St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   112
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   112

Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. XII:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγαπητοί
 • ἀκούετε
 • ἀμαρτίαν
 • ἀνθρώπων
 • ἀπήλλακται
 • ἀπόκριμα
 • ἂλλως
 • ἄν μὴ
 • ἄνωθεν
 • ἐκ πολλῶν προσώπων
 • ἐποίησε
 • ἑτέρας
 • ἔνθεος
 • ἠθέλησε ποιῆσαι
 • ἢ εὐσεβεία
 • ἳνα ἴ
 • ὑμῖν
 • ὑπὲρ αὐτῶν
 • ὑπόστασις
 • αὐτοῖς
 • βασιλεία
 • γεννητὸς
 • γνώσει
 • διδάσκω
 • δυνάσαι
 • δυνάσθαι βιαζὲσθαι
 • εἰδώλοις
 • εἰρημένα
 • εἰς τὸν χριστόν
 • εὐθέως ἐπιπλήξης
 • εὐλογὶαν
 • εὐνοίαν
 • θεοῦ
 • κέκριται
 • καὶ
 • καύχησις
 • κακά
 • καλῶν
 • καμίνου
 • κατὰ μέρος
 • καταγγέλλεται
 • κατακέκριται
 • μέλη
 • μεθυόντων
 • οὔτε
 • οὖτος
 • πὰντως
 • πεινάσει
 • περίοντος
 • πορθουμένου
 • πορνείας
 • σωματικῶν τε ὁμοῦ καὶ πνευματικῶν
 • τὁν ἓτερον
 • τὰ λοιπὰ
 • τὸ περπερεύσθαι
 • τῶν χειρῶν
 • τεθῃ
 • τεταπεινωμένην
 • τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει
 • φιλόθεον
 • φιλόσοφον
 • φορτικά
 • ̓Ιησοῦ
 • ἀγράμματοι καὶ ἰδιῶται
 • ἀγωγῆς
 • ἀληθείας ἡ
 • ἀλλὰ καὶ σὺ ἐν τῷ κοινῷ ἐσώθης
 • ἀνὰ μέρος
 • ἀνήγαγε
 • ἀνακρίνειν, ἐλέγχειν
 • ἀναλόγως
 • ἀναμοχλευομένων
 • ἀνασκαπτομένων
 • ἀνεσκολοπίσθη
 • ἀντὶ λειμῶνος καὶ παραδείσου ἐντρυφῶντες
 • ἀπὸ πηγῶν δαπανῶν
 • ἀπὸ προσώπου
 • ἀπὸ τῶν
 • ἀπόῤῥητον
 • ἀπεπήδησαν
 • ἀποθανὼν
 • ἀποκάλυψιν
 • ἀποκεκληρωμένως
 • ἀποπηδῶντας
 • ἀργυρίου
 • ἀρχἠ ἀγέννητος
 • ἀρχομένους
 • ἀφηνιάσωμεν
 • ἂνωθεν
 • ἄν μὲν
 • ἄνω καὶ
 • ἄρατε
 • ἄτιμοι
 • ἄτονος
 • ἅλλου και ἅλλου
 • ἇγεννητὸς
 • ἐβδελύσσοντο
 • ἐκ
 • ἐκ περιουσίας
 • ἐκ πλείονος περιουσίας
 • ἐκ πολλῆς πέριουσὶας
 • ἐκ πολλῶν προσώπων
 • ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος
 • ἐκ τῆς
 • ἐκδοσις
 • ἐκκλησία
 • ἐκπομπεύοντες
 • ἐκπομπεῦσαι
 • ἐκτραγωδῆσαι
 • ἐκτραχηλίζεις
 • ἐμβάδας
 • ἐμφανῆναι
 • ἐν
 • ἐν ἀπίστοις καὶ πίστοις
 • ἐν ἀφανεῖ τόπῳ τῆς πόλεως
 • ἐν ὐμῖν
 • ἐν αἰνίγματι
 • ἐν μέσῳ
 • ἐν παραβύστῳ
 • ἐν πολλῷ προσώπῳ
 • ἐν πολλῷ προσωπῷ
 • ἐν πρώτοις
 • ἐν προσθήκης μέρει
 • ἐν τῷ μέρει τὸ ὅλον ἔχεις
 • ἐν τῷ σκάμματι
 • ἐν τῷ φαγεῖν
 • ἐν χριστῷ
 • ἐνάρκησε
 • ἐντεῦθεν
 • ἐντροπή
 • ἐξ ὀλίγων
 • ἐξ ὧν μὰλιστα τὰ σπέρματα τῆς ἀναστάσεως συντέθεικεν
 • ἐξετραχήλισεν
 • ἐπ ἂριστον
 • ἐπὶ ἐνεργείας
 • ἐπὶ τῶν πιστῶν
 • ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις
 • ἐπιθυμιαίς
 • ἐπιτήδευμα
 • ἐπιτύχοιμεν
 • ἐπιτύχωμεν
 • ἐχώλευε
 • ἐχαρίσαντο
 • ἔθη
 • ἔλαττον φέρωμεν
 • ἔναυλα
 • ἔργων
 • ἠ τοῦ
 • ἠρέμα καθαπτόμενος
 • ἠσψαλίξοντο
 • ἡ ἀποστρόφή
 • ἡ ὑπόθεσις
 • ἡμέραν
 • ἡμέρας
 • ἥττημα
 • ἦν
 • ἰασάμην αὐτὸν
 • ἰκρίου
 • ἰσχὺσαι
 • ἳνα στυγνάση
 • ὀ νόμος τῆς εὐχῆς
 • ὀρφάνῳ
 • ὀρφανικῆς
 • ὁ ἐμοι λαλῶν
 • ὁ Μήλιος
 • ὁ γὰρ θύει
 • ὁ λόγος
 • ὁ μυσταγωγῶν
 • ὁ τοιοῦτος
 • ὅ πολὺς
 • ὅρια
 • ὅση καὶ ἡλίκη
 • ὑπὲρ ἁέρων
 • ὑποδήμάτος
 • ὑποδηματων
 • ὑποπιέζω
 • ὑπορύξας
 • ὑπωπίαζω
 • ὡς μὴ
 • ὦ βέλτιστε
 • ὶδιῶται
 • όχλος
 • ᾠκονόμησεν
 • ῥημάτων μυστηρία
 • Λοιπὸν
 • Μᾶλλον εἰσὶ ἐν δρόσῳ
 • Πόιου
 • Στῶμεν καλῶς
 • Τὰ σκὰμματα
 • Τὸ λοιπὸν
 • Φθείρη
 • Φιλόσοφος
 • αἰώνων
 • αἰσθητῆς
 • αἰτιολογικῶς
 • αἱ παστάδες
 • αἴνιγμα
 • αἵσθητὸν
 • αὐθαδιζόμενος
 • αὐτὸ τοῦτο
 • αὐτῶ
 • αὐτῷ
 • αὐτοδικαιοσύνην
 • αὑθενται
 • ακμάζουςαν
 • αποκηρύττουσιν
 • βάθρον
 • βαπτίζεσθαι
 • βαπτιζόμενοι
 • βαπτιζόμενον
 • βαπτιζομένην
 • βασανιστηρία
 • βδελύγματα
 • βιάζεσθαι
 • βιωτικα
 • βλέπετε
 • βλαβὰς
 • βλακεία
 • βοᾶ
 • βοᾷ
 • βουλόμενος
 • βουλενόμενος
 • βρύειυ
 • βρώσει
 • γὰρ
 • γὲνεσιν ἑαυτοῖς
 • γένηται
 • γεωργοῦσι
 • γεωργουμένῳ
 • γνήσιος
 • γνώμονα
 • γνησίον
 • γνησίως
 • γυμνάζει
 • γυμνῇ λοιπὸν τῇ κεφαλῇ βοᾷ
 • γυναῖκας ὅντας τοὺς
 • γυναικοτραφές
 • δἰ οὗ
 • δήλη
 • δίκαιος
 • δύναμιν
 • δαίμοσιν
 • δακνώμεθα
 • δεύτερον
 • δεῖνος
 • δεδικαίωται, τουτεστιν
 • δεινότητος
 • δη τὴν
 • δημίουργίας
 • δημαγωγὸς
 • διὰ τῶν
 • διὰ τοῦτο καὶ παρὰ τῇ κλίνῇ κείσθω τὸ κιβώτιον
 • διάστειλαι
 • διάφορον ποιεῖν τὴν γῆν
 • διῳκισμένοι
 • διαβολικὸν
 • διαδῦς
 • διακόπτει
 • διαλάμπειν μειζόνως
 • διαλελυμένοι
 • διαμαρτύραι
 • διανοίᾳ
 • διανοίας
 • διαπιστοῦντας
 • διαπτύει
 • διατετράφθαι
 • διαφορὰ
 • διερρύημεν
 • διηκονεῖτο
 • δικαίως
 • δικαιολογούμενος
 • διορθοῦσθαι
 • δογμάτων
 • δοκιμάζετε
 • δοκιμάζοντες
 • δυναστεία
 • δυσδιεξὸδευτος
 • δυσχεραίνοντας
 • δυσωπῆσαι
 • δυσωπεῖται
 • εἰ
 • εἰ καὶ μὴ ὁμοίως
 • εἰ παρὰ μικρὸν ὑστέρησεν
 • εἰδωλείοις
 • εἰκῆ καὶ μάτην
 • εἰλικρινείᾳ θεοῦ
 • εἰπε προηγουμένως
 • εἰρηνικὴν
 • εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εὶς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτού
 • εἰς ἄνδρας
 • εἰς ὃ
 • εἰς ὑμᾶς
 • εἰς μέσον
 • εἰς μετέωρον ἀφίησι
 • εἰς νίκος
 • εἰς οἰκεῖον πρόσωπον
 • εἰς περιποίησιν τῆς δ. ἀ
 • εἰς πρόσωπον
 • εἰς σάρκα μίαν
 • εἰσενεχθῆναι
 • εἴασαν
 • εἶδον δτι
 • εὐαπαλλάκτως
 • εὐθύνας ἀπαιτεῖσθαι
 • εὐθηνίαις
 • εὐρυχωρίας
 • εὐφημούντων
 • εὐχαριστία
 • εὕτελοῦς
 • εὕτονώτερον
 • εκπεσόντας
 • επειδὴ
 • ζηλοῦτε
 • ζηλωταὶ
 • ζυγόν
 • ηκούσατε
 • θαυμαστόν
 • θεραπεύει
 • θεραπεύειν
 • θεραπευτικώτερον
 • θυσία σωτηρίου
 • κἂν ἀπεπήδησαν
 • κἂν ὁπωσοῦν
 • κἄν κατὰ
 • κὰντεῦθεν δηλῶν
 • κάθηται
 • κάθως κὰγὼ Χριστοῦ
 • κάτω στρέφεις
 • καὶ
 • καὶ Πατρος
 • καὶ τὸ
 • καὶ τιμῆ
 • καί Πάτρος
 • καθ̓ ἑαυτόν
 • καθ̓ ὓπερβολὴν εἰς ὑπερβοήλν
 • καθίστασθαι
 • καθαπτόμενος
 • και τῶν
 • κακηγορεῖς
 • κανόνα
 • καρηβαρίαν
 • κατὰ ἀναλογίαν
 • κατὰ αῦξησιν
 • κατὰ συνδρομὴν
 • κατὰστασιν.
 • καταγινώμεθα
 • καταδίκους
 • κατακόπτεται
 • κατακόψειε
 • κατακλῶνται
 • κατασείσας
 • κατατολμᾷ
 • καταφορικωτέρα
 • κατεσκεύαζεν
 • κατεσκεύασεν
 • κατετόλμησεν
 • κατηχήσῃ
 • κενὴν
 • κεχήνατε
 • κηδεμὼν
 • κληρονομὴ
 • κοινώσας τὸν λόγον
 • κολακεύων
 • κολαφίζῃ
 • κολαφίσῃ
 • κομᾶτε
 • κομῶντα
 • κορασίων αὐτομολουσῶν
 • κορυφοῦται
 • κοσμοῦσι
 • κωλύων
 • κωμῳδίας ἁπάσης
 • κωμῳδεῖ
 • λάμποντα
 • λύμην
 • λύπην
 • λῆξιν
 • λαβὰς
 • λαλῶν
 • λαμπρότερον
 • λειτουργία
 • ληρωδέστερον
 • λινοπλὴξ
 • λιπαίνει
 • λογίαν
 • λογογράφους
 • λοιπόν
 • μάζης καὶ φυράματος
 • μέγα θέατρον
 • μέγα τι οἰκονομῶν
 • μέγιστον ἀγαθὸν
 • μένει
 • μέσον
 • μέχρι προθυμίας
 • μὴ ἐγρηγορότων
 • μόνον
 • μῖν
 • μαγγανείας
 • μαλακισθέντες
 • μαρτυρία
 • ματαιοτεχνίας
 • μεὶζονα σκάμματα
 • μεθοδείαν
 • μεθοδεύει
 • μελετᾶν
 • μερίζεταί τι πρὸς σε
 • μεριζέσθω πρὸς τον Θεὸν ἐξ ἐλάττονος μοίρας
 • μετὰ ἐπιτάσεως
 • μετὰ περιουσίας
 • μετὰ προσθήκης
 • μετάνοιαν εἰς
 • μετετάξαντο
 • μετριάσει
 • μεχρὶ ῥηματος στῆναι
 • μη δεόντων
 • μηδὲν όντων
 • μηδαμόθεν παραλογιζομενους
 • μικροψυχίας
 • μικροψυχοῦτα
 • μου ἀγαπητοὶ
 • μυρίαν
 • μυρίους
 • μυριακὶς δίκαιος
 • μυσταγωγίαν
 • ν
 • νέανικῆς
 • νήφῃ
 • νῦν
 • ναρκᾶτε
 • νεκροὶ
 • νενομισμένην
 • νεωθέντας ἐν τῷ βάθει τῆς διανοίας
 • νιφάδας
 • νιφάδες στρατοπέδων
 • νοῦν ἔνθεον, σώφρονα λογισμὸν καί ἐνάρετον πολιτείαν
 • νοητὴν
 • νοητὸν
 • νοσφιζόμεθα
 • ξένην καὶ
 • οἰκίαν
 • οἰκείωσιν
 • οἰκεῖοι
 • οἰκεῖον κατόρθωμα
 • οἰκειώσεως
 • οἰκειῶσαι
 • οἰκειοῖ
 • οἰκοδομηθῆσεται
 • οἰκονομὶας
 • οἰκονομία
 • οἰκονομίας
 • οἰκονομίας ἀρίστης
 • οἰκονομικῶς
 • οἰκονομουμένη
 • οἴκεται
 • οἴκοθεν
 • οἵκοθεν
 • οὐ δήπου
 • οὐ προηγουμένως
 • οὐ προπετεύεται
 • οὐ τῆς ἐνεργούσης ἀλλὰ τῆς ἐνεργουμένης
 • οὐ τοῦτο
 • οὐδὲ
 • οὐδὲ ὄναρ
 • οὐδὲ γὰρ καλύπτεσθαι, ἀλλα κατακαλύπτεσθαι
 • οὐδὲ τὸ πολλοστὸν
 • οὐδένα
 • οὐδαμινὸν
 • οὐδεὶς
 • οὐδεν ἐμαυτῷ σύνοιδα
 • οὐκ ἐδοξεν
 • οὐκ ἐπὶ τῷ ἐγκοπὴν μόνον δοῦναι
 • οὐσιώσεως
 • οὑδὲν ἀκριβολογοῦμαι
 • οὔδε που
 • οὕτως
 • οὗτος
 • πάθους
 • πάντα κινεῖ
 • πάντες
 • πέριδειπνον
 • πόλεμον αἰσθητόν
 • παίζοντος
 • παγκράτιον
 • παγκρατιαστήν
 • παγκρατιαστής
 • παθῶν
 • παθημάτων
 • παθητὸν
 • παιδεύτε σφραγίζειν
 • παιδοτριβεῖς
 • πανηγυρίζοντες
 • παραβύστον
 • παραδείσους
 • παραζηλοῦμεν
 • παραιτήσει
 • παραιτήσομαι
 • παρακαλῶν
 • παρακρουομένων
 • παραμυθεῖται
 • παρανομίᾳ
 • παραπαίουσα
 • παραταττόμενοι
 • παραταττομενος
 • παραφροσύνην
 • παρεδήλωσεν
 • παρεδειγμάτισας
 • παρεζήλωσαν
 • παροινία
 • παροχὴν
 • πατέρα ὑμῶν
 • πατρότης
 • πεῖσαι
 • περὶ αὐτῆς τοῦ
 • περὶ παίδων
 • περὶ φιλοσοφίας
 • περίοδον
 • περιέργως
 • περιβόλων
 • περιδρομαὶ
 • περιειργάσατο
 • περιιστᾷν
 • περικρουόμενοι
 • περιουσία
 • περισσά, περισσεύει
 • περισσεύει
 • περισσεύητε
 • περιστάσεις
 • περιστάσεως
 • πλῆξαι
 • πλεονεκτοῦσα
 • πλεονεξία
 • πληκτικώτερον
 • πληκτικῶς
 • πληρωτὴν
 • ποὶκιλον
 • ποῦ τὸ
 • ποιεῖ
 • ποιητικόν
 • ποικἰλος τις
 • ποικίλον
 • πολὺ μέγα
 • πολὺς ὁ
 • πολιορκίαι
 • πολλὴν τὴν προθεσμίαν
 • πολλή τῆς
 • πολλῃ κέχρηται τῃ περιουσίᾳ
 • πολλοῦ τοῦ
 • πομπεύεται
 • πορνείαν
 • πράγματος τῆς
 • πράττουσι
 • πρὶν ἢ διαῤῥαγῆναι
 • πρὸ τῆς παρακλήσεως
 • πρὸ τῶν
 • πρὸς ἀντιδιαστολήν ἀντέθηκεν
 • πρὸς ὑμᾶς
 • πρὸς τὴν σπάρτην τὸν λίθον ἆγει
 • πρὸς τὸ ὑμῶν συμφέρον
 • πρόκειται
 • πρός κινδύνους ἦν παρεμβεβλημένος
 • πρᾶγμα κατάγεται
 • πραγματεύεται
 • πραγματευώμεθα
 • προέπιον
 • προῳκονόμησεν
 • προανακρούεται
 • προδότης
 • προδιώρθωσε
 • προδιοικούμενος
 • προηγουμενως
 • προθεσμίαν
 • προκαταλαβεῖν
 • προμνηστοίαις
 • προξενῆσαι
 • προπέτεια
 • προς ὑποδοχὴν
 • προσαδολεσχειν
 • προσεῤῥίφθαι
 • προσεδρείαν καὶ καρ τερίαν
 • προσηλῶσθαι
 • προσηλωμένοι
 • προσκυνοῦσι
 • προστατικόν εἶναι
 • πρωρεὺς
 • πτερῶσαι
 • σὺ ο σπείρεις
 • σύμβολα
 • σύνηθες θεώρημα
 • σύρεσθαι
 • σώματα
 • σεμνότερον ποιῶν
 • σεμνύνονται
 • σκηνὴν
 • σκιατραφούμενοι
 • σκυθρωποτέρων
 • σνγκρουόμεθα
 • σου
 • σοφίσῃ
 • σπαρυγμοὶ
 • σπαταλῶσα
 • στήναι
 • στηλιτεύει
 • στοχάσασθε
 • συγγνωμήν
 • συγκατάβασις
 • συγκατασκευάζέι
 • συγκροτεῖ
 • συγκροτεῖν
 • συμμέτρως
 • συνάφειαν
 • συνέχων
 • συνήδεσθαι
 • συνίστανται
 • συναλείφων
 • συνδρομήν
 • συνεβάλλετο
 • συνεκρότουν
 • συνεσκιασμένως
 • συνεστήσατε
 • συνεχῆ
 • συνεχῶς
 • συρφετῶν
 • συσκιάζει
 • συσκιάζων
 • συσκιασθῇ ὁ φόνος
 • συστέγγειν τόν ὄγκον
 • σφιγγόμενον
 • σφρᾶγις
 • σφριγῶντα
 • σχέσιν
 • σχήματος
 • σχίσματα
 • σωμάτων
 • σωματικωτέραις
 • σωτὴρ
 • σωτήριος
 • τἀνδρός
 • τὰ ἄνθη
 • τὰ ἐυτρεπτικὰ ῤήματα
 • τὰ ἔνδον
 • τὰ ἡμέτερα
 • τὰ διὰ
 • τὰ προκείμενα
 • τὰ σκάμματα ὑπερέβη
 • τὰ τῆς εὐφημίας
 • τὰ τῆς καινοτομὶας ἃπαντα τῆς παρὰ φύσιν
 • τὰ τελούμενα
 • τὰς
 • τὰς ἀνομίας σου
 • τὰς ἀρχὰς
 • τὰς ἀφορμὰς
 • τὰς ἑαυτῶν
 • τὰς ὑποστάσεις συναλείφων
 • τά πάντων
 • τά σφόδρα ποθεινά
 • τάξιν
 • τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων συνηγορίαν
 • τὴν ἀρετὴν
 • τὴν ἀσφαλείαν
 • τὴν ἑαυτῶν προπίνουςαι σωτηρίαν
 • τὴν ἔξω παίδευσιν
 • τὴν αὐτὴν φθοράν
 • τὴν γῆν
 • τὴν διακονίαν
 • τήν ἀρχὴν
 • τήν ζάλην ταύτην
 • τί πάθω
 • τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμἳν
 • τὸ ἀκόλουθον
 • τὸ ἀνθορμοῦν
 • τὸ ἀσυνείδητον
 • τὸ ἆνόμοιον
 • τὸ αἴτιον
 • τὸ εὒθραυστον
 • τὸ καλὸν και τὸ συμφέρον
 • τὸ κεφὰλαιον
 • τὸ μέτωπον
 • τὸ μαρτύριον
 • τὸ πᾶν ἤνυσας
 • τὸ πρὸς ἀντιδιαστολὴν
 • τὸ στῦφον
 • τὸν ἀδελφὸν
 • τὸν σταυρὸν
 • τό μετρόν τῆς ἐπιτιμήσεως
 • τό φιλεῖν
 • τότε
 • τύποι ἡμῶν
 • τῆ περιουσία τῆς φιλοσοφιας
 • τῆς
 • τῆς ἑαυτῶν προτείνουσαι σωτηρίας
 • τῆς εὐφημίας ταύτης
 • τῆς οικονομίας
 • τῆς περὶ τὸν Θεὸν εῦνόιας
 • τῆς συγκαταβάσεως
 • τῆς συνάξεως
 • τῆς χάριτος
 • τῆς ψυχῆς ἡ ζωὴ
 • τῇ παραδόσει
 • τῇ πείρᾳ
 • τῇ χειρὶ
 • τῶν ἀδελφῶν
 • τῶν ἀληθῶν
 • τῶν ἀστρῶν ὰ ἄνθη
 • τῶν ἐνδεχομένων
 • τῶν καθ ἡμᾶς.
 • τῶν προκέιμενων
 • τῶν συντελούντων
 • τῷ βίῳ
 • ταῦτα φιλοσοφεἷν
 • ταμιεύεται
 • τειχομαχῶν
 • τηκόμενος
 • τηλικούτων θανάτων. τηλικούτου θανάτου
 • τιθέντα τὴν ἱκετήριαν ταύτην
 • τιθῃ
 • τιμὴν
 • τιμιουλκῶν
 • το γαζοφυλακίον
 • το καθολικὸν
 • τοὺς διακόνους
 • τούτῳ
 • τούτου χωρίς
 • τοῖς ἀνοήτοις
 • τοῖς ἔξωθεν σικαδτηρίοις
 • τοῖς τῆς
 • τοῦ
 • τοῦ βίου καὶ τῆς ζωῆς
 • τοῦ δεῖνος
 • τοῦ διαβόλου
 • τοῦ εἰδωλοθύτου
 • τοῦ σώματος
 • τοῦτο
 • τοῦτο αὐτὸ
 • τοσαύτης
 • τοσαῦτα φιλοσοφοῦσιν
 • τοσούτου τιμᾶται ὑμᾶς
 • τρέφονται καὶ τρυφῶσεν
 • τροπῇ
 • τροφὴν, οὐ τρυφὴν λέγω.  σκεπάσματα, οὐ καλλωπισματα
 • τροφῆς οὐ τρυφῆς
 • τυραννίδι
 • τυραννικώτερον
 • φύεται
 • φύλακες
 • φύσεως ὀνόμασι
 • φιλονείκια
 • φιλοσοφία
 • φιλοσοφίαν
 • φιλοσοφίας
 • φιλοσοφίας ?ἶδος
 • φιλοσοφεῖν
 • φιλοσοφοῦμεν
 • φιλοσοφοῦντα
 • φιλοσοφοῦσι
 • φιλοσυφίαν
 • φιλοτίμως
 • φιλοτιμίαν
 • φιλοτιμίας
 • φιλοτιμίας ἕνεκα
 • φορέσομεν
 • φορέσωμεν
 • φορτικόν
 • φορυτός
 • φρατρίαι
 • φρικώδη
 • φρονἠματος
 • φυσέως
 • χάος
 • χάριν
 • χαῦνος
 • χαλᾶ τὸν τόνον, ἀθρόον λέγων
 • χαλῶν
 • χαλεπώτερον
 • χαράν
 • χαρὶν
 • χαρὶσασθαι
 • χαυνοῦντα
 • χείρων πολλῷ. πολλῶν
 • χιτωνίσκου
 • χορηγίαν
 • χρόνῳ τα
 • χρύσιον ἀποφαίνουσι
 • χρηματίζεσθαι
 • χρηστοτέρων
 • ψώρας
 • ψηφισάμενος
 • ψοφοδεὴς
 • ψωμίσω
 • ,
 • []


  Next: Index of Pages of the Print Edition