St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   109
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   109

Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. IX:
Indexes: Greek Words and Phrases

Early Church Fathers  Index     

Index of Greek Words and Phrases

 • ž
 • ˆ
 • Αποστρεφόμενος
 • Βοηθόυμενος
 • Εὐκολίας
 • Κατόρθωμα
 • Παραλαμβ€νωμεν
 • βωμοὶ
 • δι€γοντας
 • εἰλικρινῆ
 • κατόρθωμα
 • κατ™λυσαν
 • κατ™χειν
 • μόνον
 • μανί‹
 • μανθανω
 • παῤῥησἴα
 • παῤῥησίαν
 • πλ™ιονας
 • ποιῶ
 • ποιουσι
 • συνειληχότες
 • τῳ πρώτῳ
 • τῶ κρουοντι
 • τοῖς žμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος διώκω
 • ambitio
 • ž
 • ˆ
 • ̓
 • ̔
 • ὀυκ ‡κόλουθα žιη
 • ‡ρετὴ œξις ἐπαινετή
 • Α
 • Αὐτὀ
 • Ακριβ™ιας
 • Αλλ€
 • Αμαρτήματα
 • Αντὶ
 • Απὸ τῆς ƒπλότητος τῆς εἰς Χριστόν
 • Απλῶς
 • Απομαγδαλίοις ὡσπερ κύων, ὦ παμπόνηρε
 • Αρ€σσε μ‚λλον σφίγγε
 • Αρματα δύο πόιησον τῷ λόγῳ, κ.τ.λ
 • Αυτὴ
 • Αυτόι γὰρ ὀυκ ἐισι θεοὶ
 • Αυτῆς
 • Βοηθ™ω
 • Διακρούσηται
 • Διαλ€μπη
 • Διχοτομηθῆαι
 • Δρασσόμενος
 • Ε
 • Εὐλ€βειαν
 • Εδει καὶ τήμερον καὶ τῳ προτ™ρῳ σαββ€τῳ τὸν περὶ νηστείας κινησαι λόγον.
 • Εδειξα
 • Εθ™λοντας
 • Ει δ'οὕτω σὺ ποιεις μοι ‡πόκτεινόνμε
 • Εκ τῶν οὐρανῶν
 • Εκεῖνοι
 • Ελ™χθη δš πρὸ δ™κα ἡμερων της ƒγίας καὶ ζωοποιου του Κυρίου ἡμων 'Ιησου Χριστου ἐκ νεκρων ‡ναστ€σεως.
 • Εμπορίας
 • Ενδειξις
 • Επὶ τῆς ψυχῆς
 • Εσφιγμ™νας
 • Ε'ν€ντια παρ€λληλα μ‚λλον γνώριμα
 • Η
 • Θ™λημα σαρκός
 • Θεοφόρος
 • Θυγατριον
 • Ιν τηε Λιφε “ανδ Φοοτ.”
 • Ιω€ννης Χρυσόστομος
 • Κήρυγμα
 • Καιρον
 • Κακὰ
 • Κακουργία
 • Κεῖμαι
 • Κυνˆρια
 • Κυναρίοις
 • Μὴ
 • Μανθ€νεις
 • Ο δ' ἐύκολος μ™ν ἐνθ€δ žυκαλος δ' ἐκει
 • Οἰκοδομὴν τεθεῖσαν
 • Οἴμας Μοῦσ ἐδίδαξε φίλησε δš φῦλον ‡οιδῶν
 • Οὐ μανθ‡νω
 • Οὶ περι Δωδώνην δυσχ™ιμερον:  οἰκι žθεντο
 • Πόθῳ
 • Παιδοτριβῶν
 • Παρˆμεινον
 • Παρῆλθεν
 • Παραμ™νοντα
 • Παρελθών δ™ žλεξε τοι€δε
 • Παρρησίαν
 • Περιδρομῆς
 • Ποιεῖν
 • Πρόφασιν
 • Πριντεδ, Χονσταντινοπλε.
 • Προκοπήν
 • Προοιμίων
 • Προστ€τις
 • Σοφία
 • Συνίστημι
 • Σωφροσύνῃς
 • Τὀ Β€ραθρον
 • Τὴν ‡νδρ™ιαν τῆς γυναικὸς
 • Ταύτη
 • Τοὺς πλεἰονας
 • Τοὺς πλείονας
 • Υ
 • Φησίν
 • Ω῏ Σωκρατιδιον φιλτατον
 • αὐτῆ
 • γὰρ κ‹τὰ Θεὸν λύπη μετ€νοιαν εἰς σωτηρίαν ἐργ€ζεται
 • γὰρ παῤῥησίαν κ™κτηνται
 • γκαλει
 • γκλημα
 • δš αῦτήν
 • δύναμις
 • δύναμις ἐνυπόστατος
 • δείνων
 • διανοίας
 • δραχμὴ
 • εἰ' τις θ™λει
 • ερωσύνης
 • θυμία
 • θυμωθήσεται
 • θυσιαστήρια
 • ιμβητον, κὰι σφῶι τιταινετον
 • κ
 • κ€λυβαι
 • κακηγορία
 • κατὰ Θεὸν ‡γ€πη
 • κατ™στησε
 • κατ™χουσι
 • καταστήσει
 • κατηγορία
 • κει
 • κηρυξις
 • κολ€ζετο
 • κολουθίαν
 • κπεμψαι
 • κτενῶς
 • κτεν™ιας
 • λήθεια
 • λ™γει
 • μὴ ποιοῦντες δš
 • μόσχος
 • μύλος ὀνικός
 • μ€την γὰν ̓Απομαγδαλἱας σιτόυμενος τοσουτος ἐκτραφ™ιην
 • μ™ρος χρονου
 • μανθ€νεις
 • μικρŽ
 • ν
 • ν τοῖς δεινοῖς
 • νεσιν
 • νοιγήσεται
 • ντευξις
 • νωθεν
 • ξυρῥεπὴς πρὸς κακι€ν
 • οἱ περὶ
 • οἱ πολλόι
 • οἱ την ›ιμαρμν™ην ἐισ€γοντες
 • οἱ χαρι™ντες
 • οἵαν τὴν παρελθοῢσαν εἴδομεν τετρ€δα καὶ οἵαν τὴν παροῢσαν ὁρωμεν νῢν
 • οἶκοι ἐυκτήριοι
 • οὐ μανθ€νω
 • ορθὴν καὶ ὑγιῆ πίστιν
 • πὶ τῇ τῶν δεινῶν εὐψυλί‹
 • πίστεως
 • πότε ἐς τὴν καρδίαν οτηρίξαι
 • πῶς οῦν κυνος βορ‡ν σιτούμενος μ€χει σὺ
 • π™ρ
 • παθεῖν
 • πανθοῦσαν
 • παρ‡
 • παρ€
 • παρα τ€υτας γὰρ κακουργεὶ
 • παρανομίας
 • παροινίας
 • περί ἱερωσύνης
 • πεσκ™λισε
 • πηνειτο
 • πιλαβ™σθαι
 • πισκοπῆς
 • πιστύψαι
 • πισωζομ™νη
 • πιτεύξονται
 • ποίησαν
 • ποκοριστικῶς
 • ποκρουσόμεθα
 • πομ€σσομαι
 • πομαγδαλία
 • πρῴην
 • προαίρεσις
 • προλαβῶν γὰρ αὐτὸς ›αυτοῦ ταύτην ‡φείλετο τὴν ‡πολογίαν
 • προσαγωγη
 • προστ€τευτος, κ.τ.λ.
 • προστασία, ‡ρχή
 • ρώμενου
 • ρετὴ τεχνῆς
 • ρετῆς 'Ανδρ™να
 • ς
 • σότιμος
 • σῶοι τῄν φρ™να
 • σιγα
 • σκ™υεσι
 • σοφούς
 • στε
 • συβλιγαχυλυμ
 • συζῆν ‡ρετῇ
 • συλλ™γω
 • συνείσακται
 • συνειλοχότες
 • τὰς λσιπὰς βχ€βας
 • τότε
 • τῃ κυριακῃ της ἐπισωζομ™νης
 • τῆς πρὸς τούς πολλούς ἐντεύξεως
 • τῳ προτ™ρῳ
 • τῶν žξωθεν
 • τῶν οὐδεν ὀντων οὐδαμινώτερα
 • τ™ραν
 • τ™ρθρον
 • τ™ροις
 • τερθρείαν
 • τετρὰς
 • της σωζομ™νμς.
 • τι
 • τις
 • τουτο ποιεῖν
 • υτὸς
 • υτόθεν ἐξ œδρης
 • υτ‚ις
 • υτου ἐνὶ Τροίη
 • φύσει
 • φ€σιν
 • φαιρόυμενος
 • χθšς
 • '
 • ,
 • , “
 • , lege
 • ,”
 • .”
 • ;
 • Hosea vi. 6


  Next: German Words and Phrases

 • Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

  https://st-takla.org/books/en/ecf/109/1090120.html

  Short URL (link):
  tak.la/j9yytm2