρ κα τοτο
 • Κα λαθεν τον ρχοντα το ανο τουτο παρθενα Μαρα, κα τοκετς ατ, μοω κα θνατο το Κυρου τρα μυστρια κραυγ τινα ν συχ Θεο πρχθη
 • Κφινο
 • Μ τοινυν περιττ φιλοσφει
 • Μλιστα μν οδν τ μσον
 • Τ για το γοι
 • Τ στι, Τον ρτον τν πιυσιον
 • Ταχω σκλευσον, ξω προνμευσον
 • Τκο κατοστιαο
 • Το φμερον
 • α δ
 • α νικηθεσαι
 • αθιγενο
 • αλλ φβον, λλ πιπθησιν
 • ανα
 • αρων
 • ασθητν
 • ατ
 • ατ περθε
 • ατν
 • ατν ναλαβεν
 • ατοἴσω
 • ατοτελς
 • ατς
 • αυτν δ φνισε
 • αυτν συνειαγαγεν
 • βαπτισθντε
 • βαρ πργμα
 • βασιλεα
 • ββλιον ποστασου
 • βεελφεγρ
 • βελνην
 • βι
 • βιν
 • βιο παρασκευν ψηλοτραν
 • βιωτικν
 • βμο
 • βμο, θυσιαστριον
 • βναυσοι
 • βοληται
 • βρεω
 • γ
 • γαγον
 • γαπητ
 • γαπητν
 • γγαρεσαι
 • γγαρευσθαι
 • γγονεν
 • γενεν
 • γενν
 • γεννα
 • γενναν
 • γεννη
 • γερθ
 • γεωργαν
 • γιασμν
 • γινομνου
 • γκαλλωπιζμενο
 • γν ποτεμνμενο
 • γνεσθε
 • γνησιτητα πιδεικνμενο
 • γνμη
 • γννησιν
 • γνωμονεν
 • γπ
 • γπη
 • γπην
 • γρ
 • γροικικτερον
 • γυμν τ κεφαλ
 • γυμνζει
 • γυμνζων
 • γχομνοι
 • γων
 • δ
 • δ ο
 • δαψιλε
 • δδαξεν
 • δδου
 • δε
 • δεξμενοι
 • δεπνου γενομνου
 • δευτεροπρτ
 • δημδε
 • δημδη
 • δι
 • δι ο
 • δι ρχησιν ατ παραχωρσαι
 • δι τν ναντων τ νντια
 • δι το θεο
 • δι τοτο
 • διαθκη
 • διακωδνισα
 • διασκεψμεθα
 • διατργειν
 • διδσκειν
 • διδσκεσθαι
 • διεσθησαν
 • δικαιοσνη
 • δικαιοσνην
 • δικισμνον
 • δικσθη Μαντινεα
 • διορθνμενο
 • διορθσαι
 • διπλασι
 • διτη
 • δκησιν
 • δλωσεν
 • δμο
 • δνα λυσεν
 • δναμι
 • δναμιν
 • δξ
 • δξαν
 • δοκε
 • δοκιμν
 • δολοι
 • δον εριπον
 • δοναι
 • δος
 • δρκοντε
 • δρμα
 • δρσο διασυρζουσα
 • δυναστεα
 • δυνται
 • δυσωπσαι
 • δωκεν
 • ε
 • ε δ
 • ε λθν
 • ε μσον
 • ε τν βασιλεαν
 • ε τν γενναν το πυρο
 • ε τν δν
 • ε το κλπου
 • εαγαγεν πηγγελλτο
 • εαγγλιον
 • εγνειαν
 • εδον
 • εδωλον
 • εελθν
 • εζνου
 • εθς
 • εκ
 • εκολα
 • ελογσα
 • ελον
 • εν
 • ενοιαν
 • ερπ
 • εσαγωγα
 • εσβειαν
 • εσερχμενοι
 • ετελεα
 • εχαριστα
 • εχαριστσα
 • ζητοντε
 • ζωδων
 • θατρον
 • θαυμαστν τι κα μγα οκονομν
 • θε
 • θελον
 • θεωραν
 • θλω
 • θλωμεν
 • θμι
 • θορυβοντο
 • θρον
 • κ περιουσα
 • κ πολλ τ περιουσα τιθε τ θραμα
 • κ το πονηρο
 • κα
 • κα γ δ
 • κα γρ
 • κα δι τοτο
 • κα ελογα
 • κα επεν
 • κα μσ
 • κα ναιρεν
 • κα ντιβλψαι ο τολμ
 • κα π παντα
 • κα π πντα
 • κα περιβλλεσθαι πλεω
 • κα το συνδολου τπτοντε φειδ
 • κα χριν χει σοι τοτου πολλν
 • καθαρζον
 • καθαρζων
 • καθηγητς
 • καθικνομενο
 • καθολικν
 • και
 • καιντερον
 • κακαν
 • κακουργοντε
 • καπηλεουσιν
 • κατ λξιν
 • κατ ναγωγν
 • κατ στοραν τν μαρτυραν ναγινσκων
 • κατ τν λγον τ οκονομα
 • κατ τν τ οκονομα λγον
 • καταθεματζειν
 • καταφορικτρ
 • κατεστυμμνων
 • κατκαιον
 • κατλαβε
 • κατρθωμα
 • κατρωθεν δεξαι τν περβολν
 • κεινω
 • κενην
 • κεχρσθαι το πομνοι
 • κινσα
 • κκπτων
 • κλασιν
 • κμματα
 • κολοφνα
 • κορυφαο
 • κπομπεων
 • κραξευ
 • κρβειαν
 • κρβωσεν παρ ατν
 • κριβ
 • κριον
 • κροι
 • κρπολι
 • κρυγμα
 • κρυψεν
 • κστατικτερον
 • κτημοσυν
 • κτραχηλιζειν
 • κυρου κα κυρου
 • κφινοι
 • λαχιστοτρον
 • λγει Εκε κα οτο
 • λγξ
 • λγον
 • λγων
 • λγων οκονομ
 • λειν
 • λειφε
 • λεφεσθκι
 • λεφοντα
 • ληθεα
 • λθεν
 • λιμ
 • λιπαρν
 • λλ
 • λλογενο
 • λογισμος
 • λοιμο
 • λουντρ
 • λσαι
 • μ γυμνζομεν
 • μακρθεν
 • μαργ
 • μαρτωλν
 • μγιστο τρπο λεα
 • μγοι
 • με
 • με δει
 • μεζων
 • μεθαρμζεται
 • μερμνου
 • μεσασμος
 • μεσολαβοντο
 • μετ λαμπρο το σχματο
 • μετ παησα
 • μετ πολλ τ τραγδα
 • μετ τ λουτρν
 • μετοχετεει
 • μετωρο
 • μετωρον
 • μηδ δεσθαι
 • μητρπολι
 • μικροψυχα
 • μισθν
 • μλιστα δναται δκνειν
 • μοιοι
 • μολογεν
 • μολογοντα
 • μοντατο
 • μου
 • μπαροινεται
 • μπορεονται
 • μρα
 • μυρα
 • μχη
 • μωραι
 • ν
 • ν α ν
 • ν βαθυττ νυκτ
 • ν μσ στρεφομνοι
 • ν παησ εναι
 • ν πολσ
 • ν σαββτ
 • ν τ βασιλε
 • ν τ ερ
 • ν τ φανερ
 • να
 • να σχολαιτερον βαδσ
 • ναβαλλσθω ε σημεα
 • ναγ
 • ναγκα
 • ναγωγ
 • ναθεναι
 • ναστ
 • ναυλον
 • ναχωρεν
 • νδρεαν
 • νδριαντοποιο
 • νεανικ
 • νεαρτητι
 • νεβησεν
 • νειροπολεν
 • νεπτρωθη
 • νεργεαν
 • νεσιν
 • νεστοιχεου
 • νηρτσατο
 • νηχσαντα
 • νθρπου
 • νθρωπε
 • νιμθαι
 • νιφδα σημεων
 • νκρυψεν
 • νμου
 • νοα
 • νοητν
 • νπτων
 • ντιφιλοτιμεσθαι
 • νωθεν
 • νωμαλα
 • νων
 • ξ οκονομα
 • ξεβακχεθη
 • ξεκυλσθην
 • ξετραχηλσθη
 • ξηπλθη
 • ξιοπστου
 • ξλυον
 • ξοδον
 • ξομολογεσθαι
 • ξομολογσεω
 • ξωθεν
 • ο Ιουδαοι
 • ο θνικο
 • ο περ τν Λουκν
 • ο πολ λγο ατ
 • οδ γρο
 • οικονομουμενα
 • οκ ατεν χρ μνου, λλ κα χρ ιτεν
 • οκ ν αυτ δξαν περιθηκε
 • οκεω χε
 • οκονομα
 • οκονομαν
 • οκονομεται
 • οκονομικ
 • οκονομν
 • οκοτρβων
 • οκτι σχοντε
 • ον
 • οπ
 • οσαν
 • οτω
 • ου σωψρονζει
 • οχ πλ
 • οχ τυχε
 • π
 • π πολων
 • π σχματο
 • παγε
 • παγκρτια
 • παγχονιζντων
 • παγωνζονται το προτροι
 • παησα
 • παησαν
 • παησαν βου
 • παθητ
 • παιδαγωγν
 • πακουσντων
 • παντλν
 • παρ πασ
 • παρ πντων νθρπων
 • παραδιδναι
 • παραζηλοντε
 • παραιπτεσθαι
 • παραμυθαν
 • παραφερομνη
 • παραχαρττειν
 • παρεβολευετο
 • παρλκει
 • παρλκοντα
 • παρλλακτον
 • παρνεσθαι
 • παρνησσθω
 • παρτσα
 • πατν
 • πατρα
 • παχτερον
 • πγαγον
 • πγαζον
 • πεδμησε
 • πελθε
 • πελθν
 • πεμβανοντα ατο τ καιρ
 • πεμψε
 • περ
 • περβολν
 • περιφανεα
 • περτθεται
 • περχμενοι
 • πεσεται
 • πεσταλμνω
 • πετεχισε
 • πετεχισεν ατο
 • πηρεα
 • πηρται
 • πηρτισμνων
 • πιδεξασθαι
 • πιεικε
 • πιεικεα
 • πιεκεαν
 • πιεκειαν
 • πιθετν
 • πικηρων
 • πιλαβσθαι
 • πιοσιο
 • πιπδν
 • πισρεσθαι
 • πιστεσαι
 • πιστν
 • πιστφοντε
 • πισφγγωμεν
 • πιτρπων
 • πλαδαρν
 • πλεκτνα
 • πλεονεξα
 • πλεσι
 • πλεων
 • πμα
 • πνεμα
 • πνοιαν
 • πντων ν μηχαν καθεσττων
 • ποβολιμαοι τινε
 • ποδημαν
 • ποιε
 • ποισω
 • ποκηρττουσι
 • ποκλρωσι
 • ποκψονται
 • πολιτεα
 • πολιτεαν
 • πολιτευμενο
 • πολλ εφροσνη
 • πολμιον ντα αυτ κα χθρν
 • πονηρα
 • πονηραν
 • πονοα
 • ποπηδσ
 • ποστλλει
 • ποστσιον
 • ποτηγανιζμενο
 • ποτηγανιζμενοι
 • ππτωμεν π γνατα
 • πρ
 • πρ τ μτρον διαρρηγνει
 • πρ τ οκεον θαμα
 • πραγματεεσθαι
 • πραγμοσνην
 • πραγμτων
 • πρθεσι
 • πριστηροειδ
 • προανακηρττοντο
 • προηγομενα
 • προηγομενο
 • προηγομενον
 • προηγουμνω
 • προκεμενα
 • προσεφαι πλ
 • προσστατο ατο
 • προσστναι
 • προστασα
 • προστασαν
 • πρσιτο
 • πρωμον
 • πρωττυπο
 • πση πανδαισα
 • πσταται
 • πστειλεν
 • πστησε
 • πτερο
 • πτων
 • πυνθνετο παρ ατν
 • ρανον
 • ραο
 • ρευγομνου
 • ριφο
 • ρμαθο
 • ρνεσθαι
 • ρνησσθω
 • ρου
 • ρπετ ψυχν ζωσν
 • ρτε
 • ρφια
 • ρχομνων
 • ρωτα
 • ς
 • σ
 • σΧυρν
 • σαββτ
 • σαββτου
 • σαν
 • σε τν νδρα εσονται
 • σεληνιαζομνου
 • σεσηρυαν
 • σεσθε
 • σεσυρμνη
 • σημεα
 • σημεον
 • σθενστερον γρ γυν
 • σθησαν
 • σιον
 • σκαιο
 • σκανδαλζειν
 • σκανδλων
 • σκαο
 • σκιρτσετε
 • σκμματα
 • σκνδαλα
 • σκνδαλον
 • σκυλμνοι
 • σναξιν
 • σνισι
 • σντεμνει
 • σοβεν
 • σονομ
 • σοφν κα μγων
 • σπουδζωμεν
 • σπυρδε
 • σπυρς
 • στε
 • στηθοδεσμδο
 • στορα
 • στραπν
 • στρατηγο
 • στρατοπδοι
 • στραφες
 • στχον
 • συγγνμην
 • συγκαταβμεν
 • συγκεκληρωμνην
 • συγκροτε
 • συγκροτοντα
 • συγκροτοσιν
 • συλλογισμν
 • συμφερε ατ
 • συναιρεν
 • συνδριον λοιμν
 • συνεισακτο
 • συνελντα τ προκεμενα
 • συνθη
 • συντριβ
 • συνυποκρινομνου
 • συρφετωδ
 • συσστου
 • σφαγιασθντα
 • σχματο
 • σχν
 • σχτον
 • σψι
 • σωματ
 • σωματικ φαντασα
 • σωφροσνη
 • τ
 • τ Ιησο π τ Γαλιλαα
 • τ Τραπζη
 • τ ανιγμα
 • τ ατ
 • τ βασιλεα
 • τ βναυσον
 • τ γνμ
 • τ γνμη
 • τ διαβλ
 • τ διστημα
 • τ θλω
 • τ καινν σχζει
 • τ κροθνια
 • τ λγ ποησον
 • τ λεο μν
 • τ λεο μο
 • τ μ πρτερο πιπηδν το θαμασιν, λλ καλομενο
 • τ μεγαλ
 • τ μετανοα
 • τ μν κενων
 • τ νεπαχθς
 • τ νμαλον το θου
 • τ παλαι
 • τ παρ αυτν
 • τ πιστραφναι
 • τ πλεον
 • τ πονηρ
 • τ πριττον
 • τ προαιρσει
 • τ προηγοπα το παιδου
 • τ πρς
 • τ ργα
 • τ σαρκς
 • τ συνξεω
 • τ συνοκου παρθνου
 • τ τ οκονομα λγ
 • τ τελν νεδεκνυτο
 • τ φιλοσοφια
 • τ φλτρ
 • τ χρν πλεονεκτε
 • τ ψυχ
 • ταμιεεται
 • ταπεινν
 • τασθσονται
 • τε
 • τεθλιμμνη
 • τει
 • τεκεν τν υν ατ τν πρωττοκον
 • τεκεν υν
 • τελωνα
 • τετραχηλισμνα
 • τι
 • τι τν ο προηκντων
 • τιμν
 • τιμωρουμνου
 • τινα
 • τκο
 • τκτειν
 • τκτεται
 • τλεστον
 • τν Αβραμ νω κα κτω παρφερον
 • τν Δεσπτην
 • τν γνσιν
 • τν γπην
 • τν διυλισμνον ονον
 • τν ερημνων
 • τν θνν
 • τν κοινν δικν πραγματεεσθα σε παρασκευζων
 • τν μ ποισυτων
 • τν ν μσ θορβων
 • τν νδρα
 • τν ορανν
 • τν πολλν
 • τν πρξιν
 • τν πρξιν ατο
 • τν σκανδαλζοντα
 • τν σταυρωμνον
 • τν στρων το ορανο
 • τν τκον
 • τν τν σωμτων ννοιαν
 • τν τοιοτον λογισμν
 • τν φειλν
 • τν φιλοσοφοντων
 • τνε εσν
 • το
 • το Ιησο
 • το βασιλω
 • το δικαου λγο
 • το δυναμνοι
 • το θεο
 • το λλοφλυ
 • το μνημεου
 • το οκεοι
 • το ορανο
 • το πειρασμο
 • το ποιοντα τν νομαν
 • το πργματο πθεσι
 • το προτροι παγωνιζμενον
 • το ρτου
 • το ρχαοι
 • το ρχιερω
 • το στοιχεου
 • το συλλγοντο
 • το τυφον
 • το φιλουμνου
 • τονυν
 • τορε
 • τοσοτων οκονομηθντων
 • τοτ
 • τρε
 • τρπεζαν
 • ττε
 • υ τ λα
 • υο
 • υπορττοντο
 • φ ο
 • φ πρει
 • φαλοι
 • φανερ εναι
 • φανερ ναισχντουν
 • φαυων
 • φδιον
 • φδρνα
 • φησν
 • φθασε
 • φιλοσοφ
 • φιλοσοφα
 • φιλοσοφαν
 • φιλοσοφε
 • φιλοσοφεν
 • φιλοσοφωτρα
 • φιλοτιμα
 • φιλοτιμα κα
 • φιλοτιμαν
 • φντασμα
 • φορμοσαν
 • φοσιομενο
 • φοσιομενοι
 • φοσωσι
 • φραγμν
 • φραγμς
 • φρη κροκωτ
 • φρικωδεσττη
 • φρονστερον
 • φυρματο
 • χανου
 • χερσωθντε
 • χλαναν μν συνελν κα κεα, ποσιν νευδεν
 • χμαι συρομνων
 • χπυςσεα χαλει`ων
 • χρευεν
 • χρι καιρο
 • χριν εδτε πρ πντων τ εδτι
 • χριστς
 • χρματα
 • χυμ
 • ψδα
 • ψυχ
 • ψυχν
 • ω
 • ω καιρο
 • ,
 • , al.
 • , rec. text,
 • , thus
 • . [The latter reading is that of all our authorities.—R]
 • ;
 • [k
 • ac tibi providens, ut a communi illa reddenda ratione te expedias


  Next: Index of Pages of the Print Edition

 • Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

  https://st-takla.org/books/en/ecf/110/1100098.html

  Short URL (link):
  tak.la/btw9n69