St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   004  >   footnote
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   004  >   footnote

215 para\ ta\j a0natrofa\j, kai\ ta\j diastrofa\j, kai\ ta\j perihxh/seij.

216 fusiwqh=nai.

217 [par' w[ ou0k e!stin. S.]

218 Cf. Iliad, ix. 319, 320.

219 [See the elaborate article on the book of Job, by Canon Cook, in Dr. Smith's Dictionary of the Bible, vol. i. pp. 1087-1100. S.]

220 tou= logikou\ sw/ou.

221 w#sper ou0 du/natau to\ pefuko\j fkukai/neln tw=| gluku tufxa/nein.

222 i$na koino/teron tw=| e0le/eei xrh/swmai.

223 Cf. Wisd. of Solom. vii. 25, 26.

224 Cf. Deut. xxxii. 21.

225 Cf. 1 Cor. i. 27.

226 Rom. i. 22, 23.

227 a0stei/ouj.

228 tou\j mh\ ehntrexei=j.

229 The reading in the text is teratwdeste/rouj, of which Ruaeus remarks, "Hic nullum habet locum." Katadeeste/rouj has been conjectured instead, and has been adopted in the translation.

230 For eu0debei=j in the text, Boherellus conjectures eu0sebw=j.

231 qeon fqarto\n ei0safo/ntwn, kai\ th\n ou0si0an au0tou= lefo/ntwn sw=ma trepro0n dia/lou kai\ a0lloiwto0n kai\ metablhto/n.

232 The words in the text are, filanqrwto/tata e0pistreptilo0nm kai\ yuxw=n maqh/manta oi0konomh/sanra, for which we have adopted in the translation the emendation of Boherellus, filanqrwpo/tata 0aul yuxw\b eoustreotu0al naqh/nata.

233 a0lla0 ka@n tou0j peponqo/taj th\n peri\ th=smetenswmatw/swj, a!noian a0po0 i0atew=n, tw=n katabibzo9ntwn th=n lofikh=/ fu0sin o9te me\n e0pi0 th0n a0lofon pa=san, o0te= de\ kai\ e0til th\n a0fa/ntaston.

234 Instead of oi9 froni0mwj Cristianoi; zw=ntej, as in the text, Ruaeus and Boherellus conjecture io9froni0mwj Cristianizontej, etc.

235 touj komidh= nhpi0ouj.

236 a0lazw/n.

237 [See vol. iii. Elucidation I. p. 76, this series; and as against the insanity of the Deutero-Nicene Council (a.d. 787) note this prophetic protest. Condemned at Frankfort (a.d. 794) by Anglicans and Gallicans. See Sir W. Palmer, Treatise on the Church, part iv. 10, sect. 4. The Council of Frankfort is the pivot of history as to the division between East and West, the rise of Gallicanism, and of the Anglican Reformation.]

238 ei!te xwri0j ton= dhmiourfou= qeou= ei!te kai\ met' e0kei/nou.

239 i\eromhni/aj.

240 The reading in the text is komyoi/, which is so opposed to the sense of the passage, that the conjecture of Guietus, a/komyoi, has been adopted in the translation.

241 [i.e., Solon. S.]

242 [See Gieseler's Church History, vol. i. p. 212 (also 213), with references there. But see Elucidation IV. p. 77, vol. iii., this series, and Elucidation at close of this book. See also Robertson's History of the Church, vol. i. p. 156. S.]

243 a0yi=da.

244 Ta/xa de\ kai\ oi0 peisqe/tej peri/ tou= qu/raqen nou=, whj qana/tou kainou= diecafwfh\n e$contoj, etc. Locus certe obscurus, cui lucem afferre conatur Boherellus, legendo divism w0j qana/tou kai\ nou=diecafwfh=n e$contoj, ut sensus sit "morti etiam mentem subductum iri." Nam si qu/raqen h#kei nou=j, consequens est ut qana/tou kai\ nou=j diecafwfh=n e!xh. Cf. Aristot, lib. ii. c. 3, de generatione animalium. - Spencer.

245 h= rhj tou= nou= a0qanasi/aj.

246 Ei0 mh\ a@ra Ke/lsoj kai\ oi9 'Etikou/reili ou0 fh/sousi kou/fhn ei[nai e0lti/da th\n peri\ tou= te/louj ai0tw=n th=j h0donh=j. h!tij kat' au0tou/j e0sti to\ a0laqon, to\ th=j sarko\j eu0staqe\: kata0stma, kai\ to\ perik rau/thj pisto\n 'Epikou/rw| e!lpisma..

247 tw=| kaq' e0ka/sthn filoso/fwn ai#resin e0n #Ellhsin h$ barba/roij, h@ musthriw/dh e0paggeli/an. te/lei.

248 [Note the testimony to divine inspiration.]

1 Cf. Jer. i. 9, 10.

2 Cf. Gen. xi. 4.

3 Cf. 2 Cor. x. 5.

4 Cf. 1 Cor. iii. 9.

5 tou0j a0na/lofon au0rw=| profhtikou\j lo/fouj..

6 dikaiwth/j.

7 a0kolouqi/aj.

8 Piqano/thtoj.

9 Dikaiwth/sm not Dikasth/j.

10 tou\j karpou=j th=j tou= Qeou basilsi9aj a0podw/sousi tw=| Qew=|, e0n toi=j e9ka/sthj pra/cewj ou!shj karpou= th=j basilei/aj kairoi=j|..


Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

https://st-takla.org/books/en/ecf/004/footnote/fn89.html

Short URL (link):
tak.la/cmznb4s