+  +   +  ..  |  |  |   -   -   St-Takla.org in English Ͽ      | |  |    - - - - Saint Takla Dot Org Web Site - Homepage    (  )- -  |  |  Coptic Orthodox Church -  |  -  - - ...       ..  - - - -    |   ӡ ɡ  ɡ ʡ        -  :  -  - -  - -  - : - - -  -  - -  - :   |  | | ɡ  | |    |   |    | ɡ ɡ ɡ  

!

: ""

 

:

Egypt .. ..  ɡ ..  ..  ѡ ..  .  : ..  697 ɡ 670 27 .

.

St-Takla.org           Divider     -

 

1). ( ):


 
1) " : ." ( 10: 6)
2) " : " ( 10: 13)
3) " ." ( 12: 10)
4) " : ." ( 12: 11)
5) " : . ." ( 12: 12)
6) " ." ( 12: 14)
7) " ." ( 13: 1)
8) " . ." ( 13: 10)
9) " : ." ( 15: 18)
10) " . " ( 16: 1)
11) " ǡ ." ( 16: 3)
12) " " ( 21: 9)
13) " ." ( 21: 21)
14) " ." ( 25: 12)
15) " . ." ( 25: 18)
16) " : . ." ( 26: 2)
17) " . ǡ ." ( 37: 25)
18) " . ." ( 37: 28)
19) " ." ( 37: 36)
20) " ." ( 39: 1)
21) " ǡ ." ( 39: 2)
22) " . " ( 39: 5)
23) " ." ( 40: 1)
24) " ." ( 40: 5)
25) " . ." ( 41: 8)
26) " . ." ( 41: 19)
27) " ." ( 41: 29)
28) " ǡ ." ( 41: 30)
29) " ." ( 41: 33)
30) " " ( 41: 34)
31) " ." ( 41: 36)
32) " : ." ( 41: 41)
33) " ǻ. ." ( 41: 43)
34) " : . ." ( 41: 44)
35) " . ." ( 41: 45)
36) " . ." ( 41: 46)
37) " . ." ( 41: 48)
38) " ." ( 41: 53)
39) " . ." ( 41: 54)
40) " : ǻ." ( 41: 55)
41) " . ." ( 41: 56)
42) " ǡ ." ( 41: 57)
43) " : " ( 42: 1)
44) " . ." ( 42: 2)
45) " ." ( 42: 3)
46) " : ." ( 43: 2)
47) " ." ( 43: 15)
48) " ." ( 43: 32)
49) " ." ( 45: 2)
50) " : . . : ." ( 45: 4)
51) " . ." ( 45: 8)
52) " : : . . ." ( 45: 9)
53) " ǻ." ( 45: 13)
54) " ." ( 45: 18)
55) " : ." ( 45: 19)
56) " ." ( 45: 20)
57) " : ." ( 45: 23)
58) " ." ( 45: 25)
59) " : . ." ( 45: 26)
60) ": . ." ( 46: 3)
61) " . ." ( 46: 4)
62) " . ." ( 46: 6)
63) " ." ( 46: 7)
64) " : . ." ( 46: 8)
65) " : ." ( 46: 20)
66) " ." ( 46: 26)
67) " . ." ( 46: 27)
68) " : . . ." ( 46: 34)
69) " . . " ( 47: 6)
70) " ." ( 47: 11)
71) " . ." ( 47: 13)
72) " ǡ ." ( 47: 14)
73) " : ǡ ǻ." ( 47: 15)
74) " . ." ( 47: 20)
75) " ." ( 47: 21)
76) " : . ." ( 47: 26)
77) " ." ( 47: 27)
78) " . ." ( 47: 28)
79) " : : " ( 47: 29)
80) " . : ." ( 47: 30)
81) " . ." ( 48: 5)
82) " ǡ . ." ( 50: 3)
83) " " ( 50: 7)
84) " : . . ." ( 50: 11)
85) " ." ( 50: 14)
86) " ." ( 50: 22)
87) " ." ( 50: 26)
88) " . :" ( 1: 1)
89) " . ." ( 1: 5)
90) " ." ( 1: 8)
91) " " ( 1: 13)
92) " " ( 1: 15)
93) " ." ( 1: 17)
94) " : " ( 1: 18)
95) " : ." ( 1: 19)
96) " " ( 2: 11)
97) " ." ( 2: 12)
98) ": ǿ . : ." ( 2: 14)
99) ": ." ( 2: 19)
100) " . ǡ ." ( 2: 23)
101) " : . " ( 3: 7)
102) " ." ( 3: 8)
103) " " ( 3: 9)
104) " ." ( 3: 10)
105) " : " ( 3: 11)
106) ": : ." ( 3: 12)
107) " : : ." ( 3: 16)
108) " ." ( 3: 17)
109) " : ǡ ." ( 3: 18)
110) " " ( 3: 19)
111) " . ." ( 3: 20)
112) " . ." ( 3: 21)
113) " ǡ . ." ( 3: 22)
114) " : . : ." ( 4: 18)
115) " : ." ( 4: 19)
116) " . ." ( 4: 20)
117) " : . ." ( 4: 21)
118) " : ǻ." ( 5: 4)
119) " ." ( 5: 12)
120) " ." ( 6: 5)
121) " : . " ( 6: 6)
122) " ǡ . ." ( 6: 7)
123) " ." ( 6: 11)
124) " ." ( 6: 13)
125) " : ." ( 6: 26)
126) " . ." ( 6: 27)
127) " " ( 6: 28)
128) " : . ." ( 6: 29)
129) " ." ( 7: 3)
130) " ." ( 7: 4)
131) " ." ( 7: 5)
132) " ." ( 7: 11)
133) " . ." ( 7: 18)
134) " : : . ." ( 7: 19)
135) " . ." ( 7: 21)
136) " . ǡ ." ( 7: 22)
137) " ǡ ." ( 7: 24)
138) " : : ." ( 8: 5)
139) " ." ( 8: 6)
140) " ." ( 8: 7)
141) " : : ." ( 8: 16)
142) " . . ." ( 8: 17)
143) " . ." ( 8: 21)
144) " ǡ . ." ( 8: 24)
145) " : ǡ . ǿ" ( 8: 26)
146) " . ." ( 9: 4)
147) " . . ." ( 9: 6)
148) " . ." ( 9: 9)
149) " ." ( 9: 11)
150) " ." ( 9: 18)
151) " : : ." ( 9: 22)
152) " ǡ ." ( 9: 23)
153) " . ." ( 9: 24)
154) " . ." ( 9: 25)
155) " ." ( 10: 2)
156) " . ." ( 10: 6)
157) " : ǿ . ." ( 10: 7)
158) " : ." ( 10: 12)
159) " . " ( 10: 13)
160) " . " ( 10: 14)
161) " . ." ( 10: 15)
162) " ǡ . ." ( 10: 19)
163) " : ." ( 10: 21)
164) " ." ( 10: 22)
165) " : . . ." ( 11: 1)
166) " . ." ( 11: 3)
167) " : : " ( 11: 4)
168) " ." ( 11: 5)
169) " ." ( 11: 6)
170) " . ." ( 11: 7)
171) " : ." ( 11: 9)
172) " :" ( 12: 1)
173) " . . ." ( 12: 12)
174) " ǡ ." ( 12: 13)
175) " ." ( 12: 17)
176) " . ." ( 12: 23)
177) " : ǻ. ." ( 12: 27)
178) " ." ( 12: 29)
179) " . ." ( 12: 30)
180) " : ." ( 12: 33)
181) " ." ( 12: 34)
182) " . ." ( 12: 35)
183) " . ." ( 12: 36)
184) " ǡ . ǡ ." ( 12: 39)
185) " ." ( 12: 40)
186) " ." ( 12: 41)
187) " . . ." ( 12: 42)
188) " ." ( 12: 51)
189) " : . ." ( 13: 3)
190) " : ." ( 13: 8)
191) " . ." ( 13: 9)
192) " : ǿ : ." ( 13: 14)
193) " . ." ( 13: 15)
194) " . ." ( 13: 16)
195) " : ." ( 13: 17)
196) " . ." ( 13: 18)
197) " . ." ( 14: 4)
198) " . : ǿ" ( 14: 5)
199) " ." ( 14: 7)
200) " ." ( 14: 8)
201) " . ." ( 14: 9)
202) " . ǡ ." ( 14: 10)
203) " : " ( 14: 11)
204) " : ." ( 14: 12)
205) " : . . ." ( 14: 13)
206) " ." ( 14: 17)
207) " ." ( 14: 18)
208) " . ." ( 14: 20)
209) " . ." ( 14: 23)
210) " " ( 14: 24)
211) " . : ." ( 14: 25)
212) " : ." ( 14: 26)
213) " . ." ( 14: 27)
214) " . ." ( 14: 30)
215) " ." ( 14: 31)
216) ": . ." ( 15: 26)
217) " . ." ( 16: 1)
218) " : . ." ( 16: 3)
219) " : ." ( 16: 6)
220) " : . . ." ( 16: 32)
221) " : " ( 17: 3)
222) " : ." ( 18: 1)
223) " ." ( 18: 8)
224) " ." ( 18: 9)
225) " : . ." ( 18: 10)
226) " ." ( 19: 1)
227) " . ." ( 19: 4)
228) " ." ( 20: 2)
229) " ." ( 22: 21)
230) " ." ( 23: 9)
231) " . . ." ( 23: 15)
232) " . ." ( 29: 46)
233) " : ǡ ." ( 32: 1)
234) " . : ." ( 32: 4)
235) " : . ." ( 32: 7)
236) " . ǡ : ." ( 32: 8)
237) " : " ( 32: 11)
238) " : ." ( 32: 12)
239) " : ǡ ." ( 32: 23)
240) " : : ." ( 33: 1)
241) " . ." ( 34: 18)
242) " . ." ( 11: 45)
243) " ǡ ǡ ." ( 18: 3)
244) " . ." ( 19: 34)
245) " . ." ( 19: 36)
246) " . ." ( 22: 33)
247) " . ." ( 23: 43)
248) " . ." ( 24: 10)
249) " ." ( 25: 38)
250) " ." ( 25: 42)
251) " . . ." ( 25: 55)
252) " ǡ ." ( 26: 13)
253) " . ." ( 26: 45)
254) " :" ( 1: 1)
255) " . . . ." ( 3: 13)
256) " . ." ( 8: 17)
257) " :" ( 9: 1)
258) " ǡ ." ( 11: 5)
259) " : ǡ : ǿ . ." ( 11: 18)
260) " : " ( 11: 20)
261) " . . ." ( 13: 22)
262) " : !" ( 14: 2)
263) " . " ( 14: 3)
264) " : ." ( 14: 4)
265) " : " ( 14: 13)
266) " ǻ." ( 14: 19)
267) " " ( 14: 22)
268) " . ." ( 15: 41)
269) " !." ( 20: 5)
270) " ǡ" ( 20: 15)
271) " ǡ . ." ( 20: 16)
272) " : ." ( 21: 5)
273) " : . ." ( 22: 5)
274) " . ." ( 22: 11)
275) " . ." ( 23: 22)
276) " . . ǡ ." ( 24: 8)
277) " . . :" ( 26: 4)
278) " ." ( 26: 59)
279) " ǡ ǡ" ( 32: 11)
280) " ." ( 33: 1)
281) " . " ( 33: 3)
282) " ." ( 33: 4)
283) " ." ( 33: 38)
284) " ." ( 34: 5)
285) " : ǡ ." ( 1: 27)
286) " " ( 1: 30)
287) " ." ( 4: 20)
288) " " ( 4: 34)
289) " " ( 4: 37)
290) " " ( 4: 45)
291) " " ( 4: 46)
292) " ." ( 5: 6)
293) " . ." ( 5: 15)
294) " ." ( 6: 12)
295) " : ." ( 6: 21)
296) " " ( 6: 22)
297) " ." ( 7: 8)
298) " ." ( 7: 15)
299) " . ." ( 7: 18)
300) " " ( 8: 14)
301) ". . ." ( 9: 7)
302) " : ǡ . . ." ( 9: 12)
303) " : ." ( 9: 26)
304) " ." ( 10: 19)
305) " ." ( 10: 22)
306) " " ( 11: 3)
307) " " ( 11: 4)
308) " ǡ ." ( 11: 10)
309) " . ." ( 13: 5)
310) " ." ( 13: 10)
311) " . ." ( 15: 15)
312) " ." ( 16: 1)
313) " . ǡ ." ( 16: 3)
314) " . " ( 16: 6)
315) " ." ( 16: 12)
316) " : ." ( 17: 16)
317) " ." ( 20: 1)
318) " ." ( 23: 4)
319) " . ." ( 23: 7)
320) " ." ( 24: 9)
321) " . ." ( 24: 18)
322) " . ." ( 24: 22)
323) " ." ( 25: 17)
324) " : ." ( 26: 5)
325) " ." ( 26: 6)
326) " " ( 26: 8)
327) " ." ( 28: 27)
328) " ǡ ." ( 28: 60)
329) " ǡ ." ( 28: 68)
330) " : " ( 29: 2)
331) " " ( 29: 16)
332) ": " ( 29: 25)
333) " " ( 34: 11)
334) " : ." ( 2: 10)
335) " : ." ( 5: 4)
336) " ." ( 5: 5)
337) " ǡ ." ( 5: 6)
338) " : . ." ( 5: 9)
339) " : " ( 9: 9)
340) " : ." ( 13: 3)
341) " . . ." ( 15: 4)
342) " ǡ ." ( 15: 47)
343) " . ." ( 24: 4)
344) " ǡ ." ( 24: 5)
345) " ." ( 24: 6)
346) " . ." ( 24: 7)
347) " ." ( 24: 14)
348) " ." ( 24: 17)
349) " ." ( 24: 32)
350) " : : ." ( 2: 1)
351) " ." ( 2: 12)
352) " : : " ( 6: 8)
353) " ." ( 6: 9)
354) " : : ." ( 6: 13)
355) " : " ( 10: 11)
356) " : . ." ( 11: 13)
357) " ." ( 11: 16)
358) " ." ( 16: 3)
359) " : . ǻ." ( 19: 30)
360) " : : " ( 2: 27)
361) " ! ." ( 4: 8)
362) " ǿ" ( 6: 6)
363) " ." ( 8: 8)
364) " : : ." ( 10: 18)
365) " : ." ( 12: 6)
366) " ." ( 12: 8)
367) " : ." ( 15: 2)
368) " : . ." ( 15: 6)
369) " ." ( 15: 7)
370) " ." ( 27: 8)
371) " " ( 30: 11)
372) " : : ." ( 30: 13)
373) " ." ( 7: 6)
374) " ǡ ǡ ." ( 7: 23)
375) " ." ( 23: 21)
376) " ." ( 3: 1)
377) " . ." ( 4: 21)
378) " ." ( 4: 30)
379) " ." ( 6: 1)
380) " . ." ( 6: 31)
381) " . ." ( 6: 32)
382) " . ." ( 6: 34)
383) " ." ( 8: 9)
384) " ." ( 8: 16)
385) " ." ( 8: 21)
386) " ." ( 8: 51)
387) " ." ( 8: 53)
388) " ." ( 8: 65)
389) ": ǡ ." ( 9: 9)
390) " ." ( 9: 16)
391) " . ." ( 10: 28)
392) " . ." ( 10: 29)
393) " . ." ( 11: 17)
394) " ." ( 11: 18)
395) " . : ." ( 11: 21)
396) " . ." ( 11: 40)
397) " " ( 12: 2)
398) " : . ." ( 12: 28)
399) " " ( 14: 25)
400) " . : ǻ." ( 7: 6)
401) " ." ( 17: 4)
402) " " ( 17: 7)
403) " ǡ ." ( 17: 36)
404) " ǡ ! ." ( 18: 21)
405) " " ( 18: 24)
406) " ." ( 19: 24)
407) " ." ( 21: 15)
408) " . ." ( 23: 29)
409) " ." ( 23: 34)
410) " ." ( 24: 7)
411) " ." ( 25: 26)
412) " : ." ( 1: 8)
413) " : " ( 1: 11)
414) " . " ( 2: 34)
415) " . ." ( 11: 23)
416) " ." ( 13: 5)
417) " ǡ ." ( 17: 21)
418) " . " ( 1: 16)
419) " ." ( 1: 17)
420) " ." ( 5: 10)
421) " ." ( 6: 5)
422) " ." ( 7: 8)
423) ": ǡ ." ( 7: 22)
424) " ." ( 9: 26)
425) " ." ( 9: 28)
426) " ." ( 10: 2)
427) " " ( 12: 2)
428) " : ." ( 12: 3)
429) " ." ( 12: 9)
430) " " ( 20: 10)
431) " ǡ ." ( 26: 8)
432) " . ." ( 35: 20)
433) " ." ( 36: 3)
434) " . ." ( 36: 4)
435) " : ." ( 9: 1)
436) " " ( 9: 9)
437) " : ." ( 9: 18)
438) " ." ( 8: 3)
439) " . ." ( 5: 9)
440) " ." ( 5: 10)
441) " " ( 5: 11)
442) " ." ( 5: 13)
443) " " ( 9: 6)
444) " ." ( 4: 16)
445) " ." ( 41: 14)
446) " . ." ( 68: 31)
447) " ." ( 78: 12)
448) " ." ( 78: 43)
449) " . ." ( 78: 51)
450) " . ." ( 80: 8)
451) " . :" ( 81: 5)
452) " . ." ( 81: 10)
453) " ." ( 105: 23)
454) " ." ( 105: 38)
455) " . ." ( 106: 7)
456) " " ( 106: 21)
457) " " ( 114: 1)
458) " ." ( 135: 8)
459) " ." ( 135: 9)
460) " ǡ ." ( 136: 10)
461) " ." ( 7: 16)
462) " ." ( 4: 22)
463) " ." ( 31: 40)
464) " " ( 7: 18)
465) " : . ." ( 10: 24)
466) " ǡ ." ( 10: 26)
467) " ." ( 11: 11)
468) " ޡ ." ( 11: 15)
469) " ." ( 11: 16)
470) " : ." ( 19: 1)
471) " : ." ( 19: 2)
472) " ǡ ǡ ." ( 19: 3)
473) " ." ( 19: 4)
474) " ." ( 19: 6)
475) " . ." ( 19: 12)
476) " . . ." ( 19: 13)
477) " ǡ ." ( 19: 14)
478) " ." ( 19: 15)
479) " ." ( 19: 16)
480) " . ." ( 19: 17)
481) " ." ( 19: 18)
482) " ." ( 19: 19)
483) " . ." ( 19: 20)
484) " ." ( 19: 21)
485) " ǡ ." ( 19: 22)
486) " ." ( 19: 23)
487) " " ( 19: 24)
488) " : ." ( 19: 25)
489) " : " ( 20: 3)
490) " ." ( 20: 4)
491) " ." ( 20: 5)
492) " ." ( 23: 5)
493) " ." ( 27: 12)
494) " ." ( 27: 13)
495) " ." ( 30: 2)
496) " ." ( 30: 3)
497) " ǡ ." ( 30: 7)
498) " ǡ ." ( 31: 1)
499) " . ." ( 31: 3)
500) " . ." ( 36: 6)
501) " " ( 36: 9)
502) " ǡ ." ( 37: 25)
503) " . ." ( 43: 3)
504) " ǡ :" ( 45: 1)
505) " . ." ( 45: 2)
506) " : . . . : . ." ( 45: 14)
507) " : . ." ( 52: 4)
508) " : " ( 2: 6)
509) " " ( 2: 18)
510) " ." ( 2: 36)
511) " ." ( 7: 22)
512) " ." ( 7: 25)
513) " ." ( 9: 26)
514) " : ǡ ǡ" ( 11: 4)
515) " : ." ( 11: 7)
516) " : " ( 16: 14)
517) " : " ( 23: 7)
518) " ." ( 24: 8)
519) " ." ( 25: 19)
520) " . ." ( 26: 21)
521) " " ( 26: 22)
522) " ." ( 26: 23)
523) " ." ( 31: 32)
524) " " ( 32: 20)
525) " " ( 32: 21)
526) " : :" ( 34: 13)
527) " . ." ( 37: 5)
528) " : : ." ( 37: 7)
529) " " ( 41: 17)
530) ": ǡ ޡ ." ( 42: 14)
531) " ǡ : " ( 42: 15)
532) " ." ( 42: 16)
533) " ." ( 42: 17)
534) " : ǡ ." ( 42: 18)
535) " : . ." ( 42: 19)
536) " : ! : ." ( 43: 2)
537) " ." ( 43: 7)
538) " ." ( 43: 11)
539) " ǡ ." ( 43: 12)
540) " ." ( 43: 13)
541) " :" ( 44: 1)
542) " ǡ ." ( 44: 8)
543) " . . . ." ( 44: 12)
544) " ." ( 44: 13)
545) " ǡ ." ( 44: 14)
546) " :" ( 44: 15)
547) " : ." ( 44: 24)
548) " : : ." ( 44: 26)
549) " ." ( 44: 27)
550) " ǡ ." ( 44: 28)
551) " : ." ( 44: 30)
552) " :" ( 46: 2)
553) " . : . ." ( 46: 8)
554) " . . ." ( 46: 11)
555) " :" ( 46: 13)
556) " . ." ( 46: 14)
557) " : . ." ( 46: 17)
558) " ." ( 46: 19)
559) " . ." ( 46: 20)
560) " ." ( 46: 24)
561) " : ǡ ." ( 46: 25)
562) " ." ( 5: 6)
563) " " ( 1: 19)
564) " ." ( 1: 20)
565) " ." ( 2: 11)
566) " ." ( 16: 26)
567) " . ǿ " ( 17: 15)
568) " ." ( 19: 4)
569) " : : : " ( 20: 5)
570) " " ( 20: 6)
571) " : . ." ( 20: 7)
572) " . : ." ( 20: 8)
573) " ." ( 20: 9)
574) " ." ( 20: 10)
575) " ." ( 20: 36)
576) " . . ǡ ." ( 23: 3)
577) " ǡ ǡ ." ( 23: 8)
578) " ." ( 23: 19)
579) " ." ( 23: 21)
580) " ." ( 23: 27)
581) " . ." ( 27: 7)
582) " ." ( 29: 2)
583) " : : : ." ( 29: 3)
584) " ." ( 29: 6)
585) " : ." ( 29: 9)
586) " ." ( 29: 10)
587) " . ." ( 29: 12)
588) " : " ( 29: 13)
589) " ." ( 29: 14)
590) " : ǡ ǡ ." ( 29: 19)
591) " ." ( 29: 20)
592) " ." ( 30: 4)
593) " : . ." ( 30: 6)
594) " ." ( 30: 8)
595) " ." ( 30: 9)
596) " : ." ( 30: 10)
597) " ." ( 30: 11)
598) " : . ." ( 30: 13)
599) " ." ( 30: 15)
600) " . ǡ ." ( 30: 16)
601) " . . ." ( 30: 18)
602) " ." ( 30: 19)
603) " ." ( 30: 21)
604) " : ." ( 30: 22)
605) " ." ( 30: 23)
606) " ." ( 30: 25)
607) " ." ( 30: 26)
608) " : " ( 31: 2)
609) " : . ." ( 32: 2)
610) " . ." ( 32: 12)
611) " ǡ . ." ( 32: 15)
612) " . . ǡ ." ( 32: 16)
613) " ." ( 32: 18)
614) " . ." ( 41: 24)
615) " ǡ ǡ ." ( 9: 15)
616) " ." ( 11: 8)
617) " ." ( 11: 42)
618) " . ." ( 11: 43)
619) " . ǡ ." ( 2: 15)
620) " . . ." ( 7: 11)
621) " . . . ." ( 7: 16)
622) " . . . ." ( 8: 13)
623) " ." ( 9: 3)
624) " . . . . ." ( 9: 6)
625) " ." ( 11: 1)
626) " ." ( 11: 5)
627) " ." ( 11: 11)
628) " . ǡ ." ( 12: 1)
629) " ." ( 12: 9)
630) " ." ( 12: 13)
631) " ." ( 13: 4)
632) " . ." ( 13: 12)
633) " ǡ ǡ ." ( 3: 19)
634) " ." ( 2: 10)
635) " :" ( 3: 1)
636) " : ." ( 3: 9)
637) " . ." ( 4: 10)
638) " ǡ " ( 8: 8)
639) " ǡ ." ( 9: 5)
640) " " ( 9: 7)
641) " ." ( 6: 4)
642) " . . ." ( 7: 12)
643) " ." ( 7: 15)
644) " . ." ( 3: 9)
645) " . ." ( 2: 5)
646) " ." ( 10: 10)
647) " ." ( 10: 11)
648) " ǡ ." ( 14: 18)
649) " ." ( 14: 19)
650) " " ( 1: 17)
651) " ." ( 1: 18)
652) " ." ( 1: 19)
653) " ." ( 1: 20)
654) " ." ( 1: 21)
655) " " ( 2: 53)
656) " " ( 3: 32)
657) " :" ( 10: 51)
658) " " ( 10: 57)
659) " ." ( 11: 1)
660) " " ( 11: 13)
661) " ." ( 11: 59)
662) " ." ( 12: 8)
663) " . ." ( 1: 1)
664) " . ǡ ." ( 1: 10)
665) " " ( 4: 21)
666) " ." ( 5: 1)
667) " ." ( 5: 8)
668) " " ( 5: 11)
669) " " ( 9: 8)
670) " ." ( 9: 29)

St-Takla.org           Divider     -

2). ( ):

 

671) " ǡ : . ." ( 2: 13)
672) " ." ( 2: 14)
673) " . : ." ( 2: 15)
674) " " ( 2: 19)
675) " . ." ( 4: 24)
676) " " ( 2: 10)
677) " " ( 7: 9)
678) " ." ( 7: 10)
679) " ." ( 7: 11)
680) " ǡ ." ( 7: 12)
681) " ǡ" ( 7: 15)
682) " " ( 7: 17)
683) " ." ( 7: 22)
684) " ." ( 7: 24)
685) " " ( 7: 28)
686) " . ." ( 7: 34)
687) " ." ( 7: 36)
688) " " ( 7: 39)
689) " : ǡ !" ( 7: 40)
690) " ǡ ." ( 13: 17)
691) " ." ( 21: 38)
692) " ǿ " ( 3: 16)
693) " ." ( 8: 9)
694) " ." ( 11: 26)
695) " ." ( 11: 27)
696) " ." ( 11: 29)
697) " ." ( 1: 5)
698) " ." ( 11: 8)

 

St-Takla.org           Divider     -

 

:

 

St-Takla.org Image: Akhenaten King of Egypt (1375?1358?) who rejected the old gods and initiated a monotheistic worship of the sun-god Aton - Alexandria National Museum , Egypt - Photograph by Michael Ghaly for St-Takla.org   :       -   -  :

St-Takla.org Image: Akhenaten King of Egypt (1375?1358?) who rejected the old gods and initiated a monotheistic worship of the sun-god Aton - Alexandria National Museum , Egypt - Photograph by Michael Ghaly for St-Takla.org

: - - :

1). ( ):

 

1.    ( 10: 6)..

2.    ( 10: 13).

3.    ( 12: 10).

4.    ( 12: 11).

5.    ( 12: 12).

6.    ( 12: 14).

7.    ( 13: 1).

8.    ( 13: 10).

9.    ( 15: 18).

10. ( 16: 1).

11. ( 16: 3).

12. ( 21: 9).

13. ( 21: 21).

14. ( 25: 12).

15. ( 25: 18).

16. ( 26: 2).

17. ( 37: 25).

18. ( 37: 28).

19. ( 37: 36).

20. ( 39: 1).

21. ( 39: 2).

22. ( 39: 5).

23. ( 40: 1).

24. ( 40: 5).

25. ( 41: 8).

26. ( 41: 19).

27. ( 41: 29).

28. ( 41: 30).

29. ( 41: 33).

30. ( 41: 34).

31. ( 41: 36).

32. ( 41: 41)..

33. ( 41: 43).

34. ( 41: 44).

35. ( 41: 45).

36. ( 41: 46).

37. ( 41: 48).

38. ( 41: 53).

39. ( 41: 54).

40. ( 41: 55).

41. ( 41: 56).

42. ( 41: 57).

43. ( 42: 1).

44. ( 42: 2).

45. ( 42: 3). ( )..

46. ( 43: 2).

47. ( 43: 15).

48. ( 43: 32).

49. ( 45: 2).

50. ( 45: 4).

51. ( 45: 8).

52. ( 45: 9).

53. ( 45: 13).

54. ( 45: 18).

55. ( 45: 19).

56. ( 45: 20).

57. ( 45: 23).

58. ( 45: 25).

59. ( 45: 26).

60. ( 46: 3).

61. ( 46: 4).

62. ( 46: 6).

63. ( 46: 7).

64. ( 46: 8).

65. ( 46: 20).

66. ( 46: 26).

67. ( 46: 27).

68. ( 46: 34).

69. ( 47: 6).

70. ( 47: 11).

71. ( 47: 13).

72. ( 47: 14).

73. ( 47: 15).

74. ( 47: 20).

75. ( 47: 21).

76. ( 47: 26).

77. ( 47: 27).

78. ( 47: 28).

79. ( 47: 29).

80. ( 47: 30).

81. ( 48: 5).

82. ( 50: 3).

83. ( 50: 7).

84. ( 50: 11).

85. ( 50: 14).

86. ( 50: 22).

87. ( 50: 26).

88. ( 1: 1).

89. ( 1: 5).

90. ( 1: 8).

91. ( 1: 13).

92. ( 1: 15).

93. ( 1: 17).

94. ( 1: 18).

95. ( 1: 19).

96. ( 2: 11).

97. ( 2: 12).

98. ( 2: 14).

99. ( 2: 19).

100. ( 2: 23).

101. ( 3: 7).

102. ( 3: 8).

103. ( 3: 9).

104. ( 3: 10).

105. ( 3: 11).

106. ( 3: 12).

107. ( 3: 16).

108. ( 3: 17).

109. ( 3: 18).

110. ( 3: 19).

111. ( 3: 20).

112. ( 3: 21).

113. ( 3: 22).

114. ( 4: 18).

115. ( 4: 19).

116. ( 4: 20).

117. ( 4: 21).

118. ( 5: 4).

119. ( 5: 12).

120. ( 6: 5).

121. ( 6: 6).

122. ( 6: 7).

123. ( 6: 11).

124. ( 6: 13).

125. ( 6: 26).

126. ( 6: 27).

127. ( 6: 28).

128. ( 6: 29).

129. ( 7: 3).

130. ( 7: 4).

131. ( 7: 5).

132. ( 7: 11).

133. ( 7: 18).

134. ( 7: 19).

135. ( 7: 21).

136. ( 7: 22).

137. ( 7: 24).

138. ( 8: 5).

139. ( 8: 6).

140. ( 8: 7).

141. ( 8: 16).

142. ( 8: 17).

143. ( 8: 21).

144. ( 8: 24).

145. ( 8: 26).

146. ( 9: 4).

147. ( 9: 6).

148. ( 9: 9).

149. ( 9: 11).

150. ( 9: 18).

151. ( 9: 22).

152. ( 9: 23).

153. ( 9: 24).

154. ( 9: 25).

155. ( 10: 2).

156. ( 10: 6).

157. ( 10: 7).

158. ( 10: 12).

159. ( 10: 13).

160. ( 10: 14).

161. ( 10: 15).

162. ( 10: 19).

163. ( 10: 21).

164. ( 10: 22).

165. ( 11: 1).

166. ( 11: 3).

167. ( 11: 4).

168. ( 11: 5).

169. ( 11: 6).

170. ( 11: 7).

171. ( 11: 9).

172. ( 12: 1).

173. ( 12: 12).

174. ( 12: 13).

175. ( 12: 17).

176. ( 12: 23).

177. ( 12: 27).

178. ( 12: 29).

179. ( 12: 30).

180. ( 12: 33).

181. ( 12: 34).

182. ( 12: 35).

183. ( 12: 36).

184. ( 12: 39).

185. ( 12: 40).

186. ( 12: 41).

187. ( 12: 42).

188. ( 12: 51).

189. ( 13: 3).

190. ( 13: 8).

191. ( 13: 9).

192. ( 13: 14).

193. ( 13: 15).

194. ( 13: 16).

195. ( 13: 17).

196. ( 13: 18).

197. ( 14: 4).

198. ( 14: 5).

199. ( 14: 7).

200. ( 14: 8).

201. ( 14: 9).

202. ( 14: 10).

203. ( 14: 11).

204. ( 14: 12).

205. ( 14: 13).

206. ( 14: 17).

207. ( 14: 18).

208. ( 14: 20).

209. ( 14: 23).

210. ( 14: 24).

211. ( 14: 25).

212. ( 14: 26).

213. ( 14: 27).

214. ( 14: 30).

215. ( 14: 31).

216. ( 15: 26).

217. ( 16: 1).

218. ( 16: 3).

219. ( 16: 6).

220. ( 16: 32).

221. ( 17: 3).

222. ( 18: 1).

223. ( 18: 8).

224. ( 18: 9).

225. ( 18: 10).

226. ( 19: 1).

227. ( 19: 4).

228. ( 20: 2).

229. ( 22: 21).

230. ( 23: 9).

231. ( 23: 15).

232. ( 29: 46).

233. ( 32: 1).

234. ( 32: 4).

235. ( 32: 7).

236. ( 32: 8).

237. ( 32: 11).

238. ( 32: 12).

239. ( 32: 23). ( )..

240. ( 33: 1).

241. ( 34: 18).

242. ( 11: 45).

243. ( 18: 3).

244. ( 19: 34).

245. ( 19: 36).

246. ( 22: 33).

247. ( 23: 43).

248. ( 24: 10).

249. ( 25: 38).

250. ( 25: 42).

251. ( 25: 55).

252. ( 26: 13).

253. ( 26: 45).

254. ( 1: 1).

255. ( 3: 13).

256. ( 8: 17).

257. ( 9: 1).

258. ( 11: 5).

259. ( 11: 18).

260. ( 11: 20).

261. ( 13: 22).

262. ( 14: 2).

263. ( 14: 3).

264. ( 14: 4).

265. ( 14: 13).

266. ( 14: 19).

267. ( 14: 22).

268. ( 15: 41).

269. ( 20: 5).

270. ( 20: 15).

271. ( 20: 16).

272. ( 21: 5).

273. ( 22: 5).

274. ( 22: 11).

275. ( 23: 22).

276. ( 24: 8).

277. ( 26: 4).

278. ( 26: 59).

279. ( 32: 11).

280. ( 33: 1).

281. ( 33: 3).

282. ( 33: 4).

283. ( 33: 38).

284. ( 34: 5).

285. ( 1: 27).

286. ( 1: 30).

287. ( 4: 20).

288. ( 4: 34).

289. ( 4: 37).

290. ( 4: 45).

291. ( 4: 46).

292. ( 5: 6).

293. ( 5: 15).

294. ( 6: 12).

295. ( 6: 21).

296. ( 6: 22).

297. ( 7: 8).

298. ( 7: 15).

299. ( 7: 18).

300. ( 8: 14).

301. ( 9: 7).

302. ( 9: 12).

303. ( 9: 26).

304. ( 10: 19).

305. ( 10: 22).

306. ( 11: 3).

307. ( 11: 4).

308. ( 11: 10).

309. ( 13: 5).

310. ( 13: 10).

311. ( 15: 15).

312. ( 16: 1).

313. ( 16: 3).

314. ( 16: 6).

315. ( 16: 12).

316. ( 17: 16).

317. ( 20: 1).

318. ( 23: 4).

319. ( 23: 7).

320. ( 24: 9).

321. ( 24: 18).

322. ( 24: 22).

323. ( 25: 17).

324. ( 26: 5).

325. ( 26: 6).

326. ( 26: 8).

327. ( 28: 27).

328. ( 28: 60).

329. ( 28: 68).

330. ( 29: 2).

331. ( 29: 16).

332. ( 29: 25).

333. ( 34: 11).

334. ( 2: 10).

335. ( 5: 4).

336. ( 5: 5).

337. ( 5: 6).

338. ( 5: 9).

339. ( 9: 9).

340. ( 13: 3).

341. ( 15: 4).

342. ( 15: 47).

343. ( 24: 4).

344. ( 24: 5).

345. ( 24: 6).

346. ( 24: 7).

347. ( 24: 14).

348. ( 24: 17).

349. ( 24: 32).

350. ( 2: 1).

351. ( 2: 12).

352. ( 6: 8).

353. ( 6: 9).

354. ( 6: 13).

355. ( 10: 11).

356. ( 11: 13).

357. ( 11: 16).

358. ( 16: 3).

359. ( 19: 30).

360. (1 2: 27).

361. (1 4: 8).

362. (1 6: 6).

363. (1 8: 8).

364. (1 10: 18).

365. (1 12: 6).

366. (1 12: 8).

367. (1 15: 2).

368. (1 15: 6).

369. (1 15: 7).

370. (1 27: 8).

371. (1 30: 11)..

372. (1 30: 13).

373. (2 7: 6).

374. (2 7: 23).

375. (2 23: 21).

376. (1 3: 1).

377. (1 4: 21).

378. (1 4: 30).

379. (1 6: 1).

380. (1 6: 31).

381. (1 6: 32).

382. (1 6: 34).

383. (1 8: 9).

384. (1 8: 16).

385. (1 8: 21).

386. (1 8: 51).

387. (1 8: 53).

388. (1 8: 65).

389. (1 9: 9).

390. (1 9: 16).

391. (1 10: 28).

392. (1 10: 29).

393. (1 11: 17).

394. (1 11: 18).

395. (1 11: 21).

396. (1 11: 40).

397. (1 12: 2).

398. (1 12: 28).

399. (1 14: 25).

400. (2 7: 6).

401. (2 17: 4).

402. (2 17: 7).

403. (2 17: 36).

404. (2 18: 21).

405. (2 18: 24).

406. (2 19: 24).

407. (2 21: 15).

408. (2 23: 29).

409. (2 23: 34).

410. (2 24: 7).

411. (2 25: 26).

412. (1 1: 8).

413. (1 1: 11).

414. (1 2: 34).

415. (1 11: 23).

416. (1 13: 5).

417. (1 17: 21).

418. (2 1: 16).

419. (2 1: 17).

420. (2 5: 10).

421. (2 6: 5).

422. (2 7: 8).

423. (2 7: 22).

424. (2 9: 26).

425. (2 9: 28).

426. (2 10: 2).

427. (2 12: 2).

428. (2 12: 3).

429. (2 12: 9).

430. (2 20: 10).

431. (2 26: 8).

432. (2 35: 20).

433. (2 36: 3).

434. (2 36: 4).

435. ( 9: 1).

436. ( 9: 9).

437. ( 9: 18).

438. ( 8: 3).

439. ( 5: 9). ( ).

440. ( 5: 10).

441. ( 5: 11).

442. ( 5: 13).

443. ( 9: 6).

444. ( 13: 16).

445. ( 41: 14).

446. ( 68: 31).

447. ( 78: 12).

448. ( 78: 43).

449. ( 78: 51).

450. ( 80: 8).

451. ( 81: 5).

452. ( 81: 10).

453. ( 105: 23).

454. ( 105: 38).

455. ( 106: 7).

456. ( 106: 21).

457. ( 114: 1).

458. ( 135: 8).

459. ( 135: 9).

460. ( 136: 10).

461. ( 7: 16).

462. ( 4: 22).

463. ( 31: 40).

464. ( 7: 18).

465. ( 10: 24).

466. ( 10: 26).

467. ( 11: 11).

468. ( 11: 15).

469. ( 11: 16).

470. ( 19: 1).

471. ( 19: 2).

472. ( 19: 3).

473. ( 19: 4).

474. ( 19: 6).

475. ( 19: 12).

476. ( 19: 13).

477. ( 19: 14).

478. ( 19: 15).

479. ( 19: 16).

480. ( 19: 17).

481. ( 19: 18).

482. ( 19: 19).

483. ( 19: 20).

484. ( 19: 21).

485. ( 19: 22).

486. ( 19: 23).

487. ( 19: 24).

488. ( 19: 25).

489. ( 20: 3).

490. ( 20: 4).

491. ( 20: 5).

492. ( 23: 5).

493. ( 27: 12).

494. ( 27: 13).

495. ( 30: 2).

496. ( 30: 3).

497. ( 30: 7).

498. ( 31: 1).

499. ( 31: 3).

500. ( 36: 6).

501. ( 36: 9).

502. ( 37: 25).

503. ( 43: 3).

504. ( 45: 1).

505. ( 45: 2).

506. ( 45: 14).

507. ( 52: 4).

508. ( 2: 6).

509. ( 2: 18).

510. ( 2: 36).

511. ( 7: 22).

512. ( 7: 25).

513. ( 9: 26).

514. ( 11: 4).

515. ( 11: 7).

516. ( 16: 14).

517. ( 23: 7).

518. ( 24: 8).

519. ( 25: 19).

520. ( 26: 21).

521. ( 26: 22).

522. ( 26: 23).

523. ( 31: 32).

524. ( 32: 20).

525. ( 32: 21).

526. ( 34: 13).

527. ( 37: 5).

528. ( 37: 7).

529. ( 41: 17).

530. ( 42: 14).

531. ( 42: 15).

532. ( 42: 16).

533. ( 42: 17).

534. ( 42: 18).

535. ( 42: 19).

536. ( 43: 2).

537. ( 43: 7).

538. ( 43: 11).

539. ( 43: 12).

540. ( 43: 13).

541. ( 44: 1).

542. ( 44: 8).

543. ( 44: 12).

544. ( 44: 13).

545. ( 44: 14).

546. ( 44: 15).

547. ( 44: 24).

548. ( 44: 26).

549. ( 44: 27).

550. ( 44: 28).

551. ( 44: 30).

552. ( 46: 2).

553. ( 46: 8).

554. ( 46: 11).

555. ( 46: 13).

556. ( 46: 14).

557. ( 46: 17).

558. ( 46: 19).

559. ( 46: 20).

560. ( 46: 24).

561. ( 46: 25).

562. ( 5: 6).

563. ( 1: 19).

564. ( 1: 20).

565. ( 2: 11).

566. ( 16: 26).

567. ( 17: 15).

568. ( 19: 4).

569. ( 20: 5).

570. ( 20: 6).

571. ( 20: 7).

572. ( 20: 8).

573. ( 20: 9).

574. ( 20: 10).

575. ( 20: 36).

576. ( 23: 3).

577. ( 23: 8).

578. ( 23: 19).

579. ( 23: 21).

580. ( 23: 27).

581. ( 27: 7).

582. ( 29: 2).

583. ( 29: 3).

584. ( 29: 6).

585. ( 29: 9).

586. ( 29: 10).

587. ( 29: 12).

588. ( 29: 13).

589. ( 29: 14).

590. ( 29: 19).

591. ( 29: 20).

592. ( 30: 4).

593. ( 30: 6).

594. ( 30: 8).

595. ( 30: 9).

596. ( 30: 10).

597. ( 30: 11).

598. ( 30: 13).

599. ( 30: 15).

600. ( 30: 16).

601. ( 30: 18).

602. ( 30: 19).

603. ( 30: 21).

604. ( 30: 22).

605. ( 30: 23). ( ).

606. ( 30: 25).

607. ( 30: 26).

608. ( 31: 2).

609. ( 32: 2).

610. ( 32: 12).

611. ( 32: 15).

612. ( 32: 16).

613. ( 32: 18).

614. ( 41: 24).

615. ( 9: 15).

616. ( 11: 8).

617. ( 11: 42).

618. ( 11: 43).

619. ( 2: 15).

620. ( 7: 11).

621. ( 7: 16).

622. ( 8: 13).

623. ( 9: 3).

624. ( 9: 6).

625. ( 11: 1).

626. ( 11: 5).

627. ( 11: 11).

628. ( 12: 1).

629. ( 12: 9).

630. ( 12: 13).

631. ( 13: 4).

632. ( 13: 12).

633. ( 3: 19).

634. ( 2: 10).

635. ( 3: 1).

636. ( 3: 9).

637. ( 4: 10).

638. ( 8: 8).

639. ( 9: 5).

640. ( 9: 7).

641. ( 6: 4).

642. ( 7: 12).

643. ( 7: 15).

644. ( 3: 9).

645. ( 2: 5).

646. ( 10: 10).

647. ( 10: 11).

648. ( 14: 18).

649. ( 14: 19).

650. (1 1: 17).

651. (1 1: 18).

652. (1 1: 19).

653. (1 1: 20).

654. (1 1: 21).

655. (1 2: 53).

656. (1 3: 32).

657. (1 10: 51).

658. (1 10: 57).

659. (1 11: 1).

660. (1 11: 13).

661. (1 11: 59).

662. (1 12: 8).

663. (2 1: 1).

664. (2 1: 10).

665. (2 4: 21).

666. (2 5: 1).

667. (2 5: 8).

668. (2 5: 11).

669. (2 9: 8).

670. (2 9: 29).

St-Takla.org           Divider     -

2). ( ):

 

1.    ( 2: 13).

2.    ( 2: 14).

3.    ( 2: 15).

4.    ( 2: 19).

5.    ( 2: 10).

6.    ( 7: 9).

7.    ( 7: 10).

8.    ( 7: 11).

9.    ( 7: 12).

10. ( 7: 15).

11. ( 7: 17).

12. ( 7: 22).

13. ( 7: 24).

14. ( 7: 28).

15. ( 7: 34).

16. ( 7: 36).

17. ( 7: 39).

18. ( 7: 40).

19. ( 13: 17).

20. ( 21: 38).

21. ( 3: 16).

22. ( 8: 9).

23. ( 11: 26).

24. ( 11: 27).

25. ( 11: 29).

26. ( 1: 5).

27. ( 11: 8).

إرسل هذه الصفحة لصديق

  -    -   3 -  emails

Like & share St-Takla.org


: - - / URL: http://St-Takla.org / :

http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/043-Egypt-in-the-Good-Book.html