St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   003
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   003

Ante-Nicene Fathers, Vol III:
Tertullian: Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀήρ
 • ἀγάπη
 • ἀγενεαλογητον
 • ἀκέραιοι
 • ἀλλὰ γὰρ
 • ἀλλὰ γάρ
 • ἀλληγορούμενα
 • ἀμήτωρ
 • ἀνάβασιν εἰς τὸν οὐρανόν
 • ἀνέπαυσεν
 • ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν
 • ἀναβιβάζων
 • ἀνακεφαλαιώσασθαι
 • ἀναλῦσαι
 • ἀνδραποδιστής
 • ἀπάτωρ
 • ἀποικίαι
 • ἀργόν
 • ἀρχή
 • ἀρχοντες
 • ἀσχημονεῖ
 • ἀφοσιοῦσθαι
 • ἁμαρτίας
 • ἁμαρτωλοῦ
 • ἁφή
 • ἂνθος
 • ἄγγελος Κυρίου
 • ἄγνωστος
 • ἄνδρες δύο
 • ἄνθρωπος
 • ἄνω
 • ἄρατε
 • ἐγέννησα
 • ἐγήγερται
 • ἐγγαστρίμυθοι
 • ἐγγαστριμύθων
 • ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε
 • ἐκένωσε
 • ἐκδυσάμενοι
 • ἐκλείπει
 • ἐκτὸς φρενῶν
 • ἐλάλησα ὑμῖν
 • ἐλάλησαν οἱ προφῆται
 • ἐμβρυοσφάκτης
 • ἐν
 • ἐν ἑορτῇ φασέκ
 • ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας
 • ἐν τῇ ἑσπερινῇ φυλακῇ
 • ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ
 • ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
 • ἐν τῳ οἴκῳ μου εὕρεσάν με
 • ἐνδέχεται
 • ἐνδυσάμενοι
 • ἐνοπτρομαντεία
 • ἐξέστραπται
 • ἐξομολόγησις
 • ἐξουθενεῖν
 • ἐπὶ πόκον
 • ἐπ᾽ ἐσχάτων ἡμερῶν
 • ἐπερχόμενε
 • ἐπερχόμενος
 • ἐπιθυμητικόν
 • ἑτέρον
 • ἑταῖροι
 • ἔκτρωμα
 • ἔλαβε
 • ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ
 • ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ
 • ἔσφαξε τα εαυτῆς θύματα
 • ἔσωσεν
 • ἔχομεν
 • ἔχωμεν
 • ἕνα
 • ἠρέμησις
 • ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
 • ἡ παρθένος
 • ἡ ταφὴ αὐτοῦ ἠρται ἐκ τοῦ μέσου
 • ἡγεμονικόν
 • ἰάματα
 • ἰάομαι
 • ἰδίους
 • ἰερᾶσθαι
 • ἰσάγγελοι
 • ἰσχυσας
 • ἱμάτια
 • ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τὴς ἁμαρτίας
 • ὁ ἐρχόμενος
 • ὁ ἔσχατος ᾽Αδάμ
 • ὁ ἔσχατος Κύριος
 • ὁ ἱερεὺς ὁ Χριστός
 • ὁ Θεὸς
 • ὁ δὲ ᾽Ακύλας καὶ Θεοδοτίων φασι. Σημείωσις τοῦ Θαῦ ἐπὶ τὰ μέτωπα, κ.τ.λ
 • ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων
 • ὁ πατήρ
 • ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκὁς, ὁ δεύτερος Κύριος ἐξ οὐρανοῦ
 • ὃτι ἐμοὶ οἱ υἱοὶτ ᾽Ισραὴλ οἰκέται εἰσίν, παῖδές μου οὗτοί εἰσιν οὕς ἐξήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου
 • ὄφις
 • ὅ ἔχει
 • ὅ δοκεῖ ἔχειν
 • ὅνος
 • ὅτε
 • ὑδατος ζῶντος
 • ὑδατος ζωῆς
 • ὑμῶν
 • ὑπέρογχος
 • ὑπομένω
 • ὡς ἀσπὶς παρ᾽ ἐχίδνης ἰὸν δανιζομένη
 • ᾽Αδικήματα ἔν σοι
 • ᾽Αεινοῦς
 • ᾽Ακολουθία τῶν ἐξομολουγουμένων
 • ᾽Ανατολὴ ἐξ ὕψ·ους
 • ᾽Απαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν αὐτοῦ
 • ᾽Αρχή
 • ᾽Εξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν
 • ᾽Επόπται
 • ᾽Ιησοῦν
 • ᾽Ιησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἰὸς Σωτήρ
 • ῎Αλλος οὗτος ῾Ηρακλῆς
 • ῝Ηλσυνε εἰς τὴν μητέρα
 • ῞Ηρα
 • ῞Οτι λόγον συντετμημένον Κύριος ποιήσει ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ
 • ῥίζουσι
 • ῥοπὴ ζυγοῦ
 • ῾ἥλαυνε εἰς τὴν μητέρα
 • ῾Αμαξόβιοι
 • ῾Η ᾽Αρχή
 • Α
 • Αἰῶν τέλειος
 • Αἱρέσεις .
 • Αἶμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι νόημα
 • Αἶνος
 • Αὐσή
 • Αλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται ἔτραπεν καὶ κᾀκεῖνον ἁγάνορι μισθῷ χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶς ἂνδῤ ἐκ θανάτου κομίσαι ἢδη ἀλωκότα· χερσὶ δ᾽ ἄρα Κρονίων ῥίψαις δἰ ἄμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων καθέλεν ὠκέως, αἴθων δὲ κεραυνὸς ἐνέσκιμψεν μόρον
 • Β
 • Γνῶσις
 • Γυναῖκες πλούσιαι ἀνάστητε, καὶ ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου· θυγατέρες ἐν ἐλπίδι εἰσακούσατε λόγους μου. ῾Ημέρας ἐνιαυτοῦ μνείαν ποιήσασθε ἐν ὀδύνῃ μετ᾽ ἐλπίδος.
 • Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει
 • Εἰ οὐδὲ ἐν τῷ ᾽Ισραὴλ τοιαύτην πίστιν εὖρεν, κ.τ.λ
 • Ζεύς
 • Θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ—καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις
 • Θεός
 • ΙΧΘΥΣ
 • Κἄν τε πρὸς ᾽Ιωάννην ἔχοι…ἀλλὰ μετὰ παῤῥησίας
 • Κόσμος
 • Κύρῳ
 • Κύριε, χαῖρε
 • Καὶ ἐπὶ τῷ ὀνοματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
 • Καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον Σωρήκ
 • Καὶ ἰστῶν ῥῆμα παιδὸς αὐτοῦ
 • Καὶ τὴν μεταβολὴν ὁδὸν ἄνω κάτω, τόν τε κόσμον γίνεσθαι κατὰ ταύτην, κ.τ.λ
 • Κοσμοκράτωρ
 • Κρόνος
 • Κυρίῳ
 • Λόγος προφορικός
 • ΝΟΥΣ
 • Ναυή
 • Νοῦς
 • Ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ
 • Οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον σου
 • Πανστρατιᾷ πανσυδίῃ
 • Πνεῦμα προσώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος
 • Πνοήν
 • Προαρχή
 • Σὰρξ
 • Σαράπις
 • Σεπφώρα
 • Σιβύνη· ὅπλον δόρατι παραπλήσιον
 • Σκοτεινὸς
 • Σοφία
 • Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω.
 • Τέξεται ἡ δάμαλις, καὶ ἐροῦσιν—οὐ τέτοκεν
 • Τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ
 • Τῷ δοκεῖν
 • Τελετός
 • Τοῦ πατρὸς τὸ παιδίον
 • Τοῦτο πρῶτον πίε, ταχύ ποίει
 • Τριχῶς διαστηματικόν
 • Φιλητός
 • Χρηστός
 • Χριστός
 • Ω, Ψ, Χ, Φ, Υ, Τ
 • αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται, ὑμῖν
 • αἱρετικοί
 • αἳρεσις
 • αἵρεσις
 • αὐτεξούσιος
 • ακληρότης
 • γνωστῶς
 • γραῦς
 • γυνή
 • γυναῖκα
 • γυναῖκας
 • γυναῖκες ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας, δεῦτε
 • δέκα
 • δήλωσις
 • δαήμων
 • δαίμων
 • δαίω
 • δαιμόνια
 • δεῦτε καὶ διαλεχθῶμεν, λέγει Κύριος
 • διάβολος
 • διότι ἕλεος θέλω ἤ θυσίαν
 • δι᾽ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς
 • δι᾽ αὐτόι
 • διαθήκην
 • διαλεχθῶμεν
 • διαλλαχθῶμεν
 • διαμαστύγωσις
 • διαμερισμόν
 • εἰ τύχοι εἴπερ ἄρα
 • εἰδοποιηθέν
 • εἶδος οὐκ ἄξιον τυραννίδος
 • εὐαγγέλιον
 • εὐδόκησεν ὁ Θεός
 • εὐσεβείας
 • εὐχαριστεῖα
 • ζέω
 • θέειν
 • θύματα
 • θεοί
 • θηλείας
 • θηλεῖα
 • θυμικόν
 • θυμος
 • ι
 • κάκωσις
 • κάτω Σοφία
 • κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω
 • κόσμον
 • κόσμος
 • καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου Θεοῦ σου
 • καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας δίδωσι τροφήν
 • καὶ οὐ θυσίαν
 • καὶ οὐ λήψῃ δι᾽ αὐτὸν ἁμαρτίαν
 • καὶ τῆς γῆς
 • καὶ τῶν εθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ᾽ εμοῦ
 • καὶ τῶν μάλιστα ἐπὶ ῾Ρώμης λαμπρῶν
 • καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος
 • κακία
 • καλῶς ποιεῖτε
 • κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί
 • καταβάλλειν
 • καταργέω
 • καταργηθῃ
 • καταστήσεται εἰς κρίσιν
 • κλῆσιν
 • κοιᾶσθαι
 • κοινοῦσθαι
 • κρὐψω
 • κρίσιν
 • κυνικός
 • λέγετε
 • λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι
 • λέγω
 • λόγος
 • λύκοι ἅρπαγες προβάτων κωδίοις ἐγκεκρυμμένοι, ἀνδραποδιστοί τε καὶ ψυχαγωγοὶ εὐγλῶσσοι, κλέπτοντες μὲν ἀφανῶς, κ.τ.λ
 • λείψανα χρόνου
 • λογικόν
 • μάχαιραν
 • μὴ θεομαχεῖν
 • μαθήσεις ἀναμνήσεις
 • μετάνοια
 • μετενσωμάτωσις
 • μηδἔ
 • μηδενὶ
 • μοι
 • μοναρχία
 • μοναρχία (
 • νῦν γάρ
 • νευρόσπαστον
 • νοός
 • νομικοί
 • νυμφολήπτους
 • ξένια τῷ βασιλεῖ
 • ξένιον
 • ξύλον
 • οἰκονομία
 • οἰκονυμία
 • οἱ ἐπουράνιοι
 • οἶδας
 • οὐ κατὰ Χριστόν
 • οὐκ ἐγὼ, αλλ᾽ ὁ Κύριος
 • οὐρανόν
 • οὕτω τῶν πραγμάτων ἔχουσο
 • οί πτωχοι
 • πάρεδος
 • πάτερ
 • πένητες
 • πᾶν πνεῦμα ὅ λύει τὸν ᾽Ιησοῦν
 • πᾶν πνεῦμα ὅ μὴ ὁμολογεὶ
 • παντοκράτωρ
 • παρὰ τὸ ἀὴρ καθ᾽ ὑπέρθεσιν ῞Ηρα
 • παραγραφή
 • παρασκευαί
 • παρθένος
 • πατήρ
 • πατρωνυμικῶς
 • περὶ νεκρῶν
 • περιστερά
 • περπερεύεται
 • πλὴν ὅσα ποιηθήσεται πάσῃ ψυχῇ
 • πνεῦμα
 • πνεῦμα προσώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος
 • ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε
 • ποῦ τὸ κέντνον σου, ᾅδη
 • πολίτευμα
 • πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκὸς
 • πρόσωπον
 • πρῶτον
 • προβολή
 • προβολαί
 • προσωποληψία
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως
 • πυθωνικός
 • σὰρξ ἁμαρτίας
 • σάρξ
 • σὺν τῷ πιστῷ ᾽Αβραάμ
 • σῶμα
 • σῶμα ψυχικόν
 • σείεσθαι
 • σείσθαι
 • σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
 • σκηνή
 • σου
 • σοφὸς ἀρχιτέκτων
 • συ
 • συμμισούμενον
 • συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν
 • συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξαιρέσεως αὐτῶν
 • συνετμήθνσαν
 • συνταλαίπωρον
 • τὰς ἀπαρχάς
 • τὴν διασπορὰν τῶν ῾Ελλήνων
 • τὴν φύσεως ἀφοσίωσιν
 • τὸ ἡγεμονικόν
 • τὸ ὑμέτερον, t
 • τὸ ᾽Αποστολικόν
 • τὸ Εὐαγγέλιον
 • τὸ αὐτεξούσιον
 • τὸ κέρας
 • τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου, κ.τ.λ
 • τῆς ἀνεγκλήσεως
 • τῆς ἁμαρτίας
 • τῆς ἄνω κλήσεως
 • τῶν ἀπίστων
 • τῶν ἀπίστων τοῦ αἰῶνος τούτου
 • τῶν μάλιστα ἐπὶ ῾Ρώμης λαμπρῶν
 • τῷ Χριστῷ μου Κυρίῳ
 • τῷ εὔχεσθαι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν
 • τῷ τὰ πάντα κτίσαντι
 • ταῖς φρεσί
 • ταῦρον
 • ταχέως
 • ταχὺ
 • ταχὺ πίε
 • ταχὺ ποίει
 • τοῖς ὑπομένονσι
 • τοῦ αἰῶνος τούτου
 • υἱοὶ τοῦ ύψίστου
 • φόβος Θεοῦ
 • φαιλόνη
 • φεῦ
 • φιλουμένη
 • φορέσομεν
 • φορέσωμεν
 • χρόνος
 • ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε
 • ψυχή
 • ψυχαγωγός
 • ψυχαγωγοί
 • ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ
 • ψυχικός
 • ψυχικῷ


  Next: Hebrew Words and Phrases

 • Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

  https://st-takla.org/books/en/ecf/003/0030811.html

  Short URL (link):
  tak.la/xrrky7d