St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   211
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   211

Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, Vol. XI:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ;
 • Ακηδία
 • Ανάλαβοι
 • Ανὴρ θυμώδης ἐγείρει νεῖκος, ἀνὴρ δὲ ὀργιλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίαν
 • Αναβολέυς
 • Αψατο βρωμάτων παρὰ καιρόν
 • Δὁξα πατρὶ καὶ ὑἱῷ καὶ ἁγίῳ πνευμάτι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ ἐις τοὺς ἀιῶνας τῶν ἀιωνῶν, ἀμήν
 • Δέομαι, κύριε, προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον ὃν ἀποστελεῖς
 • Θεὸς
 • Θεοδόχοι
 • Θεοδόχος
 • Θεοδόχος)
 • Λύει
 • Παξαμός
 • Ρωμαῖος
 • Σαρακηνοί
 • Σκοπὸς τοίνυν οὗτος καὶ χαρακτὴρ τῆς γραφῆς, ὡς πολλάκις εἴπομεν, διπλῆν εἰναι τὴν περὶ τοῦ σωτῆρος ἀπαγγελίαν ἐν αὐτῇ, ὅτι τε ἀεὶ Θεὸς ἦν καὶ ἔστιν ὁ υεός, λόγος ὦν καὶ ἀπαύγασμα καὶ σοφία τοῦ πατρος, καὶ ὅτι ὕστερον δι᾽ ἡμᾶς σάρκα λαβὼν ἐκ παρθένου τῆς θεοτόκου Μαριάς ἄνθρωπος γέγονεν
 • Συγκλητικός
 • Τί γίνεται καὶ τί τὸ μέγα· περὶ ἡμᾶς μυστήριον
 • Τὸ σχῆμα ὃ φοροῦμεν κολόβιόν ἐστι, μὴ ἕχον χειρίδια, καὶ ζώνη δερματίνη καὶ ἀνάλαβος καὶ κουκούλιον
 • Χριστοτόκος
 • αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν καὶ συ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν
 • βρυζον
 • γάπη
 • γίνεσθε τραπεξῖται δόκιμοι
 • γὼ ἐθνῶν ἀπόστολος
 • γγελοι τοῦ θεοῦ
 • γγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος· Θεὸς
 • δύναμις
 • διάθεσις
 • εἰς διακονίαν
 • εἴδωλα
 • εὐκή
 • εικίνητος καὶ πολυκίνητος
 • θεοῦ
 • θεωρητική
 • θυμός
 • θυμικόν
 • κύριος σοφοῖ τυφλούς
 • καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δέχεται καὶ υἱὸς ἀνθρώπου γενὲσθαι τε καὶ κληθῆναι, οὐχ ὃ ἠν μεταβαλὼν, ἄτρεπτονυ γὰρ, ἄλλ ὀ οὐκ ἦν προσλαβὼν, φιλάνθρωπος γάρ, ἵνα χωρηθᾑ ὁ ἀχώρητος
 • καὶ γεῶδες σκῆνος βρίθει νοῦν πολυφρόντιδα
 • καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ
 • καὶ εἰς ἁμαρτιῶν ἂφεσιν καὶ εἰς νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον
 • καθίσματα
 • καινοτομοῦνται φύσεις καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται
 • κατὰ σκοπὸν διώκω
 • κελλία
 • κενοδοξία
 • κηδία
 • κηδιάζω
 • κολόβιον
 • κρότητες ἰσότητες
 • κτημοσύνη
 • κτημοσύνην
 • κυριακὸς ἄνθρωπος
 • λικὴ κτῆσις
 • λογικόν
 • λογικώτερον
 • μέγας
 • μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾽Ιησοῦν
 • μῆνις
 • μαίνη
 • μαινίδιον
 • μαινόμενα
 • μαφόριον
 • μαφώριον
 • μερική
 • μηλωτής
 • μματα παιδ εραστοῦ
 • μυστήριον
 • μφοτεροδέξιον
 • ν ἐύξῃ ἐυχὴν τῶ κυρίῶ,
 • νάλαβοι
 • νόμοιον
 • νύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας
 • ναβολάι
 • ναχωρέω
 • νθρωποπαθῶς
 • νοῦς
 • ντίδοσις
 • ντιψάλλουσιν ἀλλήλοις
 • ξηροφαγία
 • οἰ ἀπό τοῦ Σὴθ δίκαιοι
 • οἰκήματα
 • οἰκονομίας
 • οἱ ἆινοι
 • οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες
 • οὐ ποιηθέντα, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλιθινοῦ, ὁμοούσιον τῷ Πατρι
 • οταστικαὶ ἐπιστολαί
 • πάγκαρπος
 • πήρα
 • πὶ πλεῖστον τῆς ἡμέρας ἀπόσιτος ἔστω
 • παύσαοθε, ἐταῖροι · εἰμὶ γάρ, ἐπέκω δέ
 • παξαμάδιον
 • πηχοῦσι
 • πι θυμητικόν
 • πιούσιον
 • πιούσιος
 • πιστήμης
 • πιστεύομεν
 • πιστεύω καὶ βαπτίζομαι
 • πλοῦς
 • πνευματικὸς
 • πολλοὶ γοῦν ἅγιοι γεγόνασι καὶ καθαροὶ πάσης ἁμαρτίας· ῾Ιερεμίας δὲ καὶ ἐκ κοιλίας ἡγιάσθη καὶ ᾽Ιωάννης ἔτι κυοφορούμενος ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει ἐπὶ τῇ φωνῇ τῆς Θεοτόκου Μαρίας
 • πρακτικὴ
 • πρακτική
 • προελθὼν δὲ Θεὸς μετὰ τῆς προσλήψεως ἓν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, σαρκὸς καὶ πνεύματος· ὧν τὸ μὲν ἐθέωσε τὸ δὲ ἐθεώθη, ὦ τῆς καινῆς μίξεως, ὦ τῆς παραδόξου κράσεως, ὁ ὢν γίνεται καὶ ὁ ἄκτιστος κτίζεται καὶ ὁ ἀχώρητος χωρεῖται διά μέσης ψυχῆς νοερᾶς μεσιτευούσης θεότητι καὶ σαρκὸς παχύτητι, καὶ ὁ πλουτίζων πτωχεύει
 • πρωτοπλαστος
 • πτερνιεῖ
 • ργή
 • ς
 • ς ἐυκάς μου τῶ κυρίῶ ἀποδώσω
 • σύμβολον
 • σύμβολον,
 • σύμβολος
 • σύναξις
 • σειρά
 • σκεπάσματα
 • σκοπός
 • σκοπεῖν
 • στάσεις
 • συμβολή,
 • συνάπτειν
 • σχυρὸς ἐξουσιαστὴς ἄρχων εἰρήνης πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἱῶνος
 • τἠς ἐξομολογήσεως ψαλμός
 • τάς ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως
 • τὸ ὄρθρον
 • τὸ δωρεὰν πωλούμενον θανάτω μὴ ἀγόραζε
 • τι παιδίον ἑγεννήθη ἡμῖν, ὑιὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοὺ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αῦτοῦ Μεγάλης Βουλῆς ἄγγελος ἄζω γὰρ κ.τ.λ
 • τρίπους
 • υἱοὶ τοῦ θεοῦ
 • φ᾽ ὅσον
 • φιλαργυρία
 • χάρισμα
 • χώρᾳ
 • χαρίσματα
 • χαρίσματα ἰαμάτων
 • ψευδώνυμον
 • ψιλὸς ἄνθρωπος
 • ψυσιογνώμοιν
 • ψυχικὸς
 • ως σφόδρα
 • ,
 • ;


  Next: Hebrew Words and Phrases