St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   004  >   footnote
St-Takla.org  >   books  >   en  >   ecf  >   004  >   footnote

102 Cum utique secundum naturam unum sit.

103 Malitiae suae intentione conceperat.

104 Cf. Ex. viii. 27-29.

105 Tropum vel figuram sermonis.

106 Rom. ii. 4, 5.

107 para to upokeimenon.

108 kai to kata to braxu de anagegrafqai.

109 Cf. Ex. viii. 28, 29.

110 ouk atopon de kai pop sunhqeiaj ta toiauta paramuqhsasqai.

111 Rom. ii. 4, 5.

112 Et apostolicae similitudinis munimenti habere adhus videtur assertio.

113 Isa. lxiii. 17, 18. Here the Septuagint differs from the Masoretic text

114 Jer. xx. 7.

115 Morali utique tropo accipiendum.

116 Ferratum calcem.

117 Frenis ferratis.

118 Heb. xii. 6.

119 Rom. viii. 35.

120 Rationabilibus coelestibusque virtutibus.

121 Primatus.

122 Immaculatus.

123 Luke xviii. 14.

124 1 Cor. i. 29.

125 duspeiqeij.

126 biaioi.

127 Isa. lxiii. 17, 18.

128 Jer. xx. 7.

129 idiothtoj.

130 fusiwsin.

131 amwmoj.

132 Cf. Luke xiv. 11.

133 Cf. 1 Cor. i. 29.

134 Non tamen sine certâ ratione.

135 Digeri. The rendering "dispersed" seems to agree best with the meaning intended to be conveyed.

136 In the Greek the term is penthkontaetian.

137 tonapeiron aiwna.

138 ton apeiron aiwna.

139 penthkontaetian. Rufinus has "sexaginta annos."

140 aperanton aiwna.

141 Haec.

142 Persecrutationis improbitas.

143 Substantialiter.

144 Wisd. vii. 16.

145 Capitulum.

146 Rom. ix. 18.

147 eikoni.

148 Haec.

149 Persecrutationis improbitas.

150 Substantialiter.

151 Wisd. vii. 16.

152 Capitulum.

153 Rom. ix. 18.

154 Ezek. xi. 19, 20.

155 Ezek. xi. 19, 20.

156 apo twn yilwn rhtwn to ef hmin anairwn.

157 xeiragwghsein.

158 Mark iv. 12.

159 Mark iv. 12.

160 wmothj.

161 dhmiourgou.

162 h amuntikh kai antapodotikh twn xeironwn proairesij.

163 eugnwmonwj.

164 oudenoj elatton.

165 Prospera sanitas.

166 Aula.

167 Mentes.

168 Evidentissimâ assertione pietatis regulam teneamus.

169 Dispensatio humana.

170 Futuri status casusam praestat semper anterior meritorum status.

171 ewramenouj ou bebaiouj esesqai en th epistrofh.

172 twn baquterwn.

173 wj eikoj mallon porrw ontej thj aciaj twn ecw.

174 ei mh mallon hmeij proj tw ecetastikw kai to eusebej panth agwnizomeqa threin peri Qeou, etc.

175 diaqeseij.


Bible | Daily Readings | Agbeya | Books | Lyrics | Gallery | Media | Links

https://st-takla.org/books/en/ecf/004/footnote/fn69.html

Short URL (link):
tak.la/s45gbzm