St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   004  >   footnote
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   004  >   footnote

72 peri\ tou= problh/matoj tou/tou.

73 Cf. Eph. iv. 14.

74 Cf. 1 Cor. xv. 35-38.

75 e0n e0lai/aj purhni.

76 Cf. 1 Cor. xv. 42-44.

77 Cf. 1 Cor. xv. 48, 49.

78 Cf. 1 Cor. xv. 50.

79 Cf. 1 Cor. xv. 51.

80 Cf. Tobit xii. 7.

81 dia\ ta\j topika=j metaba/seij.

82 Cf. Ps. xxxvii. 30.

83 sfo/dr' a0pemfai/nonta.

84 muxqi/zein.

85 [Comp. book iv. capp. lxv.-lxix. pp. 526-528, supra.]

86 kata\ to\ e0ndexo/menon.

87 kai\ th\n tou= e0f' h9mi=n fu/sin gignw/skontej e0ndexome/nou \ e0nde/xetai.

88 bou/lhna.

89 Cf. Matt. xxiv. 35; cf. Mark xiii. 31.

90 lo/goj.

91 dialektikai=j a0na/gkaij.

92 ei0 de= xrh\ bebiasme/nwj o0noma/sai.

93 bdeluro/n.

94 Cf. John i. 1.

95 [See note infra, bk. vi. cap. xlvii. S.]

96 kai\ kata\ to\ e0pixw/rion no/mouj qe/menoi.

97 ta\ me/rh th=j gh=j yh=j e0c a0rxh=j a!lloij e0po/ptaij nenemhme/na.

98 kai\ kata/ tinaj e0pikratei/aj dieilhmme/na.

99 paralu/ein.

100 kata1oina=tai.

101 swfrosu/nh.

102 e0fa/ptetai.

103 oi/keiote/rouj.

104 Cf. Deut. xxxii. 8, 9 (LXX.).

105 Cf. Gen. xi. 1, 2.

106 su/gxusij.

107 Cf. Gen. xi. 5-9.

108 Cf. Wisd. of Sol. x. 5.

109 Cf. Tobit xii. 7.

110 Cf. Wisd. of Sol. i. 4.

111 e0j o$son ei0si\ ta\ tou= fwto\j kai/ tou= a0po\ fwto\j a0i@di/ou a0pauga/smatoj fronou=ntej.

112 a0lla/tria a0natolw=n fronou=ntej.

113 ta\ th=j u#lhj.

114 politei/a|.

115 kai\ ti/santaj di/khn.

116 w9sperei/ paideuqe/ntaj.

117 a0po\ th=j pa/ntwn meri/doj.

118 Cf. Rom. i. 24, 26, 28.

119 a0lla\ kai\ boulo/meqa, ou0x o#ph h\ e0kei/noij fi/lon, piei=n ta0 e0kei/nwn.

120 Ps. ii. 8.

121 xoposta/thn.

122 Cf. 1 Tim. iii. 15.

123 Cf. Isa. ii. 3.